Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 57

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==Brabant
Check title to add to marked list
Modelling recreational visits to forests and nature areas
Vries, S. de; Goossen, C.M. - \ 2002
Urban Forestry and Urban Greening 1 (2002)1. - ISSN 1618-8667 - p. 5 - 14.
recreatie op het platteland - openluchtrecreatie - recreatieonderzoek - consumentenvoorkeuren - modellen - bos - maatschappijwetenschappen - natuurgebied - recreatie - simulatiemodel - sociologie - Brabant - Breda - rural recreation - outdoor recreation - leisure research - consumer preferences - models
Besides their ecological and production function, the social function of forests and nature areas is becoming more and more important However, data, norms, and planning tools for this social function are limited. This makes it difficult for policy makers to do justice to this function, especially in the Netherlands, where spatial claims for different functions often exceed the available amount of land. In this paper we describe the development of a GIS-based planning tool for the recreational function of forests and nature areas. The tool focuses on the number of visits that may be expected. Besides the size of destination areas also the quality of the areas is taken into account. This quality is assessed using GIS-data on e.g. land-use, relief, noise, and the density of walking and cycling opportunities. Airline distances, as well as road distances (for cars) between residential areas and destination areas are calculated using GIS-analysis. The number of trips generated by a local population is then divided over the available areas within a pre-set range, taking each destination's quality and distance into account. The tool is suited not only for predicting present numbers of visits, but also for simulating the effect of new areas being developed, residential as well as natural. Also it can indicate residential areas where the local supply of forests and nature areas is wanting. Preliminary results for the city of Breda are presented.
Waterberging en verdrogingsbestrijding; een nadere analyse van de mogelijkheden en beperkingen aan de hand van modelberekeningen in 2 stroomgebieden
Bakel, P.J.T. van; Walsum, P.E.V. van; Groenendijk, M. ; Querner, E.P. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 640) - 103
grondwaterstroming - waterbeheer - hydrologie - opslag - verdroging - grondwaterstand - stroomgebieden - modellen - waterlopen - rivieren - wateropslag - noord-brabant - drenthe - afwatering - beken - simulatiemodel - stroomgebied - verdrogingsbestrijding - vernatiing - waterberging - waterhuishouding - Drentse Aa - Brabant - Beerze - Reusel - groundwater flow - water management - hydrology - storage - desiccation - groundwater level - watersheds - models - streams - rivers - water storage
Hydrologische maatregelen voor verdrogingsbestrijding kunnen leiden tot hogere piekafvoeren, terwijl maatregelen voor reductie van piekafvoeren verdroging tot gevolg kunnen hebben. Aan de hand van modelberekeningen in de stroomgebieden van de Drentse Aa en van de Beerze en Reusel is geconcludeerd dat vernatting kan leiden tot hogere piekafvoeren maar dat door stremming van de afvoer deze toename meer dan teniet kan worden gedaan. Berging van water in de uiterwaarden langs de benedenloop is effectiever voor piekreductie dan de aanleg van een extreem accoladeprofiel. Een accoladeprofiel heeft wel perspectieven als verdrogingsbestrijdingsmaatregel. Deze conclusies gelden voor de weerreeks van de afgelopen vijftig jaar.
Recreatietoervaart; 9 jaar later
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
Genneper Parken in beeld; een cultuurhistorische en landschappelijke verkenning ten behoeve van de planvorming voor Genneper Parken in Eindhoven
Weijschedé, T.J. ; Poel, K.R. de - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 588) - 121
landschapsarchitectuur - landschap - cultureel erfgoed - erfgoed - karteringen - ruimtelijke ordening - nederland - stedelijke gebieden - cultuurlandschap - noord-brabant - cultuurhistorie - Brabant - Eindhoven - landscape architecture - landscape - cultural heritage - heritage areas - surveys - physical planning - netherlands - urban areas - cultural landscape
In deze studie is voor het gebied Genneper Parken in Eindhoven een aanzet gegeven voor de planvorming. De ontwikkelde planningsrichting is in hoge mate gestoeld op de cultuurhistorische en landschappelijke `dragers' van het gebied. Momenteel is er weinig samenhang in het gebied te vinden door de vele (stedelijke) ontwikkelingen die de afgelopen vijftig jaar in het gebied hebben plaatsgevonden. Juist wanneer het gebied op basis van een consistent idee zal worden ontwikkeld, zal de samenhang weer kunnen worden teruggevonden. Hiervoor is een ruimtelijk concept ontwikkeld. Belangrijke uitgangspunten bij dit ruimtelijk concept zijn het versterken van de van noord naar zuid lopende ruimtelijke samenhang in het historische cultuurlandschap en het versterken van de ruimtelijke samenhang in de beekdalen. De ideeën voor de verdere ontwikkeling van Genneper Parken zijn op dit ruimtelijk concept gebaseerd. Zo zullen de functies en voorzieningen die zijn of worden gesitueerd in het gebied tussen de Dommel en deTongelreep, moeten passen in het historische cultuurlandschap.
