Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  "Overslagzand" langs de "Bode" in Bodegraven door een overstroming in de Romeinse tijd; een bodemkundig onderzoek in twee putten langs de Oudbodegraafseweg 24
  Mulder, J.R. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 514) - 28
  ouderdom van de bodem - bodemvariabiliteit - zandgronden - geschiedenis - archeologie - overstromingen - nederland - zuid-holland - historische geografie - bodemkunde - Bodegraven - age of soil - soil variability - sandy soils - history - archaeology - floods - netherlands - zuid-holland - historical geography
  In opdracht van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Rijnstreek te Leiden is een bodemkundig onderzoek verricht in twee opgravingsputten aan de Oudbodegraafseweg 24 te Bodegraven. Het onderzochte terrein ligt langs de Oude Bodegraaf, een voormalig veenstroompje, achter het terrein waar een Romeins fort heeft gestaan. Aan het begin van de Romeinse tijd bestond de bodem ten zuiden van Bodegraven uit bosveen, het landschap uit elzenbroekbos. Tijdens de Romeinse tijd heeft ten minste één fikse overstroming plaatsgevonden, waarbij over het bosveen een dunne laag overslagzand met schelpresten en aardewerkscherven uit die periode is uitgewaaierd. Gedurende de Vroege Middeleeuwen is hierover een laag beddingklei afgezet. Waarschijnlijk is het veenstroompje de Bode ten tijde van de ontginningen in een stadium van verlanding geweest en hebben de bewoners de bedding weer uitgegraven. In beide opgravingsputten zijn sporen van kleiwinning voor de baksteenindustrie en/of aanleg en onderhoud van kaden en dijken aangetroffen. De kleiputten zijn toegemaakt met amorf broekveen, dat van elders is aangevoerd.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.