Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 88

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zeeweringen langs de scheldes
  Weeda, E.J. - \ 2011
  In: Excursieverslagen 2006 / van Dort, K., Haveman, R., Janssen, J.A.M., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 89 - 104.
  dijken - vegetatietypen - zeeuwse eilanden - kusten - wetlands - oosterschelde - westerschelde - dykes - vegetation types - zeeuwse eilanden - coasts - wetlands - eastern scheldt - western scheldt
  Westnol op Noord-Beveland is het floristisch rijkste stukje zeedijk van Zuidwest-Nederland. Tot op zekeren hoogte ging het om een afscheidsbezoek. Dit element van de Oosterscheldekust stond aan de vooravond van een ingrijpende reconstructie, waarbij het nog maar de vraag was om hoeveel van de botanische rijkdom de werkzaamheden zou overleven. De overige excursiedoelen waren de werkeilanden Neetje Jans en Roggenplaat en het schor 't Stelletje bij Zierikzee
  De Zeepeduinen op Schouwen
  Weeda, E.J. - \ 2011
  In: Excursieverslagen 2006 / van Dort, K., Haveman, R., Janssen, J.A.M., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 60 - 69.
  duingebieden - natuurgebieden - vegetatietypen - zeeuwse eilanden - duneland - natural areas - vegetation types - zeeuwse eilanden
  Het Zeepe maakt deel uit van het meest massieve duingebied van Zuidwest-Nederland : de tot ruim 4 km brede duin strook van Schouwen. Het terrein, dat tot het landgoed Slot Haamstede behoort, werd in 1981 door de Vereniging Natuurmonumenten aangekocht. De naam Zeepeduinen schijnt zoveel te betekenen als sijpelduinen, oftewel duingebied met een wateroverschot. Na decennia waarin de verdroging regeerde, is het waterpeil weer gestegen dankzij beëindiging van grondwater waterwinning en het kappen van naaldhout. Het terrein wordt opgehouden door shetlandpony's.
  Beyond Fossils. Envisioning desired futures for two sustainable energy islands in the Dutch delta region
  Stremke, S. ; Etteger Ma, R. van; Waal, R.M. de; Haan, H.J. de; Basta, C. ; Andela, M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461731524 - 158
  energiebehoeften - duurzame energie - landschap - scenario planning - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden - energy requirements - sustainable energy - landscape - scenario planning - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden
  This book is the concrete product of an academic exercise: the Master’s course ‘Designing and Planning Sustainable Energy Islands Atelier.’ It is the condensed result of three months’ work by six teachers and sixty students from the disciplines of landscape architecture, spatial planning and cultural geography at Wageningen University. These people spent three months considering the matter of a sustainable energy future for Goeree-Overflakkee and Schouwen-Duiveland. They focused on the following four landscape types that are found on the islands: • The coastal landscape • The agricultural landscape • The recreati onal landscape • The urban landscape They envisioned a future in which enough renewable energy is generated to fulfi l at least the need of the island’s residents in a sustainable way.
  Zoete en zoute moerassen op Zuid-Beveland
  Weeda, E.J. - \ 2010
  In: Excursieverslagen 2005 / J.A.M. Janssen K. van Dort, R. Haveman, Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 81 - 85.
  moerassen - aquatische ecologie - vegetatietypen - zout water - zeeuwse eilanden - marshes - aquatic ecology - vegetation types - saline water - zeeuwse eilanden
  De PKN-excursie naar Zuid-Beveland waarmee de herfst van 2005 werd ingeluid, begon in een van de meest zoete moerassen op dit voormalige eiland: de Zwaakse Weel bij Kwadendamme. Dit is een restant van een oude getijdengeul die vanaf Nisse tot aan de Westerschelde bij 's-Gravenpolder een markant landschapselement in de Zak van Zuid-Beveland vormt. De Vereniging Natuurmonumenten heeft hier 100 ha water, moeras en weiland als reservaat in beheer.