Quick scan methodiek voor het bepalen van type en locatie van milieumaatregelen ter verbetering van waterkwaliteit en natuur; casus Beerze-Reusel
Klok, T.C. ; Vissers, H. - \ 2002
In: Samenvattingen (voordrachten en posters); 14e nationaal symposium BodemBreed / van Mullekom, P., Zijderlaan, D., Gouda : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond - p. 157 - 157.
milieuverontreiniging - natuurontwikkeling - waterkwaliteit - Brabant
Excursieverslagen 1999
Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. - \ 2002
PKN - 117 p.
botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - flora
Verkenning van bodemgeschiktheid ter identificatie van kansrijke gebieden voor de landbouwsector in Noord-Brabant
Diepen, C.A. van; Vissers, H.J.S.M. ; Schoumans, O.F. ; Boogaard, H.L. ; Brouwer, F. ; Vries, F. de; Wolf, J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 526) - 122
bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - kaarten - emissie - fosfaat - nitraat - voedingsstoffen - exploratie - landevaluatie - nederland - noord-brabant - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - Brabant - soil suitability - soil surveys - maps - emission - phosphate - nitrate - nutrients - exploration - land evaluation - netherlands
In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een integrale bodembeoordeling uitgevoerd. Deze diende ter identificatie van kansrijke gebieden voor de landbouwsector in Noord-Brabant. De bodemgeschiktheid is bepaald voor de voornaamste vormen van agrarisch landgebruik. Tevens is de kwetsbaarheid van het milieu beoordeeld, op basis van berekeningen met het WSV-metamodel van de stikstof- en fosforbelasting van grond- en oppervlaktewater bij deze vormen van landgebruik. Deze beide analyses zijn uitgevoerd voor zowel de huidige, vrij droge hydrologische situatie als voor de natuurlijke, vrij natte situatie (in 1850). De resultaten van deze studie worden ruimtelijk weergegeven in de vorm van een uitgebreide set kaarten voor Noord-Brabant. Dekaarten laten zien waar de gronden minder geschikt zijn voor weidebouw of akkerbouw, of waar de kwetsbaarheid voor nutriëntenemissie groot is en daarmee het risico van overschrijding van de kwaliteitsnormen voor grond- en/of oppervlaktewater. De resultaten van deze studie kunnen gebruikt worden bij de invulling van de zonering van het platteland op basis van landbouwkundig perspectief en milieurisico.
Zaadvoorraad en herintroductie: achtergronden, spectra van plantengemeenschappen en voorbeelden uit de praktijk
Bekker, R.M. ; Strykstra, R.J. ; Schaminée, J.H.J. ; Hennekens, S.M. - \ 2002
Stratiotes (2002)24. - ISSN 0928-2297 - p. 27 - 48.
plantengemeenschappen - rassen (planten) - zaden - herstel - geïntroduceerde soorten - kiemkracht - blauwgrasland - ecologie - natuurherstel - plantensociologie - vegetatie - Friesland - Brabant - plant communities - varieties - seeds - rehabilitation - introduced species - germinability
Beleid en realisatie op maat; van idee naar innovatie
Geerligs, J.W.G. ; Derkzen, P.H. ; Rütte, R.J.M. le; Volker, C.M. ; Kranendonk, R.P. - \ 2002
Den Haag : InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster - ISBN 9789050591560 - 64
landbouwbeleid - milieubeleid - innovaties - nederland - intensieve veehouderij - zandgronden - limburg - reconstructie - de peel - innovatie - landbouw - Brabant - agricultural policy - environmental policy - innovations - netherlands - intensive livestock farming - sandy soils - reconstruction
Kosten en kwaliteiten van verschillende werkpakketten voor niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen
Spijker, J.H. ; Niemeijer, C.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2002
Unknown Publisher - 38 p.
