Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 838

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Nature-Inclusive Design: a catalogue for offshore wind infrastructure : Technical report
  Hermans, A. ; Bos, O.G. ; Prusina, I. - \ 2020
  Den Haag : Witteveen+Bos (Technical report 114266/20-004.274) - 50 p.
  soortenrijkdom - biodiversiteit - mariene ecologie - Noordzee - Nederland - Species - Species richness - Biodiversity - Marine ecology - North Sea - Netherlands - Offshore windergie - Natuurherstel - Nature restoration - Platte oester - Flat oysters
  Offshore wind farms in the Dutch North Sea must make demonstrable efforts to stimulate native nature within the wind farm. For example, suitable scour protection or fish hotels can be placed around wind turbines that serve as nursery areas or offer shelter. Also flat oysters can be placed, which can form reefs and attract great biodiversity. Commissioned by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Witteveen+Bos and Wageningen Marine Research have produced a catalog of such Nature Inclusive Design options. The catalog shows the target species for which the option is suitable, the expected construction costs, and where the materials can be purchased.
  Duurzame olie winning
  Barbosa, M.J. - \ 2014
  E-zine innovatiezaken 2014 (2014). - p. 23 - 25.
  algen - bioraffinage - onderzoek - projecten - publiek-private samenwerking - biobased economy - Nederland - algae - biorefinery - research - projects - public-private cooperation - Netherlands
  Het TKI project AlgaePARC Biorefinery richt zich op de duurzame winning van oliën, vetten, eiwitten en koolhydraten uit algen. Onder leiding van de Wageningen UR zijn grote eindgebruikers als DSM en Total bij betrokken, maar ook diverse mkb-ondernemingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde technologie en processen.
  Juridica : vliegbasis Soesterberg
  Kistenkas, F.H. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)2. - ISSN 1572-7610 - p. 36 - 36.
  regionale planning - luchthavens - economische crises - natuurbeschermingsrecht - utrechtse heuvelrug - Nederland - regional planning - airports - economic crises - nature conservation law - utrechtse heuvelrug - Netherlands
  Vorig jaar werd de voormalige vliegbasis Soesterberg bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als ‘ontwikkelingsgebied’ in de zin van de Crisis- en herstelwet. Het gevolg is dat dan de gemeente ten behoeve van economische ontwikkeling een gebiedsontwikkelingsplan (GOP) kan maken. Daarbij behoeft men zich tien jaar lang even niet te bekommeren om de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.
  Private property in public processes : how public stakeholders strategically interfere in private property rights in the public interest in regional spatial development processes
  Straalen, F.M. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Adri van den Brink; W.K. Korthals Altes. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739476 - 173
  regionale planning - landschapsplanning - publiek-private samenwerking - grondbeleid - provincies - besluitvorming - betuwe - Nederland - regional planning - landscape planning - public-private cooperation - land policy - provinces - decision making - betuwe - Netherlands
  In planning- en beleidsliteratuur wordt grondbeleidsdynamiek en de invloed van (publieke) actoren op grondbeleid bestudeerd. Desalniettemin, is er nog weinig bekend over de strategieën, interacties en beslissingsmechanismen van actoren, of hoe actoren de grondbeleidsdynamiek beïnvloeden. Het doel van deze thesis is om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke en maatschappelijke kennis op het vlak van besluitvorming bij actoren, de onderliggende mechanismen, en hoe de keuzes van en interacties tussen actoren grondbeleidsdynamiek beïnvloeden. Concreet wordt aandacht besteed aan de gebiedsontwikkeling bij de vorming van Park Lingezegen en de Bloemendalerpolder.
