Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 154

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De vormgeving van beleid in een Multi-level Governance setting - VIP Rapport : Analyse van bijeenkomsten tussen vissers en EZ over de omstreden aanlandplicht 2013, 2014 en 2015
  Trapman, B.K. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C196/15) - 35
  zeevisserij - discards - vis vangen - visserijbeleid - governance - plichten - wetgeving - europa - marine fisheries - discards - fishing - fishery policy - governance - duties - legislation - europe
  VIP HydroRig II
  Marlen, B. van - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C004/15) - 24
  fishing gear - marine fisheries - fishing methods - plaice - fish catches - netherlands - vistuig - zeevisserij - vismethoden - schol - visvangsten - nederland
  Als vervolg op het VIP-project HydroRig I waarbij een vistuig werd ontwikkeld als alternatief voor de boomkor met manipulatie van de waterstroming in het voortuig van het vistuig is in 2013 en 2014 een nieuwe variant HydroRig II beproefd door de firma Geertruida B.V. Dit vistuig had een breedte van 15 m waarvoor ontheffing was verkregen en wielen die de sloffen vervingen. De praktijkproeven lieten een goed vangstresultaat op schol zien in vergelijking met schepen in de buurt vissend met ca. 10% brandstofbesparing. Een gedetailleerde vangstvergelijking is nodig om ecologische voordelen beter te kwantificeren.
  Pelagic fish discards : technical report on opportunities for silage valorisation
  Rurangwa, E. ; Poelman, M. ; Broeze, J. ; Bosch, Heleen van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES C197/15) - 30
  pelagic fishery - marine fisheries - discards - fish silage - livestock feeding - bioactive compounds - hydrolysis - feed industry - pelagische visserij - zeevisserij - discards - vissilage - veevoeding - bioactieve verbindingen - hydrolyse - veevoederindustrie
  Over het welzijn van in zee gevangen vis
  Jonge, F.H. de; Boon, N. ; Brauner, M. ; Dakriet, N. ; Kumar Ghosh, A. ; Jansen, J. ; Hamoen, J. ; Kok, J. de; Hürlimann, R. ; Laan, R. ; Marbus, S. ; Merema, P. ; Pijcke, N. ; Rooijen, K. van; Stolwijk, D. ; Vissia, S. ; Vrijenhoek, M. ; Willemsma, A. ; Zaalberg, R. ; Zagenia, F. - \ 2015
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 322) - 57
  dierenwelzijn - vis - wilde dieren - diergezondheid - visserij - zeevisserij - vismethoden - animal welfare - fish - wild animals - animal health - fisheries - marine fisheries - fishing methods
  De Stichting Vissenbescherming heeft de hulp van de wetenschapswinkel van Wageningen UR ingeroepen. Zij vraagt haar te ondersteunen met onderzoek dat een stap voorwaarts kan betekenen op weg naar een vissenwelzijnskeurmerk voor in het wild gevangen (zee)vis. In totaal 19 studenten (3 studententeams en 2 masterstudenten) deden voor de wetenschapswinkel (literatuur)onderzoek naar a) welzijn van vissen (met name platvis) in relatie tot de visserij en b) maatschappelijke agendering op het gebied van vissenwelzijn. Op grond van een literatuurstudie wordt geconcludeerd dat steeds meer wetenschappelijke argumenten erop wijzen dat ook vissen pijn lijden en emoties kunnen ervaren. Voor diegenen die deze argumenten in twijfel trekken wordt door Elder bepleit het “voorzorgsprincipe” te hanteren, waarbij ernaar gestreefd wordt het risico op pijn en leed bij vissen zoveel mogelijk te voorkomen.
  Teveel tong verspeeld, zoektocht gaat verder: IMARES presenteert tussentijdse resultaten project Netinnovatie kottervisserij (interview met Pieke Molenaar)
  Molenaar, P. - \ 2015
  Visserijnieuws 35 (2015)37. - ISSN 1380-5061 - p. 3 - 3.
  zeevisserij - tong (vis) - innovaties - vistuig - demersale visserij - visserijbeheer - marine fisheries - dover soles - innovations - fishing gear - demersal fisheries - fishery management
  Nederlandse kottervissers halen alles uit de kast om selectiever te vissen en zo met het oog op de aanlandplicht discards te sparen. Maar uit de praktijkproeven blijkt dat scheidingspanelen ook een verlies van zo'n tien procent van de tongvangst te betekenen. De zoektocht gaat verder.
  A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities Part B: effects of fishery
  Schellekens, T. ; Kooten, T. van - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C131/15) - 21
  zee-invertebraten - voedselwebben - modellen - aquatische gemeenschappen - zeevisserij - visserijbiologie - visserijbeheer - vistuig - natura 2000 - noordzee - marine invertebrates - food webs - models - aquatic communities - marine fisheries - fishery biology - fishery management - fishing gear - natura 2000 - north sea
  Om visserij in de Natura-2000 gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan zodanig te reguleren, dat zij het behalen van de geformuleerde beleidsdoelen niet in de weg staat, is het VIBEG-akkoord gesloten. Kern van de afspraken vormt een ruimtelijke zonering waarmee wordt bepaald welke visserijtechnieken in welke gebieden wel of niet zijn toegestaan.
  A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities Part A: model derivation and effects of productivity
  Kooten, T. van; Schellekens, T. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C130/15) - 18
