Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De wateropgave voor waterschap Rijn en IJssel; kwantificeren van de wateropgave voor vasthouden, bergen en afvoeren ten behoeve van de waterparagraaf in reconstructieplannen in oostelijk Gelderland en het opstellen van de deelstroomgebiedsvisie van het waterschap Rijn en IJssel
  Bakel, P.J.T. van; Bolt, F.J.E. van der; Immerzeel, W.W. ; Groenendijk, M. ; Wesseling, J.G. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 636) - 103
  waterbeheer - opslag - retentie - afvoer - watersystemen - stroomgebieden - ruimtelijke ordening - waterbeleid - hoogwaterbeheersing - waterschappen - gelderland - afwatering - grondwater - hydrologie - oppervlaktewater - stroomgebied - waterberging - waterhuishouding - Rijn - IJssel - water management - storage - retention - discharge - water systems - watersheds - physical planning - water policy - flood control - polder boards - gelderland
  Alterra heeft de wateropgave voor vasthouden, bergen en afvoeren gekwantificeerd ten behoeve van de waterparagraaf in reconstructieplannen in oostelijk Gelderland en ten behoeve van het opstellen van de deelstroomgebiedsvisie voor het beheersgebied van het waterschap Rijn en IJssel.
  Recreatietoervaart; 9 jaar later
  Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
  varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
  In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
  In de ban van de Betuwse dijken; deel 3 Doornenburg (Roswaard); een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Doornenburg (Over-Betuwe)
  Mulder, J.R. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 403) - 61
  dijken - leeftijd - archeologie - geschiedenis - bodemprofielen - nederland - bodemkarteringen - kaarten - historische geografie - gelderland - betuwe - bedijking - bodemkunde - cultuurhistorie - geologie - Rijn - dykes - age - archaeology - history - soil profiles - netherlands - soil surveys - maps - historical geography - gelderland - betuwe
  In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe langs de Roswaard te Doornenburg op twee plekken de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Het onderzochte dijkvak is om een middeleeuwse meanderlus van de Rijn gelegd. We hebben vrijwel zeker te maken met het oorspronkelijke dijklichaam, dat in de loop der eeuwen talloze malen aan herstel- en onderhoudswerkzaamheden onderhevig is geweest. Tot 1805 was het dijkvak circa 3,50 m hoog. In dat jaar werd de dijk met circa 90 cm verhoogd tot 4, 40 m. Bij de Kerkstraat was slechts het zuidelijke deel van de dijk verhoogd. Als een soort kade op de dijk. Waarschijnlijk had dit te maken met een afrit naar de Roswaard. Omstreeks 1880 werd de dijk nogmaals met 75 tot 90 cm klei opgehoogd en bereikte het dijklichaam een hoogte van circa 5, 20 m. Het dijklichaam is voornamelijk opgebouwd uit kalkrijke zavel en klei. De helling van binnentalud bedroeg circa 2 : 1. In 1799 brak het dijkvak op twee plaatsen door zonder de vorming van kolken. Met de aanleg van het Pannerdens Kanaal (1701-1707) kwam de leidijk tot stand en werd de bandijk om de Roswaard een slaperdijk, de Luiendijk genaamd.
  Ruimte voor de rivier, ruimte voor de natuur? : fasen 2 en 3: analyse van alternatieven en contouren van een langetermijnvisie
  Klijn, F. ; Rooij, S.A.M. van; Haasnoot, M. ; Higler, B.L.W.G. ; Nijhof, B.S.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (WL-rapport Q2824.10 / Alterra-rapport 513) - 65
  rivieren - hoogwaterbeheersing - inundatie - waterbeheer - ruimtelijke ordening - natuurbescherming - landschapsecologie - natuurontwikkeling - rivierengebied - Rijn - Waal - IJssel - Lek - Maas - rivers - flood control - flooding - water management - physical planning - nature conservation
  Rivierverruiming is een van de mogelijke oplossingen voor de te verwachten hogere rivierafvoeren. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil de kansen die hierbij voor natuur ontstaan optimaal benutten. In dit rapport worden een aantal alternatieve oplossingsrichtingen geanalyseerd op potentiele winst voor natuur en landschap. Vervolgens is een combinatie gemaakt van "het beste' uit alle alternatieven, die "natuurlijk duurzaam veilig" werd genoemd.
  Genetic diversity in river populations of European black poplar; implications for riparian eco-system management; proceedings of an international symposium held in Szekszárd, Hungary form 16-20 May, 2001
  Dam, B.C. van; Bordács, S. - \ 2002
  Budapest : Nyomda - 231
  populus nigra - genetische variatie - genetica - genetische diversiteit - rivieren - populaties - oeverbossen - conservering - bosbedrijfsvoering - europa - biodiversiteit - ecologie - natuurbeheer - natuurbehoud - natuurontwikkeling - ooibos - uiterwaarden - zwarte populier - België - Frankrijk - Hongarije - Italië - Nederland - Duitsland - Spanje - Oostenrijk - Wenen - Rijn - Ticino - Noord-Amerika - populus nigra - genetic variation - genetics - genetic diversity - rivers - populations - riparian forests - conservation - forest management - europe - Donau - Ticino
  Conserving genetic variation of Black Poplar along the Rhine river
  Dam, B.C. van; Vornam, B. ; Pohl, A. ; Smulders, M.J.M. ; Bovenschen, J. - \ 2001
  In: Proceedings of an International Symposium on Genetic diversity in river populations of European Black poplar - implications for riparian ecosystem management, Szekszárd, Hungary, 16-20 May 2001. - - p. 117 - 123.
  biodiversiteit - ecologie - genetica - ooibos - uiterwaarden - zwarte populier - Europa - Nederland - Duitsland - Rijn - Waal
  Downstream changes of facies architecture in a Middle Holocene advulsion belt, Rhine-Meuse delta, the Netherlands
  Makaske, B. ; Berendsen, H.J.A. ; Ree, M.H.M. van - \ 2001
  In: Fluvial sedimentology 2001; 7th international conference on fluvial sedimentology. Lincoln NB (USA), University of Nebraska, 2001 / Mason, J.A., Diffendal, R.F., Joeckel, R.M., - p. 185 - 185.
  fysische geografie - rivierkunde - sedimentatie - Rijn - Maas
  Biomarker responses in small mammals to establish ecotoxicological effects of contaminants in the Rhine river forelands in the Netherlands
  Bosveld, A.T.C. ; Brink, N.W. van den; Jong, J.B.F. de; Bie, P.A.F. de - \ 2001
  In: Biomarkers' 2001; biomarkers of environmental contamination; 24-26 September, 2001, Novotel Vermar, Póvoa de Varzim, Portugal. S.l. (Portugal), s.n., [2001] - p. 32 - 32.
  fauna - bodemverontreiniging - ecotoxicologie - fauna - milieuverontreiniging - uiterwaarden - zoogdieren - Rijn
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.