Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==Friesland
Check title to add to marked list
Behoud veenweidegebied; een verkennende studie naar kosten, landschappelijke effecten en uitvoering van drie strategieën voor de veenweidegebieden
Gerritsen, A.L. ; Kwakernaak, C. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 595) - 71
graslanden - veengronden - conservering - waterbeheer - hydrologie - milieueffect - landschap - ruimtelijke ordening - economische analyse - kosten - nederland - veenweiden - economie - landbouw - veenweidegebied - vernatting - weidebouw - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - grasslands - peat soils - conservation - water management - hydrology - environmental impact - landscape - physical planning - economic analysis - costs - netherlands - peat grasslands
In deel 1 van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte is het dilemma bij het waterbeleid voor het veenweidegebied beschreven. Enerzijds is er een maatschappelijke behoefte om het huidig karakter van het veenweidegebied met koeien in de wei te bewaren. Hiervoor is een redelijke drooglegging noodzakelijk. Anderzijds leeft de wens om het snel dunner worden van de veenbodem tegen te gaan. Dat vraagt juist een sterke vernatting van de veenbodem. Om uit dit dilemma te komen zijn drie strategieën voor omgaan met water in de veenweidegebieden geformuleerd: beperkte drooglegging, passieve vernatting en actieve vernatting. Het Ministerie van LNV heeft aan Alterra gevraagd om in de bestaande literatuur en door interviews met deskundigen na te gaan wat er bekend is over financiële, economische en landschappelijke effecten van deze strategieën en met welk bestuurlijk instrumentarium deze strategieën uitgevoerd zouden kunnen worden. Ter vergelijking is ook ingegaan op gevolgen van het voortzetten van het huidige beleid voor de veenweidegebieden.
Recreatietoervaart; 9 jaar later
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
De Rottige Meenthe
Weeda, E.J. - \ 2002
In: Excursieverslagen 1999 / Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., PKN : - p. 33 - 37.
botanie - ecologie - laagveen - moeras - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Friesland - flora
Het Noorderleeg
Weeda, E.J. - \ 2002
In: Excursieverslagen 1999 / Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., PKN : - p. 103 - 109.
botanie - ecologie - kust - kwelder - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Friesland - Waddenkust - flora
Excursieverslagen 1999
Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. - \ 2002
PKN - 117 p.
botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - flora
Zaadvoorraad en herintroductie: achtergronden, spectra van plantengemeenschappen en voorbeelden uit de praktijk
Bekker, R.M. ; Strykstra, R.J. ; Schaminée, J.H.J. ; Hennekens, S.M. - \ 2002
Stratiotes (2002)24. - ISSN 0928-2297 - p. 27 - 48.
plantengemeenschappen - rassen (planten) - zaden - herstel - geïntroduceerde soorten - kiemkracht - blauwgrasland - ecologie - natuurherstel - plantensociologie - vegetatie - Friesland - Brabant - plant communities - varieties - seeds - rehabilitation - introduced species - germinability
Vogels en het Interprovinciaal Windpark Afsluitdijk; beoordeling effecten van het Nuon IPWA-alternatief
Dirksen, S. ; Spaans, A.L. - \ 2002
Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport 02-015) - 34 p.
broedvogels - ecologie - fauna - ornithologie - watervogels - windmolenpark - Friesland - Noord-Holland - Afsluitdijk - Waddenzee - IJsselmeer
Sturen door stimuleren: terugkijken en vooruitblikken
Jonge, J.M. de; Jonkhof, J.F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 568) - 126
ruimtelijke ordening - leerervaringen - gevalsanalyse - levensomstandigheden - milieu - innovaties - communicatie - cultuur - innovatie - planologie - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Drachten - Almelo - Beverwijk - Dordrecht - physical planning - learning experiences - case studies - living conditions - environment - innovations - communication - culture
Terugblik op het project Voordbeeldplannen Vierde Nota van VROM, vanuit het perspectief van planning als leerproces. Opdracht vanuit RPD en LNV
Beleving kustveiligheid
Berg, A.E. van den; Jacobs, M.H. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Reeks Belevingsonderzoek 4 / Alterra-rapport 583) - 97
kusten - veiligheid - beleid - waterbeheer - kustgebieden - taxatie - perceptie - risicoschatting - woonwijken - nederland - bescherming - belevingsonderzoek - kust - omgevingspsychologie - Friesland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - coasts - protection - safety - policy - water management - coastal areas - valuation - perception - risk assessment - residential areas - netherlands
Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar de bereidheid van kustbewoners om overstromingsrisico's en maatregelen voor kustveiligheid te accepteren. Het onderzoek bestond uit twee delen: open interviews met bewoners van zes kustplaatsen, en een kwantitatief vervolgonderzoek onder bewoners uit dezelfde kustplaatsen waarin drie verschillende scenario's voor kustveiligheid werden voorgelegd. De presentatie van informatie over de scenario's was speciaal toegesneden op de a-priorikennis van de kustbewoners. Uit de open interviews bleek dat kustbewoners zich over het algemeen veilig voelen en een groot vertrouwen hebben in de overheid als bewaker van kustveiligheid. In het vervolgonderzoek kwamen de zeewaartse strategie en het handhaven van de huidige situatie als beste naar voren. De landinwaartse strategie werd het minst positief beoordeeld. In alle kustplaatsen hechtte men verreweg het meeste belang aan het redden van mensenlevens.