  zee-invertebraten - voedselwebben - modellen - aquatische gemeenschappen - zeevisserij - productiviteit - visserijbiologie - vistuig - natura 2000 - noordzee - marine invertebrates - food webs - models - aquatic communities - marine fisheries - productivity - fishery biology - fishing gear - natura 2000 - north sea
  Om visserij in de Natura-2000 gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan zodanig te reguleren, dat zij het behalen van de geformuleerde beleidsdoelen niet in de weg staat, is het VIBEG-akkoord gesloten. Kern van de afspraken vormt een ruimtelijke zonering waarmee wordt bepaald welke visserijtechnieken in welke gebieden wel of niet zijn toegestaan.
  VIP Valorisatie Reststromen Vis (VRV)
  Poelman, M. ; Kals, J. ; Marlen, B. van; Amerongen, A. van; Bosch, H. van den - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C005/15) - 67
  vercommercialisering - visresten - visproducten - zeevisserij - pleuronectiformes - visserijbeleid - kosten-batenanalyse - reststromen - commercialization - fish scrap - fish products - marine fisheries - pleuronectiformes - fishery policy - cost benefit analysis - residual streams
  In het kader van de komende aanlandingsplicht van ondermaatse vis is de sector geïnteresseerd in mogelijkheden om deze aanvoer te laten bijdragen tot het inkomen. De vraag werd gesteld welke producten zouden kunnen worden gemaakt uit visafval (snijafval als koppen en staarten en ingewanden en discards). Monsters van dergelijk visafval werden verzameld aan boord van de FD283 van de firma Geertruida B.V. en geanalyseerd in een verscheidenheid van mogelijke verwerkingsprocessen, zowel aan boord (continue en batch hydrolyse met toegevoegde enzymen) als aan de wal (productie van bioactieve peptiden door hydrolyse, productie van vismeel en visolie) door Food and Bio-based Research (FBR) van Wageningen UR en VFC/Lipromar te Cuxhaven.
  Ecosystem effects of bottom trawl fishing
  Denderen, P.D. van - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): Tobias van Kooten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573468 - 182
  vis vangen - zeevisserij - boomkorvisserij - vismethoden - ecosystemen - milieueffect - visserijbeheer - benthos - soortenrijkdom - mariene ecologie - fishing - marine fisheries - beam trawling - fishing methods - ecosystems - environmental impact - fishery management - benthos - species richness - marine ecology - cum laude
  cum laude graduation
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2015
  Asch, M. van; Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M. ; Zweeden, C. van; Troost, K. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C111/15) - 44
  kokkels - kustwateren - zeevisserij - visserijbeheer - visbestand - visstand - inventarisaties - nederland - natura 2000 - oosterschelde - westerschelde - waddenzee - clams - coastal water - marine fisheries - fishery management - fishery resources - fish stocks - inventories - netherlands - natura 2000 - eastern scheldt - western scheldt - wadden sea
  Onderzoeksinstituut IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EZ in het voorjaar van 2015 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd om te kunnen bepalen hoeveel er gevist mag worden en is daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet. De kokkelbestandsopname wordt sinds 1990 uitgevoerd in de Oosterschelde en de Waddenzee, sinds 1992 in de Westerschelde en sinds 1993 in de Voordelta (als onderdeel van de bestandsopnamen van mesheften en halfgeknotte strandschelpen in de Nederlandse kustzone). Doel van deze inventarisaties ten behoeve van de visserij is het bepalen van de voorjaarsbestanden in deze gebieden, op basis waarvan een schatting wordt gemaakt van de oogstbare bestanden in september.
  An exploration of potential effects on fisheries and exploited stocks of a network of marine protected areas in the North Sea
  Kooten, T. van; Deerenberg, C.M. ; Jak, R.G. ; Hal, R. van; Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C093/14) - 52
  visserijbeleid - zeevisserij - zeereservaten - noordzee - visserijbeheer - fishery policy - marine fisheries - marine protected areas - north sea - fishery management
  WWF Netherlands has developed a proposal for a network of Marine Protected Areas (MPAs) in the North Sea. Most of the MPAs in this network are already protected under the Natura 2000 framework and/or the Marine Strategy Framework Directive. WWF Netherlands aims to engage with stakeholders and build support for this proposed MPA network. One of the most prominent of these stakeholders is the fishing industry. To provide input for the discussion with stakeholders, the current study investigates potential fishery effects of a total fishery ban in each of the marine protected areas. This represents a hypothetical choice to facilitate comparison with existing scientific literature and calculations of quantity and value of catches and does not reflect a proposal for a total fishery closure of the entire network by either IMARES or WWF Netherlands.
  Vallen en opstaan: update overlevingsprojecten ILVO en IMARES (interview met Karin van der Reijden)
  Reijden, K.J. van der - \ 2015