  Effecten van het rapen van oesters in de Waddenzee op de benthosgemeenschap en vogelpopulatie
  Glorius, S.T. ; Ens, B.J. ; Rippen, A.D. ; Chen, C. ; Hoppe, M. van; Weide, B.E. van der; Cuperus, J. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/14) - 68
  oesterteelt - vergunningen - friesland - biodiversiteit - natura 2000 - waddenzee - monitoring - watervogels - foerageren - Nederland - oyster culture - permits - friesland - biodiversity - natura 2000 - wadden sea - monitoring - waterfowl - foraging - Netherlands
  Eind 2009 en begin 2010 zijn er door de Provincie Fryslân een 18-tal vergunningen verleend voor het experimenteel commercieel handmatig rapen van oesters voor een periode van 4 jaar. Omdat oesterrapen een nieuwe activiteit is in de Waddenzee is nog niet bekend of deze activiteit negatieve effecten heeft op Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat dan met name om habitattype H1140-A (Slik- en zandplaten, getijdengebieden) en verschillende vogelsoorten die foerageren op mossel- en oesterbanken.
  Winnen of verzanden : een studie naar de gevolgen van ontgrondingen
  Haaften, M.A. van; Rietveld, M.P. ; Heijman, W.J.M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 307) - ISBN 9789461738783 - 49
  landschapsplanning - landschap - belevingswaarde - zandafgravingen - regionale planning - publieke participatie - regelingen - land van maas en waal - Nederland - landscape planning - landscape - experiential value - sand pits - regional planning - public participation - regulations - land van maas en waal - Netherlands
  De winning van delfstoffen uit de oppervlakte, het ontgronden, veroorzaakt een onomkeerbare verandering van het landschap. Naast het winnen van zand (ontzanden) kan het daarbij gaan om klei, grind, mergel en schelpen. Het proces om tot een ontgronding te komen is een langdurig traject waarbij verschillende belangen van ontgronder, gemeente en bewoners tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Een groep inwoners in Deest maakt zich zorgen om de ontgrondingen bij Deest: de Ganzenkuil (gerealiseerd), de Uivermeertjes (deels gerealiseerd deels in bedrijf) en de voorgenomen planvorming omtrent de Deesterkaap, Geertjesgolf en voorhaven. Deze bewoners verenigd in de ‘Stichting Goeie Gronde’ en de ontgronder Sagrex zijn betrokken geweest bij verschillende procedures bij de Raad van State met betrekking tot ontgrondingen, met wisselende uitkomsten. De Stichting Goeie Gronde heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van ontgrondingen in Deest voor de omgeving en haar bewoners.
  Fosfaattoestand en fosfaatgebruiksnorm : betekenis van het fosfaat-bufferend vermogen van de bodem: ontwerp van een protocol
  Ehlert, P.A.I. ; Chardon, W.J. ; Burgers, S.L.G.E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2500) - 104
  bodemchemie - fosfaten - bodemtypen - bemesting - zea mays - maïs - buffercapaciteit - bodemonderzoek - wetgeving - Nederland - soil chemistry - phosphates - soil types - fertilizer application - zea mays - maize - buffering capacity - soil testing - legislation - Netherlands
  Bodems verschillen in de mate waarin fosfaat wordt vastgelegd en beschikbaar is voor gewas en de mate waarin fosfaat weglekt en daardoor in fosfaatbufferend vermogen. Dit rapport onderzoekt de betekenis van het fosfaatbufferend vermogen van de bodem voor het stelsel van fosfaattoestand-afhankelijke fosfaatgebruiksnormen. Daartoe zijn veldproeven met snijmaïs uitgevoerd op landbouwpercelen op zand- en kleigrond die zich onderscheiden in fosfaatbufferend vermogen.
