Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 290

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw
  Bloem, Jaap ; Koopmans, Chris ; Schils, René - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2843) - 53
  dierlijke meststoffen - bodemkwaliteit - akkerbouw - zeeland - nederland - animal manures - soil quality - arable farming - zeeland - netherlands
  Dit rapport begint met een overzicht van de mestsamenstelling (hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van bodemvruchtbaarheid in het algemeen en bodembiodiversiteit in het bijzonder (hoofdstuk 3). De analyse van effecten van mest is in hoofdstuk 4 beschreven.
  Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer : mogelijkheden voor een levensvatbare populatie?
  Kuiters, A.T. ; Vries, D. de; Lammerstma, D.R. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2829) - 43
  damherten - populatiebiologie - natura 2000 - natuurbeheer - levensvatbaarheid van populaties - genetische erosie - veerse meer - zeeland - fallow deer - population biology - natura 2000 - nature management - population viability - genetic erosion - veerse meer - zeeland
  Recente trends in de vogelstand nabij de Eerste Bathpolder en mogelijke effecten van verlengde assimilatiebelichting
  Tamis, J.E. ; Jongbloed, R.H. ; Ysebaert, T. - \ 2016
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C128/16) - 59
  vogels - lichtregiem - licht - glastuinbouw - natura 2000 - zeeland - birds - light regime - light - greenhouse horticulture - natura 2000 - zeeland
  In de Eerste Bathpolder in de provincie Zeeland (gemeente Reimerswaal, nabij Rilland en grenzend aan het Natura 2000-gebied Oosterschelde) is sinds 2000 een aantal kassen gevestigd in een glastuinbouwgebied. Voor elk Natura 2000-gebied gelden instandhoudingsdoelen, die aangeven welke leefgebieden en welke soorten (plant en dier) behouden of hersteld moeten worden. Eén van de mogelijke effecten van de glastuinbouwbedrijven op de nabije omgeving is effecten van zogenaamd groeilicht (assimilatiebelichting) op de buitendijkse natuur van de Oosterschelde (met name op vogels). In 2009 heeft IMARES een deskstudie, veldonderzoek en analyse van vogeltellingen uitgevoerd, op basis waarvan geen duidelijke effecten van assimilatiebelichting op de beschermde vogelsoorten zijn aangetoond (Ysebaert et al., 2009). Onlangs hebben de glastuinbouwbedrijven nieuwe belichtingsstrategieën ontwikkeld wat een reductie van de lichtuitstoot bewerkstelligt van maximaal 34% t.o.v. de bestaande situatie, gebaseerd op de totale lichtbelasting gedurende een jaar. Het voorgestelde lichtregime veroorzaakt echter in de avond (van zonsondergang tot 20.00 uur) wel een tijdelijke verhoging van de lichtbelasting, vooral in de wintermaanden. Daarom is aan Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) gevraagd opnieuw onderzoek te doen naar de recente trends in de vogelstand en de mogelijke effecten van langer belichten op de kwalificerende (Natura 2000-) natuurwaarden nabij de Eerste Bathpolder. Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek.
  Kennis- en onderzoeksagenda voor de Nederlandse oestersector
  Smaal, A.C. ; Kamermans, P. ; Strietman, W.J. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C057/16) - 32
  oesterteelt - oesters - zeeland - oosterschelde - oyster culture - oysters - zeeland - eastern scheldt
  De kweek van oesters in de Oosterschelde wordt bedreigd door infecties met een herpes virus en predatie door invasieve oesterboorders. Naar aanleiding hiervan is er door het ministerie van EZ, de Provincie Zeeland en de Nederlandse Oester Vereniging (NOV) initiatief genomen tot een inventarisatie van de knelpunten en de oplossingsrichtingen. Daarbij zijn er kennisvragen aan de orde waarvoor onderzoek nodig is. In samenspraak met vertegenwoordigers van de Nederlandse Oester Vereniging zijn de kennisvragen geïnventariseerd en vertaald in een onderzoeksprogramma. Het programma is in de eerste plaats gericht op herstel van de productie middels experimenten met off-bottom kweekmethoden. Verder zijn er basis gegevens nodig over het kweekresultaat en de aard en omvang van de bedreigingen. Het onderzoeksprogramma zal i.s.m. een werkgroep van kwekers verder worden uitgewerkt.
  Ondernemersperspectieven Oost Zeeuws-Vlaamse agrariërs
  Spruijt, J. ; Schoorlemmer, H.B. - \ 2015
  PPO AGV - 35
  zeeland - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - akkerbouw - loonwerken - melkveehouderij - fruitteelt - regionale verkenningen - publiek-private samenwerking - zeeland - farm management - entrepreneurship - arable farming - custom hiring - dairy farming - fruit growing - regional surveys - public-private cooperation
  Dit rapport geeft de resultaten van een oriënterend onderzoek naar de toekomst perspectieven die agrarische ondernemers in Oost Zeeuws Vlaanderen voor ogen hebben. Hierbij is verkend of ondernemers concrete mogelijkheden zien, urgentie voor verandering ervaren en of er aanknopingspunten zijn gericht op verbetering van de landbouwstructuur en het stimulerend klimaat voor agrarisch ondernemerschap. Om hier zicht op te krijgen zijn 10 diepte-interviews gehouden met ‘als ondernemend’ bekend staande landbouwers. Het betrof bedrijven met akkerbouw, melkveehouderij, fruitteelt, loonwerk en nevenactiviteiten. Daarnaast vonden gesprekken plaats met 7 gebiedsdeskundigen die uit hoofde van hun functie zicht hadden op ontwikkelingen en belemmeringen bij agrarisch ondernemers over de breedte van de regio. De bevindingen zijn getoetst en verder uitgewerkt tijdens workshop in Hulst met een groep geïnterviewden en medewerkers van Provincie Zeeland.
