Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 290

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw
  Bloem, Jaap ; Koopmans, Chris ; Schils, René - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2843) - 53
  dierlijke meststoffen - bodemkwaliteit - akkerbouw - zeeland - nederland - animal manures - soil quality - arable farming - zeeland - netherlands
  Dit rapport begint met een overzicht van de mestsamenstelling (hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van bodemvruchtbaarheid in het algemeen en bodembiodiversiteit in het bijzonder (hoofdstuk 3). De analyse van effecten van mest is in hoofdstuk 4 beschreven.
  Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer : mogelijkheden voor een levensvatbare populatie?
  Kuiters, A.T. ; Vries, D. de; Lammerstma, D.R. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2829) - 43
  damherten - populatiebiologie - natura 2000 - natuurbeheer - levensvatbaarheid van populaties - genetische erosie - veerse meer - zeeland - fallow deer - population biology - natura 2000 - nature management - population viability - genetic erosion - veerse meer - zeeland
  Recente trends in de vogelstand nabij de Eerste Bathpolder en mogelijke effecten van verlengde assimilatiebelichting
  Tamis, J.E. ; Jongbloed, R.H. ; Ysebaert, T. - \ 2016
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C128/16) - 59
  vogels - lichtregiem - licht - glastuinbouw - natura 2000 - zeeland - birds - light regime - light - greenhouse horticulture - natura 2000 - zeeland
  In de Eerste Bathpolder in de provincie Zeeland (gemeente Reimerswaal, nabij Rilland en grenzend aan het Natura 2000-gebied Oosterschelde) is sinds 2000 een aantal kassen gevestigd in een glastuinbouwgebied. Voor elk Natura 2000-gebied gelden instandhoudingsdoelen, die aangeven welke leefgebieden en welke soorten (plant en dier) behouden of hersteld moeten worden. Eén van de mogelijke effecten van de glastuinbouwbedrijven op de nabije omgeving is effecten van zogenaamd groeilicht (assimilatiebelichting) op de buitendijkse natuur van de Oosterschelde (met name op vogels). In 2009 heeft IMARES een deskstudie, veldonderzoek en analyse van vogeltellingen uitgevoerd, op basis waarvan geen duidelijke effecten van assimilatiebelichting op de beschermde vogelsoorten zijn aangetoond (Ysebaert et al., 2009). Onlangs hebben de glastuinbouwbedrijven nieuwe belichtingsstrategieën ontwikkeld wat een reductie van de lichtuitstoot bewerkstelligt van maximaal 34% t.o.v. de bestaande situatie, gebaseerd op de totale lichtbelasting gedurende een jaar. Het voorgestelde lichtregime veroorzaakt echter in de avond (van zonsondergang tot 20.00 uur) wel een tijdelijke verhoging van de lichtbelasting, vooral in de wintermaanden. Daarom is aan Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) gevraagd opnieuw onderzoek te doen naar de recente trends in de vogelstand en de mogelijke effecten van langer belichten op de kwalificerende (Natura 2000-) natuurwaarden nabij de Eerste Bathpolder. Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek.
  Kennis- en onderzoeksagenda voor de Nederlandse oestersector
  Smaal, A.C. ; Kamermans, P. ; Strietman, W.J. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C057/16) - 32
  oesterteelt - oesters - zeeland - oosterschelde - oyster culture - oysters - zeeland - eastern scheldt
  De kweek van oesters in de Oosterschelde wordt bedreigd door infecties met een herpes virus en predatie door invasieve oesterboorders. Naar aanleiding hiervan is er door het ministerie van EZ, de Provincie Zeeland en de Nederlandse Oester Vereniging (NOV) initiatief genomen tot een inventarisatie van de knelpunten en de oplossingsrichtingen. Daarbij zijn er kennisvragen aan de orde waarvoor onderzoek nodig is. In samenspraak met vertegenwoordigers van de Nederlandse Oester Vereniging zijn de kennisvragen geïnventariseerd en vertaald in een onderzoeksprogramma. Het programma is in de eerste plaats gericht op herstel van de productie middels experimenten met off-bottom kweekmethoden. Verder zijn er basis gegevens nodig over het kweekresultaat en de aard en omvang van de bedreigingen. Het onderzoeksprogramma zal i.s.m. een werkgroep van kwekers verder worden uitgewerkt.
