Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Agroproductie en milieu
  Oenema, O. - \ 2003
  In: Atlas LNV beleid in beeld. Alterra-rapport 807 / Kooistra, L., van den Bosch, G.F., - p. 15 - 22.
  landbouwproductie - milieuafbraak - verontreiniging - mest - nitraten - stankemissie - cartografie - nederland - atlas - beleid - broeikasgassen - geo-informatie - landbouw - landelijk gebied - mestoverschot - milieu - reconstructie - stankoverlast - Gelderland - Utrecht - agricultural production - environmental degradation - pollution - manures - nitrates - odour emission - mapping - netherlands - atlas
  Behoud veenweidegebied; een verkennende studie naar kosten, landschappelijke effecten en uitvoering van drie strategieën voor de veenweidegebieden
  Gerritsen, A.L. ; Kwakernaak, C. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 595) - 71
  graslanden - veengronden - conservering - waterbeheer - hydrologie - milieueffect - landschap - ruimtelijke ordening - economische analyse - kosten - nederland - veenweiden - economie - landbouw - veenweidegebied - vernatting - weidebouw - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - grasslands - peat soils - conservation - water management - hydrology - environmental impact - landscape - physical planning - economic analysis - costs - netherlands - peat grasslands
  In deel 1 van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte is het dilemma bij het waterbeleid voor het veenweidegebied beschreven. Enerzijds is er een maatschappelijke behoefte om het huidig karakter van het veenweidegebied met koeien in de wei te bewaren. Hiervoor is een redelijke drooglegging noodzakelijk. Anderzijds leeft de wens om het snel dunner worden van de veenbodem tegen te gaan. Dat vraagt juist een sterke vernatting van de veenbodem. Om uit dit dilemma te komen zijn drie strategieën voor omgaan met water in de veenweidegebieden geformuleerd: beperkte drooglegging, passieve vernatting en actieve vernatting. Het Ministerie van LNV heeft aan Alterra gevraagd om in de bestaande literatuur en door interviews met deskundigen na te gaan wat er bekend is over financiële, economische en landschappelijke effecten van deze strategieën en met welk bestuurlijk instrumentarium deze strategieën uitgevoerd zouden kunnen worden. Ter vergelijking is ook ingegaan op gevolgen van het voortzetten van het huidige beleid voor de veenweidegebieden.
  Recreatietoervaart; 9 jaar later
  Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
  varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
  In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
  Excursieverslagen 1999
  Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. - \ 2002
  PKN - 117 p.
  botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - flora
  Rijksbufferzones; verleden, heden en toekomst
  Bervaes, J.C.A.M. ; Kuindersma, W. ; Onderstal, J. - \ 2002
  Den Haag [etc.] : [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Communicatie] [etc.] - ISBN 9789077167120 - 94
  regionale parken - open ruimten - landschapsbouw - landschapsbescherming - nationale planning - landgebruiksplanning - stedelijke planning - regionale planning - overheidsbeleid - nederland - bufferzones - bufferzone - landinrichting - planologie - recreatie - ruimtelijke ordening - verstedelijking - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Limburg - Randstad - regional parks - open spaces - landscaping - landscape conservation - national planning - land use planning - urban planning - regional planning - government policy - netherlands - buffer zones
  In de Eerste Nota voor de Ruimtelijke Ordening werd het instellen van bufferstroken of bufferzones tussen stadsagglomeraties in de Randstad aangekondigd met als doel de openheid daartussen te handhaven. Bereikbaarheid van het buitengebied voor recreatie was ook een belangrijk motief. Strategische grondaankopen hoorden erbij. Later groeide het besef in deze bufferzones ook nutsfuncties te realiseren om de kwaliteit te vergroten, zoals bos, natuur, recreatiegebieden en bedrijfsvergroting van landbouwbedrijven met het oog op het landschapsbehoud. Veel gronden werden aangekocht door BBL. Herinrichting vindt plaats in landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangekondigd het fenomeen bufferzoneop te heffen en om te vormen naar regionale parken. Daarom moet de balans opgemaakt worden. De geschiedenis van de rijksbufferzones, de huidige stand van zaken en een inschatting van de consequenties van de beleidswijziging zijn in beeld en in kaart gebracht.
  Is Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. increasing in the Netherlands?