  Alternatieve zoetwatervoorziening in Noordwest Brabant en Tholen-St.Philipsland; effecten op de land- en tuinbouw
  Rijk, P.J. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen (LEI-nota : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - 47
  gewasproductie - zoet water - landbouwproductie - wateraanvoer - verzilting - sluizen - zuidwest-nederland - noord-brabant - zeeuwse eilanden - crop production - fresh water - agricultural production - water advance - salinization - sluices - south-west netherlands - noord-brabant - zeeuwse eilanden
  Een berekening is gemaakt van opbrengstderving als gevolg van zilt water in Zuidwest-Nederland. Een zout Volkerak-Zoommeer met enige begeleidende maatregelen van 70% zoutreductie bij de Volkeraksluizen en de inlaten bij Beneden-Sas en Dintelsas is zowel voor Noordwest-Brabant als voor Tholen-St. Philipsland nadelig, namelijk voor beide gebieden ruimt 5 miljoen euro. De totale jaarlijkse directe nadelige effecten voor de agrarische sector bedraagt naar schatting ruim 34 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog de effecten van lagere grondprijzen als gevolg van verminderde gewasopbrengsten.
  Een kwalitatieve en kwantitatieve bemonstering van de Zeeuwse Banken in 2009 op de macrofauna gemeenschappen
  Goudswaard, P.C. ; Escavarage, V. - \ 2010
  Yerske : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C120/09) - 116
  macrofauna - bodemfauna - zeeuwse eilanden - zand - monitoring - benthos - mariene ecologie - milieueffect - macrofauna - soil fauna - zeeuwse eilanden - sand - monitoring - benthos - marine ecology - environmental impact
  Het gebied van de Zeeuwse Banken is, vergeleken met overige Nederlandse waterlichamen weinig onderzocht op bodemfauna en staat daarnaast al geruime tijd onder exploitatie door visserij en bodemsediment extractie. Gezien de bijzondere geologische structuren en locatie van deze zandbanken werd een buitengewone fauna verwacht aanwezig te zijn. Voor de zandwinning op zee wordt een vergunning afgegeven op basis van een Milieu Effect Rapportage. Deze MER is gekoppeld aan een Evaluatieprogramma waarin op biologische aspect aandacht gevraagd wordt voor verschillende aspecten van rekolonisatie van het gebied na extractie, de benthosgemeenschappen en de aanwezigheid en ontwikkeling van schelpdierbanken. Het is in dit kader dat er in 2009 een verkenning in het gebied naar de aanwezige bodemdieren heeft plaats gevonden. Deze rapportage doet verslag van die bevindingen.
  Multifunctionele Landbouw en Landschap : onderzoek naar de invloed van multifunctionele landbouw op het landschap, nu en in de toekomst
  Kempenaar, J. ; Kruit, J. ; Jagt, P.D. van der; Westerink - Petersen, J. ; Heutinck, L.B.M. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1937) - 106
  landschap - landbouw - effecten - regionale ontwikkeling - regio's - nederland - multifunctionele landbouw - gebiedsontwikkeling - gelderse vallei - zeeuwse eilanden - oost-groningen - noord-holland - landscape - agriculture - effects - regional development - regions - netherlands - multifunctional agriculture - area development - gelderse vallei - zeeuwse eilanden - oost-groningen - noord-holland
  Een verkennend onderzoek naar de ruimtelijke impact van multifunctionele landbouw (MFL) op het landschap. De analyse richt zich op de fysieke veranderingen in het landschap als gevolg van MFL en de factoren achter de ontwikkeling van MFL. De sturende factoren zijn te verdelen in omgevingsfactoren, ondernemersfactoren en overheidsfactoren. Het onderzoek behelst een literatuurstudie, een regionale analyse en aan de hand van interviews en veldbezoeken zijn 4 casestudie gebieden onder de loep genomen. Dit zijn: Gelderse vallei, Walcheren, Bellingwolde en Waterland. Op basis van de analyse wordt een beeld geschetst van de te verwachte impact van MFL op het landschap in de toekomst en worden aanbevelingen gedaan voor een gebiedsgerichte benadering.