  TBT - gehalten en effecten bij de gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2015
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C147/15) - 33
  littorina littorea - littorina - organo-tinverbindingen - genitaliën - afwijkingen - verontreiniging - zeeland - littorina littorea - littorina - organotin compounds - genitalia - abnormalities - pollution - zeeland
  Fisheries displacement effects of managed areas: a case study of De Voordelta
  Vries, P. de; Hintzen, N.T. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES C136/15) - 27
  fisheries - displacement - north sea - zuid-holland - zeeland - visserij - verplaatsing - noordzee - zuid-holland - zeeland
  In the process of implementing Marine Strategy Framework Directive measures, such as area closure, questions arise on the aspect of displacement of fisheries. Displacement is a relatively new topic to fisheries science, and no studies in the Dutch North sea are available. Because the MSFD measures are not yet implemented, actual displacement in the assigned areas cannot be studied yet. Therefore, displacement in historically closed/managed areas was studied. The Voordelta – specifically the Bottom protection area- was taken as the study area. The aim was to study if displacement could be analysed, and if so, to what extent displacement depends on the type of fisheries.
  Data rapport: Effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde en Westerschelde in 2014
  Tangelder, M. ; Kluijver, M. de; Brummelhuis, E.B.M. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C116/15) - 81
  oevers - bescherming - milieueffect - oeverecologie - bodemarthropoden - bodeminvertebraten - oosterschelde - westerschelde - bodemecologie - zeeland - shores - protection - environmental impact - riparian ecology - soil arthropods - soil invertebrates - eastern scheldt - western scheldt - soil ecology - zeeland
  Hoe verhoudt de rekolonisatie van infauna (diversiteit en aantallen) in het nieuwe gevormde sediment op de aangelegde vooroever op de Cluster 1 en 2 locaties in de Oosterschelde en Westerschelde zich tot de eerdere T0-, T1-, T2-,T3- en T4 monitoring en referentielocaties en hoe is de T0 situatie bij Cluster 3 locatie Wemeldinge in de Oosterschelde?
  Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland
  Staarink, H. ; Schipper, P.N.M. ; Straat, A. van de; Dik, P. - \ 2015
  H2O online (2015)26 juni. - 5
  drainage - wateropslag - peilbeheer - zeeland - lichte kleigronden - drainage - water storage - water level management - zeeland - silt loam soils
  Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van de grond gekomen op zandgronden. Werkt het ook in Zeeland, op de daar veel voorkomende zavel en klei? Op proefboerderij Rusthoeve (Colijnsplaat) zijn drainageproeven uitgevoerd die tot positief resultaat leidden.
  Field and model investigations of freshwater lenses in coastal aquifers
  Pauw, P.S. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): G.H.P. Oude Essink; Toon Leijnse. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572928 - 158
  kustgebieden - watervoorziening - zoet water - wateropslag - geohydrologie - modellen - zuidwest-nederland - zeeland - coastal areas - water supply - fresh water - water storage - geohydrology - models - south-west netherlands - zeeland
  A major problem of sustaining freshwater supply from freshwater lens is the invasion of saline groundwater into a fresh groundwater body. In many coastal areas saltwater intrusion has led to well closure and reduced freshwater supply. Furthermore, in the future saltwater intrusion is expected to increase due to sea level rise, climate change, land subsidence, and increasing population density in coastal areas. In the Netherlands, these stresses will also have a severe impact on the fresh coastal groundwater reserves. In view of this, a research project within the Dutch research program ’Knowledge for Climate’ was defined in 2010, aimed at: 1. Improving the insight into the modeling of freshwater lenses. 2. Defining measures to increase freshwater supply from freshwater lenses. In this thesis the results of four studies related to these objectives are presented.
  Effect van vooroeversuppletie met zeegrind op groei en ontwikkeling van mosselen in Oosterschelde
  Wijsman, J.W.M. ; Brummelhuis, E.B.M. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C063/15) - 32
  mossels - grind - zeeland - oosterschelde - oevers - oeverbescherming van rivieren - dijken - mussels - gravel - zeeland - eastern scheldt - shores - riverbank protection - dykes
  In het najaar van 2014 zijn er bij de locatie Zierikzee en Burghsluis vooroeververdedigings-werkzaamheden uitgevoerd met zeegrind. Bij het storten van het zeegrind kan slib vrijkomen dat effect kan hebben op de efficiëntie van de voedselopname van de mosselen en daarmee kan leiden tot groeivertraging. De verzamelde gegevens zijn daarom gebruikt om te onderzoeken of er groeivertraging is opgetreden bij de mosselen in de mandjes zijn uitgezet op 5 locaties (2 locaties bij Zierikzee, 2 bij Burghsluis en 1 als referentie bij Neeltje Jans), tijdens het storten van zeegrind in het kader van de werkzaamheden aan de vooroever bij Zierikzee en Burghsluis.
  Door regelgeving kan het vaak niet zoals je wil
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)2. - ISSN 1875-9688 - p. 12 - 13.
  akkerbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - fosfaat - organische stof - bodembeheer - sensors - zeeland - nederland - arable farming - sustainable land use - sustainable agriculture - phosphate - organic matter - soil management - sensors - zeeland - netherlands
  Winnaar van de wedstrijd Topbodem, editie 2014-15, Hans Akkermans probeert alles te doen om zijn bodem in topconditie te houden. Toch merkt hij dat de normen voor fosfaat de ruimte beperken om aan duurzame bodemvruchtbaarheid te werken. Voor een goed saldo neigt hij naar intensievere teelten, voor de bodem naar voldoende rustgewassen.
  GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening
  Oude Essink, G.H.P. ; Baaren, E.S. ; Zuurbier, K.G. ; Velstra, J. ; Veraart, J.A. - \ 2014
  Utrecht : Kennis voor Klimaat - ISBN 9789492100122 - 84
  klimaatverandering - watervoorziening - zoet water - geohydrologie - wateropslag - ondergrond - zeeland - climatic change - water supply - fresh water - geohydrology - water storage - subsoil - zeeland
  Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in periodes van wateroverschot, om het water vervolgens te gebruiken in droge tijden. Het betreft een Kennis voor Klimaat project in de Zuidwestelijke Delta.
