Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 88

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zeebaars paaigebieden en opgroeigebieden in Nederlandse wateren
  Tulp, I.Y.M. ; Hal, R. van; Damme, C.J.G. van; Smith, S.R. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C060/16) - 35
  visserijbeheer - zeevisserij - visserijbeleid - visbestand - habitatbeheer - nederland - het kanaal (english channel) - kuitschieten - waddenzee - zeeuwse eilanden - boomkorvisserij - zeebaars - noordzee - rijpen - fishery management - marine fisheries - fishery policy - fishery resources - habitat management - netherlands - english channel - spawning - wadden sea - zeeuwse eilanden - beam trawling - sea bass - north sea - maturation
  De zeebaarspopulatie neemt sinds 2010 sterk af door een hoge visserij-inspanning en een lage aanwas van jonge zeebaars sinds 2008. Zeebaars is een langlevende soort die zich pas op latere leeftijd gaat voortplanten. Op een leeftijd van ca 4 jaar en met een lengte vanaf ca 42 cm (vrouwtjes) en 32 cm (mannetjes) beginnen ze paairijp te worden. De huidige minimum aanlandingsmaat van 42 cm heeft als gevolg dat veel vrouwtjes al gevangen worden voordat ze voor het eerst hebben kunnen paaien. Naast vangstbeperkende maatregelen wordt gezocht naar maatregelen ter bescherming van paai- en opgroeigebieden. Hiervoor is ecologische kennis nodig, die voor de Nederlandse wateren nog grotendeels ontbreekt. Aanwezigheid van paaiende volwassen zeebaarzen is direct bewijs voor een paaigebied. Het alternatief is om aan paaigebieden vast te stellen aan de hand van de verspreiding van eieren in een vroeg ontwikkelstadium. Een relatief groot aantal larven en juveniele zeebaars kan wijzen op het belang van een gebied als opgroeigebied. Aanbevelingen voor beleid Gezien de huidige staat van onze kennis, kunnen we nu geen steekhoudende aanbevelingen voor maatregelen gericht op bescherming van gebieden of habitats te geven. De evidentie voor paaigebieden is nog erg dun, de opgroeigebieden zijn wel redelijk bekend, maar over het relatieve belang van elk gebied voor de populatie is nog geen inzicht. Het is duidelijk dat overbevissing een probleem is gezien de ontwikkelingen in de aanlandingen en de afname in gemiddelde lengte bij aanlanding. Het is ook duidelijk dat de zeebaars die in Nederland gevangen wordt in ieder geval voor een groot deel afkomstig is uit het Kanaal en dat de visserij daar in het vroege voorjaar van grote invloed is op de hoeveelheid zeebaars, die later in het jaar in onze wateren terechtkomt. Op basis van de huidige gegevens en inzichten is een verdere inperking van de vangsten door zowel commerciële als recreatieve vissers in ieder geval een effectieve maatregel om de zeebaarsstand te vergroten. Of er in aanvulling daarop ook noodzaak is om gericht gebieden of habitats te beschermen of te verbeteren is met de huidige kennis en gegevens niet vast te stellen en kan alleen met aanvullend onderzoek worden vastgesteld.
  Damherten in de Manteling van Walcheren en de kop van Schouwen : beheer van damhertpopulaties in relatie tot beheerdoelstellingen en welzijnsaspecten
  Kuiters, A.T. ; Vries, Daisy de - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2723) - 43
  cervus - damherten - wildbeheer - natura 2000 - dierenwelzijn - zeeuwse eilanden - wilde dieren - wild - diergezondheid - cervus - fallow deer - wildlife management - natura 2000 - animal welfare - zeeuwse eilanden - wild animals - wildlife - animal health
  In dit rapport is nagegaan of eerdere Alterra-rapporten (2001, 2005 en 2009) nog actueel zijn wat betreft de adviezen voor het beheer van damhertpopulaties in de Manteling van Walcheren en de Kop van Schouwen. Tevens is op verzoek van de provincie Zeeland verkend welke ontwikkelingen te verwachten zijn als niet langer wordt ingegrepen in de aantalsontwikkeling van beide damhertpopulaties. Daarbij wordt ingegaan op natuurlijke aantalsregulatie, ecologische draagkracht, welzijnsaspecten en beheer(s)baarheid van niet-gereguleerde damhertpopulaties. Te verwachten effecten van aantalstoename voor de realisatie van instandhoudingsdoelen van beide Natura 2000- gebieden worden beschreven op basis van ervaringen met damhertpopulaties elders.
  Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014 - 2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting en T0-meting (T2014) epifauna en infauna
  Tangelder, M. ; Ysebaert, T. ; Oijen, T. van; Kluijver, M. de - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C112/15) - 38
  oeverbescherming van rivieren - oevers - fauna - benthos - oeverecosystemen - monitoring - natuurtechniek - zeeuwse eilanden - oosterschelde - riverbank protection - shores - fauna - benthos - riparian ecosystems - monitoring - ecological engineering - zeeuwse eilanden - eastern scheldt
  Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Ooster- en Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij alleen op veiligheidsdoelen gelet. Nieuw inzicht is echter dat je door gebruik van bepaalde materialen ook de natuur kunt faciliteren, dit principe wordt ‘Building for Nature’ genoemd. In 2014 is bij de oostelijke strekdam van locatie Schelphoek in de Oosterschelde een bestorting van zeegrind uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om de rekolonisatie en ontwikkeling van hard substraat soorten (epifauna) en soorten die leven in het sediment (infauna) op de nieuwe bestorting van breuksteen, zandsteen en zeegrind bij de locatie Schelphoek gedurende drie jaar na bestorting te volgen (2015-2017) en te vergelijken met de situatie voor bestorten (T0-situatie in 2014). Voorliggend rapport betreft een tussenrapportage met (1) een beschrijving van het ontwerp van de vooroeverbestorting en (2) een beschrijving van de T0-situatie in 2014 vóór het aanleggen van de vooroeverbestorting.
  Praktijkproef Regelbare Drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland
  Schipper, P.N.M. ; Heinen, M. ; Jansen, P.C. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Dik, P.E. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2639) - 113
  landbouwgronden - bodemwater - drainage - grondwaterstand - uitspoelen - nitraten - veldproeven - bodemtypen - zeeuwse eilanden - agricultural soils - soil water - drainage - groundwater level - leaching - nitrates - field tests - soil types - zeeuwse eilanden
  Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Modelstudies en praktijkproeven tonen dat peilgestuurde drainage in beginsel voordelen biedt voor de waterkwaliteit en bovendien de vochthuishouding in het perceel verbetert voor de agrariër. Echter, de werking is vooral op zandgronden onderzocht en niet op zavel en kleigronden met zoute kwel die kenmerkend zijn voor Zeeland. Daarom is op een perceel van proefboerderij de Rusthoeve in Zeeland een praktijkproef voor peilgestuurde diepdrainage uitgevoerd.
  Dans met mij : een vierkante kilometer in Dreischor
  Alterra - Centrum Landschap, ; Loo, S. van der; Zaken, D. van der - \ 2014
  StudioBBH
  films - wijnbouw - cultuur - landbouwbedrijven - plattelandsbevolking - landgebruik - mensen - menselijk gedrag - platteland - boeren - zeeuwse eilanden - levensgeschiedenis - films - viticulture - culture - farms - rural population - land use - people - human behaviour - rural areas - farmers - zeeuwse eilanden - life history
  De film gaat over één willekeurige vierkante kilometer in Dreischor, waar de makers ruim een jaar hebben gefilmd en de verhalen van een aantal mensen hebben gevolgd. De documentaire is onderdeel van een groter project onder de titel 'Venster op de wereld' waarbij ook een boek verschijnt, waarin onder andere een aantal wetenschappers zich over de kilometer hebben gebogen. Het project is een initiatief van Joop Schaminée en Anton Stortelder, Alterra Wageningen UR
  Renesse 2050
  Papenborg, J.W. ; Togt, R.A. van der - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 31
  landgebruik - landschap - landschapsbeleving - recreatie - zeeuwse eilanden - land use - landscape - landscape experience - recreation - zeeuwse eilanden
  Om de diverse landschappen van Renesse optimaal te beleven stippen wij vier routes aan: • De Wijnas • De Renesseboulevard • De Beekzoom • De Strandroute. Door op deze routes te focussen, waar de meeste mensen zich over bewegen, wordt het eenvoudiger om de landschappen zelf aan te pakken en wordt zo de diversiteit aan landschappen toegankelijk.
