Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 455

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Monitoring invang mosselzaad met collectoren in de Waddenzee (Doove Balg)
  Kamermans, P. ; Jol, J.G. ; Gool, A.C.M. van; Breen, V.P. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Verdegem, M.C.J. - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C029/05) - 17
  mosselteelt - mossels - onderzoek - oogstfactoren - oogstverliezen - mussel culture - mussels - research - yield factors - yield losses
  Het hier gerapporteerde onderzoek heeft zich gericht op het uittesten van drie soorten collectoren (netten en touwen) op een perceel in de Waddenzee. Daarnaast werd op het perceel een monitoringsprogramma uitgevoerd waarbij de conditie van het collector zaad bepaald zou worden. Door materiaal problemen was er geen oogst. Wel zijn nog andere resultaten verkregen die worden besproken in dit artikel.
  How can field selection for Striga resistance and tolerance in sorghum be improved?
  Rodenburg, J. ; Bastiaans, L. ; Weltzien, E. ; Hess, D.E. - \ 2005
  Field Crops Research 93 (2005)1. - ISSN 0378-4290 - p. 34 - 50.
  hermonthica del benth - pennisetum-glaucum - yield losses - maize - cultivars - infestation - accessions - expression - infection - varieties
  Breeding for high yielding Sorghum bicolor varieties with effective resistance and tolerance against the hemi-parasitic weed Striga hermonthica requires suitable selection measures for both characteristics. The objective of this research was to constitute a set of practical selection measures that contain independent, reliable and discriminative criteria for resistance and tolerance. Ten sorghum genotypes were grown in the field with and without Striga infestation in a split-plot design in 3 successive years (2001-2003) using different Striga infestation levels (low, high and intermediate). Resistance against Striga in the below-ground stages was determined separately in an agar-gel assay and a pot trial. The addition of Striga-free control plots facilitated the calculation of the relative yield loss, which represents the result of resistance and tolerance combined. Correlation analysis indirectly demonstrated that both resistance and tolerance are important yield determining traits under Striga infestation. Tolerance was relatively more important under low Striga infestation levels, whereas resistance was relatively more important at high infestation levels. With respect to resistance, both the area under the Striga number progress curve (ASNPC) and maximum above-ground Striga number (NSmax) turned out to be discriminative and consistent selection measures. Both measures also corresponded well with the expression of resistance during below-ground stages of the parasite. It proved more difficult to arrive at a satisfactory measure for tolerance. Inclusion of Striga-free plots is an essential step for the determination of tolerance, but in itself not sufficient. It provides a basis for the determination of the relative yield loss, which then needs to be corrected for differences in infection level resulting from genotypic differences in resistance. A linear correction for infection level disregards the density dependency of the relative yield loss function. It is expected that clarification of the relation between Striga infection level and yield loss, provides a solid basis for the development of unambiguous tolerance measures in the field. This will enable the breeder to select for resistance and tolerance separately, which is likely to result in the optimum combination of both defence mechanisms.
  Teelthandleiding zetmeelaardappelen : beregening
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec.
  aardappelen - droge gronden - oogstverliezen - beregening - beregening met sproeiers - gewaskwaliteit - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - arid soils - yield losses - overhead irrigation - sprinkler irrigation - crop quality - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
  De aardappel is gevoelig voor droogte. Dit komt ondermeer door het relatief zwakke wortelstelsel. Dit kan op droogtegevoelige gronden tot aanzienlijke opbrengstverliezen leiden. De vochtvoorziening van het gewas is bovendien medebepalend voor knolgrootte en knolkwaliteit (owg). Het optreden van gewone schurft, knolmisvorming en holheid is afhankelijk van de vochtvoorziening van het gewas. Beregening van zetmeelaardappelen wordt (nog) slechts op beperkte schaal toegepast. Uit een recente studie van PPO is gebleken, dat op bedrijven met een Veenkoloniaal bouwplan beregening op zandgrond rendabel is. Het bedrijfsresultaat wordt op venige (dal)grond door beregening echter niet verbeterd.