Behoud veenweidegebied; een ruimtelijke verkenning
Rienks, W. ; Gerritsen, A.L. ; Meulenkamp, W.J.H. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 563) - 118
veengebieden - waterbeheer - bodemdaling - landgebruik - nederland - waterstand - veenweiden - hydrologie - landbouw - landschap - natuur - ruimtelijke ordening - veenweidegebied - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - peatlands - subsidence - water management - land use - netherlands - water level - peat grasslands
In opdracht van het ministerie van LNV heeft Alterra de in het Structuurschema Groene Ruimte 2 deel 1 genoemde vernattingstrategieën voor het veenweidegebied ruimtelijk uitgewerkt. In eerste instantie is het veenweidegebied opgedeeld in zestien deelgebieden. Vervolgens is aan de hand van elf criteria gekeken welk effect de verschillende strategieën hebben op de gebieden. Op basis van deze uitkomsten worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
Effect van treinverkeer op dichtheden weidevogels
Tulp, I. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Braak, C.J.F. ter; Waterman, E. ; Bergers, P.J.M. ; Dirksen, S. ; Snep, R.P.H. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2002
Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport / Bureau Waardenburg 02-034) - 106 p.
geluidsbelasting - infrastructuur - landschapsecologie - treinverkeer - versnippering - weidevogels - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities; resultaten inventarisatie 2001
Beets, C.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2002
Unknown Publisher - 182 p.
bodem - ecologie - grondwaterstand - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland
De aanleg van geïntegreerde bossen; een ideeënboek
Jansen, P. ; Kuiper, L. ; Wijk, M.N. van; Blitterswijk, H. van; Houtzagers, M. ; Klingen, S. - \ 2001
Wageningen : Stichting Bos en Hout - ISBN 9789074277198 - 55
bosbouw - bosbedrijfsvoering - meervoudig gebruik - houtteelt - nederland - geïntegreerd bosbeheer - bosaanleg - bosbeheer - Friesland - Drenthe - Flevoland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - forestry - forest management - multiple use - silviculture - netherlands - integrated forest management
Met de aanleg van multifunctioneel bos is in Nederland al her en der ervaring opgedaan. Echter, deze kennis is vooral aanwezig bij een aantal deskundigen en is nauwelijks gedocumenteerd. Dit boek wil bouwstenen bieden voor hen die betrokken zijn bij bosaanleg. Het geeft tevens voorbeelden, zoals: Lingebos, Bentwoud, De Balij, Prins Bernhardbos en Noorderbos
Sturingsimpuls 2000; beleid en gedrag met de sturingsbril bekeken: wisselwerking tussen de sturingsmodellen, handelingsstrategieën en de beleidspraktijk van LNV-regiodirectie Noord
Selnes, T. ; Kuindersma, W. - \ 2001
Unknown Publisher - 52 p.
