Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 88 / 88

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zeebaars paaigebieden en opgroeigebieden in Nederlandse wateren
  Tulp, I.Y.M. ; Hal, R. van; Damme, C.J.G. van; Smith, S.R. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C060/16) - 35
  visserijbeheer - zeevisserij - visserijbeleid - visbestand - habitatbeheer - nederland - het kanaal (english channel) - kuitschieten - waddenzee - zeeuwse eilanden - boomkorvisserij - zeebaars - noordzee - rijpen - fishery management - marine fisheries - fishery policy - fishery resources - habitat management - netherlands - english channel - spawning - wadden sea - zeeuwse eilanden - beam trawling - sea bass - north sea - maturation
  De zeebaarspopulatie neemt sinds 2010 sterk af door een hoge visserij-inspanning en een lage aanwas van jonge zeebaars sinds 2008. Zeebaars is een langlevende soort die zich pas op latere leeftijd gaat voortplanten. Op een leeftijd van ca 4 jaar en met een lengte vanaf ca 42 cm (vrouwtjes) en 32 cm (mannetjes) beginnen ze paairijp te worden. De huidige minimum aanlandingsmaat van 42 cm heeft als gevolg dat veel vrouwtjes al gevangen worden voordat ze voor het eerst hebben kunnen paaien. Naast vangstbeperkende maatregelen wordt gezocht naar maatregelen ter bescherming van paai- en opgroeigebieden. Hiervoor is ecologische kennis nodig, die voor de Nederlandse wateren nog grotendeels ontbreekt. Aanwezigheid van paaiende volwassen zeebaarzen is direct bewijs voor een paaigebied. Het alternatief is om aan paaigebieden vast te stellen aan de hand van de verspreiding van eieren in een vroeg ontwikkelstadium. Een relatief groot aantal larven en juveniele zeebaars kan wijzen op het belang van een gebied als opgroeigebied. Aanbevelingen voor beleid Gezien de huidige staat van onze kennis, kunnen we nu geen steekhoudende aanbevelingen voor maatregelen gericht op bescherming van gebieden of habitats te geven. De evidentie voor paaigebieden is nog erg dun, de opgroeigebieden zijn wel redelijk bekend, maar over het relatieve belang van elk gebied voor de populatie is nog geen inzicht. Het is duidelijk dat overbevissing een probleem is gezien de ontwikkelingen in de aanlandingen en de afname in gemiddelde lengte bij aanlanding. Het is ook duidelijk dat de zeebaars die in Nederland gevangen wordt in ieder geval voor een groot deel afkomstig is uit het Kanaal en dat de visserij daar in het vroege voorjaar van grote invloed is op de hoeveelheid zeebaars, die later in het jaar in onze wateren terechtkomt. Op basis van de huidige gegevens en inzichten is een verdere inperking van de vangsten door zowel commerciële als recreatieve vissers in ieder geval een effectieve maatregel om de zeebaarsstand te vergroten. Of er in aanvulling daarop ook noodzaak is om gericht gebieden of habitats te beschermen of te verbeteren is met de huidige kennis en gegevens niet vast te stellen en kan alleen met aanvullend onderzoek worden vastgesteld.
  Damherten in de Manteling van Walcheren en de kop van Schouwen : beheer van damhertpopulaties in relatie tot beheerdoelstellingen en welzijnsaspecten
  Kuiters, A.T. ; Vries, Daisy de - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2723) - 43
  cervus - damherten - wildbeheer - natura 2000 - dierenwelzijn - zeeuwse eilanden - wilde dieren - wild - diergezondheid - cervus - fallow deer - wildlife management - natura 2000 - animal welfare - zeeuwse eilanden - wild animals - wildlife - animal health
  In dit rapport is nagegaan of eerdere Alterra-rapporten (2001, 2005 en 2009) nog actueel zijn wat betreft de adviezen voor het beheer van damhertpopulaties in de Manteling van Walcheren en de Kop van Schouwen. Tevens is op verzoek van de provincie Zeeland verkend welke ontwikkelingen te verwachten zijn als niet langer wordt ingegrepen in de aantalsontwikkeling van beide damhertpopulaties. Daarbij wordt ingegaan op natuurlijke aantalsregulatie, ecologische draagkracht, welzijnsaspecten en beheer(s)baarheid van niet-gereguleerde damhertpopulaties. Te verwachten effecten van aantalstoename voor de realisatie van instandhoudingsdoelen van beide Natura 2000- gebieden worden beschreven op basis van ervaringen met damhertpopulaties elders.
  Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014 - 2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting en T0-meting (T2014) epifauna en infauna
  Tangelder, M. ; Ysebaert, T. ; Oijen, T. van; Kluijver, M. de - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C112/15) - 38
  oeverbescherming van rivieren - oevers - fauna - benthos - oeverecosystemen - monitoring - natuurtechniek - zeeuwse eilanden - oosterschelde - riverbank protection - shores - fauna - benthos - riparian ecosystems - monitoring - ecological engineering - zeeuwse eilanden - eastern scheldt
  Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Ooster- en Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij alleen op veiligheidsdoelen gelet. Nieuw inzicht is echter dat je door gebruik van bepaalde materialen ook de natuur kunt faciliteren, dit principe wordt ‘Building for Nature’ genoemd. In 2014 is bij de oostelijke strekdam van locatie Schelphoek in de Oosterschelde een bestorting van zeegrind uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om de rekolonisatie en ontwikkeling van hard substraat soorten (epifauna) en soorten die leven in het sediment (infauna) op de nieuwe bestorting van breuksteen, zandsteen en zeegrind bij de locatie Schelphoek gedurende drie jaar na bestorting te volgen (2015-2017) en te vergelijken met de situatie voor bestorten (T0-situatie in 2014). Voorliggend rapport betreft een tussenrapportage met (1) een beschrijving van het ontwerp van de vooroeverbestorting en (2) een beschrijving van de T0-situatie in 2014 vóór het aanleggen van de vooroeverbestorting.
  Praktijkproef Regelbare Drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland
  Schipper, P.N.M. ; Heinen, M. ; Jansen, P.C. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Dik, P.E. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2639) - 113
  landbouwgronden - bodemwater - drainage - grondwaterstand - uitspoelen - nitraten - veldproeven - bodemtypen - zeeuwse eilanden - agricultural soils - soil water - drainage - groundwater level - leaching - nitrates - field tests - soil types - zeeuwse eilanden
  Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Modelstudies en praktijkproeven tonen dat peilgestuurde drainage in beginsel voordelen biedt voor de waterkwaliteit en bovendien de vochthuishouding in het perceel verbetert voor de agrariër. Echter, de werking is vooral op zandgronden onderzocht en niet op zavel en kleigronden met zoute kwel die kenmerkend zijn voor Zeeland. Daarom is op een perceel van proefboerderij de Rusthoeve in Zeeland een praktijkproef voor peilgestuurde diepdrainage uitgevoerd.
  Dans met mij : een vierkante kilometer in Dreischor
  Alterra - Centrum Landschap, ; Loo, S. van der; Zaken, D. van der - \ 2014
  StudioBBH
  films - wijnbouw - cultuur - landbouwbedrijven - plattelandsbevolking - landgebruik - mensen - menselijk gedrag - platteland - boeren - zeeuwse eilanden - levensgeschiedenis - films - viticulture - culture - farms - rural population - land use - people - human behaviour - rural areas - farmers - zeeuwse eilanden - life history
  De film gaat over één willekeurige vierkante kilometer in Dreischor, waar de makers ruim een jaar hebben gefilmd en de verhalen van een aantal mensen hebben gevolgd. De documentaire is onderdeel van een groter project onder de titel 'Venster op de wereld' waarbij ook een boek verschijnt, waarin onder andere een aantal wetenschappers zich over de kilometer hebben gebogen. Het project is een initiatief van Joop Schaminée en Anton Stortelder, Alterra Wageningen UR
  Renesse 2050
  Papenborg, J.W. ; Togt, R.A. van der - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 31
  landgebruik - landschap - landschapsbeleving - recreatie - zeeuwse eilanden - land use - landscape - landscape experience - recreation - zeeuwse eilanden
  Om de diverse landschappen van Renesse optimaal te beleven stippen wij vier routes aan: • De Wijnas • De Renesseboulevard • De Beekzoom • De Strandroute. Door op deze routes te focussen, waar de meeste mensen zich over bewegen, wordt het eenvoudiger om de landschappen zelf aan te pakken en wordt zo de diversiteit aan landschappen toegankelijk.
  Duinwatering Renesse : randvoorwaarden ontwikkelen groene infrastructuur
  Capelle, M. van; Vuurde, M. van; Grashof-Bokdam, C.J. - \ 2014
  KuiperCompagnons - 44
  duingebieden - regionale planning - landschap - recreatie - groene zones - methodologie - zeeuwse eilanden - duneland - regional planning - landscape - recreation - green belts - methodology - zeeuwse eilanden
  Gemeente Schouwen-Duiveland en Alterra onderzoeken hoe de badplaats Renesse op langere termijn veilig, aantrekkelijk en economisch vitaal kan worden gehouden. In dit kader is in voorliggende nota een methodiek opgesteld waarmee randvoorwaarden voor een (multifunctioneel) gebruik van de groene omgeving kunnen worden bepaald. De herontwikkeling van de zone langs een oude duinwatering bij Renesse dient als voorbeelduitwerking bij het opstellen van de methodiek. Deze duinwatering loopt door verschillende landschapstypen: vanuit de vroongronden, via een natte duinvallei, over een camping en de duingraslanden langs het dorp naar Slot Moermond en het achterliggende poldergebied. In de huidige situatie ligt de duinwatering verscholen en is het gebied vrijwel ontoegankelijk. Mogelijk liggen hier kansen de hydrologische, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve situatie te verbeteren, met het landschap als verbindend thema.