milieu - onkruidbestrijding - verharding - waterverontreiniging - Brabant
Verdrogingskartering in natuurgebieden; proefkartering Strijper Aa
Delft, S.P.J. van; Runhaar, J.R. ; Hoogland, T. ; Jansen, P.C. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 566.1) - 85
verdroging - natuurbescherming - bodemwater - grondwaterspiegel - kaarten - nederland - bodemkarteringen - ecohydrologie - noord-brabant - natuurgebieden - bodem - grondwaterstand - hydrologie - kartering - natuurgebied - vegetatie - Brabant - desiccation - nature conservation - soil water - water table - soil surveys - maps - netherlands - ecohydrology - natural areas
In dit rapport is voor het proefgebied Strijper Aa in Noord-Brabant een methode uitgewerkt om de mate van verdroging voor grote natuurgebieden (enkele honderden tot duizend hectare) vast te stellen. Door een combinatie van een hoogtekaart, een bodemkaart, profielbeschrijvingen en grondwaterstandsmetingen in 120 boorgaten en in 19 peilbuizen zijn kaarten afgeleid van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) in een niet-verdroogde referentieperiode en de huidige toestand. Door vergelijking van deze kaarten is de mate van verdroging afgeleid.
Groene meters; toetsing van de groennorm uit het beoordelingskader Groen in de stad
Bezemer, V. ; Visschedijk, P.A.M. ; Bervaes, J.C.A.M. ; Boer, T.A. de - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 584) - 47
stedelijke gebieden - groene zones - stadsomgeving - vegetatie - stedelijke planning - normen - kwantiteitscontrole - nederland - stedelijk groen - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Utrecht - Brabant - Enschede - Lelystad - Nijmegen - Amsterdam - Den Haag - Leiden - Rotterdam - Breda - Den Bosch - urban areas - green belts - urban environment - vegetation - urban planning - standards - quantity controls - netherlands
De groennorm die in dit onderzoek wordt getoetst is de groennorm van het Beoordelingskader Groen in de Stad. Sinds de jaren zestig zijn verschillende groennormen gehanteerd. Sommige van deze normen komen uit de hoek van de recreatie en natuur, andere uit de huisvestingssfeer. Deze studie is in het kader van GIOS uitgevoerd
Zoek-ruimte voor waterberging; GISSurf, een GIS-methodiek voor het bepalen van zoekgebieden voor waterberging
Gaast, J.W.J. van der - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 281) - 54
waterbeheer - watertoewijzing - hoogwaterbeheersing - wateropslag - inundatie - onderdompeling - geografische informatiesystemen - nederland - noord-brabant - geografisch informatiesysteem - hydrologie - oppervlaktewater - waterberging - Brabant - water management - water allocation - flood control - water storage - flooding - submergence - geographical information systems - netherlands
Voor het bepalen van de zoekruimte voor waterberging is aan de hand van een proefproject een GIS-methodiek ontwikkeld. Voor het in kaart brengen van het oppervlaktewaterstelsel is gebruikgemaakt van een digitaal terreinmodel dat op geheel kunstmatige wijze is opgezet. Bij de bepaling van de waterhoogte is gebruikgemaakt van dwarsprofielen die gegenereerd worden op basis van maaiveldhoogtegegevens en normen voor het oppervlaktewater. Vervolgens is de zoekruimte voor waterberging met behulp van GIS-technieken bepaald.
N, P and K budgets along nutrient availability and productivity gradients in wetlands
Olde Venterink, H. ; Pieterse, N.M. ; Belgers, J.D.M. ; Wassen, M.J. ; Ruiter, P.C. de - \ 2002
Ecological Applications 12 (2002)4. - ISSN 1051-0761 - p. 1010 - 1026.