beleid - bestuurskunde - maatschappijwetenschappen - Groningen - Friesland - Drenthe
Pilot basiskaart natuur bos en landschap; legenda en procedure voor de vervaardiging van de basiskaart natuur bos en landschap geollustreerd aan de hand van een 5-tal proefgebieden
Schmidt, A.M. ; Schuiling, C. ; Clement, J. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 351) - 123
geografische informatiesystemen - remote sensing - cartografie - kaarten - beleid - milieubeleid - bosbeleid - natuurbescherming - landschap - bosbouw - nederland - natuur - bos - geo-informatie - Friesland - Drenthe - Gelderland - Terschelling - Dieren - geographical information systems - mapping - maps - policy - environmental policy - forest policy - nature conservation - landscape - forestry - netherlands - nature
Binnen de natuursector wordt een grote hoeveelheid gegevens ingewonnen door diverse partijen. De gevensinwinning en -verwerking die door deze organisaties worden uitgevoerd, zijn vooral gericht op de eigen informatiebehoefte met als gevolg dat het informatieaanbod divers is en niet altijd even goed op elkaar aansluit. Het Experticentrum van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (EC-LNV) heeft als doel inventarisatie- en monitoringactiviteiten te ondersteunen en beter op elkaar af te stemmen. In dit kader heeft EC-LNV aan het Centrum voor Geo-informatie (CGI) van Alterra de opdracht gegeven een basiskaart natuur, bos en landschap (BNBL) te onwikkelen. In een hieraan voorafgaand project heeft CGI vier varianten van een BNBL uitgewerkt.EC-LNV heeft een van deze varianten gekozen. Binnen het huidige project zijn de legenda en de procedure van deze variant aangepast aan de gebruikerswensen en getoetst op vijf proefgebieden. Op basis van deze proef zijn conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan voor de realisatie van de BNBL. Een van de knelpunten hierbij is onduidelijkheid omtrent de kwaliteitseisen die de potentiële gebruikers aan de BNBL stellen. Daarom wordt aanbevolen hier eerst meer informatie over in te winnen alvorens met de realisatie te starten. Daarnaast spelen nog de ontwikkelingen omtrent de basisregistraties LNV zoals door de minister verwoord is in de beleidsbrief ICT-LNV van 6 juli 2001. Afstemming op deze activiteiten is gewenst.
Deelstudie ornithologie MER interprovinciaal windpark Afsluitdijk; vogelgegevens ten behoeve van Vogelrichtlijnbeoordeling
Dirksen, S. ; Spaans, A. ; Winden, J. van der - \ 2001
Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport 01-074) - 17 p.
broedvogels - ecologie - fauna - ornithologie - watervogels - windmolenpark - Friesland - Noord-Holland - Afsluitdijk - Waddenzee - IJsselmeer
Deelstudie ornithologie MER interprovinciaal windpark Afsluitdijk; aanvullende rapportage: beoordeling effecten drie alternatieven uit ontwerpronde voorjaar 2001
Dirksen, S. ; Spaans, A. ; Winden, J. van der - \ 2001
Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport 01-059) - 32 p.
broedvogels - ecologie - fauna - ornithologie - trekvogels - watervogels - windmolenpark - Friesland - Noord-Holland - Afsluitdijk - Waddenzee - IJsselmeer
Integraal waterbeheer Fochteloërveen; grondwatermodelstudie van de Friese randzone
Veldhuizen, A.A. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 195)
drainage - grondwater - hydrologie - landbouw - natuurgebied - simulatiemodel - veengebied - vernatting - waterbeheer - Friesland - Fochteloërveen
In het Fochteloërveen en omgeving worden vernattingsmaatregelen getroffen om de hoogveenregeneratie te stimuleren. In opdracht van het waterschap Sevenwolden heeft Alterra modelberekeningen uitgevoerd om de effecten van de vernatting te berekenen op hydrologie, veengroeipotentie en landbouwschade. Met name waterconservering in het veengebied zelf bleek effectief. De vernattingsmaatregelen in de randzone bevorderen lokaal de kansen op het ontstaan van veen in die randzone, maar veroorzaken ook ongewenste vernatting van aangrenzende landbouwgronden. In het scenario met een landbouwenclave in het natuurgebied is de wederzijdse beonvloeding relatief groot. De berekeningen tonen aan dat de vernattingmaatregelen leiden tot lagere afvoerpieken.
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities; resultaten inventarisatie 2000
Beets, C.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2001
Unknown Publisher - 218 p.
bodem - ecologie - grondwaterstand - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg
Effecten van bodemdaling door gaswinning op de Peazemerlannen
Eysink, W.D. ; Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van - \ 2000
Unknown Publisher
bodemdaling - ecologie - gaswinning - kwelder - vegetatie - wadvogels - Groningen - Friesland - Waddenzee
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.