  Duinwatering Renesse : randvoorwaarden ontwikkelen groene infrastructuur
  Capelle, M. van; Vuurde, M. van; Grashof-Bokdam, C.J. - \ 2014
  KuiperCompagnons - 44
  duingebieden - regionale planning - landschap - recreatie - groene zones - methodologie - zeeuwse eilanden - duneland - regional planning - landscape - recreation - green belts - methodology - zeeuwse eilanden
  Gemeente Schouwen-Duiveland en Alterra onderzoeken hoe de badplaats Renesse op langere termijn veilig, aantrekkelijk en economisch vitaal kan worden gehouden. In dit kader is in voorliggende nota een methodiek opgesteld waarmee randvoorwaarden voor een (multifunctioneel) gebruik van de groene omgeving kunnen worden bepaald. De herontwikkeling van de zone langs een oude duinwatering bij Renesse dient als voorbeelduitwerking bij het opstellen van de methodiek. Deze duinwatering loopt door verschillende landschapstypen: vanuit de vroongronden, via een natte duinvallei, over een camping en de duingraslanden langs het dorp naar Slot Moermond en het achterliggende poldergebied. In de huidige situatie ligt de duinwatering verscholen en is het gebied vrijwel ontoegankelijk. Mogelijk liggen hier kansen de hydrologische, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve situatie te verbeteren, met het landschap als verbindend thema.
  Duurzame energie en ecosystemen op Schouwen-Duiveland: een kwestie van balans
  Smit, Annemieke - \ 2014
  energy requirements - bioenergy - ecosystem services - economic evaluation - zeeuwse eilanden - regional development - biobased economy - sustainable energy
  Venster op km² Dreischor
  Schaminee, J.H.J. ; Stortelder, A.H.F. ; Parramore, J. - \ 2014
  Hilversum : Fontaine Uitgevers - ISBN 9789059565753 - 179
  platteland - geschiedenis - natuur - cultuur - landschap - zeeuwse eilanden - zeeland - rural areas - history - nature - culture - landscape
  Het project Venster op deWereld, waarin wetenschappers een vierkante kilometer bij Dreischor van alle kanten belichten, is inmiddels een eind op streek. Het leidt tot boek, documentaire en kunst. Hydrologen, landbouweconomen, ornithologen, meteorologen, bramendeskundigen, historici, archeologen, cultureel antropologen en andere deskundigen buigen zich over de vierkante kilometer, maar daarnaast worden de verhalen opgetekend van mensen die in het gebied wonen of werken, zoals de spruitentelers Gilles Klompe en Frans van der Linde, molenaar Bart van der Spek, René Perkins van de houtzagerij, Ria Geluk van museum Goemanszorg, vlaskenner Rinus Quist en Johan van de Velde van de wijnhoeve.
  Soorteninventarisatie oesterputcomplexen en schelpdierverwerkende bedrijven
  Foekema, E.M. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Zweeden, C. van; Sneekes, A.C. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C015/14) - 51
  oesterschelpen - oesterteelt - invasieve exoten - actief transport - nadelige gevolgen - havens - zeeuwse eilanden - inventarisaties - oyster shells - oyster culture - invasive alien species - active transport - adverse effects - harbours - zeeuwse eilanden - inventories
  Schelpdiertransport vormt een van de potentiele routes waarlangs mariene invasieve soorten de Oosterschelde en de Waddenzee kunnen bereiken. In opdracht van de afdeling Team Invasieve Exoten van Bureau onderzoeksprogrammering en risicobeoordeling (BuRo) heeft IMARES een inventarisatie uitgevoerd van mariene soorten bij schelpdier gerelateerde bedrijven in Yerseke, met als doel inzicht te krijgen in het voorkomen van exoten. De soorteninventarisatie is uitgevoerd in de maanden september en oktober 2013, in de binnendijkse oesterputten en rond de buitendijkse uitlaten van de oesterputten en de schelpdier verwerkingsbedrijven aan de Korringaweg. Binnen- en buitendijks werden 20 macrofauna soorten aangetroffen die als exoot worden beschouwd.