  Fosfaatklassen voor fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet : landbouwkundige en milieuhygienische aspecten in samenhang
  Ehlert, P.A.I. ; Salm, C. van der; Burgers, S.L.G.E. ; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Dijk, W. van; Maas, M.P. van der; Pronk, A.A. ; Reuler, H. van; Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. - \ 2014
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2499) - 98
  bodemchemie - fosfaten - bemesting - kunstmeststoffen - wetgeving - fosfaatuitspoeling - bouwland - boomteelt - fruitteelt - tuinbouw - Nederland - soil chemistry - phosphates - fertilizer application - fertilizers - legislation - phosphate leaching - arable land - arboriculture - fruit growing - horticulture - Netherlands
  Invoering van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in de Meststoffenwet is gebaseerd op een beoordeling van de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Bij de invoering van het stelsel is aangeven of de criteria voor fosfaattoestanden wijziging behoeven. Deze studie rapporteert landbouwkundige en milieukundige effecten van wijziging van criteria voor de fosfaattoestand. De landbouwkundige effecten worden in beeld gebracht door vergelijkingen uit te voeren met de adviesbasis voor bemesting van bouwland. De indeling van de fosfaattoestand van de bodem wordt namelijk ook gehanteerd bij bemestingsadviezen voor akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, bloembollen, boomkwekerijgewassen en fruit. Dit onderzoek geeft de onderbouwing van die klassenindeling bij genoemde sectoren, vergelijkt die met die van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen en kwantificeert het effect van wijziging van een fosfaattoestand. Milieukundige effecten worden in beeld gebracht door het risico op fosfaatuitspoeling te berekenen als functie van de fosfaattoestand en andere bodemkenmerken. Daarbij worden zowel de potentiele uitspoeling uit de bouwvoor berekend als de actuele uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. De landbouwkundige en milieukundige effecten worden in samenhang gebracht met de gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen door de landbouwkundige effecten, de effecten op de plaatsingsruimte van mest en beloop van de fosfaattoestand op langere termijn. Opties voor wijziging van criteria van waarderingsklassen voor de fosfaattoestand van de bodem worden gegeven voor vier mogelijke grondslagen te weten economisch rendement, fysieke opbrengstderving, evenwichtsbemesting en milieukundig verantwoorde fosfaattoestand. Ten slotte worden aanbeveling voor aanpassing van criteria gedaan.
  Publiek-private samenwerking in het agrarisch kennis- en innovatiesysteem
  Hermans, G.J.F.M. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Potters, J.I. ; Overbeek, G. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 60
  intensieve veehouderij - glastuinbouw - energiebronnen - publiek-private samenwerking - duurzame landbouw - innovaties - Nederland - intensive livestock farming - greenhouse horticulture - energy sources - public-private cooperation - sustainable agriculture - innovations - Netherlands
  Dit onderzoek bestudeert de sterke en zwakke punten van de toepassing van publiek-private partnerschappen om duurzaamheid en het concurrentievermogen van de Nederlandse landbouwsector te bevorderen. In de twee cases Duurzame (intensieve) veehouderij en Kas als Energiebron is het middel van PPS vooral ingezet om systeeminnovatie richting duurzame landbouw te stimuleren, terwijl in de andere twee cases (Uitgangsmaterialen en Food & Nutrition) PPS werd ingezet om het Nederlandse kennissysteem en innovatiekracht bij bedrijven te versterken
  Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees
  Poppe, K.J. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 11 - 13.
  varkenshouderij - pluimveehouderij - vleeskwaliteit - verduurzaamd vlees - pluimveevlees - vlees - vleesproductie - varkensvlees - duurzaamheid (sustainability) - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - supermarkten - agrarische economie - consumentengedrag - wetgeving - prijszetting - Nederland - pig farming - poultry farming - meat quality - cured meats - poultry meat - meat - meat production - pigmeat - sustainability - sustainable development - economic development - supermarkets - agricultural economics - consumer behaviour - legislation - price fixing - Netherlands
  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vleesketens kip en varkensvlees(producten).
  Efficiënt met mineralen door KringloopWijzer
  Haan, M.H.A. de; Aarts, H.F.M. ; Temmink, J. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 7.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - dierlijke meststoffen - milieuwetgeving - gebruikswaarde - Nederland - dairy farming - nutrient accounting system - cycling - animal manures - environmental legislation - use value - Netherlands
  De ontwikkeling van de KringloopWijzer is in volle gang. Via een bedrijfsspecifieke rekenwijze kunnen opbrengsten en verliezen van het melkveebedrijf betrouwbaar worden vastgesteld. Dit vormt niet alleen een belangrijke basis voor verbetering van de bedrijfsvoering, maar met dit kengetallenoverzicht kan een veehouder ook verantwoording afleggen over zijn milieuprestatie.