  Effecten van groeilicht afkomstig van glastuinbouw in de Eerste Bathpolder (Rilland) op natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde
  Ysebaert, T. ; Mesel, I.G. de; Jong, M.L. de; Brummelhuis, E.B.M. ; Smit, C.J. ; Baptist, M.J. - \ 2009
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C097/09) - 100
  verlichting - kunstlicht - polders - nadelige gevolgen - natuurbescherming - glastuinbouw - natuurwaarde - natuurgebieden - oosterschelde - zeeuwse eilanden - lighting - artificial light - polders - adverse effects - nature conservation - greenhouse horticulture - natural value - natural areas - eastern scheldt - zeeuwse eilanden
  Damherten en reeën in het natuurreservaat De Kop van Schouwen : inventarisaties
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Breukelen, L. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1933) - 84
  damherten - herten - natuurreservaten - karteringen - monitoring - methodologie - zeeuwse eilanden - zeeland - veldwerk - fallow deer - deer - nature reserves - surveys - monitoring - methodology - zeeuwse eilanden - zeeland - field work
  Bij het inventariseren van damherten en reeën op de Kop van Schouwen zijn veel waarnemingsmethoden, zowel direct als indirect, beperkt bruikbaar vanwege de geringe doorkijkbaarheid van delen van het gebied. Bij de thans gehanteerde methode kan gebruik worden gemaakt van een groot aantal vrijwilligers, terwijl bijvoorbeeld een goed uitgevoerde transecttelling de inzet vereist van professionals. Voor een analyse van de populatieontwikkeling dient een groot deel van de populatie nauwkeurig te worden aangesproken. Op dit punt is verbetering mogelijk. Het advies voor de Kop van Schouwen luidt dan ook om de gevolgde methode voort te zetten, met aandacht voor een aantal verbeteringen. Een belangrijke aanbeveling is om bij een volgende gelegenheid het begin en einde van de telling beter te synchroniseren. ‘Gemiddeld’ zijn er tijdens drie tellingen op twee dagen 433 damherten en 171 reeën geteld. De indruk bestaat dat bij beide hoefdiersoorten in de groep ‘kalveren’ (juvenielen) waarnemingsfouten worden gemaakt, waarbij een deel wordt ingedeeld bij de groep volwassen vrouwelijke dieren. Ook zal een deel van de volwassen vrouwtjes bestempeld worden als ‘onaangesproken’, dat wil zeggen, dat onbekend was wat voor dieren het zijn
  Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden
  Haperen, A.M.M. van - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Matthijs Schouten; Karle Sykora. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854692 - 273
  duinplanten - vegetatie - landschap - plantengemeenschappen - duingebieden - inventarisaties - nederland - zeeuwse eilanden - zeeland - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - natuurgebieden - duneland plants - vegetation - landscape - plant communities - duneland - inventories - netherlands - zeeuwse eilanden - zeeland - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - natural areas
  Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al lang bekend is, zijn deze verschijnselen tot nu toe nooit goed beschreven en verklaard. Dit boek behandelt daarom de plantengroei van de duinen van Voorne, Goeree, Schouwen en Walcheren, de abiotische verschillen tussen deze duingebieden en de rol van de mens.
  Dienst Landelijk Gebied en klimaatverandering
  Veraart, J.A. ; Goosen, H. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1866) - 40
  klimaatverandering - landinrichting - regionale planning - biesbosch - midden-limburg - zeeuwse eilanden - climatic change - land development - regional planning - biesbosch - midden-limburg - zeeuwse eilanden
  Deze verkennende studie geeft een eerste indruk over wat klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende ruimtelijke opgaven betekenen voor de Dienst Landelijk Gebied. Daarbij zijn de opgaven voor enkel regio Zuid in beeld gebracht. Tegen die achtergrond zijn drie projecten beschouwd: Schouwen, Raaijweide (ter hoogte van Venlo) en Zuiderklip (Biesbosch). Daarbij is getracht aan te geven welke rol de dienst op dit moment vervult en er zijn aanbevelingen afgeleid om de bijdrage aan klimaatadaptatie te vergroten
  Braamrijke duinstruwelen in Nederland
  Haveman, R. ; Haperen, A.M.M. van - \ 2008
  Stratiotes 2008 (2008)37-37. - ISSN 0928-2297 - p. 63 - 86.
