Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==Groningen
Check title to add to marked list
Behoud veenweidegebied; een verkennende studie naar kosten, landschappelijke effecten en uitvoering van drie strategieën voor de veenweidegebieden
Gerritsen, A.L. ; Kwakernaak, C. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 595) - 71
graslanden - veengronden - conservering - waterbeheer - hydrologie - milieueffect - landschap - ruimtelijke ordening - economische analyse - kosten - nederland - veenweiden - economie - landbouw - veenweidegebied - vernatting - weidebouw - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - grasslands - peat soils - conservation - water management - hydrology - environmental impact - landscape - physical planning - economic analysis - costs - netherlands - peat grasslands
In deel 1 van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte is het dilemma bij het waterbeleid voor het veenweidegebied beschreven. Enerzijds is er een maatschappelijke behoefte om het huidig karakter van het veenweidegebied met koeien in de wei te bewaren. Hiervoor is een redelijke drooglegging noodzakelijk. Anderzijds leeft de wens om het snel dunner worden van de veenbodem tegen te gaan. Dat vraagt juist een sterke vernatting van de veenbodem. Om uit dit dilemma te komen zijn drie strategieën voor omgaan met water in de veenweidegebieden geformuleerd: beperkte drooglegging, passieve vernatting en actieve vernatting. Het Ministerie van LNV heeft aan Alterra gevraagd om in de bestaande literatuur en door interviews met deskundigen na te gaan wat er bekend is over financiële, economische en landschappelijke effecten van deze strategieën en met welk bestuurlijk instrumentarium deze strategieën uitgevoerd zouden kunnen worden. Ter vergelijking is ook ingegaan op gevolgen van het voortzetten van het huidige beleid voor de veenweidegebieden.
Recreatietoervaart; 9 jaar later
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
Bossen bij Ter Apel
Weeda, E.J. - \ 2002
In: Excursieverslagen 1999 / Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., PKN : - p. 17 - 22.
bos - botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Ter Apel - flora
Excursieverslagen 1999
Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. - \ 2002
PKN - 117 p.
botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - flora
Sturen door stimuleren: terugkijken en vooruitblikken
Jonge, J.M. de; Jonkhof, J.F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 568) - 126
ruimtelijke ordening - leerervaringen - gevalsanalyse - levensomstandigheden - milieu - innovaties - communicatie - cultuur - innovatie - planologie - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Drachten - Almelo - Beverwijk - Dordrecht - physical planning - learning experiences - case studies - living conditions - environment - innovations - communication - culture
Terugblik op het project Voordbeeldplannen Vierde Nota van VROM, vanuit het perspectief van planning als leerproces. Opdracht vanuit RPD en LNV
Behoud veenweidegebied; een ruimtelijke verkenning
Rienks, W. ; Gerritsen, A.L. ; Meulenkamp, W.J.H. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 563) - 118
veengebieden - waterbeheer - bodemdaling - landgebruik - nederland - waterstand - veenweiden - hydrologie - landbouw - landschap - natuur - ruimtelijke ordening - veenweidegebied - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - peatlands - subsidence - water management - land use - netherlands - water level - peat grasslands
In opdracht van het ministerie van LNV heeft Alterra de in het Structuurschema Groene Ruimte 2 deel 1 genoemde vernattingstrategieën voor het veenweidegebied ruimtelijk uitgewerkt. In eerste instantie is het veenweidegebied opgedeeld in zestien deelgebieden. Vervolgens is aan de hand van elf criteria gekeken welk effect de verschillende strategieën hebben op de gebieden. Op basis van deze uitkomsten worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
Effect van treinverkeer op dichtheden weidevogels
Tulp, I. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Braak, C.J.F. ter; Waterman, E. ; Bergers, P.J.M. ; Dirksen, S. ; Snep, R.P.H. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2002
Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport / Bureau Waardenburg 02-034) - 106 p.
geluidsbelasting - infrastructuur - landschapsecologie - treinverkeer - versnippering - weidevogels - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland
Kan de efficiëntie van bodemkarteringen op schaal 1: 10 000 worden vergroot met het Actuele Hoogtebestand Nederland?
Brus, D.J. ; Kiestra, E. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 498) - 54
bodemkarteringen - bodem - karteren - hoogte - nederland - cartografie - landevaluatie - kaarten - bodemgeschiktheid - bodemkartering - geostatistiek - Groningen - Overijssel - Appingedam - Delfzijl - Losser - soil surveys - soil - surveying - height - netherlands - mapping - land evaluation - maps
In twee studiegebieden is onderzocht of de efficiëntie van een bodemkartering op een schaal van 1 : 10 000 kan worden vergroot door tijdens de opname in het veld gebruik te maken van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN). Bepaald is bij welke boringsdichtheid een opname met AHN resulteert in een bodemkaart van ongeveer dezelfde kwaliteit als die van een opname zonder AHN. Van beide gebieden zijn vier bodemkaarten gemaakt, één zonder AHN en drie met AHN. De boringsdichtheid van de drie opnames metAHN bedroeg respectievelijk 1 per 5 ha, 1 per 3 ha, en 1 per 1 ha. Deze laatste dichtheid komt ongeveer overeen met die van de opname zonder AHN. In de onderzochte gebieden kon bij een opname met AHN de boringsdichtheid gereduceerd worden tot 1 per 3 ha zonder dat de gemiddelde fout en gemiddelde gekwadrateerde fout van de met de bodemkaart en representatieve profielen geschatte waarde van een groot aantal bodemkenmerken en beoordelingsfactoren op punten groter werd. Dit betekent een kostenbesparing vanongeveer 50% op het veldwerk.