  Competitiveness of the EU poultry meat sector
  Horne, P.L.M. van; Bondt, N. - \ 2013
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-report 2013-068) - ISBN 9789086156641 - 65
  pluimveevlees - vleeskuikens - marktconcurrentie - wetgeving - productiekosten - invoerrechten - internationale handel - europese unie - landen van de europese unie - Nederland - poultry meat - broilers - market competition - legislation - production costs - import levies - international trade - european union - european union countries - Netherlands
  EU poultry meat producers have to comply with legislation on environmental protection, animal welfare and food safety. This legislation has increased the production costs of poultry meat. At the same time the EU is negotiating with other countries or groups of countries to liberalise trade in agricultural products. This report examines how lowering import levies impacts the competitiveness of the EU poultry industry. The results show that the offer price of broiler breast fillet in 2011 of some third countries was already below the average EU price. Despite the current import levy on breast fillet, these third countries can be competitive in the EU market. In a scenario with 50% lower import levies and no additional levy, Brazil, Argentina, the USA, Ukraine and Thailand have a lower offer price for breast fillet than the EU poultry meat industry.
  Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt
  Verhoeven, J.T.W. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2013
  fragaria - aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - waterkwaliteit - desinfecteren - regelingen - waterzuivering - Nederland - fragaria - strawberries - cropping systems - water reuse - water quality - disinfestation - regulations - water treatment - Netherlands
  Het meeste water dat in de aardbeienteelt gebruikt wordt voor de opkweek van trayplanten en voor de teelt van aardbeien op stellingen moet worden hergebruikt. Voor de stellingenteelt is lozen van het drainwater in de bodem alleen nog toegestaan bij het gebruik van langzaam werkende meststoffen. Per 1 januari 2013 gaat de regelgeving voor het gebruik van water vallen onder het Activiteitenbesluit Landbouw. Dit betekent dat er strenger wordt gecontroleerd op de naleving. Het overtollige drain en/of gietwater moet worden opgevangen en hergebruikt. De eenvoudigste en goedkoopste methode is dit water op te vangen en te gebruiken in een ander gewas (bijvoorbeeld gras, maïs, prei of fruitteelt). Wordt het water opnieuw gebruikt in de aardbeienteelt dan is het zinvol om het te ontsmetten o m de kans op verspreiding van ziekten te voorkomen . Vanuit de glastuinbouw zijn een groot aantal technieken bekend om dit water te ontsmetten zoals : langzame zandfiltratie, UV ontsmetting. verhitting, waterstofperoxide en ozon. In de boomteelt worden ook moerasfilters gebruikt. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen waardoor de keuze lastig is. De geschiktheid an de systemen voor de aardbeienteelt worden kort besproken. Vervolgens zijn een aantal ontsmettingstechnieken getest op Xanthomonas fragariae.
  Rosbief Juridische kanttekeningen bij het paardenvleesschandaal Over de gedaantewisseling van een paard, voedselveiligheid en misleiding van de consument
  Meulen, S.M.M. van der; Meulen, B.M.J. van der - \ 2013
  Tijdschrift voor Agrarisch Recht 9 (2013). - ISSN 1874-9674 - p. 290 - 294.
  vee- en vleesindustrie - vlees - vleessamenstelling - rundvlees - paardenvlees - voedselveiligheid - publiciteit - nadelige gevolgen - samenstelling - fair trade - voedingsmiddelenwetgeving - beleid inzake voedsel - Nederland - meat and livestock industry - meat - meat composition - beef - horse meat - food safety - publicity - adverse effects - composition - food legislation - food policy - Netherlands
  In november 2012 wordt tijdens een smaaktest van hamburgers in het consumentenprogramma Kassa kort aandacht besteed aan de samenstelling van de geteste hamburgers. Consumenten verwachten dat een hamburger in ieder geval grotendeels bestaat uit rundvlees. In een van de geteste burgers wordt naast rundvlees ook paardenvlees aangetroffen.
  Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 : gevolgen van de invoering van verplichte mestverwerking en het afschaffen van productierechten in de veehouderij
  Schroder, J.J. ; Baltussen, W.H.M. ; Koeijer, T.J. de; Leenstra, F.R. ; Velthof, G.L. ; Verdoes, N. ; Willems, J. ; Grinsven, H. van - \ 2013
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (PBL-publicatie 1176) - ISBN 9789491506543 - 43
  mestverwerking - dierlijke meststoffen - melkvee - melkveehouderij - intensieve veehouderij - fosfaat - stikstof - prognose - milieubeheer - wetgeving - dierenwelzijn - Nederland - manure treatment - animal manures - dairy cattle - dairy farming - intensive livestock farming - phosphate - nitrogen - prognosis - environmental management - legislation - animal welfare - Netherlands
  Er is een risico dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid jaarlijks te verwerken mest. Dit wordt vooral veroorzaakt door onzekerheid over de vergunningverlening en de financiering van nieuwe mestverwerkingsplannen. De toename van de hoeveelheid te verwerken mest vanaf 2015 is vooral een gevolg van de aanscherping van fosfaatgebruiksnormen en waarschijnlijk niet van een toename van de veestapel of de mestproductie. Weliswaar groeit de melkveestapel sinds 2011, maar de fosfaatuitscheiding van de veestapel als geheel daalt door voermaatregelen. Het tekort aan mestverwerkingscapaciteit in 2015 wordt geschat op maximaal 9 miljoen kilogram fosfaat (circa een derde van de totaal benodigde capaciteit) als de productiebegrenzing van de veestapel wordt losgelaten. Het tekort in 2015 zal maximaal 3 miljoen kilogram fosfaat zijn, mits de veestapel niet groeit. De benodigde capaciteit voor mestverwerking is het grootst in het concentratiegebied Zuid (Midden- en Oost- Noord Brabant en Noord- en Midden-Limburg). In het scenario zonder productierechten groeit de varkenshouderij hier met 10 procent. Hierdoor is de benodigde mestverwerkingscapaciteit 2 miljoen kilogram fosfaat hoger dan de benodigde 24 tot 26 miljoen kilogram fosfaat in een situatie met productierechten.
  Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014 - 2017
  Troost, K. ; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. ; Asch, M. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C184/13) - 102
  zand - extractie - vergunningen - milieueffectrapportage - zandsuppletie - kustbeheer - noordzee - Nederland - sand - extraction - permits - environmental impact reporting - sand suppletion - coastal management - north sea - Netherlands
  In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 – 2017 hebben Rijkswaterstaat, Stichting LaMer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan IMARES gevraagd een inventarisatie te maken van lopende onderzoeks- en monitoringprojecten waarvan de uitkomsten relevant kunnen zijn voor de invulling van het MEP. Indien gesignaleerde kennisleemtes al in andere projecten worden ingevuld kan het MEP zandwinning zich beter richten op kennislacunes die nog niet geadresseerd worden in andere studies. Ook kan samenwerking gezocht worden met andere studies op basis van de inventarisatie.