  Renesse 2050 onderscheid met het landschap en kwaliteit
  Paulissen, M.P.C.P. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Coninx, I. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 44
  landgebruik - landschap - recreatie - waterbeheer - ecosysteemdiensten - klimaatverandering - scenario-analyse - zeeuwse eilanden - land use - landscape - recreation - water management - ecosystem services - climatic change - scenario analysis - zeeuwse eilanden
  Deze brochure gaat over het Renesse van de toekomst. Over belangrijke uitdagingen die op het gebied afkomen, over het unieke kustlandschap als natuurlijk kapitaal van Renesse en over slim anticiperen op de toekomst waarbij dit natuurlijk kapitaal centraal staat. De gevolgen van zeespiegelstijging voor kust van Renesse zijn naar verwachting beheersbaar bij een geïntensiveerde voortzetting van het huidige zandsuppletiebeleid tot 2050. Wel is het zaak om via de ruimtelijke inrichting Renesse en omgeving bestand te maken tegen meer en grotere weersextremen. De schaal van de badplaats en het groene buitengebied bieden hiervoor gunstige uitgangspunten.
  Verkenning herstelmogelijkheden duindynamiek Westduinen (Schouwen)
  Valk, L. van der; Arens, S.M. ; Koomen, A.J.M. ; Bakker, M. - \ 2013
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur (Rapport / [DKI] nr. 2013/OBN184-DK) - 101
  duingebieden - natuurgebieden - geomorfologie - eolische afzettingen - monitoring - neerslag - grondwaterwinning - herstelbeheer - zeeuwse eilanden - duneland - natural areas - geomorphology - aeolian deposits - monitoring - precipitation - groundwater extraction - restoration management - zeeuwse eilanden
  Op verzoek van OBN deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, Provincie Zeeland, en de twee grote duinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op Schouwen is een verkenning uitgevoerd naar de herstelmogelijkheden van duindynamiek in de Meeuwenduinen en de Zeepeduinen (beide onder de noemer Westduinen Schouwen in dit rapport). De herstelmaatregelen zijn opgesteld na bestudering van de verstuivingsgeschiedenis van het gebied, vooral aan de hand van de afname oppervlaktes kaal zand. Ook is de interne opbouw bestudeerd door middel van grondradar en zijn geselecteerde duinafzettingen in de tijd geplaatst door middel van luminescentie dateringen (dit is nieuw voor Nederland).
  Toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt 2012
  Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV
  bloementeelt - zaadproductie - zaadgewassen - onkruidbestrijding - herbiciden - herbicidenmengsels - toelating van bestrijdingsmiddelen - vollegrondsteelt - proefvelden - zeeuwse eilanden - floriculture - seed production - seed crops - weed control - herbicides - herbicide mixtures - authorisation of pesticides - outdoor cropping - experimental plots - zeeuwse eilanden
  Eén van de grootste knelpunten in de bloemzaadteelt vormt de onkruidbestrijding. Zonder een goede onkruidbestrijding is de teelt veelal gedoemd te mislukken. Reeds gedurende een aantal jaren wordt er onderzoek verricht naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt. In 2012 is onderzoek uitgevoerd middels een proef te St.- Annaland. In een screeningsproef zijn 53 gewassen en 24 herbiciden of combinaties hiervan bekeken.
  Risico beoordeling opbloei Alexandrium ostenfeldii in het Kustlaboratorium en mitigerende maatregelen
  Kamermans, P. ; Blanco, A. ; Poelman, M. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C161/13) - 37
  aquacultuur en milieu - waterkwaliteit - algen - ecotoxicologie - monitoring - oppervlaktewater - oosterschelde - zeeuwse eilanden - waterlopen - aquaculture and environment - water quality - algae - ecotoxicology - monitoring - surface water - eastern scheldt - zeeuwse eilanden - streams
  In de zomer van 2012 en 2013 is de potentieel toxische alg Alexandrium ostenfeldii in de Ouwerkerkse kreek op Schouwen-Duiveland aangetroffen. Deze kreek loost op de Oosterschelde. De algensoort is ook aangetroffen in de Oosterschelde in de nabijheid van het lozingspunt van de kreek. Zodoende bestaat bij mosselkwekers zorgen over de mogelijke aanwezigheid van de toxische alg in de uitstroom vanuit het Kustlaboratorium (van aquacultuur) naar de Oosterschelde waar zich mosselpercelen bevinden. De huidige deskstudie inventariseert de risico’s en doet voorstellen voor mitigerende maatregelen.
