Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland
  Gies, T.J.A. ; Agricola, H.J. ; Beun, N.J. - \ 2015
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 15.2.335) - ISBN 9789050595254
  natuurbeheer - braak - verlaten grond - bestemmingsplannen - inventarisaties - landgebruiksplanning - natuurontwikkeling - natuurgebieden - nature management - fallow - abandoned land - zoning plans - inventories - land use planning - nature development - natural areas
  InnovatieNetwerk heeft in samenwerking met partijen uit de samenleving het concept ‘Tijdelijke Natuur’ ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat tot op heden dertig grondeigenaren op 2.000 ha tijdelijke natuur hebben laten ontstaan. Het concept houdt in dat op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen zoals bedrijvigheid of wonen, natuur voor een beperkt aantal jaren een kans krijgt zich te ontwikkelen. Dit levert winst op voor mens én natuur. Het doel van het project is om inzichtelijk te maken wat de aard en omvang zijn van de locaties die potentieel geschikt zijn voor het concept ‘Tijdelijke Natuur’ in Nederland. Deze inventarisatie geeft een zo goed mogelijk landsdekkend beeld (gespecificeerd naar provincies en gemeenten) van potentiële locaties Tijdelijke Natuur.
  Duurzame functiecombinaties in het buitengebied
  Kistenkas, F.H. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 54 - 54.
  relaties tussen stad en platteland - landschapsplanning - plattelandsplanning - bestemmingsplannen - duurzaamheid (sustainability) - rural urban relations - landscape planning - rural planning - zoning plans - sustainability
  Er bestaat sinds kort een zogenoemde duurzaamheidsladder voor het stedelijk gebied. Deze is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).1 De bedoeling is om het lukraak volbouwen (tegenwoordig eufemistisch ‘overprogrammering’ geheten) tegen te gaan. Wat zijn de mogelijkheden voor zo’n duurzaamheidsladder voor het buitengebied?
  Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied
  Gies, T.J.A. ; Nieuwenhuizen, W. ; Smidt, R.A. - \ 2014
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 14.2.325) - ISBN 9789050595155 - 57
  boerderijen - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - landbouwbedrijfsgebouwen - huisvesting op het platteland - plattelandsontwikkeling - inventarisaties - bestemmingsplannen - ruimtelijke ordening - farm dwellings - farm closures - farm buildings - rural housing - rural development - inventories - zoning plans - physical planning
  Vrijkomende boerenerven bieden ruimte aan nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Terwijl deze nieuwe activiteiten decennialang door overheden op diverse niveaus zijn beperkt, is de afgelopen jaren een kentering gaande. Provincies en gemeenten zien vrijkomende locaties in toenemende mate als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Gezien de omvang van de transformaties en de verwachte leegstand zullen deze kansen ook in de toekomst alleen maar groter en belangrijker worden.
  Structuurvisie Vianen Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
  Broekmeyer, M.E.A. ; Spel, D. ; Tas, M.A.J. van der; Termorshuizen, J.J. ; Zeeuw, J.H. de - \ 2011
  Utrecht, The Netherlands : MER - ISBN 9789042132993 - 8
  bestemmingsplannen - milieueffectrapportage - gemeenten - utrecht - zoning plans - environmental impact reporting - municipalities - utrecht
  Met het vaststellen van de structuurvisie 2030 wil de gemeente Vianen op hoofdlijnen richting geven aan en samenhang brengen in de ruimtelijke ontwikkelingen op het grondgebied die voortkomen uit rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Het MER zal inzicht moeten geven in de ontwikkelingen die de structuurvisie maximaal mogelijk maakt, voor zover deze relevant zijn voor het voorspellen van de milieueffecten
  Borging van de Ecologische Hoofdstructuur in bestemmingsplannen
  Kamphorst, D.A. ; Nieuwenhuizen, W. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Kistenkas, F.H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2123) - 111
  ecologische hoofdstructuur - bestemmingsplannen - gebiedsgericht beleid - plaatselijk bestuur - natuurbescherming - nederland - ecological network - zoning plans - integrated spatial planning policy - local government - nature conservation - netherlands
  Dit rapport biedt inzicht in de planologische borging van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in bestemmingsplannen. Dit inzicht is het resultaat van tweejarig onderzoek (2009-2010) naar de wijze waarop gemeenten omgaan met de planologische borging van de EHS, de mate van bescherming die dit biedt en knelpunten hierbij. De EHS blijkt op velerlei manieren in bestemmingsplannen opgenomen. Dit leidt tot een variatie in de bescherming tegen ruimtelijke ingrepen. De borging van de EHS in bestemmingsplannen biedt geen garantie dat alle bouw en aanlegvergunningen een ‘nee, tenzij toets’ doorlopen. De aangetroffen borging komt tegemoet aan het Nota Ruimte beleid voor flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied. Het rapport biedt aanknopingspunten om de planologische borging van de EHS verder bij te sturen.
  Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
  Broekmeyer, M.E.A. ; Ouwerkerk, H.G. ; ing. Slijpen, C. ; drs. Smal, W. ; Spapens-Reijnders, I. ; Woerden, R.A.M. van - \ 2010
  Utrecht : MER - ISBN 9789042131750 - 7
  bestemmingsplannen - intensieve veehouderij - milieueffectrapportage - noord-brabant - zoning plans - intensive livestock farming - environmental impact reporting - noord-brabant
  De Gemeente Cuijk wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied vaststellen. Hierin worden groei van veehouderijen en nieuwe recreatieve ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Omdat dit bestemmingsplan kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten (intensieve veehouderij) en omdat mogelijk een passende beoordeling volgens de Natuurbeschermingswet 1998 moet worden opgesteld, is voor dit bestemmingsplan een planm. e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag voor deze m.e.r.-procedure is de gemeenteraad van Cuijk.
  PrimAviera onder de loep; Perspectief vestigingslocatie glastuinbouw
  Ruijs, M.N.A. ; Groot, N.S.P. de; Zwart, H.F. de; Voogt, W. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & Ondernemerschap ) - ISBN 9789086154258 - 50
  kassen - tuinbouwbedrijven - regionale ontwikkeling - regionaal beleid - planning - vestigingsplaats van de productie - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - kastechniek - bestemmingsplannen - greenhouses - market gardens - regional development - regional policy - planning - location of production - agricultural research - greenhouse horticulture - greenhouse technology - zoning plans
  In opdracht van Stallingsbedrijf Glastuinbouw (SGN) is een deskstudie uitgevoerd naar de glastuinbouwlocatie PrimAviera als vestigingsplaats voor ondernemers in de glastuinbouw. De studie omvat een SWOT-analyse van PrimAviera, waarbij de locatie is beoordeeld op verschillende duurzaamheidsaspecten. Bijzondere aandacht is besteed aan de energie, CO2 en watervoorziening. De studie levert bouwstenen op voor SGN in zijn communicatie naar belangstellende ondernemers. A desk study commissioned by Stallingsbedrijf Glastuinbouw (SGN) has been carried out to evaluate the greenhouse horticulture park PrimAviera as a potential business location for greenhouse horticulture professionals. The study consists of a SWOT analysis assessing PrimAviera on the basis of various aspects of sustainability. Particular attention was paid to provisions for energy, CO2, and water. The study provides SGN with a foundation for communication with interested entrepreneurs.
  Nieuwe WRO: nieuwe bestuurscultuur?
  Pleijte, M. ; Kamphorst, D.A. - \ 2008
  In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., - p. 85 - 89.
  regionale planning - besluitvorming - overheidsbeleid - bestemmingsplannen - provincies - regional planning - decision making - government policy - zoning plans - provinces
  Onder de huidige WRO is vaak onduidelijk welk beleid echt kaderstellend is en wat via overleg onderhandelbaar is. Vaak leggen rijk en provincies kaders niet duidelijk vooraf op, maar gebeurt dit achteraf bij toetsing van streekplannen en bestemmingsplannen. Dit artikel geeft een jurisch kader en bevoegdheden op niveau van: rijk, provincie en gemeente en geeft de perspectieven van de nieuwe Wro voor provincies.
