Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==Drenthe
Check title to add to marked list
Recreatietoervaart; 9 jaar later
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
Grondstromen gestroomlijnd
Siebinga, R. ; Geraedts, J. ; Kekem, A.J. van - \ 2002
In: Samenvattingen (voordrachten en posters); 14e nationaal symposium BodemBreed. Gouda, SKB, 2002, blz. 126-127 / van Mullekom, P., Zijderlaan, D.,
bodemgebruik - bodemkwaliteit - grondverzet - herinrichting - Drenthe
Excursieverslagen 1999
Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. - \ 2002
PKN - 117 p.
botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - flora
De ringslang en de potstal
During, R. - \ 2002
De Levende Natuur (2002). - ISSN 0024-1520
slangen (reptielen) - colubridae - habitats - broedplaatsen - geschiedenis - dierecologie - nederland - historische ecologie - reptielen - ringslang - veehouderij - Drenthe - snakes - animal ecology - breeding places - history - netherlands
Passages uit een boek van Van Lier (1781) wijzen de potstal aan als broedplaats voor de ringslang. Dit ziet During als een vroegtijdig voorbeeld van ecologische geschiedenis
Effecten van vernatting in bossen
Olsthoorn, A.F.M. ; Kopinga, J. ; Tolkamp, G.W. ; Berg, C.A. van den; Braak, C.J.F. ter - \ 2002
Ede : Expertisecentrum LNV (Rapport / EC-LNV 2003/173 O) - 30
bossen - bodemwater - bomen - hydrologie - ecohydrologie - natuurbeheer - boomvitaliteit - bosbouw - grondwaterstand - verdroging - vernatting - Drenthe - Brabant - forests - soil water - trees - hydrology - ecohydrology - nature management
Het vernattingsonderzoek in bossen is door Alterra uitgevoerd in het kader van het Overlevingsplan voor Bos en Natuur, onder begeleiding van het Deskundigenteam Bossen. Het betreft met name de effecten van vernatting op de bomen in het bos. Dit eindrapport bevat een overzicht van de resultaten van de onderliggende rapporten, die vaak een meer technisch karakter hebben. Onderzoek in het kader van obn. Het hydrologisch proefveld Geestmerambacht is aangelegd door De Dorschkamp in 1985. Veldlocaties waren in Roden, Gees en Leende. Alle onderzoekslocaties zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Via een afstudeeropdracht van Larenstein hebben Miranda Bouman, Laura Boukje Stelwagen en Barry de Vries meegedacht over verdrinkende bomen. Hun werk heeft uiteindelijk een extra rapport voor OBN opgeleverd
Paddestoelen in acht bosreservaten; Stille Eenzaamheid, Kremboong, Tongerense Hei, Norgerholt, Zwarte Bulten, Mattemburgh, Hollandse Hout en Houtribbos
Veerkamp, M.T. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 419) - 101
schimmels - bossen - beschermde bossen - inventarisaties - bedreigde soorten - nederland - bosreservaat - ecologie - mycologie - paddestoelen - vegetatie - Drenthe - Gelderland - Flevoland Brabant - fungi - forests - reserved forests - inventories - endangered species - netherlands
In acht bosreservaten, Stille Eenzaamheid, Kremboong, Tongerense Hei, Norgerholt, Zwarte Bulten, Mattemburgh, Hollandse Hout en Houtribbos, is voor de eerste keer het centrale transect in de kernvlakte met een oppervlakte van 1000 mr geonventariseerd.Per reservaat wordt de totale soortenlijst gegeven en het maximum aantal waargenomen vruchtlichamen van een soort op één dag. De soorten worden per functionele groep (mycorrhizasoorten, terrestrische saprotrofe soorten, houtsaprotrofe soorten en houtparasieten) besproken. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan soorten van de Rode Lijst, zeldzame soorten en soorten kenmerkend voor zwaar dood hout. Tot slot wordt de mycologische waarde per reservaat in woorden samengevat.