  Londo, G. - \ 2002
  Lindbergia 27 (2002)2. - ISSN 0105-0761 - p. 63 - 70.
  vegetatie - plantenecologie - plantengeografie - nederland - bryophyta - bryologie - ecologie - grasland - mossen - natuurtuin - Utrecht - Leersum - Scherpenzeel - vegetation - plant ecology - bryophyta - phytogeography - netherlands
  In two experimental nature gardens a strong increase of Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. was observed over the period 1980-2000. The species expanded on several soil types and in various grassland communities. Data on R. squarrosus from other parts of the Netherlands suggest that this is not only a local phenomenon. In various places a clear increase of the species was observed. The formation of a thick layer by the species seems to be a new phenomenon. Atmospheric deposition of nutrients may be an important factor in the increase of R. squarrosus.
  Sturen door stimuleren: terugkijken en vooruitblikken
  Jonge, J.M. de; Jonkhof, J.F. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 568) - 126
  ruimtelijke ordening - leerervaringen - gevalsanalyse - levensomstandigheden - milieu - innovaties - communicatie - cultuur - innovatie - planologie - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Drachten - Almelo - Beverwijk - Dordrecht - physical planning - learning experiences - case studies - living conditions - environment - innovations - communication - culture
  Terugblik op het project Voordbeeldplannen Vierde Nota van VROM, vanuit het perspectief van planning als leerproces. Opdracht vanuit RPD en LNV
  Groene meters; toetsing van de groennorm uit het beoordelingskader Groen in de stad
  Bezemer, V. ; Visschedijk, P.A.M. ; Bervaes, J.C.A.M. ; Boer, T.A. de - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 584) - 47
  stedelijke gebieden - groene zones - stadsomgeving - vegetatie - stedelijke planning - normen - kwantiteitscontrole - nederland - stedelijk groen - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Utrecht - Brabant - Enschede - Lelystad - Nijmegen - Amsterdam - Den Haag - Leiden - Rotterdam - Breda - Den Bosch - urban areas - green belts - urban environment - vegetation - urban planning - standards - quantity controls - netherlands
  De groennorm die in dit onderzoek wordt getoetst is de groennorm van het Beoordelingskader Groen in de Stad. Sinds de jaren zestig zijn verschillende groennormen gehanteerd. Sommige van deze normen komen uit de hoek van de recreatie en natuur, andere uit de huisvestingssfeer. Deze studie is in het kader van GIOS uitgevoerd
  Behoud veenweidegebied; een ruimtelijke verkenning
  Rienks, W. ; Gerritsen, A.L. ; Meulenkamp, W.J.H. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 563) - 118
  veengebieden - waterbeheer - bodemdaling - landgebruik - nederland - waterstand - veenweiden - hydrologie - landbouw - landschap - natuur - ruimtelijke ordening - veenweidegebied - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - peatlands - subsidence - water management - land use - netherlands - water level - peat grasslands
  In opdracht van het ministerie van LNV heeft Alterra de in het Structuurschema Groene Ruimte 2 deel 1 genoemde vernattingstrategieën voor het veenweidegebied ruimtelijk uitgewerkt. In eerste instantie is het veenweidegebied opgedeeld in zestien deelgebieden. Vervolgens is aan de hand van elf criteria gekeken welk effect de verschillende strategieën hebben op de gebieden. Op basis van deze uitkomsten worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
  Effect van treinverkeer op dichtheden weidevogels
  Tulp, I. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Braak, C.J.F. ter; Waterman, E. ; Bergers, P.J.M. ; Dirksen, S. ; Snep, R.P.H. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2002
  Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport / Bureau Waardenburg 02-034) - 106 p.
  geluidsbelasting - infrastructuur - landschapsecologie - treinverkeer - versnippering - weidevogels - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland
  Onkruid vergaat wel! : handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten
  Spijker, J.H. ; Hekman, J. ; Teunissen, M.B. ; Mantingh, R. - \ 2002
  Wageningen : Alterra - 117
  onkruidbestrijding - milieubescherming - verontreinigingsbeheersing - openbaar groen - waterverontreiniging - bestrating - bestrijdingsmiddelen - milieu - Overijssel - Gelderland - Utrecht - weed control - environmental protection - pollution control - public green areas - water pollution - pavements
  Op 31 mei 2002 vond in Zwolle een symposium plaats met als thema 'Gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten'. Het Platform diffuse bronnen provincie Utrecht en de regioteams diffuse bronnen van de provincies Gelderland en Overijssel willen gemeenten helpen bij het verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom is het handboek 'Onkruid vergaat wel!' gemaakt, dat tijdens het symposium gepresenteerd werd.