  Wetenschappelijk advies kennis voor herijking en harmonisatie spieringprotocol
  Deerenberg, C.M. ; Groenendijk, F.C. ; Quirijns, F.J. ; Rozemeijer, M.J.C. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C177/13) - 36
  osmerus - visserij - visserijbeleid - visbestand - vergunningen - hengelsport - natuurbescherming - ijsselmeer - Nederland - osmerus - fisheries - fishery policy - fishery resources - permits - angling - nature conservation - lake ijssel - Netherlands
  Spieringvisserij vindt in Nederland plaats in het IJsselmeer en in het Markermeer. De regels voor de vangst van spiering zijn beschreven in een spieringprotocol. Het huidige spieringprotocol is opgesteld in het kader van de Visserijwet. Het Bevoegde Gezag (de provincies) heeft in 2011/2012 gepoogd het spieringprotocol ook te hanteren als toetsingsmethode voor vergunningverlening vanuit de Natuurbeschermingswet (Nbwet). Het ministerie van EZ heeft aan IMARES advies gevraagd om het spieringprotocol te herijken en heeft gevraagd op welke wijze harmonisatie van het spieringprotocol ten aanzien van deze twee wettelijke kaders plaats kan vinden.
  Meer waarden met dieren : businessplan
  Janssens, E. ; Rooij, D. de; Nolles, J. ; Waggelink, W. ; Hopster, H. - \ 2013
  Wageningen : Centre of Expertise Agrodier - 43
  dierhouderij - dierlijke productie - publiek-private samenwerking - agrarisch onderwijs - planning - Nederland - animal husbandry - animal production - public-private cooperation - agricultural education - planning - Netherlands
  Het Centre of Expertise (CoE) Agrodier richt zich op intensieve publiek-private samenwerking binnen de dierlijke productie-sector met daaraan gekoppeld een hoogwaardig en praktijkgericht onderwijsaanbod met toegepast onderzoek als middel om de kwaliteit te versterken. In het businessplan wordt eerst de positie van Agrodier in de sector toegelicht. Vervolgens wordt de betekenis en meerwaarde van het CoE Agrodier besproken. Het groeimodel en de benodigde aanpak om te komen tot een volwaardige publiek-private samenwerking wordt in het laatste deel uiteengezet.
  Taking the law to the people : mobilizing community ownership for legal reed harvesting in Ukraine : experiences with Ukrainian legislation and stakeholder consultations for commercial reed harvesting in rural communities
  Poppens, R.P. ; Rii, O. ; Kraisvitnii, P. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 34
  phragmites - biomassa productie - wetgeving - grondeigendom - vergunningen - certificering - oekraïne - biobased economy - Nederland - phragmites - biomass production - legislation - land ownership - permits - certification - ukraine - biobased economy - Netherlands
  This report is an account of experiences of a Ukraine based company, Phytofuels Investments, operating in the framework of the Pellets for Power project. As one of five project partners, Phytofuels’ tasks included the development of sustainable reed production methods. Two aspects of this endeavor are zoomed in on in this report: reed legislation and engagement with authorities issuing permits on the one hand and engagements with local reed owning communities on the other. Both aspects are strongly interlinked and cover two sets of requirements in the NTA 8080, i.e. compliance with national legislation and performing stakeholder consultations.
  Separation ages for primates in new Dutch legislation = Scheidingsleeftijden van apen in nieuwe Nederlandse wetgeving
  Bracke, M.B.M. ; Hopster, H. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 728) - 102
  primaten - spenen - leeftijd - diergedrag - dierenwelzijn - wetgeving - beleid - Nederland - primates - weaning - age - animal behaviour - animal welfare - legislation - policy - Netherlands
  An expert consultation was conducted on separation ages for several primate species mentioned in Dutch legislation (chimpanzees, rhesus, stump-tailed and long-tailed macaques, marmosets, douroucoulis and squirrel monkeys). In total 25 senior experts from 7 different countries participated. ‘Median’ (middle value) separation ages as suggested by the experts were 6 years for chimpanzees; 12 months for macaques used in research and 4 years for macaques used for breeding or kept in zoos or shelters; 12-16 months for marmosets; 18-24 months for douroucoulis; and 10-18 months for squirrel monkeys. The main arguments related to natural conditions (e.g. at what ages the animals can survive without milk or group support). The paper provides a structured, transparent approach for decision support, leading to the general recommendation to the Dutch government to upgrade existing separation ages in accordance with ages previously specified for separation (‘weaning’) of young primates into individual housing.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.