  duinplanten - soorten - plantengeografie - inventarisaties - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden - nederlandse waddeneilanden - duneland plants - species - phytogeography - inventories - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden - dutch wadden islands
  Tussen 1993 en 2005 zijn gegevens verzameld van duinstruwelen waarin bramen een belangrijke plaats innemen. Di tgebeurde enerzijds tijdens veldwerk dat verricht werd voor de beschrijving van de vegetatie van de duinen van de Zeeuwse en Zuidhollandse duinen in het kader van en dissertatie, anderzijds tijdens de kartering van de vegetatie op enkele militaire terreinen op Texel en Vlieland
  Landschap en burgerparticipatie
  Overbeek, M.M.M. ; Somers, B.N. ; Vader, J. - \ 2008
  Den Haag : LEI (WOt-rapport 65) - 92
  participatie - landschap - vrijwilligers - bedrijfsvoering - nederland - burgers - twente - zeeuwse eilanden - participation - landscape - volunteers - management - netherlands - citizens - twente - zeeuwse eilanden
  Dit rapport betreft een kwalitatieve analyse van de achtergrond van de bijdrage van burgers aan het landschap in hun gemeente op basis van literatuur, data en interviews. De interviews zijn gehouden met 43 bewoners en vrijwilligers in vier gemeenten (Hof van Twente en Raalte in Overijssel, en Borsele en Schouwen-Duiveland in Zeeland). Bewoners die een bijdrage leveren, zijn vaak pioniers die het landschap willen opknappen en verpaupering willen voorkomen. Bij vrijwilligers speelt niet alleen probleembesef, maar ook passie om de activiteit(en) te blijven doen. Het beeld van de geboden lokale voorzieningen en overheidsinstrumenten voor landschap is ook nog pionierend en eerder reactief dan proactief dat burgers uitnodigt zelf aan de slag te gaan. Trefwoorden: Burgerparticipatie, bewoners, vrijwilligers, landschap, lokaal, voorzieningen, overheidsinstrumenten, interviews
  Zeeuws licht, Domburg en Mondriaan
  Ool, M. van; Haperen, A.M.M. van; Schouten, M.G.C. - \ 2007
  Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050112567 - 79
  kunst - schilders - landschap - landschapsarchitectuur - landgebruik - geschiedenis - cultuurgeschiedenis - zeeland - zeeuwse eilanden - arts - painters - landscape - landscape architecture - land use - history - cultural history - zeeland - zeeuwse eilanden
  Uitgave van Staatsbosbeheer, KNNV en Gemeentemuseum Den Haag. Het bevat drie delen. 1. Van Westkapelle tot Veerse Gat: Ontstaans- landschapsgeschiedenis; veranderend grondgebruik in de 14e en 15e eeuw; tuinaanleg in de 17e, 18e en 19e eeuw. 2. Domburgse badcultuur; 3. Mondriaan in Domburg. (samenstelling o.a. A.M.M. van Haperen en M.G.C. Schouten))
  Nieuwkomers in het landelijk gebied
  Overbeek, G. ; Vader, J. ; Elst-van der Lans, M.W.M. van der - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086151592 - 57
  plattelandsgemeenschappen - rurale sociologie - sociaal milieu - urbaan-rurale migratie - plattelandsbevolking - nederland - sociografie - zuid-holland - zeeuwse eilanden - rural communities - rural sociology - social environment - urban rural migration - rural population - netherlands - sociography - zuid-holland - zeeuwse eilanden
  Een verkennend onderzoek naar nieuwkomers in het landelijk gebied op basis van literatuur, data en gesprekken met sleutelpersonen in Reeuwijk en op Schouwen-Duiveland. De definitie van nieuwkomers is niet eenduidig. Nieuwkomers zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven, maar zijn in het lokale beleid minder actief. De aanwezige natuur en landschap in gemeenten vormt een verbindend element tussen nieuwkomers en autochtonen. Gemeenten kunnen daar meer op inspelen. This report reviews an exploratory study of newcomers in rural areas on the basis of a literature study, analyses of data and interviews with key figures in Reeuwijk and Schouwen-Duiveland. The definition of 'newcomers' was found to be fairly different. Newcomers are involved in local societies and clubs, but are less involved in local policy. The municipalities' nature and landscape create ties between newcomers and the indigenous population. Municipalities could make more use of this potential.
