Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 290

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Effecten van MZI's op de aanwezigheid en het gedrag van specifieke vogelsoorten en zeehonden
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Witte, R.H. - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C063/13) - 78
  mosselteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - watervogels - zeehonden - fauna - foerageren - diergedrag - zeeland - mussel culture - shellfish fisheries - waterfowl - seals - fauna - foraging - animal behaviour - zeeland
  In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de in de Passende Beoordeling gesignaleerde kennislacunes en om na te gaan of opschaling van MZI-activiteiten op deze locaties tot significante effecten zou kunnen leiden. Het meeste onderzoek is uitgevoerd in 2010-2012 in de Schaar van Renesse. De belangrijkste vraag voor dit gebied was in hoeverre de in het Brouwershavensche Gat aanwezige concentratie Roodkeelduikers negatieve effecten ondervindt van de aanwezigheid van MZI’s en van werkzaamheden aan MZI’s. Bovendien zijn gedragswaarnemingen en tellingen uitgevoerd van Gewone zeehonden, Eiders en Bergeenden in de Zuidmeep en enkele tellingen vanuit de lucht om de ligging van de ruigebieden van Eiders en Bergeenden in de Waddenzee in kaart te brengen.
  Perspectief voor binnendijkse kweek
  Ketelaars, J.J.M.H. - \ 2013
  Goes : Stichting Zeeuwse Tong - 65
  aquacultuur - zoutwaterlandbouw - visteelt - agropisciculture - zeeland - zout water - tong (vis) - algen - schaaldieren - oesters - mossels - haalbaarheidsstudies - aquacultuursystemen - aquaculture - saline agriculture - fish culture - agropisciculture - zeeland - saline water - dover soles - algae - shellfish - oysters - mussels - feasibility studies - aquaculture systems
  In 2009 startte Stichting Zeeuwse Tong een vijfjarig proefproject met als doel: 1. op praktijkschaal technische en economische kennis te verzamelen van binnendijkse zoutwateraquacultuur, in het bijzonder van de productie van tong, zagers, algen, schelpdieren en zilte gewassen, en 2. om deze kennis beschikbaar te maken voor geïnteresseerde ondernemers. De motivatie voor het Proefproject is tweeledig: 1. kansen benutten voor zoutwateraquacultuur gezien de toenemende vraag naar en interesse in zeevoedsel, 2. alternatieven ontwikkelen voor het gebruik van landbouwgrond die toenemende hinder ondervindt van verzilting. Deze rapportage geeft een samenvatting van de belangrijkste R&D-resultaten. Tegen deze achtergrond worden vervolgens de technische en economische haalbaarheid, de risico’s en onzekerheden besproken van de verschillende teelten of bedrijfsvormen.
  Meten van nutriëntenemissies met Sorbicellen op de Rusthoeve
  Harmsen, J. ; Kleef, J. van - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2402) - 34
  dierlijke meststoffen - uitspoelen - proefbedrijven - monitoring - methodologie - zeeland - animal manures - leaching - pilot farms - monitoring - methodology - zeeland
  Aansluitend aan een onderzoek naar de effecten van diepe drainage op de Rusthoeve is nagegaan welke mogelijkheden er zijn van het gebruik van Sorbicellen voor het monitoren van de emissie van nutriënten naar het oppervlaktewater. De gebruikte cellen waren geschikt voor het lokale water met hoge concentraties sulfaat en calcium. De cellen waren geïnstalleerd aan het einde van verzameldrains, met de intentie om zowel debiet- als tijd-proportioneel te bemonsteren. Het ijzer(III)oxide dat ontstaat in water afkomstig van diepe drains werkt storend op de bemonstering. De met de cellen te bemonsteren tijdsperiode in de gebruikte opstelling was te kort om met een beperkt aantal cellen de totale emissie te bemonsteren. De Sorbicell is een ontwerp van het Deense bedrijf SorbiSense. Met als doel om tijdgemiddelde concentraties te kunnen meten.
  Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2011. Data rapport
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C032/12) - 64
  bodemfauna - macrofauna - kustgebieden - schaaldieren - inventarisaties - zeeland - soil fauna - macrofauna - coastal areas - shellfish - inventories - zeeland
  Op de Zeeuwse Banken worden de relatief hogere concentraties aan schelpdieren, gastropoden en bivalven, aangetroffen in de diepere troggen (b.v. Middeldiep) tussen de banken. Deze zijn daarmee niet interessant voor schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden die een voorkeur hebben voor ondieper water. De hoogste dichtheid aan schelpdieren (Abra alba) is aangetroffen op de locaties 63 en 35 in het Middeldiep (respectievelijk 122 en 125 individuen m-2). De hoogste dichtheid aan Ensis is aangetroffen aan de noordrand van de Rabsbank (23 individuen per m2). Op alle andere bemonsterde locaties was de dichtheid aan schelpdieren minder dan 6 individuen per m2. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag. Gezien de lage dichtheden van schelpdieren en/of de grote dieptes van het gebied is het onwaarschijnlijk dat het gebied van betekenis is als foerageergebied voor schelpdier etende vogels.
