Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==Noord-Holland
Check title to add to marked list
Behoud veenweidegebied; een verkennende studie naar kosten, landschappelijke effecten en uitvoering van drie strategieën voor de veenweidegebieden
Gerritsen, A.L. ; Kwakernaak, C. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 595) - 71
graslanden - veengronden - conservering - waterbeheer - hydrologie - milieueffect - landschap - ruimtelijke ordening - economische analyse - kosten - nederland - veenweiden - economie - landbouw - veenweidegebied - vernatting - weidebouw - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - grasslands - peat soils - conservation - water management - hydrology - environmental impact - landscape - physical planning - economic analysis - costs - netherlands - peat grasslands
In deel 1 van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte is het dilemma bij het waterbeleid voor het veenweidegebied beschreven. Enerzijds is er een maatschappelijke behoefte om het huidig karakter van het veenweidegebied met koeien in de wei te bewaren. Hiervoor is een redelijke drooglegging noodzakelijk. Anderzijds leeft de wens om het snel dunner worden van de veenbodem tegen te gaan. Dat vraagt juist een sterke vernatting van de veenbodem. Om uit dit dilemma te komen zijn drie strategieën voor omgaan met water in de veenweidegebieden geformuleerd: beperkte drooglegging, passieve vernatting en actieve vernatting. Het Ministerie van LNV heeft aan Alterra gevraagd om in de bestaande literatuur en door interviews met deskundigen na te gaan wat er bekend is over financiële, economische en landschappelijke effecten van deze strategieën en met welk bestuurlijk instrumentarium deze strategieën uitgevoerd zouden kunnen worden. Ter vergelijking is ook ingegaan op gevolgen van het voortzetten van het huidige beleid voor de veenweidegebieden.
Recreatietoervaart; 9 jaar later
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
De maatschappelijke en economische waardering van beplantingsmethoden in stedelijk groen : de integrale beplantingsmethode vergeleken met de traditionele blijvers-wijkers methode
Berg, A.E. ; Ven, M.O.M. van de; Lengkeek, J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Reeks Belevingsonderzoek 3 / Alterra-rapport 598) - 102
beplanten - methodologie - recreatiegebieden - perceptie - taxatie - economische evaluatie - stedelijke gebieden - openbaar groen - beleving - bos - economie - maatschappijwetenschappen - recreatie - stedelijk groen - Noord-Holland - Hoofddorp - planting - methodology - amenity and recreation areas - perception - valuation - economic evaluation - urban areas - public green areas
In dit onderzoek is de maatschappelijke en economische waarde van de integrale beplantingsmethode ten opzichte van de blijvers-wijkersmethode onderzocht in vier deelonderzoeken, waaronder gesprekken met wandelaars in een integraal beplant recreatiegebied, beoordeling van foto's en schetsen door recreanten en bewoners, en gesprekken met deskundigen. De integrale beplantingsmethode blijkt vooral te worden gewaardeerd vanwege het feit dat deze methode snel resultaat geeft, en vanwege de open structuur en veiligheid. Dit betekent echter niet dat deze methode ook door iedereen aantrekkelijker wordt gevonden dan de traditionele blijvers-wijkersmethode. Over het algemeen geldt dat de relatieve waardering van de beplantingsmethoden sterk wordt beonvloed door de context waarin de beoordeling plaatsvindt. Ook over de economische meerwaarde van de integrale beplantingsmethode lopen de meningen uiteen.
Elswout en Duinvliet
Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2002
In: Excursieverslagen 1999 / Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., PKN - p. 4 - 6.
bos - botanie - duinen - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Noord-Holland - Kennemerland - flora
Excursieverslagen 1999
Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. - \ 2002
PKN - 117 p.
botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - flora
Stadsranden; rood én groen; een inrichtingsconcept ontwikkeld aan de hand van de noordelijke Randstad
Eijk, S.C.H.J. van; Rozendaal, W.J.B. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 593) - 122
stedelijke planning - stadsrandgebieden - landgebruiksplanning - groene zones - ruimtelijke variatie - infrastructuur - nederland - ruimtelijke ordening - stadsrand - Noord-Holland - Randstad - Amsterdam - Haarlem - urban planning - urban hinterland - land use planning - green belts - spatial variation - infrastructure - netherlands
Op het raakvlak van stad en land bevindt zich een gebied waarin vele, zowel rode als groene, processen een rol spelen. Binnen het huidige voorgestelde beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, in de vorm van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening enhet concept stedelijke netwerken, wordt echter geen aandacht besteed aan hoe vorm zou moeten worden gegeven aan dit gebied. Een uitwerking van het beleid op een laag schaalniveau ontbreekt. Hoe zou de stadsrand vorm gegeven kunnen worden om ruimtelijke kwaliteit, zoals deze tot doel gesteld wordt in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, te waarborgen of waar mogelijk te verbeteren? Een inrichtingsconcept stadsranden in dienst van de samenleving geeft hier een mogelijke oplossing voor.
Rijksbufferzones; verleden, heden en toekomst
Bervaes, J.C.A.M. ; Kuindersma, W. ; Onderstal, J. - \ 2002
Den Haag [etc.] : [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Communicatie] [etc.] - ISBN 9789077167120 - 94
regionale parken - open ruimten - landschapsbouw - landschapsbescherming - nationale planning - landgebruiksplanning - stedelijke planning - regionale planning - overheidsbeleid - nederland - bufferzones - bufferzone - landinrichting - planologie - recreatie - ruimtelijke ordening - verstedelijking - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Limburg - Randstad - regional parks - open spaces - landscaping - landscape conservation - national planning - land use planning - urban planning - regional planning - government policy - netherlands - buffer zones
In de Eerste Nota voor de Ruimtelijke Ordening werd het instellen van bufferstroken of bufferzones tussen stadsagglomeraties in de Randstad aangekondigd met als doel de openheid daartussen te handhaven. Bereikbaarheid van het buitengebied voor recreatie was ook een belangrijk motief. Strategische grondaankopen hoorden erbij. Later groeide het besef in deze bufferzones ook nutsfuncties te realiseren om de kwaliteit te vergroten, zoals bos, natuur, recreatiegebieden en bedrijfsvergroting van landbouwbedrijven met het oog op het landschapsbehoud. Veel gronden werden aangekocht door BBL. Herinrichting vindt plaats in landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangekondigd het fenomeen bufferzoneop te heffen en om te vormen naar regionale parken. Daarom moet de balans opgemaakt worden. De geschiedenis van de rijksbufferzones, de huidige stand van zaken en een inschatting van de consequenties van de beleidswijziging zijn in beeld en in kaart gebracht.
Baggerprobleem koppelen aan inrichtingskansen
Harmsen, J. ; Sonneveld, C. ; Brandsen, F. - \ 2002
ArenA 8 (2002)6. - ISSN 1383-7974 - p. 8 - 9.
bagger - slib - schoonmaken - recycling - afvalverwerking - afvalbeheer - ruimtelijke ordening - landinrichting - landgebruik - landgebruiksplanning - baggerspecie - bodemreiniging - bodemverontreiniging - milieu - waterbodem - Noord-Holland - Wieringermeer - dredgings - sludges - cleaning - waste treatment - waste management - physical planning - land development - land use - land use planning
N.a.v. een studiedag over het omgaan met baggerspecie wordt de oplossing van de baggerspecieproblematiek alleen mogelijk geacht als het onderdeel wordt van de ruimtelijke ordening
Vogels en het Interprovinciaal Windpark Afsluitdijk; beoordeling effecten van het Nuon IPWA-alternatief
Dirksen, S. ; Spaans, A.L. - \ 2002
Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport 02-015) - 34 p.
broedvogels - ecologie - fauna - ornithologie - watervogels - windmolenpark - Friesland - Noord-Holland - Afsluitdijk - Waddenzee - IJsselmeer
Sturen door stimuleren: terugkijken en vooruitblikken
Jonge, J.M. de; Jonkhof, J.F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 568) - 126
ruimtelijke ordening - leerervaringen - gevalsanalyse - levensomstandigheden - milieu - innovaties - communicatie - cultuur - innovatie - planologie - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Drachten - Almelo - Beverwijk - Dordrecht - physical planning - learning experiences - case studies - living conditions - environment - innovations - communication - culture
Terugblik op het project Voordbeeldplannen Vierde Nota van VROM, vanuit het perspectief van planning als leerproces. Opdracht vanuit RPD en LNV
Vluchtstroken voor gruttogezinnen; werken ze?
