Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Leertraject voor Zorgboeren "Klaar voor de toekomst" : handleiding voor begeleiders van studiegroepen
  Poelarends, J.J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Schepers, R. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 85) - 43
  zorgboerderijen - sociale zorg - onderwijs - boeren - noord-nederland - zuid-nederland - social care farms - social care - education - farmers - north netherlands - south netherlands
  Dit rapport beschrijft een aanpak voor een leertraject voor zorgboeren. In dit traject van 4 bijeenkomsten verkennen ze toekomstige mogelijkheden voor hun zorgboerderij en maken keuzes die bij henzelf, hun bedrijf en omgeving passen. Nieuwe product markt combinaties worden verkend, evenals de gevolgen voor henzelf, hun bedrijf en de organisatie en marketing ervan. Dit traject liep als pilot in 2014 in twee groepen in Noord en Zuid Nederland. Op basis van die ervaringen is deze handleiding gemaakt voor begeleiders van studiegroepen, netwerken, verenigingen etc. De begeleiders kunnen met deze aanpak een zelfde soort traject doorlopen met groepen zorgboeren.
  Ontwikkeling van de sojateelt in Zuidoost Nederland
  Timmer, R.D. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 15
  duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - peulvruchten - sojabonen - nederland - zuid-nederland - oost-nederland - veevoeding - rassen (planten) - proeven op proefstations - opbrengst - sustainability - arable farming - grain legumes - soyabeans - netherlands - south netherlands - east netherlands - livestock feeding - varieties - station tests - outturn
  Gedurende het seizoen werden de belangrijkste raseigenschappen, zoals stevigheid en vroegrijpheid, vastgelegd en van alle velden werd de opbrengst en het vochtgehalte bij de oogst bepaald. Aan een monster werd bij BLGG via de Kjeldahl-methode het N-gehalte bepaald waaruit het eiwitgehalte is te berekenen. Eén van de belangrijke eigenschappen van een goed sojaras is dat het tot aan de oogst overeind blijft staan en niet gaat legeren. Op die manier kan het gewas optimaal produceren en kunnen de bonen zonder al teveel verliezen geoogst worden.
  Invasieve exoten in Vlaanderen en Nederland : resultaten uit het Invexo-project en aanbevelingen voor verbetering van de exotenaanpak
  Burg, W.J. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International - 128
  flora - fauna - schadelijke waterplanten - invasieve soorten - inventarisaties - natuurbeleid - samenwerking - zuid-nederland - vlaanderen - aquatic weeds - invasive species - inventories - nature conservation policy - cooperation - south netherlands - flanders
  De casus-overkoepelende werkgroep „Voorstel Beleid en Samenwerking‟ inventariseerde de mogelijkheden om beleid in de verschillende regio‟s op elkaar af te stemmen en samenwerking te stimuleren. De resultaten van deze werkgroep staan in dit rapport. Invasieve exoten kennen geen grenzen. Daarom is het nodig dat gemeenten, provincies, regio‟s en landen samenwerken om probleemsoorten te bestrijden en te voorkomen. De Europese Unie stimuleert die grensoverschrijdende aanpak van invasieve exoten. 24 partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland deden mee aan het Invexo-project (Europees Interreg-project IV A, 2009-2012). In dit project werden vier probleemsoorten of soortengroepen in Vlaanderen en/of Zuid-Nederland aangepakt: grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid), Amerikaanse vogelkers, stierkikker en zomerganzen.
  Aardbei op weerbare bodem : benutten van natuurlijke functies voor het leveren van ecosysteemdiensten
  Cuijpers, W.J.M. ; Belder, P. ; Zanen, M. - \ 2012
  Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-024 LbP) - 48
  bodemweerbaarheid - aardbeien - fruitteelt - kleinfruit - bodemonderzoek - gewasbescherming - bodemschimmels - bodempathogenen - bodemchemie - bodemflora - vollegrondsteelt - zuid-nederland - soil suppressiveness - strawberries - fruit growing - small fruits - soil testing - plant protection - soil fungi - soilborne pathogens - soil chemistry - soil flora - outdoor cropping - south netherlands
  In this research, 11 soils of strawberry growers in Noord-Brabant and Limburg are examined for disease suppressiveness. Soils are examined for a number of biological, chemical and physical characteristics, in order to relate those parameters to the degree of disease suppressiveness. Strawberry growers were interviewed on management practices, in particular on the application of organic manure and compost, and on the frequency and use of chemical soil disinfestation.