  Teelthandleiding zetmeelaardappelen: bewaring
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
  aardappelen - opslagloodsen - landbouwschuren - opslagsilo's - vaporisatie - droge stof - ademhaling - oogstverliezen - opbrengsten - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - stores - barns - bunker silos - vaporization - dry matter - respiration - yield losses - yields - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
  Tegenwoordig wordt meer dan 1,5 miljoen ton zetmeelaardappelen kortere of langere tijd bewaard. Van de namalers wordt ongeveer tweederde in schuren bewaard en de rest in kuilen en sleufsilo’s. De aardappelknol is een levend organisme, dat voor 75 - 80% uit water bestaat. Tijdens de bewaring verliezen knollen gewicht als gevolg van vochtverlies (verdamping), verlies van droge stof (ademhaling) en als gevolg van aantasting door ziekten. Een bijzondere (financiële) verliespost ontstaat door de daling van het onderwatergewicht die door onderhuidse rooibeschadiging wordt veroorzaakt. Het is ook van belang dat zo weinig mogelijk zetmeel wordt omgezet in suikers, omdat ook dit de zetmeelopbrengst verlaagt. Voorwaarden voor een goed bewaarresultaat zijn: * een goed afgerijpt gewas en een afgeharde schil; * een gezonde partij, zonder natrot van betekenis; * onbeschadigde knollen; knolbeschadiging vergroot de kans op knolrot; * een regelmatige controle van de partij en van de knoltemperatuur. Tijdens de bewaring van (zetmeel)aardappelen is enig verlies van gewicht en van kwaliteit onvermijdelijk. Bij een goede bewaring van gezonde en onbeschadigde partijen kunnen deze verliezen echter wel sterk worden beperk.
  Teelthandleiding consumptieaardappelen : beregening
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
  solanum tuberosum - aardappelen - teeltsystemen - droge gronden - oogstverliezen - beregening - consumptieaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - solanum tuberosum - potatoes - cropping systems - arid soils - yield losses - overhead irrigation - table potatoes - arable farming - cultivation manuals
  De aardappel is onder meer vanwege zijn relatief zwakke wortelstelsel gevoelig voor droogte. Dit kan niet alleen op zandgrond, maar ook op zavelgrond en vooral zware kleigrond tot opbrengstverlies leiden. De vochtvoorziening van het gewas is bovendien medebepalend voor knolgrootte en kwaliteit. Het optreden van gewone schurft, poederschurft, knolmisvorming, holheid en doorwas zijn afhankelijk van de vochtvoorziening. De aanwezigheid van bruinrotbacteriën in het oppervlaktewater van verschillende teeltgebieden van consumptieaardappelen legt een aanzienlijke beperking op aan de mogelijkheden tot beregening. In dergelijke gebieden kan alleen met bronwater worden beregend.
  Teelthandleiding consumptieaardappelen : bewaring
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
  consumptieaardappelen - opslagloodsen - landbouwschuren - opslagsilo's - vaporisatie - droge stof - ademhaling - oogstverliezen - akkerbouw - teelthandleidingen - table potatoes - stores - barns - bunker silos - vaporization - dry matter - respiration - yield losses - arable farming - cultivation manuals
  Bij de oogst verkeert de consumptieaardappel doorgaans in een optimale toestand. Tijdens de bewaring zal er zowel verlies van gewicht als van kwaliteit optreden. Bij een goede bewaring kunnen deze verliezen echter sterk worden beperkt. De aardappelknol is een levend organisme, dat voor 75 - 80% uit water bestaat. Tijdens de bewaring verliezen knollen gewicht als gevolg van vochtverlies (verdamping), verlies van droge stof (ademhaling) en door aantasting van ziekten
  Towards a simple integrated model for the re-wetting of nature reserves
  Hellegers, P.J.G.J. ; Witte, J.P.M. - \ 2002
  Ecohydrology & Hydrobiology 2 (2002)1-4. - ISSN 1642-3593 - p. 199 - 218.
  natuurbescherming - grondwaterspiegel - plant-water relaties - oogstverliezen - bedrijfsresultaten in de landbouw - nederland - modellen - waterbeheer - ecohydrologie - nature conservation - water table - water management - plant water relations - yield losses - farm results - models - netherlands - ecohydrology
  Hoe noodzakelijk is patroononderzoek voor een goede uitvoering van de Grondwaterwet?