  Duurzame energie en ecosystemen op Schouwen-Duiveland: een kwestie van balans
  Smit, Annemieke - \ 2014
  energy requirements - bioenergy - ecosystem services - economic evaluation - zeeuwse eilanden - regional development - biobased economy - sustainable energy
  Venster op km² Dreischor
  Schaminee, J.H.J. ; Stortelder, A.H.F. ; Parramore, J. - \ 2014
  Hilversum : Fontaine Uitgevers - ISBN 9789059565753 - 179
  platteland - geschiedenis - natuur - cultuur - landschap - zeeuwse eilanden - zeeland - rural areas - history - nature - culture - landscape
  Het project Venster op deWereld, waarin wetenschappers een vierkante kilometer bij Dreischor van alle kanten belichten, is inmiddels een eind op streek. Het leidt tot boek, documentaire en kunst. Hydrologen, landbouweconomen, ornithologen, meteorologen, bramendeskundigen, historici, archeologen, cultureel antropologen en andere deskundigen buigen zich over de vierkante kilometer, maar daarnaast worden de verhalen opgetekend van mensen die in het gebied wonen of werken, zoals de spruitentelers Gilles Klompe en Frans van der Linde, molenaar Bart van der Spek, René Perkins van de houtzagerij, Ria Geluk van museum Goemanszorg, vlaskenner Rinus Quist en Johan van de Velde van de wijnhoeve.
  Soorteninventarisatie oesterputcomplexen en schelpdierverwerkende bedrijven
  Foekema, E.M. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Zweeden, C. van; Sneekes, A.C. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C015/14) - 51
  oesterschelpen - oesterteelt - invasieve exoten - actief transport - nadelige gevolgen - havens - zeeuwse eilanden - inventarisaties - oyster shells - oyster culture - invasive alien species - active transport - adverse effects - harbours - zeeuwse eilanden - inventories
  Schelpdiertransport vormt een van de potentiele routes waarlangs mariene invasieve soorten de Oosterschelde en de Waddenzee kunnen bereiken. In opdracht van de afdeling Team Invasieve Exoten van Bureau onderzoeksprogrammering en risicobeoordeling (BuRo) heeft IMARES een inventarisatie uitgevoerd van mariene soorten bij schelpdier gerelateerde bedrijven in Yerseke, met als doel inzicht te krijgen in het voorkomen van exoten. De soorteninventarisatie is uitgevoerd in de maanden september en oktober 2013, in de binnendijkse oesterputten en rond de buitendijkse uitlaten van de oesterputten en de schelpdier verwerkingsbedrijven aan de Korringaweg. Binnen- en buitendijks werden 20 macrofauna soorten aangetroffen die als exoot worden beschouwd.
  Renesse 2050 onderscheid met het landschap en kwaliteit
  Paulissen, M.P.C.P. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Coninx, I. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 44
  landgebruik - landschap - recreatie - waterbeheer - ecosysteemdiensten - klimaatverandering - scenario-analyse - zeeuwse eilanden - land use - landscape - recreation - water management - ecosystem services - climatic change - scenario analysis - zeeuwse eilanden
  Deze brochure gaat over het Renesse van de toekomst. Over belangrijke uitdagingen die op het gebied afkomen, over het unieke kustlandschap als natuurlijk kapitaal van Renesse en over slim anticiperen op de toekomst waarbij dit natuurlijk kapitaal centraal staat. De gevolgen van zeespiegelstijging voor kust van Renesse zijn naar verwachting beheersbaar bij een geïntensiveerde voortzetting van het huidige zandsuppletiebeleid tot 2050. Wel is het zaak om via de ruimtelijke inrichting Renesse en omgeving bestand te maken tegen meer en grotere weersextremen. De schaal van de badplaats en het groene buitengebied bieden hiervoor gunstige uitgangspunten.
  Verkenning herstelmogelijkheden duindynamiek Westduinen (Schouwen)
  Valk, L. van der; Arens, S.M. ; Koomen, A.J.M. ; Bakker, M. - \ 2013
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur (Rapport / [DKI] nr. 2013/OBN184-DK) - 101
  duingebieden - natuurgebieden - geomorfologie - eolische afzettingen - monitoring - neerslag - grondwaterwinning - herstelbeheer - zeeuwse eilanden - duneland - natural areas - geomorphology - aeolian deposits - monitoring - precipitation - groundwater extraction - restoration management - zeeuwse eilanden
  Op verzoek van OBN deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, Provincie Zeeland, en de twee grote duinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op Schouwen is een verkenning uitgevoerd naar de herstelmogelijkheden van duindynamiek in de Meeuwenduinen en de Zeepeduinen (beide onder de noemer Westduinen Schouwen in dit rapport). De herstelmaatregelen zijn opgesteld na bestudering van de verstuivingsgeschiedenis van het gebied, vooral aan de hand van de afname oppervlaktes kaal zand. Ook is de interne opbouw bestudeerd door middel van grondradar en zijn geselecteerde duinafzettingen in de tijd geplaatst door middel van luminescentie dateringen (dit is nieuw voor Nederland).
  Toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt 2012
  Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV
  bloementeelt - zaadproductie - zaadgewassen - onkruidbestrijding - herbiciden - herbicidenmengsels - toelating van bestrijdingsmiddelen - vollegrondsteelt - proefvelden - zeeuwse eilanden - floriculture - seed production - seed crops - weed control - herbicides - herbicide mixtures - authorisation of pesticides - outdoor cropping - experimental plots - zeeuwse eilanden
  Eén van de grootste knelpunten in de bloemzaadteelt vormt de onkruidbestrijding. Zonder een goede onkruidbestrijding is de teelt veelal gedoemd te mislukken. Reeds gedurende een aantal jaren wordt er onderzoek verricht naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt. In 2012 is onderzoek uitgevoerd middels een proef te St.- Annaland. In een screeningsproef zijn 53 gewassen en 24 herbiciden of combinaties hiervan bekeken.
  Risico beoordeling opbloei Alexandrium ostenfeldii in het Kustlaboratorium en mitigerende maatregelen
  Kamermans, P. ; Blanco, A. ; Poelman, M. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C161/13) - 37
  aquacultuur en milieu - waterkwaliteit - algen - ecotoxicologie - monitoring - oppervlaktewater - oosterschelde - zeeuwse eilanden - waterlopen - aquaculture and environment - water quality - algae - ecotoxicology - monitoring - surface water - eastern scheldt - zeeuwse eilanden - streams
  In de zomer van 2012 en 2013 is de potentieel toxische alg Alexandrium ostenfeldii in de Ouwerkerkse kreek op Schouwen-Duiveland aangetroffen. Deze kreek loost op de Oosterschelde. De algensoort is ook aangetroffen in de Oosterschelde in de nabijheid van het lozingspunt van de kreek. Zodoende bestaat bij mosselkwekers zorgen over de mogelijke aanwezigheid van de toxische alg in de uitstroom vanuit het Kustlaboratorium (van aquacultuur) naar de Oosterschelde waar zich mosselpercelen bevinden. De huidige deskstudie inventariseert de risico’s en doet voorstellen voor mitigerende maatregelen.
  Integraal waterbeheer : kritische zone en onzekerheden : integraal hoofdrapport
  Schipper, P.N.M. ; Bogaart, P.W. ; Groot, A.T. ; Kroes, J.G. ; Mol-Dijkstra, J.P. ; Mulder, H.M. ; Supit, I. ; Verweij, P.J.F.M. ; Walsum, P.E.V. van; Wamelink, G.W.W. ; Baaren, E. van; Ek, R. van; Oude Essink, G. ; Faneca Sanchez, ; Bakker, A. ; Bessembinder, J. ; Janssen, P. ; Geer, M.F. van; Simmelink, E. ; Sluijs, J. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2443) - 58
  integraal waterbeheer - bodemwater - ecohydrologie - landbouw - natuur - klimaatverandering - onzekerheid - modelleren - achterhoek - zeeuwse eilanden - integrated water management - soil water - ecohydrology - agriculture - nature - climatic change - uncertainty - modeling - achterhoek - zeeuwse eilanden
  In het kader van het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC) is in 2011 het NMDC innovatieproject 'Integraal waterbeheer - van kritische zone tot kritische onzekerheden' gestart (www.nmdc.eu). Dit project heeft tot doel om de modellen voor bodem, water, vegetatie en klimaat(verandering) door samenwerking beter op elkaar aan te laten sluiten, daarbij beter geschikt te maken om effecten van klimaatverandering te berekenen en om de verschillende typen onzekerheden bij dit soort studies in beeld te brengen. Het project is uitgevoerd door Alterra, Deltares, KNMI, PBL en TNO. In twee cases (Baakse Beek en Walcheren) hebben zij hun state-of-the-art modellen voor meteo, gewasgroei, vegetatie-ontwikkeling, hydrologie en geologie ingezet en aan elkaar gekoppeld. Dit rapport behandelt integraal de resultaten van het innovatieproject. De resultaten van de case voor de Baakse Beek zijn specifiek opgenomen in een NMDC deelrapport (Van Ek et al., 2012). Voor de case Walcheren wordt verwezen naar een artikel in voorbereiding (Kroes, J. et al., 2013). De resultaten bieden nieuwe inzichten in de vocht- en zouthuishouding van de bodem, potenties voor grondwaterafhankelijke natuur en groei van landbouwgewassen in het huidige klimaat en projecties voor klimaatverandering rond 2050. In het project zijn verschillende methoden toegepast om inzicht te krijgen in verschillende onzekerheden, hetgeen voor dergelijke integrale (model)studies praktische aanknopingspunten biedt voor de analyse van onzekerheden en effectieve samenwerking tussen de instituten.