  Landschapsgericht ontwikkelen : een studie naar behoud en ontwikkeling van landschapskwaliteit via het RO-instrumentarium en mogelijkheden en beperkingen van de nieuwe Wro
  Vogelzang, T.A. ; Wielen, P.W.J.J. van der - \ 2007
  Den Haag : LEI (LEI Rapport ) - 62
  landschap - regionale planning - ruimtelijke ordening - landschapsplanning - bestemmingsplannen - landscape - regional planning - physical planning - landscape planning - zoning plans
  Het rijk moet vanuit het landschapsbelang vooral stimuleren dat op provinciaal en gemeentelijk niveau één integrale structuurvisie wordt opgesteld, waarin landschapskwaliteiten en -doelstellingen voor het betreffende gebied concreet zijn geformuleerd. Dat is een aanbeveling in het recent verschenen LEI-rapport ‘Landschapsgericht Ontwikkelen’. In het rapport wordt geanalyseerd in hoeverre gemeenten door middel van de huidige bestemmingsplannen en het al dan niet gebruiken van flex-instrumenten landschapskwaliteit weten te realiseren. Ook is gekeken of de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, die per 1 juli 2008 in werking treedt, hiertoe meer kansen zal bieden
  Een functie voor het verleden: slotdocument van het project Bescherming & Bestemming
  Valk, A.J.J. van der; Corten, J.P.A.M. - \ 2006
  Wageningen [etc.] : Wageningen University [etc.] - 36
  ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - wetgeving - beschermingsgebieden - steden - dorpen - cultureel erfgoed - monumenten - bestemmingsplannen - gemeenten - Nederland - physical planning - government policy - legislation - conservation areas - towns - villages - cultural heritage - monuments - zoning plans - municipalities - Netherlands
  Onderwerp van dit project is de relatie tussen het rijksbeschermd gezicht en het gemeentelijk bestemmingsplan. Beide zijn met elkaar verbonden door de Monumentenwet 1988, die van de gemeente een ruimtelijk beleid verwacht voor gebieden die door het rijk zijn aangewezen als beschermd gezicht. Op deze wijze worden de voorwaarden gecreëerd voor een vitale en kwalitatief hoogwaardige toekomst van historisch waardevolle gebieden
  Innovatie-experimenten voor een multifunctionele groene ruimte
  Braker, M.J.E. ; Hopster, G.K. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 20 - 22.
  tendensen - nevenactiviteiten - diversificatie - plattelandsplanning - agrarische bedrijfsvoering - systeeminnovatie - noord-brabant - veenweiden - bestemmingsplannen - agrobiodiversiteit - trends - ancillary enterprises - diversification - rural planning - farm management - system innovation - noord-brabant - peat grasslands - zoning plans - agro-biodiversity
  Na de gezamenlijke opstelling van de toekomstbeelden voor de land- en tuinbouw in 2030 is het systeeminnovatieprogramma voor multifunctionele bedrijfssystemen verder gegaan op het regionale spoor. Dit omdat blauwe en groene diensten een sterke regionale invulling kennen. Als aanpak koos het programma voor gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau. Dat houdt in dat de doelen op gebiedsniveau (de vraagkant) worden gerealiseerd door individuele bedrijven samen (de aanbodkant). Voor de uitwerking van gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau zijn twee regio’s met heel verschillende karakteristieken en problemen genomen: het Brabantse Maashorstgebied – tussen grofweg Schaijk, Nistelrode en Uden – en het westelijk veenweidegebied. Naast deze regionale aanpak heeft het programma ook een landelijk innovatieproject voor bevordering en ontwikkeling van agrobiodiversiteit op agrarische bedrijven: BIOdivers.
  De invloed van bestemmingsplan en hinderwet op de ontwikkeling van de intensieve veehouderij
  Helder, J.G.M. - \ 1981
  Den Haag : L.E.I. (Landbouw-Economisch Instituut ) - 85
  intensieve veehouderij - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - overheidsbeleid - milieubeleid - nederland - bestemmingsplannen - intensive livestock farming - rural planning - rural development - land use - management - government policy - environmental policy - netherlands - zoning plans
  Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de mate waarin en op welke wijze het bestemmingsplan en de Hinderwet momenteel de ontwikkeling van de intensieve veehouderij kunnen afremmen. Het onderzoek is uitgevoerd in gebieden met relatief veel intensieve veehouderij. Het betreft de provincies Gelderland en Noord-Brabant en delen van de provincies Overijssel, Utrecht en Limburg. De provincies Gelderland en Noord-Brabant zijn door dit onderzoek ieder verdeeld in drie deelgebieden zodat in totaal 9 deelgebieden zijn onderscheiden
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.