Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 123

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kalibratie pH meter Inolab
  Bom, Jesse ; Dijksman, J.A. ; Lageschaar, Luuk ; Galen, Martijn van; Hoogendam, C.W. ; Wegh, R.A.J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR
  ph - zuurgraad - meetinstrumenten - instrumenten (meters) - kalibratie - ph - acidity - indicating instruments - instruments - calibration
  Instructievideo over de kalibratie van de InoLab pH meter
  pH meter Inolab
  Bom, Jesse ; Dijksman, J.A. ; Lageschaar, Luuk ; Galen, Martijn van; Hoogendam, C.W. ; Wegh, R.A.J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR
  ph - zuurgraad - instrumenten (meters) - meetinstrumenten - ph - acidity - instruments - indicating instruments
  Instructievideo over het gebruik van de Inolab pH meter
  Kalibratie pH meter Schott
  Bom, Jesse ; Dijksman, J.A. ; Lageschaar, Luuk ; Galen, Martijn van; Hoogendam, C.W. ; Wegh, R.A.J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR
  ph - zuurgraad - meetinstrumenten - instrumenten (meters) - kalibratie - ph - acidity - indicating instruments - instruments - calibration
  Instructievideo over de kalibratie van de Schott pH meter
  Uitloging en effecten van metalen uit staalslakken beoordeeld in mesocosms
  Foekema, E.M. ; Heuvel-Greve, M.J. van den; Sonneveld, C. ; Hoornsman, G. ; Blanco Garcia, A. - \ 2016
  Den Helder : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES C063/16) - 102
  mesocosmossen - oosterschelde - zware metalen - zuurgraad - erosiebestrijding - waterkwaliteit - mesocosms - eastern scheldt - heavy metals - acidity - erosion control - water quality
  Het doel van dit project was vast te stellen in welke mate zware metalen uit in zee gebrachte staalslakken bij een voor de Oosterschelde realistische en een worst-case waterverversingssnelheid: - uitlogen naar de waterkolom; - opgenomen worden door schelpdieren (mossel), wieren (Zee-eik), zakpijpen en sponzen; - negatieve effecten veroorzaken bij bovengenoemde organismen en op het mesocosm ecosysteem. De resultaten van de staalslakken zijn vergeleken met breuksteen, het materiaal dat traditioneel voor dijkverzwaring gebruikt wordt en maasgrind als referentiemateriaal met naar verwachting weinig of geen uitloging.
  Interacties tussen ijzerchelaten en andere spoorelementen vaak onderschat : analysecijfers tonen niet altijd wat beschikbaar is voor plant
  Staalduinen, J. van; Voogt, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - voedingsstoffen - bemesting - ijzerhoudende meststoffen - plantenvoeding - ijzerabsorptie - chelaten - meststoffen met sporenelementen - absorptie - zuurgraad - substraten - recirculatiesystemen - irrigatiewater - greenhouse horticulture - nutrients - fertilizer application - iron fertilizers - plant nutrition - iron absorption - chelates - trace element fertilizers - absorption - acidity - substrates - recirculating systems - irrigation water
  IJzer is onder normale wortelcondities vaak moeilijk opneembaar voor planten. Dat geldt ook en misschien wel juist voor substraatteelten. IJzerchelaten – organische moleculen die ijzerionen adsorberen en afstaan aan of in plantenwortels – bieden uitkomst. Bij de keuze van het juiste chelaat dient men niet alleen oog te hebben voor de pH van de voedingsoplossing of in de mat. Zij kunnen ook verbindingen aangaan met andere spoorelementen, waardoor drainwateranalyse soms een vertekend beeld geeft van wat er werkelijk beschikbaar is.
  pH pensinhoud interessante variabele
  Klop, A. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)6. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
  rundveehouderij - pens - zuurgraad - pensinhoud - pensvertering - rundveevoeding - cattle husbandry - rumen - acidity - rumen contents - rumen digestion - cattle feeding
  De processen in de pens van de koe vormen een complex en dynamisch geheel. De zuurgraad (pH) in de pens is een van de graadmeters die daar wat over zegt. Door continue meting is het verloop van de pH nauwkeurig in beeld te brengen. Met enig rekenwerk kan het grillige verloop uitgedrukt worden in kengetallen, waardoor de gegevens van verschillende koeien beter met elkaar te vergelijken zijn.