  Visserijnieuws 35 (2015)17. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  visserijbeleid - visserijbeheer - discards - zeevisserij - wetgeving - eu regelingen - visserij - mortaliteit - visstand - demersale visserij - dierenwelzijn - diergezondheid - fishery policy - fishery management - discards - marine fisheries - legislation - eu regulations - fisheries - mortality - fish stocks - demersal fisheries - animal welfare - animal health
  De Europese aanlandplicht is een feit. De visserijsector vreest een negatieve invloed op de bestanden door een hogere vissterfte. In de wetgeving is een uitzonderingsmaatregel voor de discardban opgenomen als vis een hoge overlevingskans heeft. Zowel in Nederland als België wordt daarom in de kottervisserij wetenschappelijk onderzocht hoe groot de overlevingskansen van gevangen vis zijn. Karin van der Reijden (WUR - IMARES) en Ruben Theunynck (ILVO) geven inzicht in de stand van zaken.
  Van Discards naar Bijvangst in de Pelagische Visserij
  Goudswaard, P.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C067/15) - 27
  visserij - pelagische visserij - discards - bijvangst - zeevisserij - eu regelingen - visserijbeleid - vangstsamenstelling - vis - fisheries - pelagic fishery - discards - bycatch - marine fisheries - eu regulations - fishery policy - catch composition - fish
  De pelagische diepvriestrawler visserij richt zich volledig op vis die geschikt is voor humane consumptie. Per 1 januari 2015 is de pelagische zeevisserij in de Europese wateren geconfronteerd met een verplichting om alle gevangen soorten waarvan een vangst quotum is vastgesteld, aan land te brengen en niets van deze vissoorten over boord te zetten. Dit is de eerste realisatie van een reeks aanlandverplichtingen van vis in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Visserij Beleid. De aanlanding van deze visserij zal als gevolg van de aanlandplicht veranderen. In dit deelrapport wordt ingegaan op (i) de omvang en samenstelling van de hoeveelheid vis die onder het voormalige systeem als discards beschouwd wordt en (ii) in de hoeveelheid vis die als basis van mogelijke verwerkingsstappen voor valorisatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt een verwachting geschetst van de te verwachten hoeveelheid discards die aangeland moeten gaan worden onder de aanlandverplichting die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden voor industriële benutting van de “discards” die een waarde verhoging ten opzichte van laagwaardige verwerking tot vismeel meebrengt.
  Wettelijk Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Beknopte jaarraaportage 2014
  Verver, S.W. - \ 2015
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 15.007)
  visserijbeheer - visserijbeleid - visbestand - zeevisserij - aquacultuur - beleidsondersteuning - jaarverslagen - nederlandse wateren - economische evaluatie - fishery management - fishery policy - fishery resources - marine fisheries - aquaculture - policy support - annual reports - dutch waters - economic evaluation
  Deze jaarrapportage informeert het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) over het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd binnen het programma WOT-05 Visserijonderzoek van DLO. In dit programma worden wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en in de aquacultuur. De tabellen met financiële informatie in deze rapportage zijn een samenvatting van een uitgebreidere rapportage zoals deze afzonderlijk aan EZ verstrekt wordt door DLO.
  Wettelijk Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: jaarverslag 2014
  Verver, S.W. - \ 2015
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 15.006) - 101
  visserijbeheer - visbestand - aquacultuur - zeevisserij - visserijbeleid - nederlandse wateren - jaarverslagen - beleidsondersteuning - fishery management - fishery resources - aquaculture - marine fisheries - fishery policy - dutch waters - annual reports - policy support
  The programme WOT-05 Fishery Research is carrying out statutory research tasks related to the management of the fishery and aquaculture in the Netherlands. The programme is developed in consultation with the Ministry of Economic Affairs (EZ). This report is a technical report and summarises the progress made in carrying out the work plan of 2014. Fisheries policy makers and managers are dependent on up-to-date information. The aim of this programme is to contribute to the collection of essential data needed for the management of fisheries, fish stocks and aquaculture through sampling programmes in as well marine and inshore areas.
  Methods for integrated use of fisheries research survey information in understanding marine fish population ecology and better management advice : improving methods for evaluation of research survey information under consideration of survey fish detection and catch efficiency
  Nielsen, J.R. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Adriaan Rijnsdorp. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572553 - 187
  zeevisserij - onderzoek - karteringen - visserijbeheer - zeevissen - populatie-ecologie - evaluatie - methodologie - visvangsten - visbestand - visserijbiologie - marine fisheries - research - surveys - fishery management - marine fishes - population ecology - evaluation - methodology - fish catches - fishery resources - fishery biology