  Venster op km² Dreischor
  Schaminee, J.H.J. ; Stortelder, A.H.F. ; Parramore, J. - \ 2014
  Hilversum : Fontaine Uitgevers - ISBN 9789059565753 - 179
  platteland - geschiedenis - natuur - cultuur - landschap - zeeuwse eilanden - zeeland - rural areas - history - nature - culture - landscape
  Het project Venster op deWereld, waarin wetenschappers een vierkante kilometer bij Dreischor van alle kanten belichten, is inmiddels een eind op streek. Het leidt tot boek, documentaire en kunst. Hydrologen, landbouweconomen, ornithologen, meteorologen, bramendeskundigen, historici, archeologen, cultureel antropologen en andere deskundigen buigen zich over de vierkante kilometer, maar daarnaast worden de verhalen opgetekend van mensen die in het gebied wonen of werken, zoals de spruitentelers Gilles Klompe en Frans van der Linde, molenaar Bart van der Spek, René Perkins van de houtzagerij, Ria Geluk van museum Goemanszorg, vlaskenner Rinus Quist en Johan van de Velde van de wijnhoeve.
  Vier jaar Zeeuwse Tong: perspectief voor binnendijkse aquacultuur
  Imares, - \ 2014
  dover soles - fish culture - aquaculture - saline agriculture - mixed farming - seaweeds - zeeland
  Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta: naar een methode van planvorming en ontwerp
  Meyer, V.J. ; Bregt, A.K. ; Dammers, E. ; Edelenbos, J. - \ 2014
  Amsterdam : MUST Publishers - ISBN 9789081445504 - 231
  ruimtelijke ordening - delta - urbanisatie - ontwerp - recreatie - natuurgebieden - industrieterreinen - zuid-holland - zeeland - zuidwest-nederland - physical planning - deltas - urbanization - design - recreation - natural areas - industrial sites - zuid-holland - zeeland - south-west netherlands
  Dit boek is een pleidooi voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming in complexe stedelijke deltagebieden. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 2011-2013 door een consortium van drie universiteiten (Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam), vier kennisinstituten (Deltares, TNO, PBL en Geodan) en vier adviesbureaus (MUST Stedebouw, H+N+S Landschaparchitecten, RoyalHaskoningDHV en HKV lijn in water). Het onderzoek richtte zich vooral op het gebied van de Zuidwestelijke delta tussen Rotterdam en Antwerpen.
  Poldermodel hielp niet bij inpolderen
  Cruijningen, Piet van - \ 2014
  water management - polders - polder boards - history - historical geography - zeeland
  €ureyeopener 2.1: zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden
  Schipper, P.N.M. ; Janssen, G.M.C.M. ; Polman, N.B.P. ; Linderhof, V.G.M. ; Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. ; Kselik, R.A.L. ; Oude Essink, G.H.P. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2510) - 25
  watervoorziening - zoet water - verzilting - waterbeleid - waterbeheer - waterbalans - maatregelen - modellen - watergebruik - akkerbouw - veehouderij - kustgebieden - zeeland - zuid-holland - water supply - fresh water - salinization - water policy - water management - water balance - measures - models - water use - arable farming - livestock farming - coastal areas - zeeland - zuid-holland
  Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden (ZWD-RD) kan op verschillende manieren worden geëffectueerd. Elke maatregel, die hiertoe wordt overwogen, beïnvloedt het chloridegehalte van het polderwater en daarmee de kwaliteit van het beregeningswater voor de landbouw en de ecologische kwaliteit. De huidige zoetwatervoorziening en een reeks maatregelen zijn voor de ZWD-RD gekwantificeerd met behulp van €ureyeopener 2.1, een beleidsondersteunend model dat is ontwikkeld voor beantwoording van vragen over de zoetwatervoorziening door Alterra, Deltares, het LEI en De Bakelse Stroom. €ureyeopener 2.1 is toegespitst op de situatie in de ZWD-RD. Gebruikers kunnen tijdens overleggen met stakeholders (interactief) beoogde maatregelen invoeren; het model berekent dan per omgaande de effecten (waterbehoeften, zoutgehalten regionale wateren, fysieke opbrengstveranderingen landbouw) en ook de directe kosten van de maatregelen. In deze rapportage wordt het model beschreven, en de manier waarop, aan de hand van werksessies met actoren in de regio, de uitkomsten van het model zijn getoetst en het model op onderdelen is verbeterd.
  Toekomstperspectief voor het gemengd zilt bedrijf
  Ketelaars, J.J.M.H. ; Ruizeveld de Winter, A.C. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosyteemkunde (Rapport / Plant Research International 545) - 66
  zoutwaterlandbouw - landbouw - toekomst - visteelt - aquacultuur - agrarische economie - zeeland - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - saline agriculture - agriculture - future - fish culture - aquaculture - agricultural economics - zeeland - feasibility studies - economic viability
  Op het Proefbedrijf Zeeuwse Tong in Colijnsplaat is gedurende vier jaren (2010-2013) ervaring opgedaan met de kweek van zagers, tong, algen, en schelpdieren, waaronder tapijtschelpen, Japanse oesters en platte oesters. In onderstaande worden de belangrijkste ervaring en met de verschillende teelten afzonderlijk en in combinatie samengevat. Vervolgens komen aan bod: de technische en economische haalbaarheid, en de risico’s en onzekerheden.
  De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning. Een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C164/13) - 95
  bodemfauna - schaaldieren - mariene gebieden - zand - mijnbouw - herstel - nadelige gevolgen - monitoring - kustgebieden - zeeland - soil fauna - shellfish - marine areas - sand - mining - rehabilitation - adverse effects - monitoring - coastal areas - zeeland
  De hoofdvraag van dit onderzoek is: wat is de ruimtelijke en temporele dynamiek van de bodemdiergemeenschap van de Zeeuwse Banken in relatie tot de zandwinning activiteiten. Na zandwinning zal de bodemdiergemeenschap zich weer herstellen. In theorie is het herstel compleet als er geen significante verschillen zijn in bodemdiersamenstelling en biomassa in het gewonnen gebied en hetzelfde gebied als er niet was gewonnen. In de praktijk wordt het herstel in het gewonnen gebied vergeleken met een referentiegebied in de buurt waar geen zand is gewonnen.