  Ondernemersperspectieven Oost Zeeuws-Vlaamse agrariërs
  Spruijt, J. ; Schoorlemmer, H.B. - \ 2015
  PPO AGV - 35
  zeeland - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - akkerbouw - loonwerken - melkveehouderij - fruitteelt - regionale verkenningen - publiek-private samenwerking - zeeland - farm management - entrepreneurship - arable farming - custom hiring - dairy farming - fruit growing - regional surveys - public-private cooperation
  Dit rapport geeft de resultaten van een oriënterend onderzoek naar de toekomst perspectieven die agrarische ondernemers in Oost Zeeuws Vlaanderen voor ogen hebben. Hierbij is verkend of ondernemers concrete mogelijkheden zien, urgentie voor verandering ervaren en of er aanknopingspunten zijn gericht op verbetering van de landbouwstructuur en het stimulerend klimaat voor agrarisch ondernemerschap. Om hier zicht op te krijgen zijn 10 diepte-interviews gehouden met ‘als ondernemend’ bekend staande landbouwers. Het betrof bedrijven met akkerbouw, melkveehouderij, fruitteelt, loonwerk en nevenactiviteiten. Daarnaast vonden gesprekken plaats met 7 gebiedsdeskundigen die uit hoofde van hun functie zicht hadden op ontwikkelingen en belemmeringen bij agrarisch ondernemers over de breedte van de regio. De bevindingen zijn getoetst en verder uitgewerkt tijdens workshop in Hulst met een groep geïnterviewden en medewerkers van Provincie Zeeland.
  TBT - gehalten en effecten bij de gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2015
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C147/15) - 33
  littorina littorea - littorina - organo-tinverbindingen - genitaliën - afwijkingen - verontreiniging - zeeland - littorina littorea - littorina - organotin compounds - genitalia - abnormalities - pollution - zeeland
  Fisheries displacement effects of managed areas: a case study of De Voordelta
  Vries, P. de; Hintzen, N.T. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES C136/15) - 27
  fisheries - displacement - north sea - zuid-holland - zeeland - visserij - verplaatsing - noordzee - zuid-holland - zeeland
  In the process of implementing Marine Strategy Framework Directive measures, such as area closure, questions arise on the aspect of displacement of fisheries. Displacement is a relatively new topic to fisheries science, and no studies in the Dutch North sea are available. Because the MSFD measures are not yet implemented, actual displacement in the assigned areas cannot be studied yet. Therefore, displacement in historically closed/managed areas was studied. The Voordelta – specifically the Bottom protection area- was taken as the study area. The aim was to study if displacement could be analysed, and if so, to what extent displacement depends on the type of fisheries.
  Data rapport: Effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde en Westerschelde in 2014
  Tangelder, M. ; Kluijver, M. de; Brummelhuis, E.B.M. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C116/15) - 81
  oevers - bescherming - milieueffect - oeverecologie - bodemarthropoden - bodeminvertebraten - oosterschelde - westerschelde - bodemecologie - zeeland - shores - protection - environmental impact - riparian ecology - soil arthropods - soil invertebrates - eastern scheldt - western scheldt - soil ecology - zeeland
  Hoe verhoudt de rekolonisatie van infauna (diversiteit en aantallen) in het nieuwe gevormde sediment op de aangelegde vooroever op de Cluster 1 en 2 locaties in de Oosterschelde en Westerschelde zich tot de eerdere T0-, T1-, T2-,T3- en T4 monitoring en referentielocaties en hoe is de T0 situatie bij Cluster 3 locatie Wemeldinge in de Oosterschelde?
  Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland
  Staarink, H. ; Schipper, P.N.M. ; Straat, A. van de; Dik, P. - \ 2015
  H2O online (2015)26 juni. - 5
  drainage - wateropslag - peilbeheer - zeeland - lichte kleigronden - drainage - water storage - water level management - zeeland - silt loam soils
  Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van de grond gekomen op zandgronden. Werkt het ook in Zeeland, op de daar veel voorkomende zavel en klei? Op proefboerderij Rusthoeve (Colijnsplaat) zijn drainageproeven uitgevoerd die tot positief resultaat leidden.
  Field and model investigations of freshwater lenses in coastal aquifers
  Pauw, P.S. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): G.H.P. Oude Essink; Toon Leijnse. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572928 - 158
  kustgebieden - watervoorziening - zoet water - wateropslag - geohydrologie - modellen - zuidwest-nederland - zeeland - coastal areas - water supply - fresh water - water storage - geohydrology - models - south-west netherlands - zeeland
  A major problem of sustaining freshwater supply from freshwater lens is the invasion of saline groundwater into a fresh groundwater body. In many coastal areas saltwater intrusion has led to well closure and reduced freshwater supply. Furthermore, in the future saltwater intrusion is expected to increase due to sea level rise, climate change, land subsidence, and increasing population density in coastal areas. In the Netherlands, these stresses will also have a severe impact on the fresh coastal groundwater reserves. In view of this, a research project within the Dutch research program ’Knowledge for Climate’ was defined in 2010, aimed at: 1. Improving the insight into the modeling of freshwater lenses. 2. Defining measures to increase freshwater supply from freshwater lenses. In this thesis the results of four studies related to these objectives are presented.