Schekkerman, H. - \ 2002
Nieuws van Waterland 5 (2002). - p. 10 - 11.
agrarisch natuurbeheer - ecologie - fauna - grasland - grutto - landbouw - ornithologie - weidebouw - weidevogels - Noord-Holland - Waterland
Beleving kustveiligheid
Berg, A.E. van den; Jacobs, M.H. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Reeks Belevingsonderzoek 4 / Alterra-rapport 583) - 97
kusten - veiligheid - beleid - waterbeheer - kustgebieden - taxatie - perceptie - risicoschatting - woonwijken - nederland - bescherming - belevingsonderzoek - kust - omgevingspsychologie - Friesland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - coasts - protection - safety - policy - water management - coastal areas - valuation - perception - risk assessment - residential areas - netherlands
Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar de bereidheid van kustbewoners om overstromingsrisico's en maatregelen voor kustveiligheid te accepteren. Het onderzoek bestond uit twee delen: open interviews met bewoners van zes kustplaatsen, en een kwantitatief vervolgonderzoek onder bewoners uit dezelfde kustplaatsen waarin drie verschillende scenario's voor kustveiligheid werden voorgelegd. De presentatie van informatie over de scenario's was speciaal toegesneden op de a-priorikennis van de kustbewoners. Uit de open interviews bleek dat kustbewoners zich over het algemeen veilig voelen en een groot vertrouwen hebben in de overheid als bewaker van kustveiligheid. In het vervolgonderzoek kwamen de zeewaartse strategie en het handhaven van de huidige situatie als beste naar voren. De landinwaartse strategie werd het minst positief beoordeeld. In alle kustplaatsen hechtte men verreweg het meeste belang aan het redden van mensenlevens.
Groene meters; toetsing van de groennorm uit het beoordelingskader Groen in de stad
Bezemer, V. ; Visschedijk, P.A.M. ; Bervaes, J.C.A.M. ; Boer, T.A. de - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 584) - 47
stedelijke gebieden - groene zones - stadsomgeving - vegetatie - stedelijke planning - normen - kwantiteitscontrole - nederland - stedelijk groen - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Utrecht - Brabant - Enschede - Lelystad - Nijmegen - Amsterdam - Den Haag - Leiden - Rotterdam - Breda - Den Bosch - urban areas - green belts - urban environment - vegetation - urban planning - standards - quantity controls - netherlands
De groennorm die in dit onderzoek wordt getoetst is de groennorm van het Beoordelingskader Groen in de Stad. Sinds de jaren zestig zijn verschillende groennormen gehanteerd. Sommige van deze normen komen uit de hoek van de recreatie en natuur, andere uit de huisvestingssfeer. Deze studie is in het kader van GIOS uitgevoerd
Behoud veenweidegebied; een ruimtelijke verkenning
Rienks, W. ; Gerritsen, A.L. ; Meulenkamp, W.J.H. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 563) - 118
veengebieden - waterbeheer - bodemdaling - landgebruik - nederland - waterstand - veenweiden - hydrologie - landbouw - landschap - natuur - ruimtelijke ordening - veenweidegebied - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - peatlands - subsidence - water management - land use - netherlands - water level - peat grasslands
In opdracht van het ministerie van LNV heeft Alterra de in het Structuurschema Groene Ruimte 2 deel 1 genoemde vernattingstrategieën voor het veenweidegebied ruimtelijk uitgewerkt. In eerste instantie is het veenweidegebied opgedeeld in zestien deelgebieden. Vervolgens is aan de hand van elf criteria gekeken welk effect de verschillende strategieën hebben op de gebieden. Op basis van deze uitkomsten worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
Effect van treinverkeer op dichtheden weidevogels
Tulp, I. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Braak, C.J.F. ter; Waterman, E. ; Bergers, P.J.M. ; Dirksen, S. ; Snep, R.P.H. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2002
Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport / Bureau Waardenburg 02-034) - 106 p.