  Summary

  The thesis developed and improved methods for the integrated analysis of different types of fishery independent research surveys (trawl surveys, acoustic surveys, hydrographical surveys, and gillnet surveys) to study the distribution, density, abundance, migration and biological population dynamic parameters of marine fish species. The topics in the thesis addressed different combinations of trawl, hydro-acoustic, gillnet, and hydrographical data and application of different survey data analysis methods under consideration of factors influencing the survey catch and detection efficiency. Each topic was investigated in one of more case studies.

  One thesis topic has been to provide more precise estimates of fish distribution and density patterns from survey data (Chapter 2). The 1st case study applied advanced statistical methods to Baltic trawl data and hydro-acoustic survey data in combination with survey sampled hydrographical data to estimate distri­bution and density patterns of juvenile 0-group Baltic cod. These patterns were largely unknown. In the 2nd case study new methodology was developed for analyzing trawl research survey data for Baltic cod and whiting including the corre­la­tion in distribution and density according to space, time, size, and species. The more precise density estimates improve the knowledge of the stock-recruitment relationship of Baltic cod and can improve the Baltic multi-species stock assessment. Furthermore, it will enable more precise marine management and spatial planning involving fish stocks and fisheries in the Baltic Sea. In context of Baltic cod stock assessment, the 3rd case study developed a new method for inter-calibration of trawl survey CPUE data by fish size group exemplified by Baltic cod (and flounder) where the concept of disturbance by one trawl haul in relation to the next have been developed and quantified when calibrating new research survey trawl gears with the former ones. These results have been based on introduction of a new international ICES BITS trawl research survey design.

  A second topic was to improve and develop hydroacoustic research survey methods for more precise detection and discrimination of fish species according to fish size and orientation in the water (Chapter 3). Here, the 4th case study focused on more precise acoustic target strength estimation of juvenile cod, while the 5th case study has focused on acoustic discrimination of juvenile gadoid fish in particular juvenile Baltic cod. This enables more efficient research survey estimation of juvenile cod (gadoid) density patterns to be used in stock recruitment estimates and stock assessment.

  The third topic was to estimate more precisely fish mortality, maturity, and growth parameters for small forage fish species using research survey information (Chapter 4). Associated to this, the 5th case study analysed these population dynamic parameters using trawl survey data taking into account spatial variation. This study provided more precise estimates and deeper understanding of Norway pout mortality, maturity, and growth dynamics. The more precise population dynamic parameters have been implemented in and improved the North Sea Norway pout stock assessment, management advice, management, and long term management plan evaluations.