  Data rapport: Het effect va vooroeververdediging op bodemorganismen in de Oosterschelde: 2012
  Brink, A.M. van den; Hartog, E. ; Kluijver, M. de - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C101/13) - 52
  oeverbescherming van rivieren - bodemecologie - oosterschelde - kustbeheer - delta's - zeeland - riverbank protection - soil ecology - eastern scheldt - coastal management - deltas - zeeland
  De stromingen in de Ooster-en Westerschelde zorgen lokaal voor erosie van oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan worden, op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken ondermijnt, oevers beschermd door “bestortingen” uit te voeren. . In 2012 is geen volledige monitoring van alle locaties gepland, maar is besloten om op één locatie een vinger aan de pols te houden om de ontwikkeling van planten, dieren en metalen te kunnen blijven volgen. Het gaat hierbij om de locatie Zuidhoek - De Val / Zeelandbrug. Het doel van deze monitoring is het bepalen van de samenstelling en biodiversiteit van de aanwezige levensgemeenschappen op harde en zachte substraten, en de bepaling van de gehalten aan zware metalen in mosselen en oesters
  Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse delta: Ervaringen met het kwantificeren van ecosysteemdiensten
  Smit, A. ; Verzandvoort, S.J.E. ; Jonkers, W. - \ 2012
  Bodem (2012)4. - ISSN 0925-1650 - p. 30 - 33.
  bodem - landschap - ecosysteemdiensten - bodemwater - wateropslag - duurzaamheid (sustainability) - zeeland - soil - landscape - ecosystem services - soil water - water storage - sustainability - zeeland
  Voor het project Doenderzoek is voor elf ecosysteemdiensten in Zeeland de potentïële levering van deze diensten in kaart gebracht. Tijdens de uitwerking bleken definities, benutting van diensten, databeschikbaarheid en schaal belangrijke factoren te zijn. In dit artikel laten we zien welke lessen we hebben geleerd.
  Growth and nutrient budgets (C-N-P) of the manila clam Venerupsis philippinarum in a commercial pond system
  Brinke, N. ten; Jansen, H.M. ; Verdegem, M.C.J. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR 12.017) - 25
  venerupis philippinarum - clams - growth - nutrients - ecophysiology - ponds - zeeland - venerupis philippinarum - kokkels - groei - voedingsstoffen - ecofysiologie - plassen - zeeland
  To study potential mechanism(s) causing the reduced growth of the clam Venerupis philippinarum at the end of the production cycle, observed in the culture ponds at Zeeland Aquaculture in 2011, specific studies on eco-physiology and nutrient dynamics of individual clams were performed in the culture ponds during the production period in 2012. The study was divided in two sub-projects: Sub-project I: which focused on the uptake of the clam in terms of clearance rates and absorption efficiencies, Sub-Project II: focused on the internal nutrient fluxes of carbon, nitrogen and phosphorus, of the clams in the culture ponds in relation to food availability and environmental conditions, described in this report.
  Zee(wier)land; de zeewierhype achterna bij onze noorderburen (interview met Willem Brandenburg en Julia Wald)
  Agrosysteemkunde, ; Brandenburg, Willem ; Wald, Julia - \ 2012
  seaweeds - seaweed culture - seaweed products - nutrition and health - novel foods - zeeland
  Analyses of four centuries of bounty hunting on seals in Zeeland, SW-Netherlands
  Vooys, C.G.N. de; Brasseur, S.M.J.M. ; Meer, J. van der; Reijnders, P.J.H. - \ 2012
  Lutra 55 (2012)1. - ISSN 0024-7634 - p. 55 - 65.
  historische ecologie - zeehonden - zeeland - jagen - geschiedenis - zuidwest-nederland - historical ecology - seals - zeeland - hunting - history - south-west netherlands
  Eeuwenlang vond in de Zeeuwse wateren premiejacht op zeehonden plaats. De uitbetaalde premies van de in de 16e tot in de 20e eeuw buitgemaakte dieren werden geregistreerd in Zeeuwse archieven. In deze studie worden die jachtstatistieken gebruikt om het aantal jaarlijks geschoten dieren te reconstrueren. Vervolgens wordt het effect van sociale en historische gebeurtenissen op het jachtsucces onderzocht.