  Glasaalintrek in gebied Waterschap Zeeuwse Eilanden
  Winter, H.V. ; Bult, T.P. ; Willigen, J.A. van - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C025/07) - 37
  european eels - anguilla - migratie - zeeuwse eilanden - european eels - anguilla - migration - zeeuwse eilanden
  In het beheersgebied van Waterschap Zeeuwse Eilanden zijn sinds 1995 veel inspanningen verricht om de intrek van glasaal te verbeteren. Zo zijn bij een vijftal gemalen aalgoten aangelegd. In deze rapportage wordt op basis van gerichte metingen en testen uitgevoerd in het voorjaar van 2006 en beschikbare gegevens over de periode 1990-2006 een eerste quickscan uitgevoerd naar de knelpunten en kennishiaten voor palingmigratie in het studiegebied.
  Damherten op de kop van Schouwen; aanwijzingen voor het beheer
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Kuiters, A.T. ; Griffioen, A.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1142) - 80
  damherten - populaties - populatiegroei - natuurbescherming - jagen - nederland - zeeuwse eilanden - zeeland - fallow deer - populations - population growth - nature conservation - hunting - netherlands - zeeuwse eilanden - zeeland
  Recent vestigde zich een populatie damherten in het natuurmonument de Kop van Schouwen in de provincie Zeeland. De populatie groeit snel. Uit oogpunt van beperking van de risico s van verlies van diversiteit in het natuurgebied en een toename van de overlast in de landbouw en het verkeer, wordt aanbevolen de aantallen door middel van jacht op een kunstmatig laag niveau te handhaven. Alleen in dat geval wordt recht gedaan aan het standpunt van de provincie die de populatie slechts onder die conditie wil handhaven
  Het ABC van het landinrichtingsgebied Schouwen-West; een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek
  Kekem, A.J. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 317) - 205
  landevaluatie - bodemkarteringen - bodemwater - hydrologie - nederland - kaarten - cultuurgeschiedenis - zeeuwse eilanden - zeeland - land evaluation - soil surveys - soil water - hydrology - netherlands - maps - cultural history - zeeuwse eilanden - zeeland
  Dit rapport is een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch (archeologisch en historisch-geografisch) onderzoek. Doel is om voormalige en tegenwoordige relaties tussen bodem, waterhuishouding, bodemarchief en nog zichtbare sporen van het historisch gegroeide landschap in beeld te brengen. Deze kennis dient voor het tot stand brengen van een doelmatig, wetenschappelijk onderbouwd en kwalitatief hoogwaardig inrichtingsplan voor het landinrichtingsgebied Schouwen-West. Integratie betekentdat de werkzaamheden bij de totstandkoming zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Voorts komt de integratie tot uiting in de ABC-kaart, schaal 1 10 000, een integrale cultuurhistorischewaardekaart bestaande uit vijf landschapseenheden die op basis van ouderdom, stratigrafie en geomorfologische gesteldheid nader zijn onderverdeeld in deellandschappen. Aan deze regionale indeling is een archeologische verwachting gekoppeld.
  Recreatiemonitoring SGP Schouwen; deel 2
  Gerritsen, E. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 629) - 83
  recreatie - recreatieonderzoek - vragenlijsten - monitoring - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - beleving - Schouwen-Duiveland - recreation - leisure research - questionnaires - monitoring - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  De doelstelling van het onderzoek is om tot 2008 met intervallen van twee jaar de gevolgen van de voorgestelde ontwikkelingen op het recreatief gebruik van Schouwen en de wensen en tevredenheid van de recreanten te volgen. De gegevens voor het onderzoek worden verkregen uit enqultes en tellingen. Er zijn 993 enqultes afgenomen in tien onderzoeksdagen verspreid over 2001-2002. De gegevens uit de enqultes zijn geanalyseerd en worden in dit rapport gepresenteerd.
  Nieuwe economische dragers in 'het zonnetje' gezet : een vergelijkende studie naar de invloed van nieuwe economische activiteiten op de kwaliteit van de groene ruimte in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden en Tholen - St. Philipsland
  Berg, L.M. van den; Goetgeluk, R. ; Windt, N.P. van der - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 601) - 115
  ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - sociale economie - landbouwbedrijfsgebouwen - nederland - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - economische planning - zuid-holland - zeeuwse eilanden - alblasserwaard - vijfheerenlanden - zeeland - physical planning - land use - zoning - rural planning - rural development - socioeconomics - farm closures - farm buildings - netherlands - economic planning - zuid-holland - zeeuwse eilanden - alblasserwaard - vijfheerenlanden - zeeland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.