  Gebruik vispassage gemaal Maelstede door schieraal: DIDSON meting
  Keeken, O.A. van; Griffioen, A.B. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/13) - 27
  european eels - palingen - vismigratie - waterbouwkunde - proefprojecten - evaluatie - nadelige gevolgen - zeeuwse eilanden - dierenwelzijn - european eels - eels - fish migration - hydraulic engineering - pilot projects - evaluation - adverse effects - zeeuwse eilanden - animal welfare
  Door Waterschap Scheldestromen is bij gemaal Maelstede nabij ’s Gravenpolder in de provincie Zeeland een nieuwe vispassage aangelegd ter bevordering van de vismigratie voor zowel de intrek als uittrek van migrerende vissen. De vispassage bestaat uit een buizensysteem, waarbij vissen vanuit de polder tegen een waterstroom in via een buis een opvangbak inzwemmen. Elke twee uur sluit een afsluiter aan de polderzijde en wordt het water in de opvangbak naar de Westerschelde gepompt, zodat vissen met de stroom mee kunnen zwemmen naar de Westerschelde. Op basis van de resultaten concluderen wij dat geen aanwijzingen zijn gevonden dat de vispassage werkt zoals bedoeld is.
  Flexibiliteit in beheer van natuurgebieden : naar een beheerondersteunend instrument voor flexibiliteit in beheer met het oog op mogelijke gevolgen van klimaatverandering
  Oosterbaan, A. ; Massop, H.T.L. ; Paulissen, M.P.C.P. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2256) - 70
  natuurbeheer - klimaatverandering - habitats - kosten - natura 2000 - overijssel - zeeuwse eilanden - nature management - climatic change - habitats - costs - natura 2000 - overijssel - zeeuwse eilanden
  Om de mogelijkheden voor meer flexibiliteit in het beheer van natuurgebieden te onderzoeken is een systeem ontworpen dat bestaat uit vijf stappen. Hierbij wordt het gebied geanalyseerd, een risico- en gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, het beheer geanalyseerd, mogelijkheden voor flexibiliteit in beheer bepaald en tenslotte de kosteneffectiviteit van mogelijke beheerscenario's ingeschat. Dit systeem is toegepast op twee gebieden; De Borkeld in Overijssel en de Kop van Schouwen in Zeeland.
  De KREEK teRUG: Uitbreiding zoetwater landbouw met kansen voor natuur en aquacultuur
  Dedert, M. ; Tangelder, M. ; Troost, K. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C015/12) - 55
  landschap - geomorfologie - zoet water - grondwater - watervoorziening - recreatie - landgebruik - zeeuwse eilanden - zuidwest-nederland - landscape - geomorphology - fresh water - groundwater - water supply - recreation - land use - zeeuwse eilanden - south-west netherlands
  In de Zuidwestelijke Delta is zoetwater voor de landbouw schaars. Het grond- en oppervlaktewater in de polders is ongeschikt omdat het overwegend brak tot zout is. De zoetwatervoorraad in de kreekruggen is niet voldoende om in tijden van droogte aan de watervraag vanuit de landbouw te kunnen voldoen. Hierdoor is de kans op gewasschade aanzienlijk tijdens langdurige periodes van droogte. De dikte van de zoetwaterbel in en onder de kreekrug wordt gehanteerd als uitgangspunt in een mogelijke oplossing voor zoetwatervoorziening. Omdat de slecht doorlatende kleilaag onder de kreekrug zich op meer dan 60m beneden maaiveld bevindt, zal de groei van de zoetwaterbel als gevolg van een ingreep als ‘De KREEK teRUG’ niet door geologische barrières worden afgeremd
  Het Parapholido strigosae-Hordeetum marini in de Prunje
  Janssen, J.A.M. ; Kuiters, A.T. ; Schaminee, J.H.J. ; Smits, N.A.C. - \ 2011
  Stratiotes 42 (2011). - ISSN 0928-2297 - p. 35 - 41.
  hordeum marinum - vegetatietypen - natuurgebieden - natuurontwikkeling - zeeuwse eilanden - vegetation types - natural areas - nature development
  Tijdens veldwerk ten behoeve van habitatkarteringen in de binnendijkse terreinen langs de Oosterschelde werd een aantal populaties van Hordeum marinum (Zeegerst) aangetroffen in het natuurontwikkelingsgebied de Prunje aan de zuidkust van Schouwen. Omdat deze associatie tot de sterk bedreigde plantengemeenschappen van ons land behoort, wijden we een kort artikel aan de Zeeuwse Zeegerst-begroeiingen. We bespreken de huidige voorkomens, hun wetenschappelijke betekenis en stellen de syntaxonomische indeling van de associatie ter discussie
  De waterkever Yola bicarinata na meer dan honderderd jaar weer aangetroffen in Nederland
  Verdonschot, R.C.M. ; Dekkers, T.B.M. ; Cuppen, J.G.M. - \ 2011
  Nederlandse Faunistische Mededelingen 35 (2011). - ISSN 0169-2453 - p. 37 - 43.
  coleoptera - macrofauna - plassen - duingebieden - zeeuwse eilanden - coleoptera - macrofauna - ponds - duneland - zeeuwse eilanden
  In een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. Deze soort, waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk Middellandse Zeegebied ligt, is eerder slechts op twee vindplaatsen in Nederland vastgesteld en werd voor het laatst gevonden in 1909 bij Bergen op Zoom. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of hier een bestendige populatie aanwezig is
  Zeeweringen langs de scheldes
  Weeda, E.J. - \ 2011
  In: Excursieverslagen 2006 / van Dort, K., Haveman, R., Janssen, J.A.M., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 89 - 104.
  dijken - vegetatietypen - zeeuwse eilanden - kusten - wetlands - oosterschelde - westerschelde - dykes - vegetation types - zeeuwse eilanden - coasts - wetlands - eastern scheldt - western scheldt
  Westnol op Noord-Beveland is het floristisch rijkste stukje zeedijk van Zuidwest-Nederland. Tot op zekeren hoogte ging het om een afscheidsbezoek. Dit element van de Oosterscheldekust stond aan de vooravond van een ingrijpende reconstructie, waarbij het nog maar de vraag was om hoeveel van de botanische rijkdom de werkzaamheden zou overleven. De overige excursiedoelen waren de werkeilanden Neetje Jans en Roggenplaat en het schor 't Stelletje bij Zierikzee
  De Zeepeduinen op Schouwen
  Weeda, E.J. - \ 2011
  In: Excursieverslagen 2006 / van Dort, K., Haveman, R., Janssen, J.A.M., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 60 - 69.
  duingebieden - natuurgebieden - vegetatietypen - zeeuwse eilanden - duneland - natural areas - vegetation types - zeeuwse eilanden
  Het Zeepe maakt deel uit van het meest massieve duingebied van Zuidwest-Nederland : de tot ruim 4 km brede duin strook van Schouwen. Het terrein, dat tot het landgoed Slot Haamstede behoort, werd in 1981 door de Vereniging Natuurmonumenten aangekocht. De naam Zeepeduinen schijnt zoveel te betekenen als sijpelduinen, oftewel duingebied met een wateroverschot. Na decennia waarin de verdroging regeerde, is het waterpeil weer gestegen dankzij beëindiging van grondwater waterwinning en het kappen van naaldhout. Het terrein wordt opgehouden door shetlandpony's.
  Beyond Fossils. Envisioning desired futures for two sustainable energy islands in the Dutch delta region
  Stremke, S. ; Etteger Ma, R. van; Waal, R.M. de; Haan, H.J. de; Basta, C. ; Andela, M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461731524 - 158
  energiebehoeften - duurzame energie - landschap - scenario planning - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden - energy requirements - sustainable energy - landscape - scenario planning - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden
  This book is the concrete product of an academic exercise: the Master’s course ‘Designing and Planning Sustainable Energy Islands Atelier.’ It is the condensed result of three months’ work by six teachers and sixty students from the disciplines of landscape architecture, spatial planning and cultural geography at Wageningen University. These people spent three months considering the matter of a sustainable energy future for Goeree-Overflakkee and Schouwen-Duiveland. They focused on the following four landscape types that are found on the islands: • The coastal landscape • The agricultural landscape • The recreati onal landscape • The urban landscape They envisioned a future in which enough renewable energy is generated to fulfi l at least the need of the island’s residents in a sustainable way.
