Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==Flevoland
Check title to add to marked list
Recreatietoervaart; 9 jaar later
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
Grijsgroen knooppunt A6, voor een verder gezicht over de omgeving; een nieuw, toepasbaar concept binnen de groene ruimte van Nederland
Peeters, M. ; Timmermans, W. - \ 2002
In: Samenvattingen (voordrachten en posters); 14e nationaal symposium BodemBreed / van Mullekom, P., Zijderlaan, D., Gouda : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond - p. 128 - 129.
infrastructuur - landschapsecologie - Flevoland - Almere
Groene meters; toetsing van de groennorm uit het beoordelingskader Groen in de stad
Bezemer, V. ; Visschedijk, P.A.M. ; Bervaes, J.C.A.M. ; Boer, T.A. de - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 584) - 47
stedelijke gebieden - groene zones - stadsomgeving - vegetatie - stedelijke planning - normen - kwantiteitscontrole - nederland - stedelijk groen - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Utrecht - Brabant - Enschede - Lelystad - Nijmegen - Amsterdam - Den Haag - Leiden - Rotterdam - Breda - Den Bosch - urban areas - green belts - urban environment - vegetation - urban planning - standards - quantity controls - netherlands
De groennorm die in dit onderzoek wordt getoetst is de groennorm van het Beoordelingskader Groen in de Stad. Sinds de jaren zestig zijn verschillende groennormen gehanteerd. Sommige van deze normen komen uit de hoek van de recreatie en natuur, andere uit de huisvestingssfeer. Deze studie is in het kader van GIOS uitgevoerd
De stijging van de waterspiegel nabij Almere in de periode 5300-2300 v. Chr
Makaske, B. ; Smeerdijk, D.G. van; Mulder, J.R. ; Spek, T. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 478) - 105
paleo-ecologie - geologie - geschiedenis - meren - nederland - waterstand - archeologie - bodemkunde - grondwaterstand - historische geografie - zeespiegelstijging - Flevoland - palaeoecology - geology - lakes - history - netherlands - water level
Op basis van 14C-ouderdomsbepalingen aan basisveenmonsters is een reconstructie gemaakt van de stijging van de waterspiegel in de omgeving van Almere in de periode 5300-2300 v.Chr. Een geologisch en bodemkundig onderzoek door middel van grondboringen ging vooraf aan het verzamelen van de veenmonsters. De samenstelling van het basisveen is uitvoerig paleo-ecologisch onderzocht. De dateringsgegevens zijn uitgezet in tijd-dieptediagrammen en er zijn curven getrokken die de ontwikkeling van de waterstand in de loop van de tijd weergeven. Vervolgens is een vergelijking gemaakt met de resultaten van soortgelijke studies die elders in Flevoland zijn uitgevoerd. Ook is een vergelijking gemaakt met de ontwikkeling van de zeespiegel. Het onderzoek kan bijdragen aan een betere inschatting van de bewoningsmogelijkheden van het studiegebied in de Midden- en Late Steentijd, hetgeen relevant is voor onderzoek naar archeologische waarden.
Natuur in randmeren langs de Noordoostpolder
Beintema, A.J. ; Corporaal, A. ; Smits, N.A.C. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 464) - 41
meren - polders - flora - fauna - moerassen - taxatie - natuurbescherming - nederland - natuur - noordoostpolder - randmeren - biodiversiteit - ecohydrologie - ecologie - moeras - Overijssel - Flevoland - lakes - marshes - valuation - nature conservation - netherlands - nature
In dit rapport worden vier varianten van een eventueel aan te leggen randmeer langs de Noordoostpolder nader bekeken op hun biodiversiteitsaspecten. Het gaat daarbij om natuurwaarden die verloren gaan dan wel gewonnen worden op de plaats van de aanlegen om invloed van de verandering op natuurwaarden in de omgeving. Bij aanleg van een randmeer in de Noordoostpolder gaat weinig aan natuurwaarden verloren, tenzij een groot deel van het Kuinderbos wordt opgeofferd. Op nabijgelegen natuurgebieden, waaronder vogelrichtlijngebieden, habitatrichtlijngebieden en wetlands van internationale betekenis, wordt weinig negatieve invloed verwacht. De grootste winst aan biodiversiteit (met name wat betreft moerasvorming) wordt verwacht in de variant met een breed randmeer op huidig bodemniveau met water dat in open verbinding staat met het IJsselmeer, waardoor een dynamisch peil ontstaat.