  PH bufferanalyse 2009. Bepaling zuurbindende waarde volgens het KIWA keur minerale wolproducten
  Blok, C. ; Winkel, A. van; Berg, C.C. van den - \ 2010
  zuur-base-evenwicht - wolproductie - zuurgraad - methodologie - oefening - milieu-analyse - acid base equilibrium - wool production - acidity - methodology - practice - environmental analysis
  Poster over de PH bufferanalyse 2009, een bepaling van de zuurbindende waarde volgens het KIWA keur minerale wolproducten. De methode voldoet in de praktische uitvoering. De auteurs stellen dat het valt te overwegen de methode niet te gebruiken voor standaard-steekproeven maar uitsluitend voor te schrijven als methode bij geschillen.
  Benutting van biologisch rantsoen slechter?
  Klop, A. ; Bannink, A. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - ruwvoer (forage) - verteerbaarheid - biologische landbouw - pensvertering - zuurgraad - melkveevoeding - voederkwaliteit - dairy farming - forage - digestibility - organic farming - rumen digestion - acidity - dairy cattle nutrition - forage quality
  Een goede vertering van het ruwvoer hangt af van de eigenschappen van het ruwvoer én van het micromilieu in de pens. Een combinatie van beide factoren geeft inzicht in voerbenutting. Vergelijk het met een composteringsproces. Zowel de soort organisch materiaal als het broeiproces in de hoop spelen een grote rol
  Richtlijnen voor substraat moeten problemen voorkomen : onderzoeker Chris Blok geeft uitleg over nieuwe normering pH
  Bouwman-van Velden, Pieternel ; Blok, C. ; Kaarsemaker, R.C. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)8. - p. 58 - 59.
  tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - bodem ph - steenwol - groeimedia - zuurgraad - normen - richtlijnen (directives) - glastuinbouw - market gardens - greenhouses - protected cultivation - soil ph - rockwool - growing media - acidity - standards - directives - greenhouse horticulture
  Op basis van proeven is er een concept beoordelingsrichtlijn (BRL) voor het pH buffergedrag van opkweekpotten opgesteld. Onderdeel van het onderzoek is het ontwikkelen van methodieken om pH gedrag in steenwol te meten. De richtlijnen doen vooral dienst om schades tijdens de opkweek te voorkomen
  Onderzoek naar optimale pH bij komkommer : Lage pH positief, verhoging van NH4 kan beperkt helpen
  Voogt, W. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)1. - p. 62 - 63.
  tuinbouw - teelt onder bescherming - komkommers - onderzoek - ph - zuurgraad - mineralenvoeding - substraten - chlorose - glastuinbouw - groenten - horticulture - protected cultivation - cucumbers - research - ph - acidity - mineral nutrition - substrates - chlorosis - greenhouse horticulture - vegetables
  Het gewas komkommer reageert positief op een lage pH waarde in het substraat. De productie is hoger en er treedt minder chlorose op. Dit komt door een betere opname van spoorelementen. Bij een hoge pH geeft een extra NH4-dosering compensatie voor het hoge niveau, maar te veel NH4 werkt negatief. Realisatie van lage pH-waarden in de mat is in de praktijk lastig. Aanbevolen wordt in ieder geval te voorkomen dat de pH waarde in de mat boven 6 uitkomt
  Een kijkje in de ziel van een aspergeplant
  Kruistum, G. van - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)4. - ISSN 0925-9694 - p. 42 - 43.
  tuinbouw - asparagus - zuurgraad - eigenschappen - wortels - gewaskwaliteit - rassen (planten) - horticulture - asparagus - acidity - properties - roots - crop quality - varieties
  Het 'functioneren' van een aspergeplant snappen vereist kennis van de planteigenschappen en fysiologische processen. Omgevingsfactoren hebben invloed op beide en de plant reageert er op haar eigen manier op. Een kijkje in de ziel van een aspergeplant
  Steenuil pikt te veel cadmium op
  Brink, N.W. van den - \ 2008
  Kennis Online 2008 (2008)nov. - p. 7 - 7.