  Zoete en zoute moerassen op Zuid-Beveland
  Weeda, E.J. - \ 2010
  In: Excursieverslagen 2005 / J.A.M. Janssen K. van Dort, R. Haveman, Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 81 - 85.
  moerassen - aquatische ecologie - vegetatietypen - zout water - zeeuwse eilanden - marshes - aquatic ecology - vegetation types - saline water - zeeuwse eilanden
  De PKN-excursie naar Zuid-Beveland waarmee de herfst van 2005 werd ingeluid, begon in een van de meest zoete moerassen op dit voormalige eiland: de Zwaakse Weel bij Kwadendamme. Dit is een restant van een oude getijdengeul die vanaf Nisse tot aan de Westerschelde bij 's-Gravenpolder een markant landschapselement in de Zak van Zuid-Beveland vormt. De Vereniging Natuurmonumenten heeft hier 100 ha water, moeras en weiland als reservaat in beheer.
  Alternatieve zoetwatervoorziening in Noordwest Brabant en Tholen-St.Philipsland; effecten op de land- en tuinbouw
  Rijk, P.J. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen (LEI-nota : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - 47
  gewasproductie - zoet water - landbouwproductie - wateraanvoer - verzilting - sluizen - zuidwest-nederland - noord-brabant - zeeuwse eilanden - crop production - fresh water - agricultural production - water advance - salinization - sluices - south-west netherlands - noord-brabant - zeeuwse eilanden
  Een berekening is gemaakt van opbrengstderving als gevolg van zilt water in Zuidwest-Nederland. Een zout Volkerak-Zoommeer met enige begeleidende maatregelen van 70% zoutreductie bij de Volkeraksluizen en de inlaten bij Beneden-Sas en Dintelsas is zowel voor Noordwest-Brabant als voor Tholen-St. Philipsland nadelig, namelijk voor beide gebieden ruimt 5 miljoen euro. De totale jaarlijkse directe nadelige effecten voor de agrarische sector bedraagt naar schatting ruim 34 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog de effecten van lagere grondprijzen als gevolg van verminderde gewasopbrengsten.
  Een kwalitatieve en kwantitatieve bemonstering van de Zeeuwse Banken in 2009 op de macrofauna gemeenschappen
  Goudswaard, P.C. ; Escavarage, V. - \ 2010
  Yerske : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C120/09) - 116
  macrofauna - bodemfauna - zeeuwse eilanden - zand - monitoring - benthos - mariene ecologie - milieueffect - macrofauna - soil fauna - zeeuwse eilanden - sand - monitoring - benthos - marine ecology - environmental impact
  Het gebied van de Zeeuwse Banken is, vergeleken met overige Nederlandse waterlichamen weinig onderzocht op bodemfauna en staat daarnaast al geruime tijd onder exploitatie door visserij en bodemsediment extractie. Gezien de bijzondere geologische structuren en locatie van deze zandbanken werd een buitengewone fauna verwacht aanwezig te zijn. Voor de zandwinning op zee wordt een vergunning afgegeven op basis van een Milieu Effect Rapportage. Deze MER is gekoppeld aan een Evaluatieprogramma waarin op biologische aspect aandacht gevraagd wordt voor verschillende aspecten van rekolonisatie van het gebied na extractie, de benthosgemeenschappen en de aanwezigheid en ontwikkeling van schelpdierbanken. Het is in dit kader dat er in 2009 een verkenning in het gebied naar de aanwezige bodemdieren heeft plaats gevonden. Deze rapportage doet verslag van die bevindingen.
  Multifunctionele Landbouw en Landschap : onderzoek naar de invloed van multifunctionele landbouw op het landschap, nu en in de toekomst
  Kempenaar, J. ; Kruit, J. ; Jagt, P.D. van der; Westerink - Petersen, J. ; Heutinck, L.B.M. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1937) - 106
  landschap - landbouw - effecten - regionale ontwikkeling - regio's - nederland - multifunctionele landbouw - gebiedsontwikkeling - gelderse vallei - zeeuwse eilanden - oost-groningen - noord-holland - landscape - agriculture - effects - regional development - regions - netherlands - multifunctional agriculture - area development - gelderse vallei - zeeuwse eilanden - oost-groningen - noord-holland
  Een verkennend onderzoek naar de ruimtelijke impact van multifunctionele landbouw (MFL) op het landschap. De analyse richt zich op de fysieke veranderingen in het landschap als gevolg van MFL en de factoren achter de ontwikkeling van MFL. De sturende factoren zijn te verdelen in omgevingsfactoren, ondernemersfactoren en overheidsfactoren. Het onderzoek behelst een literatuurstudie, een regionale analyse en aan de hand van interviews en veldbezoeken zijn 4 casestudie gebieden onder de loep genomen. Dit zijn: Gelderse vallei, Walcheren, Bellingwolde en Waterland. Op basis van de analyse wordt een beeld geschetst van de te verwachte impact van MFL op het landschap in de toekomst en worden aanbevelingen gedaan voor een gebiedsgerichte benadering.
  Effecten van groeilicht afkomstig van glastuinbouw in de Eerste Bathpolder (Rilland) op natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde
  Ysebaert, T. ; Mesel, I.G. de; Jong, M.L. de; Brummelhuis, E.B.M. ; Smit, C.J. ; Baptist, M.J. - \ 2009
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C097/09) - 100
  verlichting - kunstlicht - polders - nadelige gevolgen - natuurbescherming - glastuinbouw - natuurwaarde - natuurgebieden - oosterschelde - zeeuwse eilanden - lighting - artificial light - polders - adverse effects - nature conservation - greenhouse horticulture - natural value - natural areas - eastern scheldt - zeeuwse eilanden
  Damherten en reeën in het natuurreservaat De Kop van Schouwen : inventarisaties
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Breukelen, L. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1933) - 84
  damherten - herten - natuurreservaten - karteringen - monitoring - methodologie - zeeuwse eilanden - zeeland - veldwerk - fallow deer - deer - nature reserves - surveys - monitoring - methodology - zeeuwse eilanden - zeeland - field work
  Bij het inventariseren van damherten en reeën op de Kop van Schouwen zijn veel waarnemingsmethoden, zowel direct als indirect, beperkt bruikbaar vanwege de geringe doorkijkbaarheid van delen van het gebied. Bij de thans gehanteerde methode kan gebruik worden gemaakt van een groot aantal vrijwilligers, terwijl bijvoorbeeld een goed uitgevoerde transecttelling de inzet vereist van professionals. Voor een analyse van de populatieontwikkeling dient een groot deel van de populatie nauwkeurig te worden aangesproken. Op dit punt is verbetering mogelijk. Het advies voor de Kop van Schouwen luidt dan ook om de gevolgde methode voort te zetten, met aandacht voor een aantal verbeteringen. Een belangrijke aanbeveling is om bij een volgende gelegenheid het begin en einde van de telling beter te synchroniseren. ‘Gemiddeld’ zijn er tijdens drie tellingen op twee dagen 433 damherten en 171 reeën geteld. De indruk bestaat dat bij beide hoefdiersoorten in de groep ‘kalveren’ (juvenielen) waarnemingsfouten worden gemaakt, waarbij een deel wordt ingedeeld bij de groep volwassen vrouwelijke dieren. Ook zal een deel van de volwassen vrouwtjes bestempeld worden als ‘onaangesproken’, dat wil zeggen, dat onbekend was wat voor dieren het zijn
  Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden
  Haperen, A.M.M. van - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Matthijs Schouten; Karle Sykora. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854692 - 273
  duinplanten - vegetatie - landschap - plantengemeenschappen - duingebieden - inventarisaties - nederland - zeeuwse eilanden - zeeland - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - natuurgebieden - duneland plants - vegetation - landscape - plant communities - duneland - inventories - netherlands - zeeuwse eilanden - zeeland - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - natural areas
  Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al lang bekend is, zijn deze verschijnselen tot nu toe nooit goed beschreven en verklaard. Dit boek behandelt daarom de plantengroei van de duinen van Voorne, Goeree, Schouwen en Walcheren, de abiotische verschillen tussen deze duingebieden en de rol van de mens.
  Dienst Landelijk Gebied en klimaatverandering
  Veraart, J.A. ; Goosen, H. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1866) - 40
  klimaatverandering - landinrichting - regionale planning - biesbosch - midden-limburg - zeeuwse eilanden - climatic change - land development - regional planning - biesbosch - midden-limburg - zeeuwse eilanden
  Deze verkennende studie geeft een eerste indruk over wat klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende ruimtelijke opgaven betekenen voor de Dienst Landelijk Gebied. Daarbij zijn de opgaven voor enkel regio Zuid in beeld gebracht. Tegen die achtergrond zijn drie projecten beschouwd: Schouwen, Raaijweide (ter hoogte van Venlo) en Zuiderklip (Biesbosch). Daarbij is getracht aan te geven welke rol de dienst op dit moment vervult en er zijn aanbevelingen afgeleid om de bijdrage aan klimaatadaptatie te vergroten
  Braamrijke duinstruwelen in Nederland
  Haveman, R. ; Haperen, A.M.M. van - \ 2008
  Stratiotes 2008 (2008)37-37. - ISSN 0928-2297 - p. 63 - 86.