  Knotters, M. ; Vroon, H.R.G. ; Kekem, A.J. van; Hoogland, T. - \ 2002
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 35 (2002)21. - ISSN 0166-8439 - p. 30 - 32.
  recht - grondwaterwinning - regelingen - modellen - hydrologie - wetgeving - nederland - grondwaterspiegel - oogstverliezen - schatting - ecohydrologie - geo-informatie - geostatistiek - grondwateronttrekking - kartering - landbouwschade - waterwinning - water table - law - groundwater extraction - yield losses - estimation - regulations - models - hydrology - legislation - netherlands - ecohydrology
  De Grondwaterwet maakt het mogelijk de schade te taxeren die moet worden vergoed aan agrarische ondernemers die hun bedrijf uitoefenen binnen de invloedssfeer van grondwaterwinningen. De schadeomvang wordt onder meer bepaald op basis van de resultaten van bodemkundig en hydrologisch patroononderzoek. Onderzoek dat volledige zekerheid geeft over de werkelijke hoogte van de schade is onbetaalbaar, maar onderzoek kan wel bijdragen aan een reductie van onzekerheid en daarmee aan reductie van financiële risico's
  Opbrengstdervingpercentages voor combinaties van bodemtypen en grondwatertrappen; geactualiseerde help-tabellen en opbrengstdepressiekaarten
  Brouwer, F. ; Huinink, J.T.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 429) - 38
  bodemwater - grondwaterspiegel - oogstverliezen - bodemkarteringen - kaarten - graslanden - bouwland - bedrijfseconomie - bodemgebruik - bodemgeschiktheid - grondwaterstand - landbouw - opbrengstderving - soil water - water table - soil surveys - maps - yield losses - grasslands - arable land
  In 1983 heeft de Dienst Landelijk Gebied (voormalige Landinrichtingsdienst) de eerste HELP-tabellen samengesteld. Deze tabellen geven voor combinaties van bodemtypen en grondwatertrappen de opbrengstdervingspercentages voor akkerbouw en melkveehouderij. In 1987, 1993 en 1998 zijn de tabellen geactualiseerd en/of aangevuld voor andere landbouwkundige gebruiksvormen. In 2001 heeft het Expertisecentrum LNV de HELP-tabellen opnieuw aangepast, waarbij met name voor grasland wijzigingen zijn doorgevoerd. Deze aangepaste HELP-tabellen zijn gekoppeld aan de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Hieruit zijn voor vijf bodemgebruiksvormen opbrengstdepressiekaarten gemaakt: voor grasland, bouwland, (zomer)groente, fruitteelt (groot en klein) en boomteelt.
  Ontwerp van een hydrologisch monitoringsysteem voor de Langbroekerwetering
  Bierkens, M.F.P. ; Gruijter, J.J. de; Hoogland, T. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 496) - 114
  grondwaterspiegel - bodemwater - grondwaterstand - monitoring - drainage - waterbeheer - afvoer - oogstverliezen - utrecht - ecohydrologie - grondwater - hydrologie - oppervlaktewater - waterkwaliteit - water table - soil water - groundwater level - yield losses - monitoring - drainage - discharge - water management - ecohydrology - utrecht
  Belangrijkste doelstelling van het monitoringsysteem is het evalueren of waterhuishoudkundige maatregelen die zijn genomen in het kader van Waternood leiden tot de gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (GGOR)
  Perspectief voor de grauwe gans als broedvogel in het Deltagebied bij verschillende beheermaatregelen
  Ebbinge, B.S. ; Klok, T.C. ; Schekkerman, H. ; Turnhout, C. van; Voslamber, B. ; Willems, F. - \ 2002
  De Levende Natuur (2002). - ISSN 0024-1520
  anser - ganzen - begrazing - weiden - agrarische bedrijfsvoering - oogstverliezen - schadelijke dieren - zuid-holland - zeeland - zuidwest-nederland - broedvogels - ecologie - natuurbeheer - ornithologie - anser - geese - grazing - pastures - farm management - yield losses - noxious animals - zuid-holland - zeeland - south-west netherlands
  Onderzoek in opdracht van Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Onderzocht is met welke maatregelen de overlast van begrazing door ganzen voor boeren te beperken is
  Verbeterde normstelling voor effecten op gewassen van immissies van etheen rond DSM. Eindrapport: basis voor advieswaarden
  Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van; Tonneijck, A.E.G. ; Grashoff, C. ; Groenwold, J. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 40
  solanum tuberosum - luchtverontreiniging - ethyleen - plantengroeiregulatoren - gewasproductie - oogstverliezen - blootstelling - etheen - immissies - solanum tuberosum - air pollution - ethylene - plant growth regulators - crop production - yield losses - exposure
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek op de bospercelen van het landgoed Joppe te Gorssel
  Vroon, H.R.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 272) - 34
  bosbouw - bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - grondwaterwinning - oogstverliezen - particuliere bosbouw - particulier eigendom - achterhoek - gelderland - forestry - soil surveys - maps - water table - groundwater extraction - yield losses - private forestry - private ownership - achterhoek - gelderland
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft ALTERRA een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd op de bospercelen van het landgoed Joppe te Gorssel in het waterwingebied Gorssel-Joppe. Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Joppe is in deze omgeving een grondwaterstandsverlaging opgetreden. Het doel omvatte het vastleggen van de bodemgesteldheid, de huidige en indien mogelijk de voormalige hydrologische situatie (COLN-periode; 1950-1953), het verifiëren en actualiseren en standaardiseren van een bestaande opstandskaart en een korte impressie van de mogelijkheden voor additionele wateraanvoer. De in het veld verzamelde bodemkundige, bodemfysische en hydrologische gegevens zijn vervolgens geschematiseerd en gestandaardiseerd zodat zij in een later stadium bruikbaar zijn voor het bepalen van de eventuele bijgroeiverandering van bomen door een verandering in de stand van het freatisch grondwater. Het bepalen van de bijgroeiverandering gebeurt met behulp van een landelijke reeks gestandaardiseerde houtbijgroeigrafieken (Vroon 2000). Met behulp van deze grafieken kan zowel voor de huidige (beïnvloede) als voor de oorspronkelijke GVG-situatie de gemiddelde houtbijgroei van boomsoorten per opstandsvak worden bepaald. De resultaten zijn vastgelegd in de vorm van een rapport, kaarten en digitale bestanden.