eutrofiëring - voedingsstoffenbeschikbaarheid - luchtverontreiniging - voedingsstoffen - productiviteit - wetlands - biodiversiteit - nederland - belgië - atmosferische depositie - grasland - grondwater - hooiland - laagveen - milieu - natuurbeheer - nutriëntenkringloop - vegetatie - Brabant - Dommel - eutrophication - nutrient availability - air pollution - nutrients - productivity - wetlands - biodiversity - netherlands - belgium
Nutrient enrichment in Western Europe is an important cause of wetland deterioration and the concomitant loss of biodiversity. The authors quantified nitrogen, phosphorus, and potassium budgets along biomass gradients in wet meadows and fens (44 field sites) to evaluate the importance of various nutrient flows (atmospheric deposition, flooding, groundwater flow, leaching, soil turnover rates) for availability of the growth-limiting nutrient(s). From the nutrient budgets, they assessed N, P, and K availabilities for plants and compared them with N, P and K in aboveground biomass. Also, potential long-term effects of annual hay harvesting on nutrient limitation were assessed
Effecten van vernatting in bossen
Olsthoorn, A.F.M. ; Kopinga, J. ; Tolkamp, G.W. ; Berg, C.A. van den; Braak, C.J.F. ter - \ 2002
Ede : Expertisecentrum LNV (Rapport / EC-LNV 2003/173 O) - 30
bossen - bodemwater - bomen - hydrologie - ecohydrologie - natuurbeheer - boomvitaliteit - bosbouw - grondwaterstand - verdroging - vernatting - Drenthe - Brabant - forests - soil water - trees - hydrology - ecohydrology - nature management
Het vernattingsonderzoek in bossen is door Alterra uitgevoerd in het kader van het Overlevingsplan voor Bos en Natuur, onder begeleiding van het Deskundigenteam Bossen. Het betreft met name de effecten van vernatting op de bomen in het bos. Dit eindrapport bevat een overzicht van de resultaten van de onderliggende rapporten, die vaak een meer technisch karakter hebben. Onderzoek in het kader van obn. Het hydrologisch proefveld Geestmerambacht is aangelegd door De Dorschkamp in 1985. Veldlocaties waren in Roden, Gees en Leende. Alle onderzoekslocaties zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Via een afstudeeropdracht van Larenstein hebben Miranda Bouman, Laura Boukje Stelwagen en Barry de Vries meegedacht over verdrinkende bomen. Hun werk heeft uiteindelijk een extra rapport voor OBN opgeleverd
Regional validation of a nation wide application of a comprehensive 1D hydrological model
Kroes, J.G. ; Bakel, P.J.T. van; Huygen, J. ; Kroon, T. ; Massop, H.T.L. ; Pastoors, R. - \ 2002
In: Accuracy 2002; 5th international symposium on spatial accuracy assessment in natural resources and environmental sciences. Melbourne (Australia), s.n., [2002] / Hunter, G., Lowell, K., - p. 83 - 93.
fosfaat - grondwater - hydrologie - milieu - nutriënten - ontwatering - oppervlaktewater - simulatiemodel - stikstof - Brabant - Beerze
Geïntegreerd ruimtelijk evaluatie-instrumentarium voor natuurontwikkelingsscenario's - Beerze-Reusel (GREINS2); natuurtechnisch model (NTM3)
Schouwenberg, E.P.A.G. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 504) - 77
ecologie - vegetatie - waterlopen - simulatiemodellen - ruimtelijke ordening - instrumentatie - modellen - gevalsanalyse - nederland - stroomgebieden - noord-brabant - natuurtechniek - natuur - natuurontwikkeling - simulatiemodel - Brabant - Beerze - Reusel - ecology - vegetation - streams - watersheds - simulation models - physical planning - instrumentation - models - case studies - netherlands - ecological engineering - nature - flora
GREINS is een set van gekoppelde procesmodellen die geografische expliciete informatie bewerken, teneinde uitspraken te doen over de kansrijkdom van natuurontwikkeling op regionale schaal. Hiertoe worden vier modellen gebruikt om de ontwikkelingen in respectievelijk hydrologie, bodem, vegetatie en potentiële botanische natuurwaarden te beschrijven. Dit rapport beschrijft hoe met behulp van het natuurtechnisch model (NTM3) het abiotische milieu is gekoppeld met de vegetatiestructuur met natuurwaarden.Het NTM3 voorspelt potentiële natuurwaarden op basis van standplaatsfactoren en vegetatiestructuur. Voor de kalibratie van het model is gebruikgemaakt van een grote gegevensset met vegetatieopnamen. In dit rapport wordt het model toegepast voor het binnen het GREINS2 gebruikte studiegebied, het stroomgebied van de Beerze-Reusel (Noord-Brabant).