  Duurzaam doenderzoek in de Zeeuwse delta : Ecosysteemdiensten in de praktijk : deelresultaat 4.1 : Verslag van de werkbijeenkomst "De waardering van ecosysteemdiensten (doenderdag 2), Deelresultaat 4.2: Kansen voor duurzaam gebruik van bodem, ondergrond en landschap op basis van voorbeelprojecten
  Verzandvoort, S.J.E. ; Smit, A. ; Jonkers, W. ; Baaren, E.S. ; Braat, L.C. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 52
  ecosysteemdiensten - projecten - bodembeheer - natuurbeheer - landschapsbeheer - inventarisaties - zeeland - ecosystem services - projects - soil management - nature management - landscape management - inventories - zeeland
  Reflectie op de rol van het project Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse Delta in het werk aan duurzame ontwikkeling van de Provincie Zeeland. Duurzaamheid vormgeven via het concept van ecosysteemdiensten. Het bijzondere van dit project zit niet in de theoretische benadering vanuit bodem en natuur, maar in het feit dat we het gebeurt, en wel met mensen uit de praktijk. Daardoor adresseren we ecosysteemdiensten in de richting van de praktijk. Partijen binnenhalen om mee te denken geeft een interactie die niet mogelijk zou zijn alleen redenerend vanuit het eigen beleidsveld of sector.
  Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2010
  Goudswaard, P.C. ; Wijsman, J.W.M. ; Escaravage, V. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C046/11) - 74
  macrofauna - bodemfauna - zand - monitoring - benthos - mariene ecologie - milieueffect - zeeland - macrofauna - soil fauna - sand - monitoring - benthos - marine ecology - environmental impact - zeeland
  Op de Zeeuwse Banken worden schelpdieren, gastropoden en bivalven, in lage dichtheden aangetroffen in de diepere dalen tussen de banken en zijn daarmee op de grens van of buiten bereik van schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag waarmee het gebied als foerageergebied niet van betekenis is. Gezien de bestaande natuurlijke dynamiek van de Zeeuwse Banken is de verwachting dat het gebied ook niet van belang is voor schelpdierbanken. De grote overeenkomst in resultaten tussen 2009 en 2010 bevestigen de conclusies in de rapportage van 2009.
  Met de Groene Scan naar een Groene Stad - Verbindingen leggen en werken aan een gezamenlijk plan
  Verzandvoort, S.J.E. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Workshop verslag ) - 24
  regionale planning - gebiedsontwikkeling - scenario planning - governance - zeeland - regional planning - area development - scenario planning - governance - zeeland
  Doel van de workshop was het verbinden van verschillende ideeën en hun initiatiefnemers voor een duurzame ontwikkeling van de Provincie Zeeland, een duurzame ontwikkeling geschetst in streefbeelden. Burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties leveren ieder vanuit hun rol en verantwoordelijkheden een bijdrage aan de streefbeelden. Een workshop, gehouden door Provincie, DHV en Alterra
  Duurzaam doenderzoek in de zeeuwse delta : ecosysteemdiensten in de praktijk : deelresultaat 2 : ecosysteemdienstenbenuttingskaart
  Verzandvoort, S.J.E. ; Smit, A. ; Wilms, E. ; Monfils, D. ; Kuijpers-Ekart, M. - \ 2011
  [S.l.] : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond - 15
  landbouwproductie - energiegebruik - drinkwater - ecosysteemdiensten - wateropslag - inventarisaties - zeeland - agricultural production - energy consumption - drinking water - ecosystem services - water storage - inventories - zeeland
  Een ruimtelijke inventarisatie van ecosysteemdiensten waaruit blijkt wie de potentiële gebruikers zijn van ecosysteemdiensten (zoals: voedselproductie, energieproductie, drinkwaterproductie; waterberging, koolstofvastlegging, klimaatbeheersing, plaagwering; recreatie en leefbaarheid)
  Duurzaam doenderzoek in de zeeuwse delta : ecosysteemdiensten in de praktijk : deelresultaat 1 : analyse van landschappen resulterend in een overzicht van ecosysteemdiensten in de provincie Zeeland
  Verzandvoort, S.J.E. ; Smit, A. ; Wilms, E. ; Monfils, D. ; Kuijpers-Ekart, M. - \ 2011
  [S.l.] : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond - 68
  landbouwproductie - energiegebruik - drinkwater - ecosysteemdiensten - wateropslag - inventarisaties - zeeland - agricultural production - energy consumption - drinking water - ecosystem services - water storage - inventories - zeeland
  Een ruimtelijke inventarisatie van ecosysteemdiensten waaruit blijkt wie de potentiële gebruikers zijn van ecosysteemdiensten (zoals: voedselproductie, energieproductie, drinkwaterproductie; waterberging, koolstofvastlegging, klimaatbeheersing, plaagwering; recreatie en leefbaarheid)
  Zeeuwse tong steeds dichter bij het bord
  Ketelaars, J.J.M.H. - \ 2011
  Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 14 - 14.
  visteelt - aquacultuur - schaal- en schelpdierenteelt - solea - tong (vis) - proefbedrijven - zeeland - fish culture - aquaculture - shellfish culture - solea - dover soles - pilot farms - zeeland
  De Nederlandse overheid heeft samen met het bedrijfsleven vijftien miljoen euro geïnvesteerd in het project Zeeuwse tong. De proefboerderij die dit jaar zijn eerste tong moet gaan afleveren, moet de start zijn van een hele nieuwe bedrijfstak: zilte gemengde teelt van vis en groenten.