  Effecten van MZI's op de aanwezigheid en het gedrag van specifieke vogelsoorten en zeehonden
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Witte, R.H. - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C063/13) - 78
  mosselteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - watervogels - zeehonden - fauna - foerageren - diergedrag - zeeland - mussel culture - shellfish fisheries - waterfowl - seals - fauna - foraging - animal behaviour - zeeland
  In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de in de Passende Beoordeling gesignaleerde kennislacunes en om na te gaan of opschaling van MZI-activiteiten op deze locaties tot significante effecten zou kunnen leiden. Het meeste onderzoek is uitgevoerd in 2010-2012 in de Schaar van Renesse. De belangrijkste vraag voor dit gebied was in hoeverre de in het Brouwershavensche Gat aanwezige concentratie Roodkeelduikers negatieve effecten ondervindt van de aanwezigheid van MZI’s en van werkzaamheden aan MZI’s. Bovendien zijn gedragswaarnemingen en tellingen uitgevoerd van Gewone zeehonden, Eiders en Bergeenden in de Zuidmeep en enkele tellingen vanuit de lucht om de ligging van de ruigebieden van Eiders en Bergeenden in de Waddenzee in kaart te brengen.
  Perspectief voor binnendijkse kweek
  Ketelaars, J.J.M.H. - \ 2013
  Goes : Stichting Zeeuwse Tong - 65
  aquacultuur - zoutwaterlandbouw - visteelt - agropisciculture - zeeland - zout water - tong (vis) - algen - schaaldieren - oesters - mossels - haalbaarheidsstudies - aquacultuursystemen - aquaculture - saline agriculture - fish culture - agropisciculture - zeeland - saline water - dover soles - algae - shellfish - oysters - mussels - feasibility studies - aquaculture systems
  In 2009 startte Stichting Zeeuwse Tong een vijfjarig proefproject met als doel: 1. op praktijkschaal technische en economische kennis te verzamelen van binnendijkse zoutwateraquacultuur, in het bijzonder van de productie van tong, zagers, algen, schelpdieren en zilte gewassen, en 2. om deze kennis beschikbaar te maken voor geïnteresseerde ondernemers. De motivatie voor het Proefproject is tweeledig: 1. kansen benutten voor zoutwateraquacultuur gezien de toenemende vraag naar en interesse in zeevoedsel, 2. alternatieven ontwikkelen voor het gebruik van landbouwgrond die toenemende hinder ondervindt van verzilting. Deze rapportage geeft een samenvatting van de belangrijkste R&D-resultaten. Tegen deze achtergrond worden vervolgens de technische en economische haalbaarheid, de risico’s en onzekerheden besproken van de verschillende teelten of bedrijfsvormen.
  Meten van nutriëntenemissies met Sorbicellen op de Rusthoeve
  Harmsen, J. ; Kleef, J. van - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2402) - 34
  dierlijke meststoffen - uitspoelen - proefbedrijven - monitoring - methodologie - zeeland - animal manures - leaching - pilot farms - monitoring - methodology - zeeland
  Aansluitend aan een onderzoek naar de effecten van diepe drainage op de Rusthoeve is nagegaan welke mogelijkheden er zijn van het gebruik van Sorbicellen voor het monitoren van de emissie van nutriënten naar het oppervlaktewater. De gebruikte cellen waren geschikt voor het lokale water met hoge concentraties sulfaat en calcium. De cellen waren geïnstalleerd aan het einde van verzameldrains, met de intentie om zowel debiet- als tijd-proportioneel te bemonsteren. Het ijzer(III)oxide dat ontstaat in water afkomstig van diepe drains werkt storend op de bemonstering. De met de cellen te bemonsteren tijdsperiode in de gebruikte opstelling was te kort om met een beperkt aantal cellen de totale emissie te bemonsteren. De Sorbicell is een ontwerp van het Deense bedrijf SorbiSense. Met als doel om tijdgemiddelde concentraties te kunnen meten.
  Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2011. Data rapport
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C032/12) - 64
  bodemfauna - macrofauna - kustgebieden - schaaldieren - inventarisaties - zeeland - soil fauna - macrofauna - coastal areas - shellfish - inventories - zeeland
  Op de Zeeuwse Banken worden de relatief hogere concentraties aan schelpdieren, gastropoden en bivalven, aangetroffen in de diepere troggen (b.v. Middeldiep) tussen de banken. Deze zijn daarmee niet interessant voor schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden die een voorkeur hebben voor ondieper water. De hoogste dichtheid aan schelpdieren (Abra alba) is aangetroffen op de locaties 63 en 35 in het Middeldiep (respectievelijk 122 en 125 individuen m-2). De hoogste dichtheid aan Ensis is aangetroffen aan de noordrand van de Rabsbank (23 individuen per m2). Op alle andere bemonsterde locaties was de dichtheid aan schelpdieren minder dan 6 individuen per m2. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag. Gezien de lage dichtheden van schelpdieren en/of de grote dieptes van het gebied is het onwaarschijnlijk dat het gebied van betekenis is als foerageergebied voor schelpdier etende vogels.
  Data rapport: Het effect va vooroeververdediging op bodemorganismen in de Oosterschelde: 2012
  Brink, A.M. van den; Hartog, E. ; Kluijver, M. de - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C101/13) - 52
  oeverbescherming van rivieren - bodemecologie - oosterschelde - kustbeheer - delta's - zeeland - riverbank protection - soil ecology - eastern scheldt - coastal management - deltas - zeeland
  De stromingen in de Ooster-en Westerschelde zorgen lokaal voor erosie van oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan worden, op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken ondermijnt, oevers beschermd door “bestortingen” uit te voeren. . In 2012 is geen volledige monitoring van alle locaties gepland, maar is besloten om op één locatie een vinger aan de pols te houden om de ontwikkeling van planten, dieren en metalen te kunnen blijven volgen. Het gaat hierbij om de locatie Zuidhoek - De Val / Zeelandbrug. Het doel van deze monitoring is het bepalen van de samenstelling en biodiversiteit van de aanwezige levensgemeenschappen op harde en zachte substraten, en de bepaling van de gehalten aan zware metalen in mosselen en oesters
  Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse delta: Ervaringen met het kwantificeren van ecosysteemdiensten
  Smit, A. ; Verzandvoort, S.J.E. ; Jonkers, W. - \ 2012
  Bodem (2012)4. - ISSN 0925-1650 - p. 30 - 33.
  bodem - landschap - ecosysteemdiensten - bodemwater - wateropslag - duurzaamheid (sustainability) - zeeland - soil - landscape - ecosystem services - soil water - water storage - sustainability - zeeland
  Voor het project Doenderzoek is voor elf ecosysteemdiensten in Zeeland de potentïële levering van deze diensten in kaart gebracht. Tijdens de uitwerking bleken definities, benutting van diensten, databeschikbaarheid en schaal belangrijke factoren te zijn. In dit artikel laten we zien welke lessen we hebben geleerd.