Historische ecotopen en morfologische processen rivieren; Haringvliet - Hollandsch Diep, Roerdalslenkmaas en Grensmaas
Maas, G.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 505) - 60
ecologie - morfologie - rivieren - geschiedenis - delta's - wetlands - maas - geomorfologie - historische ecologie - uiterwaarden - Zuid-Holland - Brabant - Limburg - Haringvliet - Hollandsch Diep - ecology - morphology - rivers - history - deltas - river meuse
Dit rapport geeft van een analyse van negentiende-eeuws kaartmateriaal van drie riviertrajecten langs de Maas en de benedenrivieren gericht op een beschrijving van de historische ecotopen en de geomorfologische processen. Voor het Haringvliet en Hollandsch Diep zijn aparte historische referenties bepaald. Verschillen werden gevonden in het voorkomen van brede intergetijdenzones met biezengorzen en vloedbossen/grienden langs de oevers van het Hollandsch Diep, en zandplaten en rietgorzen in de intergetijdenzone van het Haringvliet. De Roerdalslenkmaas en Grensmaas werden gedomineerd door akkers en grasland. Overeenkomsten tussen de riviertrajecten werden gevonden in het aandeel oeverwalecotopen, moerassig grasland, moerassig ooibos, strangen en het voorkomen van steiloevers. Langs de Grensmaas kwam procentueel twee maal zo veel ooibos voor als in de noordelijke Roerdalslenk. In een overzichtstabel is de kansrijkdom van processen in de historische situatie voor negen riviertrajecten samengevat.
De rol van bos en natuur in de Achterhoek en in de Kempen; een economische waarderingsmethode getest in twee gebieden
Berends, H.A. ; Vreke, J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 487) - 108
bossen - taxatie - regionale ontwikkeling - recreatie - input-output analyse - multipliers - regionale boekhouding - nederland - natuur - achterhoek - gelderland - kempen - noord-brabant - bos - economie - toerisme - Brabant - forests - valuation - regional development - recreation - input output analysis - regional accounting - netherlands - nature
Bos en natuur kunnen worden gezien als infrastructuur voor de regionale economie. Voor de analyse van de invloed van bos en natuur op de regionale economie is eerder een input-outputmethode ontwikkeld (Alterra-rapport 243). Deze methode is voor delen van de Achterhoek en de Kempen toegepast, kritisch beoordeeld en verbeterd. Tevens is een meer kwalitatief georiënteerde analyse uitgevoerd op basis van de uitkomsten van enqultes onder bezoekers/recreanten en bedrijven. Uit de analyses blijkt onder meerdat de aan bos en natuur gerelateerde bestedingen in de Achterhoek en de Kempen respectievelijk 69 en 166 miljoen euro per jaar bedragen. Om het effect op de regionale economie te bepalen, kunnen deze bedragen met een factor 1,5 (de via input-outputanalyse berekende multiplier) worden vermenigvuldigd vanwege de doorwerking van de bestedingen binnen de regio.
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap Het Scheldekwartier
Finke, P.A. ; Bierkens, M.F.P. ; Brus, D.J. ; Gaast, J.W.J. van der; Hoogland, T. ; Knotters, M. ; Vries, F. de - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 386) - 142
bodemwater - grondwaterspiegel - waterbalans - klimaatverandering - ruimtelijke variatie - nederland - noord-brabant - geostatistiek - grondwaterstand - kartering - klimaat - tijdreeksanalyse - Brabant - soil water - water table - water balance - climatic change - spatial variation - netherlands
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in een gemiddeld hoogste, gemiddeld laagste en gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GHG, GLG resp. GVG).Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke onder andere zijn gerelateerd aan maaiveldligging uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De verkregen relaties zijn gebiedsdekkend toegepast en met geostatistischemethoden gecorrigeerd voor fouten. De aldus verkregen gebiedsdekkende bestanden van de GHG, GVG, GLG en grondwatertrap zijn uitgebreid naar regimecurves en duurlijnen en geven samen een actueel en klimaatsrepresentatief beeld van de grondwaterdynamiek opeen schaal 1 : 25 000. Gebruikmakend van de GHG-kaart en een modelstudie zijn tenslotte de specifieke en de maatgevende afvoer in kaart gebracht op een schaal van 1 : 50 000.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.