  Integrated visions (part II): Envisioning Sustainable Energy Landscapes
  Stremke, S. ; Koh, J. ; Neven, C.T. ; Boekel, A. - \ 2012
  European Planning Studies 20 (2012)4. - ISSN 0965-4313 - p. 609 - 626.
  landschapsarchitectuur - regionale planning - duurzame energie - hernieuwbare energie - klimaatverandering - zuid-nederland - landscape architecture - regional planning - sustainable energy - renewable energy - climatic change - south netherlands - design
  ABSTRACT Climate change and resource depletion are driving the transition to renewable energy sources. Both the supply of renewables and the demand for energy are influenced by the physical environment and therefore concern spatial planning and landscape design. Envisioning the longterm development of alternative energy landscapes – that is sustainable energy landscapes – present spatial planners and landscape architects with new challenges. The first paper of this twopart series discussed several existing approaches to long-term regional planning and landscape design, and presented an alternative, five-step approach for the composition of integrated visions [Stremke, S., Kann, F. Van & Koh, J. (2012) Integrated Visions (part I): Methodological Framework, European Planning Studies, [20(2), pp. 305–320]. This paper illustrates how the fivestep approach was employed to compose a set of integrated visions for the development of sustainable energy landscapes in south of the Netherlands. The proposed five-step approach is then examined with respect to a set of criteria stressed in the planning and design literature.
  Maas moet nog schoner
  Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 14 - 15.
  agrarische bedrijfsvoering - gewasbescherming - pesticiden - oppervlaktewaterkwaliteit - maas - drinkwater - zuid-nederland - farm management - plant protection - pesticides - surface water quality - river meuse - drinking water - south netherlands
  Jaarlijks wordt echter een half miljard liter Maaswater gebruikt voor drinkwaterproductie in Zuid- Nederland. Maar het rivierwater bevat nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in concentraties die de milieukwaliteitsnormen overschrijden. In het tweejarige project Samen werken aan een schone Maas zoeken Wageningen UR en adviesbureaus CLM en DLV Plant met overheden, agrarische ondernemers en zeven spuitmachinefabrikanten naar oplossingen
  Toekomstperspectief van varkensbedrijven in Oost-Nederland - Quick scan
  Hoste, R. ; Baltussen, W.H.M. ; Zeewuster, H. ; Veen, H.B. van der; Jager, J.H. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 28
  varkenshouderij - dierenwelzijn - milieubeleid - landbouwbeleid - vergelijkend onderzoek - overijssel - gelderland - oost-nederland - zuid-nederland - pig farming - animal welfare - environmental policy - agricultural policy - comparative research - overijssel - gelderland - east netherlands - south netherlands
  De varkenshouderij heeft de laatste jaren te maken met verschillende overheidsmaatregelen, waaronder de eisen uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij en de strengere welzijnseisen uit het Varkensbesluit. Daarnaast krijgen varkensbedrijven te maken met de gevolgen van het Actieprogramma Nitraatrichtlijn (kosten mestafzet en mestverwerking). De gevolgen van dit beleid kunnen verschillend uitpakken voor verschillende regio's in Nederland. De Directie Regionale Zaken van het ministerie van EL&I heeft als reactie op een signaal uit de sector het LEI opdracht gegeven de effecten te kwantificeren van het milieu- en welzijnsbeleid voor de varkenssector in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland). Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de integrale gevolgen in vergelijking met Zuid-Nederland.
  Beheersing van meikeverengerlingen fase 2 : eindrapportage
  Elberse, I.A.M. - \ 2010
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 48
  melolontha melolontha - houtachtige planten als sierplanten - larven - zandgronden - plagenbestrijding - biologische bestrijding - zuid-nederland - melolontha melolontha - ornamental woody plants - larvae - sandy soils - pest control - biological control - south netherlands
  Meikeverengerlingen richten grote schade aan in vele boomkwekerijgewassen. Vooral in het Oosten van Nederland op zandgrond, is het probleem zeer groot. In dit project is geprobeerd zicht te krijgen op de periode van de meikevervlucht en zijn diverse bestrijdingsmiddelen getest. Dit project is uitgevoerd door PPO, Tree Consult Int., Biocontrole Hellingman en Insect Consultancy. De begeleidingscommissie bestond uit een dertigtal kwekers van de studieclub vollegrondsteelt Oost Nederland. De plannen voor het onderzoek zijn telkens afgestemd met deze begeleidingscommissie.
  Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van grootbloemige gladiolen in Zeeland, Zuidhollandse eilanden en Zuid-West Noord-Brabant : teeltjaar 1979
  Rotten, L.A.J.M. - \ 1979
  Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek - 28
  gladiolus - gewasopbrengst - landbouwstatistieken - sierteelt - zuid-nederland - noord-brabant - nederland - gladiolus - crop yield - agricultural statistics - ornamental horticulture - south netherlands - noord-brabant - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.