  Growth and nutrient budgets (C-N-P) of the manila clam Venerupsis philippinarum in a commercial pond system
  Brinke, N. ten; Jansen, H.M. ; Verdegem, M.C.J. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR 12.017) - 25
  venerupis philippinarum - clams - growth - nutrients - ecophysiology - ponds - zeeland - venerupis philippinarum - kokkels - groei - voedingsstoffen - ecofysiologie - plassen - zeeland
  To study potential mechanism(s) causing the reduced growth of the clam Venerupis philippinarum at the end of the production cycle, observed in the culture ponds at Zeeland Aquaculture in 2011, specific studies on eco-physiology and nutrient dynamics of individual clams were performed in the culture ponds during the production period in 2012. The study was divided in two sub-projects: Sub-project I: which focused on the uptake of the clam in terms of clearance rates and absorption efficiencies, Sub-Project II: focused on the internal nutrient fluxes of carbon, nitrogen and phosphorus, of the clams in the culture ponds in relation to food availability and environmental conditions, described in this report.
  Zee(wier)land; de zeewierhype achterna bij onze noorderburen (interview met Willem Brandenburg en Julia Wald)
  Agrosysteemkunde, ; Brandenburg, Willem ; Wald, Julia - \ 2012
  seaweeds - seaweed culture - seaweed products - nutrition and health - novel foods - zeeland
  Analyses of four centuries of bounty hunting on seals in Zeeland, SW-Netherlands
  Vooys, C.G.N. de; Brasseur, S.M.J.M. ; Meer, J. van der; Reijnders, P.J.H. - \ 2012
  Lutra 55 (2012)1. - ISSN 0024-7634 - p. 55 - 65.
  historische ecologie - zeehonden - zeeland - jagen - geschiedenis - zuidwest-nederland - historical ecology - seals - zeeland - hunting - history - south-west netherlands
  Eeuwenlang vond in de Zeeuwse wateren premiejacht op zeehonden plaats. De uitbetaalde premies van de in de 16e tot in de 20e eeuw buitgemaakte dieren werden geregistreerd in Zeeuwse archieven. In deze studie worden die jachtstatistieken gebruikt om het aantal jaarlijks geschoten dieren te reconstrueren. Vervolgens wordt het effect van sociale en historische gebeurtenissen op het jachtsucces onderzocht.
  Duurzaam doenderzoek in de Zeeuwse delta : Ecosysteemdiensten in de praktijk : deelresultaat 4.1 : Verslag van de werkbijeenkomst "De waardering van ecosysteemdiensten (doenderdag 2), Deelresultaat 4.2: Kansen voor duurzaam gebruik van bodem, ondergrond en landschap op basis van voorbeelprojecten
  Verzandvoort, S.J.E. ; Smit, A. ; Jonkers, W. ; Baaren, E.S. ; Braat, L.C. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 52
  ecosysteemdiensten - projecten - bodembeheer - natuurbeheer - landschapsbeheer - inventarisaties - zeeland - ecosystem services - projects - soil management - nature management - landscape management - inventories - zeeland
  Reflectie op de rol van het project Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse Delta in het werk aan duurzame ontwikkeling van de Provincie Zeeland. Duurzaamheid vormgeven via het concept van ecosysteemdiensten. Het bijzondere van dit project zit niet in de theoretische benadering vanuit bodem en natuur, maar in het feit dat we het gebeurt, en wel met mensen uit de praktijk. Daardoor adresseren we ecosysteemdiensten in de richting van de praktijk. Partijen binnenhalen om mee te denken geeft een interactie die niet mogelijk zou zijn alleen redenerend vanuit het eigen beleidsveld of sector.
  Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2010
  Goudswaard, P.C. ; Wijsman, J.W.M. ; Escaravage, V. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C046/11) - 74
  macrofauna - bodemfauna - zand - monitoring - benthos - mariene ecologie - milieueffect - zeeland - macrofauna - soil fauna - sand - monitoring - benthos - marine ecology - environmental impact - zeeland
  Op de Zeeuwse Banken worden schelpdieren, gastropoden en bivalven, in lage dichtheden aangetroffen in de diepere dalen tussen de banken en zijn daarmee op de grens van of buiten bereik van schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag waarmee het gebied als foerageergebied niet van betekenis is. Gezien de bestaande natuurlijke dynamiek van de Zeeuwse Banken is de verwachting dat het gebied ook niet van belang is voor schelpdierbanken. De grote overeenkomst in resultaten tussen 2009 en 2010 bevestigen de conclusies in de rapportage van 2009.
  Met de Groene Scan naar een Groene Stad - Verbindingen leggen en werken aan een gezamenlijk plan
  Verzandvoort, S.J.E. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Workshop verslag ) - 24
  regionale planning - gebiedsontwikkeling - scenario planning - governance - zeeland - regional planning - area development - scenario planning - governance - zeeland
  Doel van de workshop was het verbinden van verschillende ideeën en hun initiatiefnemers voor een duurzame ontwikkeling van de Provincie Zeeland, een duurzame ontwikkeling geschetst in streefbeelden. Burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties leveren ieder vanuit hun rol en verantwoordelijkheden een bijdrage aan de streefbeelden. Een workshop, gehouden door Provincie, DHV en Alterra
  Duurzaam doenderzoek in de zeeuwse delta : ecosysteemdiensten in de praktijk : deelresultaat 2 : ecosysteemdienstenbenuttingskaart
  Verzandvoort, S.J.E. ; Smit, A. ; Wilms, E. ; Monfils, D. ; Kuijpers-Ekart, M. - \ 2011
  [S.l.] : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond - 15
  landbouwproductie - energiegebruik - drinkwater - ecosysteemdiensten - wateropslag - inventarisaties - zeeland - agricultural production - energy consumption - drinking water - ecosystem services - water storage - inventories - zeeland
  Een ruimtelijke inventarisatie van ecosysteemdiensten waaruit blijkt wie de potentiële gebruikers zijn van ecosysteemdiensten (zoals: voedselproductie, energieproductie, drinkwaterproductie; waterberging, koolstofvastlegging, klimaatbeheersing, plaagwering; recreatie en leefbaarheid)
  Duurzaam doenderzoek in de zeeuwse delta : ecosysteemdiensten in de praktijk : deelresultaat 1 : analyse van landschappen resulterend in een overzicht van ecosysteemdiensten in de provincie Zeeland
  Verzandvoort, S.J.E. ; Smit, A. ; Wilms, E. ; Monfils, D. ; Kuijpers-Ekart, M. - \ 2011
  [S.l.] : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond - 68
  landbouwproductie - energiegebruik - drinkwater - ecosysteemdiensten - wateropslag - inventarisaties - zeeland - agricultural production - energy consumption - drinking water - ecosystem services - water storage - inventories - zeeland
  Een ruimtelijke inventarisatie van ecosysteemdiensten waaruit blijkt wie de potentiële gebruikers zijn van ecosysteemdiensten (zoals: voedselproductie, energieproductie, drinkwaterproductie; waterberging, koolstofvastlegging, klimaatbeheersing, plaagwering; recreatie en leefbaarheid)
  Zeeuwse tong steeds dichter bij het bord
  Ketelaars, J.J.M.H. - \ 2011
  Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 14 - 14.