  cadmium - zware metalen - risicovermindering - risicofactoren - bodem ph - zuurgraad - toxische stoffen - ecotoxicologie - cadmium - heavy metals - risk reduction - risk factors - soil ph - acidity - toxic substances - ecotoxicology
  Op plekken met veel cadmium in de bodem kunnen beheerders de risico’s van dit giftige zware metaal beperken door de locatie anders in te richten. Hoe precies, dat bestuderen onderzoekers van Alterra. Het kan bijvoorbeeld helpen om het gras langer te laten groeien, of lindes te planten, aldus projectleider Nico van den Brink
  Sulfate reduction under acidic conditions for selective model recovery
  Bijmans, M.F.M. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Cees Buisman, co-promotor(en): Piet Lens. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049258 - 156
  sulfaat - redoxreacties - zuurgraad - metalen - terugwinning - afvalwaterbehandeling - bioreactoren - nikkel - ijzer - sulfaatreductie - sulfate - redox reactions - acidity - metals - recovery - waste water treatment - bioreactors - nickel - iron - sulfate reduction
  Dit proefschrift heeft als doel om processen te ontwikkelen voor selectieve metaal herwinning uit afvalwater and processtromen die meerdere metalen bevatten, door gebruik te maken van sulfaat reductie onder zure omstandigheden
  Van schraal naar rijk zand : beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven
  Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J.G. ; Boer, H.C. de; Hanegraaf, M.C. - \ 2008
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 21
  biologische landbouw - organische stof - graslanden - maïs - zuurgraad - bodem ph - stikstofgehalte - zandgronden - bodemfauna - bodemstructuur - dierhouderij - geiten - rundvee - schapen - bodemkwaliteit - maatregelen - organic farming - organic matter - grasslands - maize - acidity - soil ph - nitrogen content - sandy soils - soil fauna - soil structure - animal husbandry - goats - cattle - sheep - soil quality - measures
  De bodemkwaliteit van een perceel is sterk bepalend voor de benutting van meststoffen en uiteindelijk de gras- en maïsproductie. Een schrale of een rijke zandgrond is dus ook bepalend voor de portemonnee. Voor een veehouder is het belangrijk de bodemkwaliteit van zijn percelen op waarde te kunnen beoordelen. Dit om aan de ene kant de bemesting strategisch te kunnen inzetten maar ook met gerichte maatregelen de bodemkwaliteit te kunnen verbeteren. Deze brochure (van NMI, WUR en Louis Bolk Instituut) geeft handvatten in het beoordelen van bodemkwaliteit voor de melkveehouderij en draagt maatregelen aan voor verbetering.
  Ecologie en beheersing van zwarte vlekkenziekte in peen : resultaten onderzoek 2005/2006
  Wanders, J. ; Meier, R. ; Booij, C.J.H. ; Velema, E. - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (Rapport PPO 500086)
  groenteteelt - veldgewassen - wortelgewassen als groente - daucus carota - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - rhizoctonia - zuurgraad - bewaarziekten - detectie - vegetable growing - field crops - root vegetables - daucus carota - plant protection - plant pathogenic fungi - rhizoctonia - acidity - storage disorders - detection
  Bij Parijse peen en waspeen treden er al voor de oogst vaak verschijnselen op waarbij donkere vlekken ontstaan. De partij peen kan hierdoor onverkoopbaar worden. In dit project is getracht om de oorzaak te vinden. De aangeleverde penen bleken aangetast te zijn door Rhizoctonia solani. Er werd geen relatie met de aanwezigheid van nematoden vastgesteld. Wel leek er een relatie met de pH te zijn.