  duinplanten - soorten - plantengeografie - inventarisaties - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden - nederlandse waddeneilanden - duneland plants - species - phytogeography - inventories - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden - dutch wadden islands
  Tussen 1993 en 2005 zijn gegevens verzameld van duinstruwelen waarin bramen een belangrijke plaats innemen. Di tgebeurde enerzijds tijdens veldwerk dat verricht werd voor de beschrijving van de vegetatie van de duinen van de Zeeuwse en Zuidhollandse duinen in het kader van en dissertatie, anderzijds tijdens de kartering van de vegetatie op enkele militaire terreinen op Texel en Vlieland
  Landschap en burgerparticipatie
  Overbeek, M.M.M. ; Somers, B.N. ; Vader, J. - \ 2008
  Den Haag : LEI (WOt-rapport 65) - 92
  participatie - landschap - vrijwilligers - bedrijfsvoering - nederland - burgers - twente - zeeuwse eilanden - participation - landscape - volunteers - management - netherlands - citizens - twente - zeeuwse eilanden
  Dit rapport betreft een kwalitatieve analyse van de achtergrond van de bijdrage van burgers aan het landschap in hun gemeente op basis van literatuur, data en interviews. De interviews zijn gehouden met 43 bewoners en vrijwilligers in vier gemeenten (Hof van Twente en Raalte in Overijssel, en Borsele en Schouwen-Duiveland in Zeeland). Bewoners die een bijdrage leveren, zijn vaak pioniers die het landschap willen opknappen en verpaupering willen voorkomen. Bij vrijwilligers speelt niet alleen probleembesef, maar ook passie om de activiteit(en) te blijven doen. Het beeld van de geboden lokale voorzieningen en overheidsinstrumenten voor landschap is ook nog pionierend en eerder reactief dan proactief dat burgers uitnodigt zelf aan de slag te gaan. Trefwoorden: Burgerparticipatie, bewoners, vrijwilligers, landschap, lokaal, voorzieningen, overheidsinstrumenten, interviews
  Zeeuws licht, Domburg en Mondriaan
  Ool, M. van; Haperen, A.M.M. van; Schouten, M.G.C. - \ 2007
  Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050112567 - 79
  kunst - schilders - landschap - landschapsarchitectuur - landgebruik - geschiedenis - cultuurgeschiedenis - zeeland - zeeuwse eilanden - arts - painters - landscape - landscape architecture - land use - history - cultural history - zeeland - zeeuwse eilanden
  Uitgave van Staatsbosbeheer, KNNV en Gemeentemuseum Den Haag. Het bevat drie delen. 1. Van Westkapelle tot Veerse Gat: Ontstaans- landschapsgeschiedenis; veranderend grondgebruik in de 14e en 15e eeuw; tuinaanleg in de 17e, 18e en 19e eeuw. 2. Domburgse badcultuur; 3. Mondriaan in Domburg. (samenstelling o.a. A.M.M. van Haperen en M.G.C. Schouten))
  Nieuwkomers in het landelijk gebied
  Overbeek, G. ; Vader, J. ; Elst-van der Lans, M.W.M. van der - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086151592 - 57
  plattelandsgemeenschappen - rurale sociologie - sociaal milieu - urbaan-rurale migratie - plattelandsbevolking - nederland - sociografie - zuid-holland - zeeuwse eilanden - rural communities - rural sociology - social environment - urban rural migration - rural population - netherlands - sociography - zuid-holland - zeeuwse eilanden
  Een verkennend onderzoek naar nieuwkomers in het landelijk gebied op basis van literatuur, data en gesprekken met sleutelpersonen in Reeuwijk en op Schouwen-Duiveland. De definitie van nieuwkomers is niet eenduidig. Nieuwkomers zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven, maar zijn in het lokale beleid minder actief. De aanwezige natuur en landschap in gemeenten vormt een verbindend element tussen nieuwkomers en autochtonen. Gemeenten kunnen daar meer op inspelen. This report reviews an exploratory study of newcomers in rural areas on the basis of a literature study, analyses of data and interviews with key figures in Reeuwijk and Schouwen-Duiveland. The definition of 'newcomers' was found to be fairly different. Newcomers are involved in local societies and clubs, but are less involved in local policy. The municipalities' nature and landscape create ties between newcomers and the indigenous population. Municipalities could make more use of this potential.
  Glasaalintrek in gebied Waterschap Zeeuwse Eilanden
  Winter, H.V. ; Bult, T.P. ; Willigen, J.A. van - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C025/07) - 37
  european eels - anguilla - migratie - zeeuwse eilanden - european eels - anguilla - migration - zeeuwse eilanden
  In het beheersgebied van Waterschap Zeeuwse Eilanden zijn sinds 1995 veel inspanningen verricht om de intrek van glasaal te verbeteren. Zo zijn bij een vijftal gemalen aalgoten aangelegd. In deze rapportage wordt op basis van gerichte metingen en testen uitgevoerd in het voorjaar van 2006 en beschikbare gegevens over de periode 1990-2006 een eerste quickscan uitgevoerd naar de knelpunten en kennishiaten voor palingmigratie in het studiegebied.
  Damherten op de kop van Schouwen; aanwijzingen voor het beheer
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Kuiters, A.T. ; Griffioen, A.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1142) - 80
  damherten - populaties - populatiegroei - natuurbescherming - jagen - nederland - zeeuwse eilanden - zeeland - fallow deer - populations - population growth - nature conservation - hunting - netherlands - zeeuwse eilanden - zeeland
  Recent vestigde zich een populatie damherten in het natuurmonument de Kop van Schouwen in de provincie Zeeland. De populatie groeit snel. Uit oogpunt van beperking van de risico s van verlies van diversiteit in het natuurgebied en een toename van de overlast in de landbouw en het verkeer, wordt aanbevolen de aantallen door middel van jacht op een kunstmatig laag niveau te handhaven. Alleen in dat geval wordt recht gedaan aan het standpunt van de provincie die de populatie slechts onder die conditie wil handhaven
  Het ABC van het landinrichtingsgebied Schouwen-West; een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek
  Kekem, A.J. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 317) - 205
  landevaluatie - bodemkarteringen - bodemwater - hydrologie - nederland - kaarten - cultuurgeschiedenis - zeeuwse eilanden - zeeland - land evaluation - soil surveys - soil water - hydrology - netherlands - maps - cultural history - zeeuwse eilanden - zeeland
  Dit rapport is een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch (archeologisch en historisch-geografisch) onderzoek. Doel is om voormalige en tegenwoordige relaties tussen bodem, waterhuishouding, bodemarchief en nog zichtbare sporen van het historisch gegroeide landschap in beeld te brengen. Deze kennis dient voor het tot stand brengen van een doelmatig, wetenschappelijk onderbouwd en kwalitatief hoogwaardig inrichtingsplan voor het landinrichtingsgebied Schouwen-West. Integratie betekentdat de werkzaamheden bij de totstandkoming zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Voorts komt de integratie tot uiting in de ABC-kaart, schaal 1 10 000, een integrale cultuurhistorischewaardekaart bestaande uit vijf landschapseenheden die op basis van ouderdom, stratigrafie en geomorfologische gesteldheid nader zijn onderverdeeld in deellandschappen. Aan deze regionale indeling is een archeologische verwachting gekoppeld.
  Recreatiemonitoring SGP Schouwen; deel 2
  Gerritsen, E. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 629) - 83
  recreatie - recreatieonderzoek - vragenlijsten - monitoring - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - beleving - Schouwen-Duiveland - recreation - leisure research - questionnaires - monitoring - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  De doelstelling van het onderzoek is om tot 2008 met intervallen van twee jaar de gevolgen van de voorgestelde ontwikkelingen op het recreatief gebruik van Schouwen en de wensen en tevredenheid van de recreanten te volgen. De gegevens voor het onderzoek worden verkregen uit enqultes en tellingen. Er zijn 993 enqultes afgenomen in tien onderzoeksdagen verspreid over 2001-2002. De gegevens uit de enqultes zijn geanalyseerd en worden in dit rapport gepresenteerd.