  De ongewervelde fauna in akkerranden van verschillende ouderdom
  Noordijk, J. ; Musters, C.J.M. ; Snoo, G.R. de - \ 2010
  De Levende Natuur 111 (2010)3. - ISSN 0024-1520 - p. 148 - 151.
  bouwland - biodiversiteit - ongewervelde dieren - akkerranden - agrarisch natuurbeheer - zeeland - arable land - biodiversity - invertebrates - field margins - agri-environment schemes - zeeland
  Via diverse agrarische natuurbeheerovereenkomsten is het mogelijk gemaakt om kruidenrijke randen langs akkers aan te leggen. De vraag is welke bijdrage deze randen hebben in termen van biodiversiteit. In 2006 en 2007 zijn daartoe akkerranden in Zeeland onderzocht op het voorkomen van ongewervelde dieren. De nadruk lag daarbij op de relatie tussen de diversiteit aan ongewerveldengroepen, met name functionele groepen van ongewervelden met eenzelfde dieet, en de leeftijd van de betreffende randen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten gaan auteurs in op de vraag of de richtlijnen voor de beheerovereenkomsten aangepast zouden moeten worden.
  Historisch cultuurlandschap in Nederland; Vijf bijdragen
  Baas, H. ; Braaksma, P.J. ; Keunen, L.J. ; Lachaert, P.J. ; Marrewijk, D. van; Renes, H. ; Spek, T. ; Weijschede, T.J. - \ 2010
  Utrecht : Uitgeverij Matrijs - ISBN 9789053454145 - 96
  cultuurlandschap - historische geografie - nederland - duinen - noord-brabant - zuid-holland - zeeland - zandgronden - cultural landscape - historical geography - netherlands - dunes - noord-brabant - zuid-holland - zeeland - sandy soils
  In 2006 werd het Netwerk Historisch Cultuurlandschap (NHC) opgericht. Dit netwerk heeft als doel het onderlinge contact, het overleg en de samenwerking tussen al deze onderzoekers, beleidsmakers, belangenorganisaties en liefhebbers op het gebied van het Nederlandse cultuurlandschap te versterken. Deze bundel is een initiatief van het NHC en bevat bijdragen die een overzicht bieden en het onderzoek van de laatste jaren samenvatten.
  Effecten van klimaatverandering op herstel van estuariene dynamiek in de delta
  Wijsman, J.W.M. - \ 2010
  Wageningen Imares
  klimaatverandering - soortendiversiteit - temperatuur - mariene gebieden - zeeland - climatic change - species diversity - temperature - marine areas - zeeland
  Leefomstandigheden voor plant- en diersoorten zullen veranderen door klimaatverandering. Bestaande soorten kunnen verdwijnen en nieuwe invasieve soorten, zoals de Japanse oester, kunnen verschijnen. Deze soorten worden in de toekomst mogelijk ecologisch of economisch interessant. Ook infrastructurele aanpassingen zoals herstel van de estuariene dynamiek hebben gevolgen voor de Zuidwestelijke delta.
  Financieringsconstructies voor landschap
  Vreke, J. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 188) - 74
  landschap - subsidies - landschapsbeheer - financieren - multifunctionele landbouw - overijssel - zeeland - noord-brabant - landscape - subsidies - landscape management - financing - multifunctional agriculture - overijssel - zeeland - noord-brabant
  Landschap wordt door verschillende partijen gemaakt en gebruikt waardoor er een discrepantie bestaat tussen het feitelijke en het gewenste landschap. Realisatie van gewenst landschap vereist een vergoeding voor de grondgebruiker, die omdat landschap een collectief goed is, niet op een markt kan worden verkregen. Centrale vragen in het beschreven onderzoek zijn in welke mate en onder welke voorwaarden private partijen willen bijdragen aan de financiering van de ontwikkeling en instandhouding van landschap. Conclusies op basis van de geanalyseerde financieringsconstructies zijn dat de betekenis van private middelen zeer bescheiden is, dat private partijen alleen bijdragen als dit vanuit bedrijfseconomisch perspectief rendabel lijkt en dat ontwikkeling en instandhouding van landschap zonder een aanzienlijke bijdrage uit de publieke middelen niet mogelijk lijken.
  Soortsveranderingen in Zeeuwse wateren
  Wijsman, Jeroen - \ 2009
  climatic change - species diversity - temperature - marine areas - zeeland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.