De aanleg van geïntegreerde bossen; een ideeënboek
Jansen, P. ; Kuiper, L. ; Wijk, M.N. van; Blitterswijk, H. van; Houtzagers, M. ; Klingen, S. - \ 2001
Wageningen : Stichting Bos en Hout - ISBN 9789074277198 - 55
bosbouw - bosbedrijfsvoering - meervoudig gebruik - houtteelt - nederland - geïntegreerd bosbeheer - bosaanleg - bosbeheer - Friesland - Drenthe - Flevoland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - forestry - forest management - multiple use - silviculture - netherlands - integrated forest management
Met de aanleg van multifunctioneel bos is in Nederland al her en der ervaring opgedaan. Echter, deze kennis is vooral aanwezig bij een aantal deskundigen en is nauwelijks gedocumenteerd. Dit boek wil bouwstenen bieden voor hen die betrokken zijn bij bosaanleg. Het geeft tevens voorbeelden, zoals: Lingebos, Bentwoud, De Balij, Prins Bernhardbos en Noorderbos
Sturingsimpuls 2000; beleid en gedrag met de sturingsbril bekeken: wisselwerking tussen de sturingsmodellen, handelingsstrategieën en de beleidspraktijk van LNV-regiodirectie Noord
Selnes, T. ; Kuindersma, W. - \ 2001
Unknown Publisher - 52 p.
beleid - bestuurskunde - maatschappijwetenschappen - Groningen - Friesland - Drenthe
Pilot basiskaart natuur bos en landschap; legenda en procedure voor de vervaardiging van de basiskaart natuur bos en landschap geollustreerd aan de hand van een 5-tal proefgebieden
Schmidt, A.M. ; Schuiling, C. ; Clement, J. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 351) - 123
geografische informatiesystemen - remote sensing - cartografie - kaarten - beleid - milieubeleid - bosbeleid - natuurbescherming - landschap - bosbouw - nederland - natuur - bos - geo-informatie - Friesland - Drenthe - Gelderland - Terschelling - Dieren - geographical information systems - mapping - maps - policy - environmental policy - forest policy - nature conservation - landscape - forestry - netherlands - nature
Binnen de natuursector wordt een grote hoeveelheid gegevens ingewonnen door diverse partijen. De gevensinwinning en -verwerking die door deze organisaties worden uitgevoerd, zijn vooral gericht op de eigen informatiebehoefte met als gevolg dat het informatieaanbod divers is en niet altijd even goed op elkaar aansluit. Het Experticentrum van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (EC-LNV) heeft als doel inventarisatie- en monitoringactiviteiten te ondersteunen en beter op elkaar af te stemmen. In dit kader heeft EC-LNV aan het Centrum voor Geo-informatie (CGI) van Alterra de opdracht gegeven een basiskaart natuur, bos en landschap (BNBL) te onwikkelen. In een hieraan voorafgaand project heeft CGI vier varianten van een BNBL uitgewerkt.EC-LNV heeft een van deze varianten gekozen. Binnen het huidige project zijn de legenda en de procedure van deze variant aangepast aan de gebruikerswensen en getoetst op vijf proefgebieden. Op basis van deze proef zijn conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan voor de realisatie van de BNBL. Een van de knelpunten hierbij is onduidelijkheid omtrent de kwaliteitseisen die de potentiële gebruikers aan de BNBL stellen. Daarom wordt aanbevolen hier eerst meer informatie over in te winnen alvorens met de realisatie te starten. Daarnaast spelen nog de ontwikkelingen omtrent de basisregistraties LNV zoals door de minister verwoord is in de beleidsbrief ICT-LNV van 6 juli 2001. Afstemming op deze activiteiten is gewenst.
Bodemkwaliteitskaarten herinrichting Roden-Norg
Jansink, R.F. ; Kekem, A.J. van; Siebinga, R. - \ 2001
Unknown Publisher
bodemgebruik - bodemkunde - bodemkwaliteit - milieu - Drenthe
Deelrapport inventarisatie fase 1 grondstromen gestroomlijnd
Geraedts, J.M. ; Hofstra, R.R. ; Jansink, R.F. ; Kekem, A.J. van; Siebinga, R. - \ 2001
Unknown Publisher
archeologie - bodemkunde - cultuurhistorie - landbouw - landinrichting - landschap - milieu - natuurontwikkeling - Drenthe
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities; resultaten inventarisatie 2000
Beets, C.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2001
Unknown Publisher - 218 p.
bodem - ecologie - grondwaterstand - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg
Catalogus groen wonen; voorbeelden van bestaande of geplande groene woonmilieus
Dooren, N. van; Harsema, H. - \ 2000
Blauwe Kamer (2000)6 (bijlage). - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
groen - ruimtelijke ordening - stad - wonen - woonomgeving - Groningen - Friesland - Drenthe - Gelderland - Flevoland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.