  Nieuwe economische dragers in 'het zonnetje' gezet : een vergelijkende studie naar de invloed van nieuwe economische activiteiten op de kwaliteit van de groene ruimte in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden en Tholen - St. Philipsland
  Berg, L.M. van den; Goetgeluk, R. ; Windt, N.P. van der - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 601) - 115
  ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - sociale economie - landbouwbedrijfsgebouwen - nederland - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - economische planning - zuid-holland - zeeuwse eilanden - alblasserwaard - vijfheerenlanden - zeeland - physical planning - land use - zoning - rural planning - rural development - socioeconomics - farm closures - farm buildings - netherlands - economic planning - zuid-holland - zeeuwse eilanden - alblasserwaard - vijfheerenlanden - zeeland
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Schouwen - Oost : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
  Mulder, J.R. ; Brouwer, F. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 605) - 126
  bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - plattelandsplanning - nederland - zeeuwse eilanden - soil surveys - maps - water table - rural planning - netherlands - zeeuwse eilanden
  Het herinrichtingsgebied Schouwen-Oost bestaat uit het oude getij- en lagunaire gebied met oude zeekleigronden (811 ha = 12%) en het jonge getij- en doorbraakgebied met jonge zeekleigronden (4615 ha = 70%). De oude zeekleigronden bestaan uit plaat-, kreekrug-, kleiplaat- en poelkleigronden. De jonge zeekleigronden zijn onderverdeeld in geulgronden, dekgronden, aanwasgronden, dijkdoorbraakgronden en inlaag- karreveld- en boezemgronden. De geulgronden zijn opgesplitst in kreekrug-, kleiplaat-, en oude bewoningsgronden; de dekgronden in kreekrug-, kleiplaat-, poelklei- en poelveengronden; de aanwasgronden in plaat-, kreekrug- en poelkleigronden; de dijkdoorbraakgronden in Gouwegronden en Schelphoekgronden. Bij de oude zeekleigronden liggen de poelkleigronden op Gt's variërend van wIa tot IIIb, de plaatgronden op Gt IIIb en IVu en de kleiplaatgronden op Gt IIb en IIIb. Bij de jonge zeekleigronden liggen de inlaag-, karreveld- en boezemgronden op Gt's variërend van wIa tot IVu; de Schelphoekgronden op Gt IIb en IIIb; de Gouwegronden op Gt IVu en VIo; de aanwasgronden op Gt IVu, VIo en VIIo. De dek- en geulgronden variëren sterk in Gt's van IIa naar VIIo. De kleiplaatgronden liggen op Gt IIIb en IVu
  Levering drie Rossum-stuwen Schouwen West
  Boiten, W. - \ 1998
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Waterhuishouding 76) - 5
  hydrodynamica - vloeistoffen (liquids) - vloeistoffen (fluids) - stroming - kanalen - kanalen, klein - meting - snelheid - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - hydrodynamics - liquids - fluids - flow - canals - channels - measurement - velocity - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oud-Vossemeer : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen
  Leenders, W.H. - \ 1996
  Wageningen : DLO-SC (Rapport / DLO-Staring Centrum 443) - 116
  kaarten - bodemkarteringen - grondwaterspiegel - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - maps - soil surveys - water table - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Stavenisse : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen
  Leenders, W.H. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 290) - 103
  kaarten - bodemkarteringen - grondwaterspiegel - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - maps - soil surveys - water table - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Stavenisse : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen
  Leenders, W.H. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 290) - 96
  landgebruik - bedrijfsvoering - kaarten - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - bodemkarteringen - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - land use - management - maps - rural development - rural planning - soil surveys - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  Microscopisch onderzoek van glauconiethoudende zanden bij Ellewoutsdijk - Borssele in de provincie Zeeland
  Schoute, J.F.T. ; Bisdom, E.B.A. ; Schoonderbeek, D. - \ 1992
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 233) - 41
  constructie - funderingen - pedologie - grondmechanica - bodemmicromorfologie - tunnels - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - construction - foundations - pedology - soil mechanics - soil micromorphology - tunnels - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Sint Annaland : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen
  Pleijter, G. - \ 1992
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO Staring Centrum 216) - 90
  ruilverkaveling - landgebruik - bedrijfsvoering - kaarten - ruimtelijke ordening - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - bodemkarteringen - bodemwater - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - land consolidation - land use - management - maps - physical planning - rural development - rural planning - soil surveys - soil water - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 48 Oost Middelburg en 49 West Bergen op Zoom
  Bazen, M.A. ; Steur, G.G.L. ; Heijink, W. ; Bakker, H. de; Boersma, O.H. ; Hamming, C. - \ 1987
  Wageningen : STIBOKA - 166
  bodemkarteringen - kaarten - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - soil surveys - maps - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  Neerslagonderzoek in relatie tot de dimensionering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Bath
  Scholma, L. ; Witter, J.V. - \ 1984
  Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer 69 (1984)5. - ISSN 0043-1486 - p. 143 - 149.
  neerslag - afvoer - oppervlakkige afvoer - stedelijke gebieden - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - zeeuwse eilanden - precipitation - discharge - runoff - urban areas - waste water treatment - water treatment - zeeuwse eilanden
  Ingegaan wordt op de vraag of de hydraulische capaciteit van de zuiveringsinstallatie Bath kleiner kan zijn dan de som van de capaciteiten van de ondergemalen. Dit stoelt op het gegeven, dat bij grote stroomgebieden de deelgebieden niet allen gelijktijdig maximaal afvoeren
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelmina polder: Het vastleggen van de bestaande toestand met betrekking tot de grondwaterbeweging
  Kouwe, J.J. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1344)
  zoutgehalte - getijden - grondwaterspiegel - oosterschelde - zeeuwse eilanden - zeeland - salinity - tides - water table - eastern scheldt - zeeuwse eilanden - zeeland
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelminapolder
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelmina polder: Het chloridegehalte van het grond- en oppervlaktewater
  Kouwe, J.J. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1345)
  zoutgehalte - getijden - water - grondwaterspiegel - oosterschelde - zeeuwse eilanden - zeeland - salinity - tides - water - water table - eastern scheldt - zeeuwse eilanden - zeeland
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelminapolder
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas. 1: De invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijke deel van de Wilhelmina polder
  Kouwe, J.J. - \ 1982
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1339) - 19
  zoutgehalte - getijden - grondwaterspiegel - oosterschelde - zeeuwse eilanden - zeeland - salinity - tides - water table - eastern scheldt - zeeuwse eilanden - zeeland
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelminapolder
  Schouwen-Duiveland : verkenningen van maatschappelijke achtergronden van landschapsveranderingen
  Volker, C.M. ; Dijkstra, H. ; Haar, M.A. van der - \ 1979
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "de Dorschkamp" no. 187) - 153
  geografie - landschap - classificatie - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - geography - landscape - classification - landscaping - physical planning - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  Onderzoek naar verdrogingsschade veroorzaakt door de afdamming van het Veerse Meer
  Weerd, B. van der - \ 1978
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1033) - 21
  bodem-plant relaties - opbrengsten - hydrologie - bodemwater - deltawerken - veerse meer - zeeuwse eilanden - soil plant relationships - yields - hydrology - soil water - delta works - veerse meer - zeeuwse eilanden
  Nadelige effecten van aanleg dam (verbinding tussen Noord-Beveland en Walcheren op de gewasgroei op de eilanden
  De invloed van de stroomlijning van de zeewering ter hoogte van de Westenschouwense inlaag op het zilte karakter van deze inlaag
  Weerd, B. van der - \ 1977
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 941) - 16
  dijken - polders - bodemwater - stormvloedkeringen - verzilting - flora - ecohydrologie - zeeuwse eilanden - dykes - polders - soil water - storm surge barriers - salinization - flora - ecohydrology - zeeuwse eilanden
  In verband met de bouw van een stormvloedkering in de Oosterschelde is in 1975 ter hoogte van het westelijk deel van de Westenschouwense inlaag de kustlijn gestroomlijnd, waarvoor zuidelijk van de bestaande zeedijk een nieuwe zeedijk is gemaakt. Het door beide dijken ingesloten areaal is met zand opgespoten en tijdelijk gebruikt als zanddepôt. De uitvoering van de werken heeft tot gevolg dat de inlaag, die voordien direct aan het open water van de Oosterschelde grensde nu, door de nieuw ingedijkte oppervlakte, hiervan gemiddeld ongeveer 200 meter is verwijderd.
  Batenberekeningen van kavelinrichtingsmodellen voor bouwland in het heggenlandschap bij Nisse
  Sprik, J.B. - \ 1974
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 811) - 23
  bouwland - productiekosten - natuurbescherming - heggen - zeeuwse eilanden - velden - zeeland - verkaveling - arable land - production costs - nature conservation - hedges - zeeuwse eilanden - fields - zeeland - land parcelling
  De invloed van de grondwaterwinning op Westerschouwen op het ondiepe grondwater
  Bloemen, G.W. - \ 1972
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 704) - 17
  grondwaterwinning - horizontale bronnen - grondwaterspiegel - zeeuwse eilanden - zeeland - groundwater extraction - horizontal wells - water table - zeeuwse eilanden - zeeland
  Uitkomsten van een analyse van maalstaatgegevens van het gemaal "Poortvliet" op Tholen
  Stol, P.T. - \ 1971
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 615) - 40
  afvoer - pompstations - polders - zeeuwse eilanden - discharge - pumping stations - polders - zeeuwse eilanden
  Het vierde en laatste gemaal waarvan in het kader van het onderzoek naar de afvoercapaciteit van poldergemalen in het Deltagebied de maalstaatgegevens werden geanalyseerd, is het gemaal "Poortvliet". De gegevens werden bewerkt op een wijze die in grote lijnen overeenkomt met die welke op het gemaal "De Piet" werd toegepast. De afvoersituatie van het gemaal "Poortvliet" is gecompliceerd aangezien lozing via een bergboezem plaatsvindt die zelf via sluisdeuren op zee spuit.
  Verziltingsonderzoek in de Krekerakpolder in verband met de uitvoering van kunstwerken ten behoeve van de Schelde-Rijn verbinding
  Wit, K.E. ; Wijnsma, M. - \ 1970
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 578) - 18
  kwel - verzilting - waterwegen - infrastructuur - transport - polders - zeeuwse eilanden - seepage - salinization - waterways - infrastructure - transport - polders - zeeuwse eilanden
  Een bewerking van maalstaatgegevens van het gemaal "De Piet" op Zuid-Beveland met enkele opmerkingen over de waterbalans van de onderzochte poldergebieden
  Stol, P.T. - \ 1969
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 520) - 63
  polders - drainage - drainage uitrusting - pompen - zeeuwse eilanden - zeeland - polders - drainage - drainage equipment - pumps - zeeuwse eilanden - zeeland
  Voor het bepalen van de vereiste afvoercapaciteiten van poldergemalen in het Deltagebied werd de methode gevolgd waarbij uit maalstaten werd afgeleid welke afvoeren over een lange reeks van jaren als hoogsten zijn voorgekomen. De frequenties waarmee deze hoogste afvoeren zijn opgetreden, beoordeeld naar de bijbehorende ontwateringssituaties, geven een kwantitatieve maat voor het vaststellen van de vereiste afvoercapaciteit.