De aanleg van geïntegreerde bossen; een ideeënboek
Jansen, P. ; Kuiper, L. ; Wijk, M.N. van; Blitterswijk, H. van; Houtzagers, M. ; Klingen, S. - \ 2001
Wageningen : Stichting Bos en Hout - ISBN 9789074277198 - 55
bosbouw - bosbedrijfsvoering - meervoudig gebruik - houtteelt - nederland - geïntegreerd bosbeheer - bosaanleg - bosbeheer - Friesland - Drenthe - Flevoland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - forestry - forest management - multiple use - silviculture - netherlands - integrated forest management
Met de aanleg van multifunctioneel bos is in Nederland al her en der ervaring opgedaan. Echter, deze kennis is vooral aanwezig bij een aantal deskundigen en is nauwelijks gedocumenteerd. Dit boek wil bouwstenen bieden voor hen die betrokken zijn bij bosaanleg. Het geeft tevens voorbeelden, zoals: Lingebos, Bentwoud, De Balij, Prins Bernhardbos en Noorderbos
Ecologische effecten van de Hanzelijn op Vogelrichtlijngebieden; effectbepaling in het kader van de EU-Vogelrichtlijn; aanvullende rapportage Drontermeer
Koolstra, B.J.H. ; Reijnen, M.J.S.M. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 176b) - 21
vogels - bescherming - beschermde gebieden - milieueffect - habitats - railtransport - spoorwegen - vergoeding - nederland - ijssel - randmeren - ecologie - fauna - infrastructuur - ornithologie - spoorlijn - versnippering - Overijssel - Flevoland - Drontermeer - birds - protection - reserved areas - environmental impact - rail transport - railways - compensation - netherlands - river ijssel
Mede naar aanleiding van de onderzoeksresultaten die zijn beschreven in Alterra-rapport 176 heeft Railinfrabeheer aanvullend akoestisch onderzoek laten doen om de te verwachten effecten van de Hanzelijn op het Drontermeer nauwkeuriger in beeld te krijgen. Tevens bestond er behoefte om inzichtelijk te maken wat het effect op de conclusies zou zijn als er een andere drempelwaarde als verstoringsmaat gebruikt zou worden. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre de conclusies uit Alterra-rapport 176 dienen te worden herzien of aangevuld naar aanleiding van de resultaten van het aanvullend akoestisch onderzoek.
Effect van mist op vogelvlieggedrag bij het windpark Eemmeerdijk; zijn er aanwijzingen voor verhoogde aanvaringsrisico's?
Poot, M.J.M. ; Tulp, I. ; Schekkerman, H. ; Bergh, L.J.M. van den; Winden, J. van der - \ 2001
Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport 01-072)
ecologie - natuurbescherming - ornithologie - vogelbescherming - watervogels - windmolenpark - Flevoland
Catalogus groen wonen; voorbeelden van bestaande of geplande groene woonmilieus
Dooren, N. van; Harsema, H. - \ 2000
Blauwe Kamer (2000)6 (bijlage). - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
groen - ruimtelijke ordening - stad - wonen - woonomgeving - Groningen - Friesland - Drenthe - Gelderland - Flevoland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg
Leeft water in Flevoland? : samenvatting van het rapport "Biodiversiteit van wateren in Flevoland"
Jaarsma, N.G. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2000
Wageningen : Alterra - 16 p.
biodiversiteit - ecologie - fauna - oppervlaktewater - vegetatie - Flevoland
De aquatische levensgemeenschappen in de wateren van de provincie Flevoland zijn onderzocht. Het rapport beschrijft de statistische analyse van biologische gegevens over het voorkomen van macrofauna, macrofyten, fytoplankton en diatomeeën en abiotische gegevens van chemie en veldsituatie. Uit de analyses komt een aantal watertypen naar voren, die zijn gekarakteriseerd aan de hand van kenmerkende soorten van macrofauna en macrofyten en trajecten van abiotische parameters. Voor de onderscheiden typen zijn drie ecologische kwaliteitsniveaus beschreven. Het ecologische basisniveau en het middelste ecologische niveau zijn ingevuld met de analyseresultaten. Het hoogste ecologische niveau is beschreven aan de hand van literatuuronderzoek.
Randwegen onder de loep : een verkennend onderzoek naar de effecten van randwegen op de ruimtelijke kwaliteit
Kruit, J. ; Lüdtke, S. ; Schöne, M.B. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 188) - 53
wegen - verkeerspatronen - steden - stedelijke gebieden - stadsrandgebieden - milieueffect - landschapsbescherming - kwaliteit - infrastructuur - mobiliteit - ruimtelijke ordening - stadslandschap - verkeer - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Brabant - Deventer - Enschede - Den Bosch - Breda - Almere - Arnhem - Apeldoorn - roads - traffic patterns - towns - urban areas - urban hinterland - environmental impact - landscape conservation - quality
Dit rapport beschrijft een verkennend onderzoek naar de invloed van randwegen op de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijke weefsel aan de hand van zeven steden: Deventer, Den Bosch, Almere, Arnhem, Enschede, Apeldoorn en Breda. Op basis van het analysemateriaal is een typologie opgesteld van randwegen. Vervolgens zijn aanbevelingen geformuleerd waarmee de bijdrage van de verschillende typen randwegen aan de ruimtelijke kwaliteit van stadslandschappen vergroot kan worden.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.