  Integraal waterbeheer : kritische zone en onzekerheden : integraal hoofdrapport
  Schipper, P.N.M. ; Bogaart, P.W. ; Groot, A.T. ; Kroes, J.G. ; Mol-Dijkstra, J.P. ; Mulder, H.M. ; Supit, I. ; Verweij, P.J.F.M. ; Walsum, P.E.V. van; Wamelink, G.W.W. ; Baaren, E. van; Ek, R. van; Oude Essink, G. ; Faneca Sanchez, ; Bakker, A. ; Bessembinder, J. ; Janssen, P. ; Geer, M.F. van; Simmelink, E. ; Sluijs, J. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2443) - 58
  integraal waterbeheer - bodemwater - ecohydrologie - landbouw - natuur - klimaatverandering - onzekerheid - modelleren - achterhoek - zeeuwse eilanden - integrated water management - soil water - ecohydrology - agriculture - nature - climatic change - uncertainty - modeling - achterhoek - zeeuwse eilanden
  In het kader van het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC) is in 2011 het NMDC innovatieproject 'Integraal waterbeheer - van kritische zone tot kritische onzekerheden' gestart (www.nmdc.eu). Dit project heeft tot doel om de modellen voor bodem, water, vegetatie en klimaat(verandering) door samenwerking beter op elkaar aan te laten sluiten, daarbij beter geschikt te maken om effecten van klimaatverandering te berekenen en om de verschillende typen onzekerheden bij dit soort studies in beeld te brengen. Het project is uitgevoerd door Alterra, Deltares, KNMI, PBL en TNO. In twee cases (Baakse Beek en Walcheren) hebben zij hun state-of-the-art modellen voor meteo, gewasgroei, vegetatie-ontwikkeling, hydrologie en geologie ingezet en aan elkaar gekoppeld. Dit rapport behandelt integraal de resultaten van het innovatieproject. De resultaten van de case voor de Baakse Beek zijn specifiek opgenomen in een NMDC deelrapport (Van Ek et al., 2012). Voor de case Walcheren wordt verwezen naar een artikel in voorbereiding (Kroes, J. et al., 2013). De resultaten bieden nieuwe inzichten in de vocht- en zouthuishouding van de bodem, potenties voor grondwaterafhankelijke natuur en groei van landbouwgewassen in het huidige klimaat en projecties voor klimaatverandering rond 2050. In het project zijn verschillende methoden toegepast om inzicht te krijgen in verschillende onzekerheden, hetgeen voor dergelijke integrale (model)studies praktische aanknopingspunten biedt voor de analyse van onzekerheden en effectieve samenwerking tussen de instituten.
  Gebruik vispassage gemaal Maelstede door schieraal: DIDSON meting
  Keeken, O.A. van; Griffioen, A.B. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/13) - 27
  european eels - palingen - vismigratie - waterbouwkunde - proefprojecten - evaluatie - nadelige gevolgen - zeeuwse eilanden - dierenwelzijn - european eels - eels - fish migration - hydraulic engineering - pilot projects - evaluation - adverse effects - zeeuwse eilanden - animal welfare
  Door Waterschap Scheldestromen is bij gemaal Maelstede nabij ’s Gravenpolder in de provincie Zeeland een nieuwe vispassage aangelegd ter bevordering van de vismigratie voor zowel de intrek als uittrek van migrerende vissen. De vispassage bestaat uit een buizensysteem, waarbij vissen vanuit de polder tegen een waterstroom in via een buis een opvangbak inzwemmen. Elke twee uur sluit een afsluiter aan de polderzijde en wordt het water in de opvangbak naar de Westerschelde gepompt, zodat vissen met de stroom mee kunnen zwemmen naar de Westerschelde. Op basis van de resultaten concluderen wij dat geen aanwijzingen zijn gevonden dat de vispassage werkt zoals bedoeld is.