  visteelt - aquacultuur - schaal- en schelpdierenteelt - solea - tong (vis) - proefbedrijven - zeeland - fish culture - aquaculture - shellfish culture - solea - dover soles - pilot farms - zeeland
  De Nederlandse overheid heeft samen met het bedrijfsleven vijftien miljoen euro geïnvesteerd in het project Zeeuwse tong. De proefboerderij die dit jaar zijn eerste tong moet gaan afleveren, moet de start zijn van een hele nieuwe bedrijfstak: zilte gemengde teelt van vis en groenten.
  De ongewervelde fauna in akkerranden van verschillende ouderdom
  Noordijk, J. ; Musters, C.J.M. ; Snoo, G.R. de - \ 2010
  De Levende Natuur 111 (2010)3. - ISSN 0024-1520 - p. 148 - 151.
  bouwland - biodiversiteit - ongewervelde dieren - akkerranden - agrarisch natuurbeheer - zeeland - arable land - biodiversity - invertebrates - field margins - agri-environment schemes - zeeland
  Via diverse agrarische natuurbeheerovereenkomsten is het mogelijk gemaakt om kruidenrijke randen langs akkers aan te leggen. De vraag is welke bijdrage deze randen hebben in termen van biodiversiteit. In 2006 en 2007 zijn daartoe akkerranden in Zeeland onderzocht op het voorkomen van ongewervelde dieren. De nadruk lag daarbij op de relatie tussen de diversiteit aan ongewerveldengroepen, met name functionele groepen van ongewervelden met eenzelfde dieet, en de leeftijd van de betreffende randen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten gaan auteurs in op de vraag of de richtlijnen voor de beheerovereenkomsten aangepast zouden moeten worden.
  Historisch cultuurlandschap in Nederland; Vijf bijdragen
  Baas, H. ; Braaksma, P.J. ; Keunen, L.J. ; Lachaert, P.J. ; Marrewijk, D. van; Renes, H. ; Spek, T. ; Weijschede, T.J. - \ 2010
  Utrecht : Uitgeverij Matrijs - ISBN 9789053454145 - 96
  cultuurlandschap - historische geografie - nederland - duinen - noord-brabant - zuid-holland - zeeland - zandgronden - cultural landscape - historical geography - netherlands - dunes - noord-brabant - zuid-holland - zeeland - sandy soils
  In 2006 werd het Netwerk Historisch Cultuurlandschap (NHC) opgericht. Dit netwerk heeft als doel het onderlinge contact, het overleg en de samenwerking tussen al deze onderzoekers, beleidsmakers, belangenorganisaties en liefhebbers op het gebied van het Nederlandse cultuurlandschap te versterken. Deze bundel is een initiatief van het NHC en bevat bijdragen die een overzicht bieden en het onderzoek van de laatste jaren samenvatten.
  Effecten van klimaatverandering op herstel van estuariene dynamiek in de delta
  Wijsman, J.W.M. - \ 2010
  Wageningen Imares
  klimaatverandering - soortendiversiteit - temperatuur - mariene gebieden - zeeland - climatic change - species diversity - temperature - marine areas - zeeland
  Leefomstandigheden voor plant- en diersoorten zullen veranderen door klimaatverandering. Bestaande soorten kunnen verdwijnen en nieuwe invasieve soorten, zoals de Japanse oester, kunnen verschijnen. Deze soorten worden in de toekomst mogelijk ecologisch of economisch interessant. Ook infrastructurele aanpassingen zoals herstel van de estuariene dynamiek hebben gevolgen voor de Zuidwestelijke delta.
  Financieringsconstructies voor landschap
  Vreke, J. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 188) - 74
  landschap - subsidies - landschapsbeheer - financieren - multifunctionele landbouw - overijssel - zeeland - noord-brabant - landscape - subsidies - landscape management - financing - multifunctional agriculture - overijssel - zeeland - noord-brabant
  Landschap wordt door verschillende partijen gemaakt en gebruikt waardoor er een discrepantie bestaat tussen het feitelijke en het gewenste landschap. Realisatie van gewenst landschap vereist een vergoeding voor de grondgebruiker, die omdat landschap een collectief goed is, niet op een markt kan worden verkregen. Centrale vragen in het beschreven onderzoek zijn in welke mate en onder welke voorwaarden private partijen willen bijdragen aan de financiering van de ontwikkeling en instandhouding van landschap. Conclusies op basis van de geanalyseerde financieringsconstructies zijn dat de betekenis van private middelen zeer bescheiden is, dat private partijen alleen bijdragen als dit vanuit bedrijfseconomisch perspectief rendabel lijkt en dat ontwikkeling en instandhouding van landschap zonder een aanzienlijke bijdrage uit de publieke middelen niet mogelijk lijken.