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek op de bospercelen van het landgoed Herwalt te Gorssel
  Vroon, H.R.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 271) - 30
  bosbouw - bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - grondwaterwinning - oogstverliezen - particuliere bosbouw - particulier eigendom - natuurgebieden - achterhoek - gelderland - forestry - soil surveys - maps - water table - groundwater extraction - yield losses - private forestry - private ownership - natural areas - achterhoek - gelderland
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft ALTERRA een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd op de bospercelen van het landgoed Herwalt te Gorssel in het waterwingebied Gorssel-Joppe. Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Joppe is in deze omgeving een grondwaterstandsverlaging opgetreden. Het doel omvatte het vastleggen van de bodemgesteldheid, de huidige en indien mogelijk de voormalige hydrologische situatie (COLN-periode; 1950-1953), het verifiëren en actualiseren en standaardiseren van een bestaande opstandskaart en een korte impressie van de mogelijkheden voor additionele wateraanvoer. De in het veld verzamelde bodemkundige, bodemfysische en hydrologische gegevens zijn vervolgens geschematiseerd en gestandaardiseerd zodat zij in een later stadium bruikbaar zijn voor het bepalen van de eventuele bijgroeiverandering van bomen door een verandering in de stand van het freatisch grondwater. Het bepalen van de bijgroeiverandering gebeurt met behulp van een landelijke reeks gestandaardiseerde houtbijgroeigrafieken (Vroon 2000). Met behulp van deze grafieken kan zowel voor de huidige (beïnvloede) als voor de oorspronkelijke GVG-situatie de gemiddelde houtbijgroei van boomsoorten per opstandsvak worden bepaald. De resultaten zijn vastgelegd in de vorm van een rapport, kaarten en digitale bestanden.
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek op het bosperceel van de heer Coerman, gelegen aan de Marsweg te Gorssel
  Vroon, H.R.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 270) - 28
  bosbouw - bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - grondwaterwinning - oogstverliezen - particuliere bosbouw - gelderland - forestry - soil surveys - maps - water table - groundwater extraction - yield losses - private forestry - gelderland
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft ALTERRA een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd op een bosperceel van de heer Coerman, gelegen aan de Marsweg te Gorssel in het waterwingebied Gorssel-Joppe. Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Joppe is in deze omgeving een grondwaterstandsverlaging opgetreden. Het doel omvatte het vastleggen van de bodemgesteldheid en huidige en indien mogelijk de voormalige hydrologische situatie (COLN-periode; 1950-1953). De in het veld verzamelde bodemkundige, bodemfysische en hydrologische gegevens zijn vervolgens geschematiseerd en gestandaardiseerd zodat zij in een later stadium bruikbaar zijn voor het bepalen van de eventuele bijgroeiverandering van bomen door een verandering in de stand van het freatisch grondwater. Het bepalen van de bijgroeiverandering gebeurt met behulp van een landelijke reeks gestandaardiseerde houtbijgroeigrafieken (Vroon 2000). Met behulp van deze grafieken kan zowel voor de huidige (beïnvloede) als voor de oorspronkelijke GVG-situatie de gemiddelde houtbijgroei van boomsoorten per opstandsvak worden bepaald. De resultaten zijn vastgelegd in de vorm van een rapport, kaarten en digitale bestanden.