  Het bodemkundig onderzoek en advies voor verbetering van de voetbalvelden in het sportpark "Van Zuijen" te Burgh - Haamstede, gemeente Westerschouwen
  Dekkers, J.M.J. ; Zegers, H.J.M. - \ 1969
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 875) - 14
  gazon - kaarten - bodemkarteringen - sportterreinen - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - lawns and turf - maps - soil surveys - sports grounds - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  Onderzoek naar het verziltingsgevaar van beregeningsputten bij de aanleg van de opritten van het nieuwe viaduct in rijksweg 60 gemeente Kloosterzande
  Weerd, B. van der - \ 1969
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 525) - 10
  watervoorziening - verzilting - grondwaterkwaliteit - wegenbouw - infiltratie - grondverzet - zand - zout water - grondwaterwinning - zeeuwse eilanden - water supply - salinization - groundwater quality - road construction - infiltration - earth moving - sand - saline water - groundwater extraction - zeeuwse eilanden
  Onderzoek is verricht naar de gevaren van verzilting van Nortonputten bij de bouw van het viaduct op de kruising van Rijksweg 60 met de Groenendijk in de Gemeente Kloosterzande. Ten behoeve van dit project worden namelijk de opritten aangelegd waarvoor ter plaatse (vanaf half maart 1969) het maaiveld met ca. 5 meter, veel zout bevattend, zand wordt opgehoogd. Een nabijgelegen tuinbouwbedrijf onttrekt er zoet grondwater uit een Norton-put. Omstreeks half april werden daar bij de komkommers aanzienlijke schade geconstateerd. Daarom verrichtte ICW op verzoek van het Landbouwschap nader onderzoek naar de kans op extra verzilting van het grondwater door het zandtransport.
  Het kwel- en zoutbezwaar in de polders van St. Philipsland en de hierin te verwachten veranderingen na de afdamping van de zeearmen
  Weerd, B. van der - \ 1968
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 463) - 24
  grondwater - kwel - deltawerken - zeeuwse eilanden - groundwater - seepage - delta works - zeeuwse eilanden
  De makrofauna van enige wateren op Walcheren
  Higler, L.W.G. - \ 1967
  Zeist : Higler - 28
  waterdieren - biocenose - biogeografie - fauna - aquatische ecosystemen - zeeuwse eilanden - aquatic animals - biocoenosis - biogeography - fauna - aquatic ecosystems - zeeuwse eilanden
  Kapelle-Wemeldinge : een onderzoek naar enkele sociaal-economische vraagstukken, verband houdende met de voorbereiding van de ruilverkaveling en streekverbetering
  Rijk, J. de - \ 1967
  's-Gravenhage : L.E.I. (Verslagen / Landbouw-Economisch Instituut no. 192) - 98
  landbouw - agrarische bedrijfsvoering - ruilverkaveling - economische situatie - economische productie - zeeuwse eilanden - zeeland - agriculture - farm management - land consolidation - economic situation - economic production - zeeuwse eilanden - zeeland
  Voorstel ter bespreking in de 'Werkgroep vereiste capaciteit poldergemalen' aangaande het vaststellen van noodzakelijke aanvullende gegevens voor het gemaal 'De Piet' in de gemeente 'Wolphaartsdijk' op Zuid-Beveland
  Stol, P.T. - \ 1967
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 380) - 11
  polders - waterbeheer - afvoer - pompstations - zeeuwse eilanden - polders - water management - discharge - pumping stations - zeeuwse eilanden
  Onderzoek naar de capaciteit van het bemalingsgebied van het gemaal "De Piet" op Zuid-Beveland. De gegevens betreffen de periode april 1927 tot januari 1959.
  Een analyse van veeljarige afvoerreeksen van het gemaal "Groenewege" te Hoedekenskerke
  Stol, P.T. - \ 1966
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 339) - 32
  drainage - afvoer - pompstations - zeeuwse eilanden - drainage - discharge - pumping stations - zeeuwse eilanden
  Een onderzoek naar de ontwateringstoestand op Noord-Beveland
  Bloemen, G.W. - \ 1965
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding nr. 294) - 22
  drainage - oppervlakkige afvoer - peilbeheer - zeeuwse eilanden - drainage - runoff - water level management - zeeuwse eilanden
  Hoewel ook op Noord-Beveland in het verleden grondwaterstanden werden gemeten in combinatie met polderpeilen (VAN 'T LEVEN en VAN DER WEERD) boden deze gegevens weinig mogelijkheden voor een onderzoek met het doel de maatgevende etmaalafvoer te bepalen. voor het afvoeronderzoek noodzakelijke gegevens werden daarom verkregen door dagwaarnemingen te doen. De metingen werden verricht op 18 over het eiland verspreid liggende plekken.
  Het aandeel van de drains in de totale zoutuitslag en waterafvoer van de Prunje
  Weerd, B. van der - \ 1964
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterzuivering no. 273) - 5
  drainagewater - drainage door leidingen - buisdrainage - waterkwaliteit - zeeuwse eilanden - drainage water - pipe drainage - tile drainage - water quality - zeeuwse eilanden
  Het onderzoek heeft zich gericht op het vastleggen van een eventuele relatie tussen de zoutuitslag van het gemaal, en de zoutuitslag van de drains alsmede op het vastleggen van een mogelijke samenhang tussen de door het gemaal uitgeslagen hoeveelheid water en de drainafvoer.
  Verslag van een onderzoek naar de indringing van stikstof uitgestrooid op bevroren, ontdooiende en ontdooide grond te Wilhelminadorp
  Delver, P. - \ 1963
  Groningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid no. 21) - 14
  efficiëntie - kunstmeststoffen - stikstofmeststoffen - winter - zeeuwse eilanden - efficiency - fertilizers - nitrogen fertilizers - winter - zeeuwse eilanden
  De prognose van de hoeveelheid in te laten zoet water ter ontzilting van de polderleidingen in het afwateringsgebied 't Sas (Schouwen) na de verzoeting van het toekomstige Deltameer
  Weerd, B. van der - \ 1963
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 224) - 10
  drainage - waterkwaliteit - wateraanvoer - waterbeheer - zoet water - zout water - zeeuwse eilanden - zeeland - drainage - water quality - water advance - water management - fresh water - saline water - zeeuwse eilanden - zeeland
  Het verkrijgen van een inzicht over de benodigde hoeveelheid doorspoelingswater voor het terugdringen van de zoutconcentratie van het polderwater tot een voor agrarische doeleinden aanvaardbare grens is gewenst omdat met behulp van dit gegeven een conclusie kan worden getrokken of doorspoeling van een polder of gedeelten hiervan technisch uitvoerbaar en economisch verantwoord is, Het zal namelijk niet bij alle polders mogelijk zijn het polderwater zodanig te ontzilten, dat het bruikbaar wordt voor de gewenste doeleinden.
  Het berekenen van de waterbalans van de Schroewegpolder op Walcheren
  Makkink, G.F. ; Heemst, H.D.J. van - \ 1962
  Wageningen : Pudoc (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 68.02) - 24
  drainage - bodemwatergehalte - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - drainage - soil water content - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  Het chloridegehalte van het grondwater op grotere diepte in de Wilhelminapolder
  Weerd, B. van der - \ 1962
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 153) - 8
  grondwater - verzilting - waterkwaliteit - chloride - polders - dammen - zeeuwse eilanden - groundwater - salinization - water quality - chloride - polders - dams - zeeuwse eilanden
  In december 1961 zijn in de Wilhelminapolder watermonsters onttrokken aan de diepe stijgbuizen, die daar ten behoeve van het onderzoek van de Werkgroep Deltagebied zijn geplaatst. Als gevolg van de afdamming in april 1961 van de Zandkreek en het Veerse Gat, is de eb- en vloedbeweging binnen deze dammen komen te vervallen. In het aldus ontstane Veerse Meer wordt een peil van + N.A.P. gehandhaafd. Verwacht mag worden dat indien eventuele veranderingen in de zoutconcentratie van het diepe grondwater tengevolge van deze afdamming op zouden treden, deze veranderingen het eerst in de noordwesthoek van de polder merkbaar zullen zijn.
  Enkele resultaten van een geohydrologisch onderzoek in het Prunjegebied (Schouwen-Duiveland)
  Ridder, N.A. de - \ 1962
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 141) - 21
  geohydrologie - zeeuwse eilanden - geohydrology - zeeuwse eilanden
  Ten behoeve van een kwelonderzoek, dat in het kader van het Deltaplan in het Prunjegebied op Schouwen-Duiveland wordt uitgevoerd, is de geohydrologische gesteldheid van dit gebied onderzocht.