  Flexibiliteit in beheer van natuurgebieden : naar een beheerondersteunend instrument voor flexibiliteit in beheer met het oog op mogelijke gevolgen van klimaatverandering
  Oosterbaan, A. ; Massop, H.T.L. ; Paulissen, M.P.C.P. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2256) - 70
  natuurbeheer - klimaatverandering - habitats - kosten - natura 2000 - overijssel - zeeuwse eilanden - nature management - climatic change - habitats - costs - natura 2000 - overijssel - zeeuwse eilanden
  Om de mogelijkheden voor meer flexibiliteit in het beheer van natuurgebieden te onderzoeken is een systeem ontworpen dat bestaat uit vijf stappen. Hierbij wordt het gebied geanalyseerd, een risico- en gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, het beheer geanalyseerd, mogelijkheden voor flexibiliteit in beheer bepaald en tenslotte de kosteneffectiviteit van mogelijke beheerscenario's ingeschat. Dit systeem is toegepast op twee gebieden; De Borkeld in Overijssel en de Kop van Schouwen in Zeeland.
  De KREEK teRUG: Uitbreiding zoetwater landbouw met kansen voor natuur en aquacultuur
  Dedert, M. ; Tangelder, M. ; Troost, K. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C015/12) - 55
  landschap - geomorfologie - zoet water - grondwater - watervoorziening - recreatie - landgebruik - zeeuwse eilanden - zuidwest-nederland - landscape - geomorphology - fresh water - groundwater - water supply - recreation - land use - zeeuwse eilanden - south-west netherlands
  In de Zuidwestelijke Delta is zoetwater voor de landbouw schaars. Het grond- en oppervlaktewater in de polders is ongeschikt omdat het overwegend brak tot zout is. De zoetwatervoorraad in de kreekruggen is niet voldoende om in tijden van droogte aan de watervraag vanuit de landbouw te kunnen voldoen. Hierdoor is de kans op gewasschade aanzienlijk tijdens langdurige periodes van droogte. De dikte van de zoetwaterbel in en onder de kreekrug wordt gehanteerd als uitgangspunt in een mogelijke oplossing voor zoetwatervoorziening. Omdat de slecht doorlatende kleilaag onder de kreekrug zich op meer dan 60m beneden maaiveld bevindt, zal de groei van de zoetwaterbel als gevolg van een ingreep als ‘De KREEK teRUG’ niet door geologische barrières worden afgeremd
  Het Parapholido strigosae-Hordeetum marini in de Prunje
  Janssen, J.A.M. ; Kuiters, A.T. ; Schaminee, J.H.J. ; Smits, N.A.C. - \ 2011
  Stratiotes 42 (2011). - ISSN 0928-2297 - p. 35 - 41.
  hordeum marinum - vegetatietypen - natuurgebieden - natuurontwikkeling - zeeuwse eilanden - vegetation types - natural areas - nature development
  Tijdens veldwerk ten behoeve van habitatkarteringen in de binnendijkse terreinen langs de Oosterschelde werd een aantal populaties van Hordeum marinum (Zeegerst) aangetroffen in het natuurontwikkelingsgebied de Prunje aan de zuidkust van Schouwen. Omdat deze associatie tot de sterk bedreigde plantengemeenschappen van ons land behoort, wijden we een kort artikel aan de Zeeuwse Zeegerst-begroeiingen. We bespreken de huidige voorkomens, hun wetenschappelijke betekenis en stellen de syntaxonomische indeling van de associatie ter discussie
  De waterkever Yola bicarinata na meer dan honderderd jaar weer aangetroffen in Nederland
  Verdonschot, R.C.M. ; Dekkers, T.B.M. ; Cuppen, J.G.M. - \ 2011
  Nederlandse Faunistische Mededelingen 35 (2011). - ISSN 0169-2453 - p. 37 - 43.
  coleoptera - macrofauna - plassen - duingebieden - zeeuwse eilanden - coleoptera - macrofauna - ponds - duneland - zeeuwse eilanden
  In een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. Deze soort, waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk Middellandse Zeegebied ligt, is eerder slechts op twee vindplaatsen in Nederland vastgesteld en werd voor het laatst gevonden in 1909 bij Bergen op Zoom. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of hier een bestendige populatie aanwezig is
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.