  Soortsveranderingen in Zeeuwse wateren
  Wijsman, Jeroen - \ 2009
  climatic change - species diversity - temperature - marine areas - zeeland
  Cradle to Cradle in gebiedsontwikkeling : omgaan met duurzaam bodemgebruik in de praktijk
  Jonkers, W. ; Roghair, C.J. ; Smit, A. ; Velden, J.A. van der - \ 2009
  Bodem 19 (2009)6. - ISSN 0925-1650 - p. 35 - 38.
  bodem - duurzaamheid (sustainability) - regionale planning - gebiedsontwikkeling - cradle to cradle - zeeland - soil - sustainability - regional planning - area development - cradle to cradle - zeeland
  Het denken in kringlopen, vermeerderen van waarden en duurzaam evolueren is de essentie van het concept van Cradle to Cradle (C2C). Om dit in gebiedsprojecten, inclusief het bodemsysteem, vorm te geven is nog niet zo eenvoudig. Toch krijgt het C2C-concept binnen gebiedsontwikkeling steeds meer belangstelling door duurzaam bodemgebruik een integrale plaats te geven in gebiedsprocessen. Vanuit de C2C invalshoek spelen dan vragen over de functie van bodem binnen het gebied, het toevoegen van waarde aan de bodem, het gebruiken van de kwaliteiten en het robuust functionerend houden van het bodemsysteem. Voor DLG, Alterra en de provincie Zeeland reden om een workshop te organiseren. De deelnemers kregen aan de hand van casusgebieden in Zeeland de volgende opdrachten: vorm met elkaar een beeld van de ondergrond van de gebieden. Analyseer de kansen die de ondergrondkwaliteiten hier bieden. Leg de wensen van de streek naast de kansenschets. En overleg vanuit je rollen als opdrachtgever en uitvoerder waar je tot een optimaal duurzaam gebruik van de bodem kunt komen binnen de scopie van de opdracht
  Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta: een verkenning. Samenvatting
  Vries, A. de; Veraart, J.A. ; Vries, I. de; Oude Essink, G.H.P. ; Zwolsman, G.J. ; Creusen, R. ; Buijtenhek, H.S. - \ 2009
  Utrecht : Kennis voor Klimaat, Programmabureau Kennis voor Klimaat - ISBN 9789490070151 - 12
  waterbeheer - ruimtelijke ordening - delta's - hoogwaterbeheersing - klimaatverandering - zoet water - verzilting - kaderrichtlijn water - zuidwest-nederland - zeeland - noord-brabant - zuid-holland - water management - physical planning - deltas - flood control - climatic change - fresh water - salinization - water framework directive - south-west netherlands - zeeland - noord-brabant - zuid-holland
  Ter ondersteuning van de politiek bestuurlijke besluitvorming over de toekomst van het Volkerak-Zoommeer heeft het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat de wetenschappelijke kennis en inzichten, die hiervoor van belang zijn, op een rijtje gezet. In deze studie is de nadruk gelegd op de lange termijn: in hoeverre past het zout maken van het Volkerak-Zoommeer in een lange termijn strategie voor klimaatadaptatie. Wij komen tot de conclusie dat de huidige praktijk van het waterbeheer (het zgn zoetspoelen), ongeacht het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, als gevolg van ontwikkelingen in het klimaat en in de landbouw binnen afzienbare termijn zijn grenzen nadert. Er is voldoende kennis voorhanden om bij een zout Volkerak-Zoommeer tot een effectieve zoetwatervoorziening te komen. Voor de verdere toekomst van de waterhuishouding van de Zuidwestelijke Delta liggen er nog verschillende opties open, ook als het klimaat verder verandert
  Zorgen of passie? Betrokkenheid van burgers bij het Nederlandse landschap
  Overbeek, M.M.M. ; Vader, J. - \ 2009
  In: Burgers, beleid en natuur: tussen draagvlak en betrokkenheid / Elands, B.H.M., Turnhout, E., Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-studie 9) - ISBN 9789078207092 - p. 57 - 65.
  natuurbescherming - participatie - attitudes - perceptie - natuur - burgers - zeeland - overijssel - nature conservation - participation - attitudes - perception - nature - citizens - zeeland - overijssel
  De vraag is welke belangstelling burgers voor landschap tonen. Gaat het om hun zorgen voor het landschap of speelt eerder hun passie om ermee aan de slag te kunnen. Dit hoofdstuk geeft resultaten van eerder verricht onderzoek (op basis van NIPO onderzoek 2007) en over actieve betrokkenheid van bewoners in Overijssel (Hof van Twente en Raalte) en in Zeeland (Schouwen-Duiveland en Borssele). Het gaat hierbij om niet-agrarische bewoners
  Damherten en reeën in het natuurreservaat De Kop van Schouwen : inventarisaties
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Breukelen, L. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1933) - 84
  damherten - herten - natuurreservaten - karteringen - monitoring - methodologie - zeeuwse eilanden - zeeland - veldwerk - fallow deer - deer - nature reserves - surveys - monitoring - methodology - zeeuwse eilanden - zeeland - field work
  Bij het inventariseren van damherten en reeën op de Kop van Schouwen zijn veel waarnemingsmethoden, zowel direct als indirect, beperkt bruikbaar vanwege de geringe doorkijkbaarheid van delen van het gebied. Bij de thans gehanteerde methode kan gebruik worden gemaakt van een groot aantal vrijwilligers, terwijl bijvoorbeeld een goed uitgevoerde transecttelling de inzet vereist van professionals. Voor een analyse van de populatieontwikkeling dient een groot deel van de populatie nauwkeurig te worden aangesproken. Op dit punt is verbetering mogelijk. Het advies voor de Kop van Schouwen luidt dan ook om de gevolgde methode voort te zetten, met aandacht voor een aantal verbeteringen. Een belangrijke aanbeveling is om bij een volgende gelegenheid het begin en einde van de telling beter te synchroniseren. ‘Gemiddeld’ zijn er tijdens drie tellingen op twee dagen 433 damherten en 171 reeën geteld. De indruk bestaat dat bij beide hoefdiersoorten in de groep ‘kalveren’ (juvenielen) waarnemingsfouten worden gemaakt, waarbij een deel wordt ingedeeld bij de groep volwassen vrouwelijke dieren. Ook zal een deel van de volwassen vrouwtjes bestempeld worden als ‘onaangesproken’, dat wil zeggen, dat onbekend was wat voor dieren het zijn
  Hooiwagenwaarnemingen uit Zeeuwse akkerranden
  Noordijk, J. ; Wijnhoven, H. - \ 2009
  Entomologische Berichten 69 (2009)3. - ISSN 0013-8827 - p. 78 - 82.