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities; resultaten inventarisatie 2001
Beets, C.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2002
Unknown Publisher - 182 p.
bodem - ecologie - grondwaterstand - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland
Schadelijke stoffen in scholekstereieren; responsmetingen in bioassays ter bepaling van risico's van contaminanten in eieren van scholeksters uit het Zeehavenkanaal
Roode, D.F. de; Crum, S.J.H. ; Rouhani Rankouhi, T. ; Sanderson, T. ; Bosveld, A.T.C. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 402) - 37
vogels - toxische stoffen - verontreinigende stoffen - toxiciteit - hexachloorbenzeen - biotesten - bursa van fabricius - embryo's - waadvogels - waterbodems - broedvogels - ecotoxicologie - milieuverontreiniging - scholekster - zeevogels - Groningen - Delfzijl - birds - toxic substances - pollutants - toxicity - hexachlorobenzene - bioassays - bursa fabricii - embryos - waders - water bottoms
In het verleden zijn door het RIKZ in het Zeehavenkanaal te Delfzijl hoge hexachloorbenzeengehalten gemeten. Na sanering voldeed de onderwaterbodem voor hexachloorbenzeen echter nog steeds niet aan de normen voor het baggerbeheer. In eieren van scholeksters die foerageren in het met hexachloorbenzeen verontreinigde gebied, zijn ook verhoogde concentraties gemeten. De vraag is of deze verhoogde concentraties hexachloorbenzeen en eventuele andere verontreinigingen nadelige effecten hebben op de scholeksters. Uit het onderzoek waarvan de resultaten in dit rapport beschreven staan, blijkt dat de in de eieren aanwezige stoffen in staat zijn om effecten bij vogels te veroorzaken.
Sturingsimpuls 2000; beleid en gedrag met de sturingsbril bekeken: wisselwerking tussen de sturingsmodellen, handelingsstrategieën en de beleidspraktijk van LNV-regiodirectie Noord
Selnes, T. ; Kuindersma, W. - \ 2001
Unknown Publisher - 52 p.
beleid - bestuurskunde - maatschappijwetenschappen - Groningen - Friesland - Drenthe
Monitoring Leinwijk; verslag jaar 0 (2000)
Verdonschot, P.F.M. ; Nijboer, R.C. - \ 2001
Unknown Publisher
ecologie - fauna - natuurontwikkeling - vegetatie - waterkwaliteit - Groningen - monitoring
Perspectieven voor het landschap; behoud en versterking van het agrarische cultuurlandschap
Kloen, H. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Guldemond, J.A. ; Boer, T.A. de; Dijkstra, H. ; Kalkhoven, J.T.R. ; Kool, A. ; Leopold, R. ; Oerlemans, N. ; Sprangers, H. ; Terwan, P. - \ 2001
Utrecht : Centrum voor Landbouw en Milieu - ISBN 9789056341411 - 107
landschap - plattelandsontwikkeling - landbouwgrond - landgebruik - meervoudig landgebruik - beleid - ruimtelijke ordening - nederland - ondernemerschap - cultuurlandschap - landbouw - landelijk gebied - landschapsbeheer - meervoudig ruimtegebruik - Groningen - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg - landscape - rural development - agricultural land - land use - multiple land use - policy - physical planning - netherlands - entrepreneurship - cultural landscape
Naar een agenda voor de Veenkoloniën; analyse van ruim 10 jaar ideeën
Berg, L.M. van den; Blom, G.E. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 349) - 68
landgebruiksplanning - landschap - landgebruik - regionale ontwikkeling - regionale planning - nederland - veenkolonien - landbouw - leefomgeving - natuur - planologie - recreatie - ruimtelijke ordening - Groningen - Veenkoloniën - land use planning - landscape - land use - regional development - regional planning - netherlands
In dit rapport worden ideeën uit verschillende rapporten over de Groningse Veenkoloniën verzameld en geanalyseerd. De analyse van deze ideeën is met behulp van methodes uit het gedachtegoed van duurzame ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving uitgevoerd. Hierbij zijn vier thema's onderscheiden: de kamstad, de wateras, multifunctioneel landschap en sectorale versterking. Voor deze vier thema's zijn aanbevelingen gedaan om de ideeën sterker te verankeren in het ecologisch systeem, hetfunctioneren en de samenleving. Tenslotte is een agenda opgesteld voor de gebiedsuitwerking Veenkoloniën Groningen en Drenthe.
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities; resultaten inventarisatie 2000
Beets, C.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2001
Unknown Publisher - 218 p.
bodem - ecologie - grondwaterstand - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg
Effecten van bodemdaling door gaswinning op de Peazemerlannen
Eysink, W.D. ; Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van - \ 2000
Unknown Publisher
bodemdaling - ecologie - gaswinning - kwelder - vegetatie - wadvogels - Groningen - Friesland - Waddenzee
Catalogus groen wonen; voorbeelden van bestaande of geplande groene woonmilieus
Dooren, N. van; Harsema, H. - \ 2000
Blauwe Kamer (2000)6 (bijlage). - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
groen - ruimtelijke ordening - stad - wonen - woonomgeving - Groningen - Friesland - Drenthe - Gelderland - Flevoland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.