  Maillard-reactie door model beheersbaar
  Roost, M. van - \ 2006
  Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 2006 (2006)1. - ISSN 1570-6907 - p. 22 - 23.
  voedselchemie - voedseltechnologie - maillard-reactie - bruinkleuring - simulatiemodellen - pigmenten - ph - zuurgraad - suikers - eiwitten - kwaliteit - smaak - productieprocessen - food chemistry - food technology - maillard reaction - browning - simulation models - pigments - ph - acidity - sugars - proteins - quality - taste - production processes
  Gewenste en ongewenste bruinkleuring van levensmiddelen door een Maillard-reactie is vaak lastig te beheersen. Wageningse onderzoekers ontwikkelden een simulatiemodel, waarmee producentenmeer inzicht krijgen in de Maillard-reactie, en zo ook de kleur van het eindproduct beter kunnen beheersen tijdens het productieproces en de opslag. Met schematische weergave van de Maillard-reactie
  Zuurtegraad van het melkvet en vaker melken
  Slaghuis, B.A. ; Jong, O. de; Bos, K. ; Wemmenhove, H. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 2005
  ZuivelZicht 97 (2005)7. - ISSN 0165-8573 - p. 20 - 21.
  melken - machinaal melken - melkvet - zuurgraad - vetbolletjes - melkmachines - milking - machine milking - milk fat - acidity - fat globules - milking machines
  Dinds de invoering van het automatisch melken is er gemiddeld een stijging te zien van de zuurtegraad van het melkvet. Het is een gevolg van een toename van de vetsplitsing in de melk, die een aantal oorzaken heeft
  Kwaliteit spuitwater heeft in specifieke gevallen invloed op werking middelen
  Zeeland, M.G. van; Schans, D.A. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 95 - 97.
  gewasbescherming - herbiciden - dicamba - glyfosaat - bentazon - waterkwaliteit - spuiten - dosering - toedieningshoeveelheden - hulpstoffen - toevoegingen - zuurgraad - waterhardheid - hardheid - plant protection - herbicides - dicamba - glyphosate - bentazone - water quality - spraying - dosage - application rates - adjuvants - additives - acidity - water hardness - hardness
  Gewasbeschermingsmiddelen worden vaak in lagere doseringen dan de etiketdosering toegepast, om zo het milieu te ontzien en kosten te besparen. Andere factoren, zoals de waterkwaliteit, worden daardoor belangrijker voor het slagen van de bespuiting. De zuurgraad (pH) van het water en allerlei ionen of deeltjes in het water kunnen moleculen van de werkzame stof binden en zodoende de effectiviteit van de bespuiting benadelen. Om de werking van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren zijn waterconditioners en hulpstoffen ontwikkeld en op de markt gebracht. Onderzocht wordt onder welke omstandigheden en voor welke middelen deze hulpmiddelen nodig zijn
  NTM - Een model voor de voorspelling van potentiële biodiversiteit en kans op voorkomen van vegetatietypen
  Schouwenberg, E.P.A.G. - \ 2004
  biodiversiteit - waarden - vegetatie - zuurgraad - vocht - voorspelling - verzuring - beslissingsmodellen - natuur - verdroging (milieu) - biodiversity - values - vegetation - acidity - moisture - prediction - acidification - decision models - nature - groundwater depletion
  Het model NTM, NatuurTechnisch Model, is ontwikkeld voor de voorspelling van (potentiële) biodiversiteit en kans op voorkomen van vegetatietypen op basis van de hydrologie en de bodemkenmerken zuurgraad en stikstofbeschikbaarheid. Het model doet voorspellingen in termen van 'potentiële natuurwaarde' of de kans op voorkomen van vegetatietypen
  Vetsplitsing - Zuurtegraad melkvet hoger bij automatisch melken
  Slaghuis, B.A. - \ 2004
  Veeteelt 21 (2004)9. - ISSN 0168-7565 - p. 67 - 68.
  melkveehouderij - machinaal melken - robots - melkkwaliteit - melkvet - zuurgraad - vetbolletjes - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - machine milking - robots - milk quality - milk fat - acidity - fat globules - farm management
  Sinds de invoering van het automatisch melken is er gemiddeld genomen een stijging te zien van de zuurtegraad van het melkvet. Deze stijging is het gevolg van een toename van de vetsplitsing in melk, veroorzaakt door verschillende factoren die hier in het kort worden weergegeven
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.