  The fourth topic was to develop methodology to integrate hydroacoustic, gillnet, and hydro­gra­phi­cal research survey data to investigate pelagic fish migration patterns (Chapter 5). The methods were applied in the 6th case study to evaluate Western Baltic herring feeding and spawning migra­tion based on distribution and density estimates in a narrow over-wintering area of the stock. The more precise information on migration patterns gives better possibility for acoustic monitoring of the full stock abundance in different areas and seasons og the year to be used in stock assessment and marine spatial planning. Also, it increases knowledge on biological interactions and mixing with other stocks and species.  

  In the final synthesis Chapter 6, the thesis reviews relevant analysis methods of research survey data and underlying data distributions, survey design and stratification, trawl survey inter-calibration and standardization, as well as estimation procedures and data processing methods in context of the obtained results and methods developed in the thesis. This is done with focus on survey precision and uncertainty (bias, sources of errors) for trawl and acoustic surveys and factors affecting it.

   

   

   

   

  Dioxines en PCB's in Chinese wolhandkrab
  Kotterman, M.J.J. ; Leeuwen, S.P.J. van; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C120/14) - 36
  krabben (schaaldieren) - dioxinen - polychloorbifenylen - besmetting - toxinen - zeevisserij - crabs - dioxins - polychlorinated biphenyls - contamination - toxins - marine fisheries
  Factsheet: Pulsvisserij
  Quirijns, F.J. ; Turenhout, M.N.J. ; Paijmans, A.J. ; Taal, K. - \ 2014
  pulsvisserij - visserij-ecologie - discards - visvangsten - economische haalbaarheid - vismethoden - boomkorvisserij - zeevisserij - vangstsamenstelling - pulse trawling - fisheries ecology - discards - fish catches - economic viability - fishing methods - beam trawling - marine fisheries - catch composition
  De pulstechniek is relatief nieuw en roept veel vragen op over de mate van duurzaamheid en economische haalbaarheid. Daarom is er in de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar deze visserijtechniek. Deze factsheet bevat de laatste gegevens over vangsten, discards, ecosysteem-effecten en economische haalbaarheid bij gebruik van puls in de platvisvisserij.
  Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Werksafspraken en werkplan 2015
  Verver, S.W. - \ 2014
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 14.006)
  visserijbeleid - visserij - zeevisserij - kustwateren - aquacultuur - binnenwateren - visserijbeheer - visstand - bijvangst - statistiek - monitoring - onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - recreatieactiviteiten - palingen - schaaldieren - fishery policy - fisheries - marine fisheries - coastal water - aquaculture - inland waters - fishery management - fish stocks - bycatch - statistics - monitoring - research - sustainability - recreational activities - eels - shellfish
  Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2015 van cluster WOT-05 Visserijonderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen WOT-05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015. Bij deze uitvoerings-overeenkomst zijn voor deze periode werkafspraken gemaakt welke de basis vormen voor de jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de KennisBasis (KBWOT) die specifiek aan dit programma is gekoppeld.
  Vangsten en discards van de pulsvissers GO48 & SL42
  Reijden, K. van der; Rasenberg, M.M.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 14.IMA0354) - 21
  visserij - zeevisserij - zeevissen - samenstelling - pulsvisserij - discards - monitoren - vangstsamenstelling - fisheries - marine fisheries - marine fishes - composition - pulse trawling - discards - monitors - catch composition
  C. Tanis Jaczn. en Zonen C.V. (GO48) en vof Visserijbedrijf C. en J. Brinkman (SL42) zijn in 2012 overgeschakeld naar de pulsvisserij. Vanuit de regeling ‘Duurzame Ontwikkeling Visserijgebieden’ is subsidie toegekend voor de innovatie van de pulskortuigen van beide schepen. Binnen dit project was afgesproken om een document op te leveren met de discard gegevens van beide schepen, deze notitie. Dit betroffen gegevens van twee rnemersreizen en gegevens van twee monitoringsprojecten, afkomstig uit andere projecten. Zo namen beide schepen deel aan het VIP project ‘Praktijknetwerk Netinnovatie’, waaronder de waarnemersreizen vielen. Daarnaast hebben beide schepen deelgenomen aan een monitorprogramma van IMARES; de SL42 nam deel aan de pulskormonitoring, de GO48 aan de discardmonitoring.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.