  Het chloridegehalte van het grondwater op grotere diepte in het onderbemalingsgebied "De Prunje"
  Weerd, B. van der - \ 1961
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 99) - 5
  grondwaterkwaliteit - grondwater - zeeuwse eilanden - zeeland - zout water - groundwater quality - groundwater - zeeuwse eilanden - zeeland - saline water
  De formatieconstanten in het Prunjegebied (Schouwen) berekend uit pompproeven
  Wit, K.E. ; Ridder, N.A. de - \ 1961
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 100) - 9
  zoutwaterindringing - grondwaterstroming - pompproeven - zeeuwse eilanden - salt water intrusion - groundwater flow - pumping tests - zeeuwse eilanden
  Werkgroep Toekomstige Watervoorziening van Zuid-Beveland ten westen van het Kanaal
  Leven, J.A. van 't - \ 1961
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 69) - 5
  polders - sloten - verzilting - wateraanvoer - watervoorziening - zeeuwse eilanden - polders - ditches - salinization - water advance - water supply - zeeuwse eilanden
  Rapport Commissie Waterbeheersing en Ontzilting. Om een indruk te krijgen van de oppervlakte cultuurgrond, die in de toekomst na de Ontzilting van het Zeeuwse Meer in aanmerking zal komen voor wateraanvoer is een schematisering toegepast, die leidt tot een eerste afronding van de probleemgebieden. Bij het opstellen van de balans zal men kijken naar de baten die de watervoorziening van het gebied oplevert. Hiervoor is een indruk nodig van de netto opbrengstverhoging bij het bestaande grondgebruik. Daarnaast zal men rekening houden met een zich ontwikkelend tuinbouwareaal.
  Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand voor 1953
  Kuipers, S.F. - \ 1960
  Wageningen University. Promotor(en): C.H. Edelman. - Wageningen : Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (PUDOC) - 192
  bodemkunde - bodemkarteringen - kaarten - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - soil science - soil surveys - maps - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  By order of the State Service for Agricultural Restoration, the whole area of the Delta Islands of Schouwen-Duiveland and Tholen was mapped to obtain data on inundated soils. Beside soil maps and descriptions a review of the holocene geology was included. A reconstruction was made of post-Boreal incursions and recessions, their periodicity and characteristics. Soil properties (CaCO 3 content, grain-size distribution) could be correlated with conditions during sedimentation.
  Decalcification, a process that plays an important part in soil genesis in these tidal flats and tidal marshes, was studied by comparing polders of different age allowing for local effects. The rate of decalcification could be estimated to 1 % in 80- 90 years. The influences of fresh and saline seepage on the profile and of salt susceptibility were established. From trial harvests and data on farm rents, conclusions were drawn on the suitability of the soil types, but many other factors often caused irregularities.
  Een schatting van de grootte van de kwel in het Prunje-gebied
  Bloemen, G.W. - \ 1959
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 33) - 14
  waterbalans - kwel - zeeuwse eilanden - water balance - seepage - zeeuwse eilanden
  Kwel is een post op de waterbalans en als zodanig mede bepalend voor de grootte van het waterbezwaar. Positieve kwel vergroot dit, negatieve kwel verkleint het. Men kan de grootte van de kwel in een bepaald gebied daarom leren kennen door in dat gebied de in bepaalde perioden binnenkomende waterhoeveelheden te meten en deze te vergelijken met de verdwijnende hoeveelheden.
  Streekverbetering en samenleving in de zak van Zuid Beveland
  Galan, C. de; Sandt, M.A.J. van de - \ 1959
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Reeks korte publikaties / Landbouw-Economisch Instituut no. 9)
  regionale ontwikkeling - plattelandssamenleving - landbouwontwikkeling - landbouwvoorlichting - zeeuwse eilanden - regional development - rural society - agricultural development - agricultural extension - zeeuwse eilanden
  Al spoedig na de start van streekverbeteringswerk in de Zak van Zuid-Beveland in 1957 bleek de medewerking van de bevolking niet aan de verwachtingen te beantwoorden. Het vermoeden ontstond dat een aantal sociale factoren in het gebied en wellicht in het algemeen de mentaliteit van zijn bevolking, het bereiken van de doelstellingen van de streekverbetering in de weg stonden. Bovendien ontbrak het aan inzicht omtrent de taken en de methode van de agrarisch-sociale voorlichting en aan een aantal gegevens op huishoudelijk gebied. Ter oplossing van deze moeilijkheden werd aan de afdeling Streekonderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut gevraagd naar de genoemde punten een onderzoek in te stellen. Met dit onderzoek werd ultimo 1957 een aanvang gemaakt; het rapport, dat de resultaten van het onderzoek weergeeft, kwam in mei 1959 gereed. In het rapport is een uitvoerige beschrijving gegeven van het betrokken streekverbeteringsgebied en de samenleving daarbinnen; een min of meer hypothetische analyse wordt gegeven van de oorzaken van het aanvankelijk geringe succes van de streekverbetering; ten slotte is een uitgebreide lijst van richtlijnen, met name voor de agrarisch- sociale voorlichting, opgenomen. Mede omdat het een eerste onderzoek in zijn soort betreft, leek het gewenst aan de resultaten ervan wat ruimere bekendheid te geven. Dat gebeurt in deze artikelen.
  Enkele beschouwingen over de gevolgen van het Drie-eilandenplan voor het oude land langs de Zandkreek en het Vere gat
  Westerhof, J.J. - \ 1957
  S.l. : Provinciale Directie Zeeland Afdeling Onderzoek, Cultuurtechnische Dienst - 34
  getijden - kustgebieden - polders - drainage - nederland - waterstand - zeeland - zeeuwse eilanden - tides - coastal areas - polders - drainage - netherlands - water level - zeeland - zeeuwse eilanden
  Samenvattend rapport, waarin zijn verwerkt de rapporten van Stiboka, Geologische Dienst, Commissie Waterbeheersing en Ontzilting en de Cultuurtechnische Dienst
  Gevolgen van het Drie-Eilandenplan voor het oude land langs de Zandkreek en het Veregat
  Westerhof, J.J. - \ 1957
  Goes : Cultuurtechnische Dienst, Provinciale Directie Zeeland - 29
  bodemwater - grondwaterspiegel - ecohydrologie - deltawerken - waterstand - zeeland - zeeuwse eilanden - soil water - water table - ecohydrology - delta works - water level - zeeland - zeeuwse eilanden
  Samenvattend rapport waarin zijn verwerkt de rapporten van de Stichting voor de Bodemkartering, de Geologische Dienst, de Commissie Waterbeheersing en Ontzilting en de Cultuurtechnische Dienst. Het betreft gegevens over afdamming en verdroging, polderpeilen en grondwaterstanden in de aangrenzende gebieden van Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren
  De bodemgesteldheid van het noordwestelijk deel van Zuid-Beveland (Wolfaartsdijk, c.a.)
  Steur, G.G.L. ; Ovaa, I. ; Buck, J. de - \ 1957
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 458) - 42
  kaarten - bodemkarteringen - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - maps - soil surveys - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  Polder beschrijvingen behorende bij een bijdrage tot de kennis van Schouwen-Duiveland en Tholen, naar de toestand voor 1953
  Kuipers, S.F. - \ 1952
  Wageningen : [s.n.] - 132
  geschiedenis - kaarten - polders - ontginning - bodemkarteringen - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - history - maps - polders - reclamation - soil surveys - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  Bodemkundige informatie Stiboka vóór de watersnood
  De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft: De flora en fauna van Walcheren en andere inundatiegebieden tijdens en na de inundatie
  Bakker, D. - \ 1950
  's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 56.17) - 36
  oogstschade - nederland - regressie - bodemverontreiniging - bodemzoutgehalte - bodemgiftigheid - overstroomde gronden - vegetatie - zeeuwse eilanden - flooded land - vegetation - crop damage - netherlands - regression - soil pollution - soil salinity - soil toxicity - zeeuwse eilanden
  De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders en hun geschiktheid voor de fruitteelt
  Bakker, G. de - \ 1950
  Wageningen University. Promotor(en): C.H. Edelman. - 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij - 182
  bodemkarteringen - kaarten - fruitteelt - landevaluatie - grondvermogen - bodemgeschiktheid - nederland - zeeuwse eilanden - soil surveys - maps - fruit growing - land evaluation - land capability - soil suitability - netherlands - zeeuwse eilanden
  The geomorphology and soil conditions of some polders were studied, mainly consisting of sandy creek-ridge soils and marshy clay soils on peat (Old Land). Also a few New Land polders (Young sea clay) were surveyed.

  Important soil characteristics were granular composition at different depths and water control, which govern suitability for crop growth. Soil series and types, present land-use and suggestions for soil improvement were reviewed and described. The results of studies on the requirements of fruit-trees on various soils were described. Data were collected from seven orchards, each uniform in planting and treatment, but with different soil conditions at short distances. Very detailed soil survey and watertable measurements were made and condition of fruit-trees (vegetative growth, settling, yields) was assessed. This method was called 'inferior site inquiry' being a method in land classification. Results showed great influence of soil conditions, permitting a provisional arrangement in three suitability classes and allowed some conclusions on the requirements of fruit-trees (apple, pear, plum, cherry and currant).

  De wordingsgeschiedenis van Schouwen-Duiveland en Tholen
  Smet, L.A.H. de; Diest, A. van - \ 1950
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 244) - 20
  kaarten - bodemkarteringen - nederland - geschiedenis - zeeland - zeeuwse eilanden - maps - history - soil surveys - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  De verschillen in "rijpheid" ten tijde van de bedijking van de Nieuwlandpolders op Schouwen-Duiveland en Tholen
  Kuipers, S.F. - \ 1948
  Wageningen : Stichting voor Bodemkartering - 22
  bodemfysica - zeeland - zeeuwse eilanden - soil physics - zeeland - zeeuwse eilanden
  Bodemgesteldheid na inundatie
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.