  Hoog ligninegehalte in compost lijkt nadelig voor productie
  Straatsma, G. - \ 2001
  Groenten en Fruit. Vakdeel paddestoelen 2001 (2001)12. - ISSN 0925-9716 - p. 16 - 17.
  paddestoelen - compost - groeimedia - compostering - opbrengsten - oogsttoename - oogstverliezen - lignine - steriliseren - mushrooms - composts - composting - growing media - yields - yield increases - yield losses - lignin - sterilizing
  Effect van pasteurisatie, conditonering tijdens compostering en het lignine-gehalte op de champignonopbrengst
  Telen zonder drain is mogelijk
  Heuvelink, E. ; Abdel-Mawgoud, A. - \ 2001
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 11 (2001)7. - ISSN 1380-3573 - p. 22 - 23.
  cultuur zonder grond - hydrocultuur - dosering - doseringseffecten - elektrische geleiding - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - watervoorziening - druppelbevloeiing - energiebehoud - paprika - glastuinbouw - soilless culture - hydroponics - water supply - trickle irrigation - dosage - dosage effects - electrical conductance - yield increases - yield losses - yields - energy conservation - sweet peppers - greenhouse horticulture
  Onderzoek naar de invloed van matwatergehalte op watergift, hoeveelheid drain en productie van paprika
  Resultaten geïntegreerde prei-kropsla bedrijf '97-'99
  Kroonen-Bacbier, B.M.A. ; Koot, P.A.C. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)2. - ISSN 1385-5298 - p. 7 - 12.
  duurzaamheid (sustainability) - preien - allium cepa - slasoorten - lactuca sativa - geïntegreerde plagenbestrijding - milieubeheersing - agrarische bedrijfsvoering - cultuurmethoden - gewasbescherming - toedieningshoeveelheden - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - geïntegreerde bedrijfssystemen - sustainability - leeks - allium cepa - lettuces - lactuca sativa - integrated pest management - environmental control - farm management - cultural methods - plant protection - application rates - yield increases - yield losses - yields - integrated farming systems
  Resultaten van drie jaar ontwikkeling van een geintegreerd prei-kropsla bedrijf. De gestelde streefopdrachten, kwaliteitsproductie, verliesnormen (MINAS) voor droge zandgronden en onkruidbestrijding staan in tabellen weergegeven
  Bemestingssystemen met vloeibare meststoffen
  Titulaer, H.H.H. ; Kanters, F.M.L. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 32 - 35.
  vloeibare kunstmeststoffen - groenteteelt - stikstofmeststoffen - ureummeststoffen - ammoniummeststoffen - veldgewassen - apium graveolens - selderij - lactuca sativa - allium porrum - preien - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - bemesting - vollegrondsteelt - liquid fertilizers - vegetable growing - field crops - apium graveolens - celery - lactuca sativa - allium porrum - leeks - yield increases - yield losses - yields - nitrogen fertilizers - urea fertilizers - ammonium fertilizers - fertilizer application - outdoor cropping
  Onderzoek naar de verschillen in de N-werking van vloeibare meststoffen in vergelijking tot een korrelmeststof. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) De gemiddelde opbrengst van geschoonde groenselderij (kg/are), de N-opname van het geschoonde product en de totale N-opname (kg/ha) bij niet en wel inwerken van de kunstmeststoffen; 2) De gemiddelde opbrengsten van twee teelten ijsbergsla (kg/are), de N-opname door de kroppen en de totale N-opname door het gewas (kg/ha) bij niet en wel inwerken van de kunststoffen; 3) De gemiddelde opbrengst (kg/are) van geschoonde prei en kroppen van twee achtereenvolgende teelten ijsbergsla en de daarbij behorende N-opname (kg/ha); 4 Het verloop van het Nmin-gehalte (0-30cm) in de tijd en de gegeven mestgiften (+) bij een zomer- en herfstteelt van ijsbergsla (alles in kg/ha).
  Later zaaien kost opbrengst
  Alblas, J. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 4 - 8.
  zaaitijd - planttijd - gewasproductie - opbrengsten - grondwaterspiegel - veldgewassen - proeven - oogstverliezen - waterstand - sowing date - planting date - crop production - yields - water table - field crops - trials - yield losses - water level
  Onderzoek naar de gevolgen van het uitstellen van het zaaitijdstip op de gewasproductie en op opbrengstderving, bijvoorbeeld doordat de grond later bewerkt kan worden door een hogere grondwaterstand als gevolg van peilverhoging
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.