  insecten - geleedpotigen - bouwland - akkerranden - zeeland - insects - arthropods - arable land - field margins - zeeland
  Hooiwagen gegevens voor Nederland zijn vrij schaars en Zeeland is een van de provincies met de minste waarnemingen. De auteurs (o.a. vanuit CML) hebben in 2006 en 2007 via bodemvalmonsters waarnemingen verricht bij Zeeuwse akkerranden. Het aantal waarnemingen kon voor Zeeland verviervoudigd worden. Er werden 10 soorten aangetroffen, waarvan vier nieuw voor de provincie
  Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden
  Haperen, A.M.M. van - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Matthijs Schouten; Karle Sykora. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854692 - 273
  duinplanten - vegetatie - landschap - plantengemeenschappen - duingebieden - inventarisaties - nederland - zeeuwse eilanden - zeeland - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - natuurgebieden - duneland plants - vegetation - landscape - plant communities - duneland - inventories - netherlands - zeeuwse eilanden - zeeland - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - natural areas
  Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al lang bekend is, zijn deze verschijnselen tot nu toe nooit goed beschreven en verklaard. Dit boek behandelt daarom de plantengroei van de duinen van Voorne, Goeree, Schouwen en Walcheren, de abiotische verschillen tussen deze duingebieden en de rol van de mens.
  Effectiviteit van afgraven voor natuurherstel in Zeeland
  Sival, F.P. ; Chardon, W.J. ; Rooij, M. de; Reest, P. van der - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009)1. - ISSN 0024-1520 - p. 22 - 27.
  bodemchemie - landbouwgrond - fosfor - vegetatie - zware kleigronden - grondverzet - natuurontwikkeling - zeeland - soil chemistry - agricultural land - phosphorus - vegetation - clay soils - earth moving - nature development - zeeland
  Een gangbare maatregel bij natuurherstelprojecten op voormalige landbouwgronden is het afgraven van de voedselrijke bovenste bodemlaag. Hierover is al veel ervaring opgedaan op de zandgronden. Dit keer komen kleigronden aan bod, en wel die van Zeeland. Een bijdrage van Provincie Zeeland en Alterra
  Watermanagement met een Oranje tintje in de 19e eeuw : afleiding van water door onderaardse gangen
  Dekker, L.W. ; Wesseling, J.G. - \ 2009
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 14 (2009)2. - ISSN 1382-6069 - p. 27 - 42.
  buisdrainage - oppervlakte (areaal) - ontwikkeling - geschiedenis - nederland - groningen - zeeland - tile drainage - acreage - development - history - netherlands - groningen - zeeland
  In dit artikel staat de opkomst en uitbreiding van de drainage met kleibuizen centraal. Dit gebeurde geheel handmatig. Bij de Groninger methode stond men zelf in de sleuf; bij de Zeeuwse methode legde men vanaf maaiveld de buizen. Het waren de provincies bij uitstek die voorop liepen met buisdrainage. In Zeeland was door de aanwezigheid van de Wilhelminapolder, in Groningen was dat de stimulans van de Commissie van Landbouw
  Regionale landbouwcijfers in beeld Regio Zuid : periode 1997-2007
  Blokland, P.W. ; Bont, C.J.A.M. de; Dijk, J.J. van; Dijkxhoorn, Y. ; Everdingen, W.H. van; Meer, R.W. van der; Roest, A.E. ; Venema, G.S. - \ 2009
  Den Haag : Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 58
  landbouwstatistieken - oppervlakte (areaal) - regionale ontwikkeling - landbouw - tuinbouw - boomkwekerijen - regionale economie - zeeland - noord-brabant - limburg - agricultural statistics - acreage - regional development - agriculture - horticulture - forest nurseries - regional economics - zeeland - noord-brabant - limburg
  Het LEI en het CBS publiceren al jaren de zogenaamde Land- en tuinbouwcijfers. De Directie Regionale Zaken van LNV heeft LEI gevraagd om regionale landbouwcijfers in beeld te brengen. Dat heeft geleid tot vier publicaties. De onderhavige is die van de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg). Deze publicatie geeft de stand van zaken weer in de verschillende sectoren en de belangrijkste trends in de afgelopen 10 jaar. Ook is per provincie steeds het relatieve belang van een sector te zien ten opzichte van geheel Nederland. De cijfers zijn geïllustreerd met grafieken en kaartjes die aangeven hoe de verschillende sectoren ruimtelijk zijn verdeeld
  Reservering van Zeeuwse glorie voor vogels?
  Gosselink, A.M.M. ; Verdegem, M.C.J. ; Reijbroek, A. - \ 2008
  Aquacultuur 23 (2008)3. - ISSN 1382-2764 - p. 31 - 35.
  mosselteelt - mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - mariene ecologie - zeeland - boomkorvisserij - visserij-ecologie - mussel culture - mussels - shellfish fisheries - marine ecology - zeeland - beam trawling - fisheries ecology
  Het zwarte goud, de Zeeuwse roem. Wie kent ze niet? De smakelijke tweekleppige weekdieren die in het najaar weer volop te verkrijgen zijn in restaurants. Mosselen zijn dan ook niet zomaar voedsel, maar ze zijn een onderdeel van de Zeeuwse cultuur. Yerseke is de plaats waar de meeste mosselen van Europa worden verhandeld. Het dorpje bruist door de rijke mossel- en oestercultuur. De Zeeuwse afkomst van mosselen is onlangs zelfs een onderwerp van een rechtzaak geweest. Zeeuwse producten van mosselen vinden dat een mossel pas `Zeeuws¿ genoemd mag worden als de mossel in kwestie ook daadwerkelijk in Zeeuws water heeft geleefd. Productenen van importmosselen mogen dus niet zomaar met de Zeeuwse identiteit aan de haal gaan. Helaas zijn er ook andere, ecologische problemen rond de productie van dit weekdier aan de orde. Over die problemen gaat dit artikel
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.