geluidsbelasting - infrastructuur - landschapsecologie - treinverkeer - versnippering - weidevogels - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland
Omvormingsbeheer naaldbos en herstel duinroosjesvegetatie Amsterdamse Waterleidingduinen; de bodemkundige uitgangstoestand
Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 483) - 37
vegetatie - naaldbossen - herstel - duinplanten - duinen - duingraslanden - rosa pimpinellifolia - bodemchemie - ligstro - bedrijfsvoering - nederland - bodemkunde - bosbeheer - humusprofiel - Noord-Holland - vegetation - coniferous forests - rehabilitation - duneland plants - dunes - dune grasslands - soil chemistry - litter - management - netherlands
In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt een experiment uitgevoerd om te onderzoeken welke beheersvorm het meest geschikt is voor de omvorming van naaldbos naar vegetaties met duinroosjes. Inrichtingsmaatregelen betreffen kappen, kappen en strooiselverwijdering, en kappen en plaggen. Na de inrichtingsmaatregelen is de bodemkundige uitgangsituatie van de verschillende proefvlakken vastgelegd. Het humusprofiel is beschreven, waarna de horizonten bemonsterd werden. De monsters zijn chemisch geanalyseerd om de basen- en nutriëntentoestand te bepalen. Na bepaling van elementgehalten zijn elementvoorraden in het profiel berekend. De resultaten zijn met een variantieanalyse getoetst op verschillen tussen de behandelingen en binnen de replica's van de behandelingen.
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities; resultaten inventarisatie 2001
Beets, C.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2002
Unknown Publisher - 182 p.
bodem - ecologie - grondwaterstand - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland
Vogelkundige waarden van de polder Zeevang, 1996-2001; een evaluatie in het kader van de EG-Vogelrichtlijn
Schekkerman, H. ; Beintema, A.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 450) - 29
anas - vogels - richtlijnen (directives) - bescherming - monitoring - nederland - waadvogels - ecologie - fauna - ornithologie - trekvogels - watervogels - Noord-Holland - birds - directives - protection - netherlands - waders
In dit rapport worden de meest recente gegevens over het voorkomen van trekkende watervogelsoorten in de polder de Zeevang en omgeving (Noord-Holland) samengevat. Op grond van de drempeloverschrijdende aantallen overwinterende smienten (Anas penelope)wordt geadviseerd de Zeevang aan te wijzen als speciale beschermingszone onder de EG-Vogelrichtlijn.
Mogelijke gevolgen van de tweede fase van IJburg voor watervogels in de speciale beschermingszone IJmeer; een beoordeling in het kader van de EG-Vogelrichtlijn
Schekkerman, H. ; Beintema, A.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 431) - 45
vogels - water - richtlijnen (directives) - bescherming - stadsontwikkeling - nederland - amsterdam - ecologie - fauna - ornithologie - watervogels - Noord-Holland - birds - directives - protection - urban development - netherlands
In dit rapport wordt een beoordeling gemaakt van de mogelijke gevolgen die de aanleg van de tweede fase van IJburg kan hebben op de vogelkundige waarden van de onder de EG-Vogelrichtlijn aangewezen Speciale Beschermingszone IJmeer. Geconcludeerd wordtdat voor de meeste relevante soorten watervogels een neutraal tot licht positief effect te verwachten valt, maar dat er twee aandachtspunten zijn die mogelijk kunnen leiden tot negatieve effecten: sterfte van driehoeksmosselen door sediment dat vrijkomt bij de opspuiting, en verstoring van watervogels door (water)recreatie. Verdere studies zouden moeten uitwijzen in hoeverre dit daadwerkelijk tot problemen leidt.
De noordse woelmuis in Noord-Holland midden; heden en toekomst
Nijhof, B.S.J. ; Apeldoorn, R.C. van - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 576) - 50
microtus oeconomus - populatie-ecologie - verspreiding - conservering - habitats - vegetatie - muridae - nederland - netwerken - habitatfragmentatie - fauna - knaagdieren - landschapsecologie - woelmuis - zoogdieren - Noord-Holland - population ecology - dispersal - conservation - vegetation - netherlands - networks - habitat fragmentation
Dit rapport beschrijft de verspreiding van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) in de provincie Noord-Holland. De relatie tussen voorkomen/verspreiding en vegetatie wordt beschreven. De analyse van de duurzaamheid van de huidige situatie wordt vergeleken met de duurzaamheid van de toekomstige situatie wanneer de provinciale ecologische hoofdstructuur uitgevoerd is. Knelpunten worden gesignaleerd en aanbevelingen gedaan om de duurzame instandhouding van de noordse woelmuis in Noord-Holland te garanderen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.