  Naar een steekproef landschap; ontwerp van een methode en pilotstudie
  Farjon, J.M.J. ; Bont, C.H.M. de; Kalkhoven, J.T.R. ; Koomen, A.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 359) - 82
  landschap - fysiografische elementen - taxatie - verandering - inventarisaties - gegevens verzamelen - methodologie - analytische methoden - proefprojecten - aardkunde - cultuurhistorie - groen-blauwe dooradering - ruimtelijke kwaliteit - ruimtelijke ordening - Gelderland - Utrecht - Zeeland - Brabant - Zieuwent - Abcoude - NIsse - Tilburg - landscape - physiographic features - valuation - change - inventories - data collection - methodology - analytical methods - pilot projects - monitoring
  Kwantitatieve gegevens over de veranderingen in het landschap ontbreken vrijwel op nationaal niveau. Dit rapport beschrijft een methode om veranderingen in de graadmeter landschapswaarde te volgen. Het geeft inventarisatieprotocollen voor de variabelen ruimtegebruik, groen-blauwe dooradering, beheerstoestand kleine landschapselementen, informatiewaarde van terreinvormen en ontginningsgeschiedenis, en maat van de ruimte. De methode is ontwikkeld en getest in vier gebiedjes (Tilburg-Zuidwest, Zieuwent,Abcoude, Nisse).
  Establishment of an urban GIS in the framework of the Greenscom project; pilot study Houten (the Netherlands)
  Thunnissen, H.A.M. - \ 2001
  In: Case study manual; work package 3 / Tjallingii, S.P., van den Top, I.M., Aalbers, C.B.E.M.,
  geo-informatie - grondgebruik - stedelijk gebied - Utrecht - Houten
  Living with floods; resilience strategies for flood risk management and multiple land use in the lower Rhine River basin
  Vis, M. ; Klijn, F. ; Rooij, S.A.M. van; Buuren, M. van - \ 2001
  Delft [etc.] : WL/Hydraulics [etc.] - 146
  overstromingen - rivieren - stroomvlakten - landgebruik - rijn - landschapsecologie - meervoudig ruimtegebruik - overstroming - planologie - ruimtelijke ordening - waterbeheer - waterberging - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Waal - IJssel - floods - rivers - floodplains - land use - river rhine
  Versnippering door bestaande infrastructuur
  Grift, E.A. van der; Hoogeveen, Y.R. ; Kamphorst, D.A. ; Jaarsma, C.F. ; Kleijberg, R.J.M. ; Piepers, A.A.G. ; Snep, R.P.H. ; Soesbergen, M. ; Veenbaas, G. ; Vries, J.G. de - \ 2001
  In: Infrastructuur en natuur; versnippering en ontsnippering. Nationaal overzicht in het kader van COST-actie 341. DWW Ontsnipperingsreeks Deel 39 / Piepers, A.A.G., Delft : Rijkswaterstaat - p. 47 - 73.
  fauna - infrastructuur - landschapsecologie - natuur - versnippering - Utrecht
  Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei
  Jaarsma, N.G. ; Verdonschot, P.F.M. ; Nijboer, R.C. ; Hoorn, M.W. van den - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 377) - 107
  waterkwaliteit - hydrobiologie - waterlopen - biologische monitoring - aquatische ecosystemen - ecohydrologie - gelderland - aquatische ecologie - beken - fauna - natuurontwikkeling - oppervlaktewater - vegetatie - Utrecht - Veluwe - Gelderse Vallei - water quality - hydrobiology - streams - biomonitoring - aquatic ecosystems - ecohydrology - gelderland - fauna
  Het project Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei heeft ten doel om toetsbare streefbeelden te ontwikkelen voor de stromende wateren in het beheersgebied van de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem. Het is het vervolg van het project Maatweb stromende wateren Veluwe & Vallei. In het maatwebproject zijn de verschillende macrofaunagemeenschappen van de stromende wateren in het beheersgebied beschreven. Voor de in totaal dertien onderscheiden gemeenschapstypen uit dit rapport zijn negen streefbeelden ontwikkeld. Deze bestaan uit een beschrijving van de gewenste abiotische condities in combinatie met biotische indicatorsoorten van macrofauna en macrofyten. Daarnaast zijn de te verwachten vissen, amfibieën en vogels bij de streefbeelden vermeld. Selectie van de macrofauna heeft plaatsgevonden met behulp van literatuuronderzoek. Tevens zijn, door middel van statistische analyse, ecologische preferenties van macrofaunataxa voor een aantal voor het streefbeeld relevante milieuvariabelen bepaald.