  Effect van vooroeversuppletie met zeegrind op groei en ontwikkeling van mosselen in Oosterschelde
  Wijsman, J.W.M. ; Brummelhuis, E.B.M. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C063/15) - 32
  mossels - grind - zeeland - oosterschelde - oevers - oeverbescherming van rivieren - dijken - mussels - gravel - zeeland - eastern scheldt - shores - riverbank protection - dykes
  In het najaar van 2014 zijn er bij de locatie Zierikzee en Burghsluis vooroeververdedigings-werkzaamheden uitgevoerd met zeegrind. Bij het storten van het zeegrind kan slib vrijkomen dat effect kan hebben op de efficiëntie van de voedselopname van de mosselen en daarmee kan leiden tot groeivertraging. De verzamelde gegevens zijn daarom gebruikt om te onderzoeken of er groeivertraging is opgetreden bij de mosselen in de mandjes zijn uitgezet op 5 locaties (2 locaties bij Zierikzee, 2 bij Burghsluis en 1 als referentie bij Neeltje Jans), tijdens het storten van zeegrind in het kader van de werkzaamheden aan de vooroever bij Zierikzee en Burghsluis.
  Door regelgeving kan het vaak niet zoals je wil
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)2. - ISSN 1875-9688 - p. 12 - 13.
  akkerbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - fosfaat - organische stof - bodembeheer - sensors - zeeland - nederland - arable farming - sustainable land use - sustainable agriculture - phosphate - organic matter - soil management - sensors - zeeland - netherlands
  Winnaar van de wedstrijd Topbodem, editie 2014-15, Hans Akkermans probeert alles te doen om zijn bodem in topconditie te houden. Toch merkt hij dat de normen voor fosfaat de ruimte beperken om aan duurzame bodemvruchtbaarheid te werken. Voor een goed saldo neigt hij naar intensievere teelten, voor de bodem naar voldoende rustgewassen.
  GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening
  Oude Essink, G.H.P. ; Baaren, E.S. ; Zuurbier, K.G. ; Velstra, J. ; Veraart, J.A. - \ 2014
  Utrecht : Kennis voor Klimaat - ISBN 9789492100122 - 84
  klimaatverandering - watervoorziening - zoet water - geohydrologie - wateropslag - ondergrond - zeeland - climatic change - water supply - fresh water - geohydrology - water storage - subsoil - zeeland
  Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in periodes van wateroverschot, om het water vervolgens te gebruiken in droge tijden. Het betreft een Kennis voor Klimaat project in de Zuidwestelijke Delta.
  Venster op km² Dreischor
  Schaminee, J.H.J. ; Stortelder, A.H.F. ; Parramore, J. - \ 2014
  Hilversum : Fontaine Uitgevers - ISBN 9789059565753 - 179
  platteland - geschiedenis - natuur - cultuur - landschap - zeeuwse eilanden - zeeland - rural areas - history - nature - culture - landscape
  Het project Venster op deWereld, waarin wetenschappers een vierkante kilometer bij Dreischor van alle kanten belichten, is inmiddels een eind op streek. Het leidt tot boek, documentaire en kunst. Hydrologen, landbouweconomen, ornithologen, meteorologen, bramendeskundigen, historici, archeologen, cultureel antropologen en andere deskundigen buigen zich over de vierkante kilometer, maar daarnaast worden de verhalen opgetekend van mensen die in het gebied wonen of werken, zoals de spruitentelers Gilles Klompe en Frans van der Linde, molenaar Bart van der Spek, René Perkins van de houtzagerij, Ria Geluk van museum Goemanszorg, vlaskenner Rinus Quist en Johan van de Velde van de wijnhoeve.