  Veranderingen in de natuur van een gemeente in de Gelderse Vallei
  Londo, G. ; Haan, N. de; Lagerweij, J. - \ 2001
  De Levende Natuur (2001). - ISSN 0024-1520
  natuurbescherming - landschap - landschapsbescherming - herstel - flora - fauna - biodiversiteit - soortendiversiteit - botanische samenstelling - milieuafbraak - agrarische bedrijfsvoering - vegetatie - habitat vernietiging - natuur - gelderland - gelderse vallei - ecologie - landbouw - Utrecht - Scherpenzeel - nature conservation - landscape - landscape conservation - rehabilitation - biodiversity - species diversity - botanical composition - environmental degradation - farm management - vegetation - habitat destruction - nature
  Beschrijving van de veranderingen in de natuur van de gemeente Scherpenzeel in de laatste 50 jaar: veranderingen in natuur en landschap (graslanden, akkers, heide, bermen, wateren), vooral wat betreft de botanische samenstelling, en veranderingen in de fauna (vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, dagvlinders). Als gevolg van intensivering van de landbouw en vermesting is de biodiversiteit sterk achteruit gegaan; herstel van natuurwaarden is gedeeltelijk wel mogelijk (vooral van meer natuurlijke, permanente graslanden)
  Perspectieven voor het landschap; behoud en versterking van het agrarische cultuurlandschap
  Kloen, H. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Guldemond, J.A. ; Boer, T.A. de; Dijkstra, H. ; Kalkhoven, J.T.R. ; Kool, A. ; Leopold, R. ; Oerlemans, N. ; Sprangers, H. ; Terwan, P. - \ 2001
  Utrecht : Centrum voor Landbouw en Milieu - ISBN 9789056341411 - 107
  landschap - plattelandsontwikkeling - landbouwgrond - landgebruik - meervoudig landgebruik - beleid - ruimtelijke ordening - nederland - ondernemerschap - cultuurlandschap - landbouw - landelijk gebied - landschapsbeheer - meervoudig ruimtegebruik - Groningen - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg - landscape - rural development - agricultural land - land use - multiple land use - policy - physical planning - netherlands - entrepreneurship - cultural landscape
  Rijksbufferzones; verleden, heden en toekomst
  Bervaes, J.C.A.M. ; Kuindersma, W. ; Onderstal, J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 360) - 94
  ruimtelijke ordening - landgebruiksplanning - zonering - bouwcontroles - nederland - overheidsbeleid - bufferzones - bufferzone - landinrichting - planologie - Randstad - recreatie - verstedelijking - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Limburg - physical planning - land use planning - zoning - building controls - netherlands - government policy - buffer zones
  In de Eerste Nota voor de Ruimtelijke Ordening werd het instellen van bufferstroken of bufferzones tussen stadsagglomeraties in de Randstad aangekondigd met als doel de openheid daartussen te handhaven. Bereikbaarheid van het buitengebied voor recreatie was ook een belangrijk motief. Strategische grondaankopen hoorden erbij. Later groeide het besef in deze bufferzones ook nutsfuncties te realiseren om de kwaliteit te vergroten, zoals bos, natuur, recreatiegebieden en bedrijfsvergroting van landbouwbedrijven met het oog op het landschapsbehoud. Veel gronden werden aangekocht door BBL. Herinrichting vindt plaats in landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangekondigd het fenomeen bufferzoneop te heffen en om te vormen naar regionale parken. Daarom moet de balans opgemaakt worden. De geschiedenis van de rijksbufferzones, de huidige stand van zaken en een inschatting van de consequenties van de beleidswijziging zijn in beeld en in kaart gebracht.
  Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het Reestdal en de Westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 196) - 61
  bodemprofielen - landevaluatie - bodemchemie - oppervlakte-irrigatie - weiden - ecohydrologie - beekdalen - overijssel - beekdal - bodemkunde - grasland - natuur - verzuring - Utrecht - Reest - Westbroek - soil profiles - land evaluation - soil chemistry - surface irrigation - pastures - ecohydrology - brook valleys - overijssel
  In het Reestdal en de Westbroekse zodde worden vloeivelden ingericht ter bestrijding van verzuring van schraalgraslanden. Via een monitoringprogramma zullen de effecten van bevloeiing worden geregistreerd. De bodemkundige uitgangstoestand is vastgelegd door beschrijvingen en chemische analyses van het humusprofiel. De onderzochte profielen hebben een zuur karakter en bevatten pyriet. Met het chemische evenwichtsmodel ECOSAT is beoordeeld of de bodem voldoende ijzeroxiden en zwavelcomponenten bevat omvia reducerende processen de basenverzadiging in de profielen te kunnen laten stijgen. Alleen de veraarde kleiige horizonten in het Reestdal blijken vooral dankzij de accumulatie van pyriet een hoge basenverzadiging te kunnen realiseren. De profielen in Westbroek bevatten te weinig ijzeroxiden om een hoge basenverzadiging te kunnen genereren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.