  Vier jaar Zeeuwse Tong: perspectief voor binnendijkse aquacultuur
  Imares, - \ 2014
  dover soles - fish culture - aquaculture - saline agriculture - mixed farming - seaweeds - zeeland
  Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta: naar een methode van planvorming en ontwerp
  Meyer, V.J. ; Bregt, A.K. ; Dammers, E. ; Edelenbos, J. - \ 2014
  Amsterdam : MUST Publishers - ISBN 9789081445504 - 231
  ruimtelijke ordening - delta - urbanisatie - ontwerp - recreatie - natuurgebieden - industrieterreinen - zuid-holland - zeeland - zuidwest-nederland - physical planning - deltas - urbanization - design - recreation - natural areas - industrial sites - zuid-holland - zeeland - south-west netherlands
  Dit boek is een pleidooi voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming in complexe stedelijke deltagebieden. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 2011-2013 door een consortium van drie universiteiten (Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam), vier kennisinstituten (Deltares, TNO, PBL en Geodan) en vier adviesbureaus (MUST Stedebouw, H+N+S Landschaparchitecten, RoyalHaskoningDHV en HKV lijn in water). Het onderzoek richtte zich vooral op het gebied van de Zuidwestelijke delta tussen Rotterdam en Antwerpen.
  Poldermodel hielp niet bij inpolderen
  Cruijningen, Piet van - \ 2014
  water management - polders - polder boards - history - historical geography - zeeland
  €ureyeopener 2.1: zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden
  Schipper, P.N.M. ; Janssen, G.M.C.M. ; Polman, N.B.P. ; Linderhof, V.G.M. ; Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. ; Kselik, R.A.L. ; Oude Essink, G.H.P. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2510) - 25
  watervoorziening - zoet water - verzilting - waterbeleid - waterbeheer - waterbalans - maatregelen - modellen - watergebruik - akkerbouw - veehouderij - kustgebieden - zeeland - zuid-holland - water supply - fresh water - salinization - water policy - water management - water balance - measures - models - water use - arable farming - livestock farming - coastal areas - zeeland - zuid-holland
  Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden (ZWD-RD) kan op verschillende manieren worden geëffectueerd. Elke maatregel, die hiertoe wordt overwogen, beïnvloedt het chloridegehalte van het polderwater en daarmee de kwaliteit van het beregeningswater voor de landbouw en de ecologische kwaliteit. De huidige zoetwatervoorziening en een reeks maatregelen zijn voor de ZWD-RD gekwantificeerd met behulp van €ureyeopener 2.1, een beleidsondersteunend model dat is ontwikkeld voor beantwoording van vragen over de zoetwatervoorziening door Alterra, Deltares, het LEI en De Bakelse Stroom. €ureyeopener 2.1 is toegespitst op de situatie in de ZWD-RD. Gebruikers kunnen tijdens overleggen met stakeholders (interactief) beoogde maatregelen invoeren; het model berekent dan per omgaande de effecten (waterbehoeften, zoutgehalten regionale wateren, fysieke opbrengstveranderingen landbouw) en ook de directe kosten van de maatregelen. In deze rapportage wordt het model beschreven, en de manier waarop, aan de hand van werksessies met actoren in de regio, de uitkomsten van het model zijn getoetst en het model op onderdelen is verbeterd.
  Toekomstperspectief voor het gemengd zilt bedrijf
  Ketelaars, J.J.M.H. ; Ruizeveld de Winter, A.C. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosyteemkunde (Rapport / Plant Research International 545) - 66
  zoutwaterlandbouw - landbouw - toekomst - visteelt - aquacultuur - agrarische economie - zeeland - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - saline agriculture - agriculture - future - fish culture - aquaculture - agricultural economics - zeeland - feasibility studies - economic viability
  Op het Proefbedrijf Zeeuwse Tong in Colijnsplaat is gedurende vier jaren (2010-2013) ervaring opgedaan met de kweek van zagers, tong, algen, en schelpdieren, waaronder tapijtschelpen, Japanse oesters en platte oesters. In onderstaande worden de belangrijkste ervaring en met de verschillende teelten afzonderlijk en in combinatie samengevat. Vervolgens komen aan bod: de technische en economische haalbaarheid, en de risico’s en onzekerheden.
  De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning. Een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C164/13) - 95
  bodemfauna - schaaldieren - mariene gebieden - zand - mijnbouw - herstel - nadelige gevolgen - monitoring - kustgebieden - zeeland - soil fauna - shellfish - marine areas - sand - mining - rehabilitation - adverse effects - monitoring - coastal areas - zeeland
  De hoofdvraag van dit onderzoek is: wat is de ruimtelijke en temporele dynamiek van de bodemdiergemeenschap van de Zeeuwse Banken in relatie tot de zandwinning activiteiten. Na zandwinning zal de bodemdiergemeenschap zich weer herstellen. In theorie is het herstel compleet als er geen significante verschillen zijn in bodemdiersamenstelling en biomassa in het gewonnen gebied en hetzelfde gebied als er niet was gewonnen. In de praktijk wordt het herstel in het gewonnen gebied vergeleken met een referentiegebied in de buurt waar geen zand is gewonnen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.