Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==Zuid-Holland
Check title to add to marked list
Behoud veenweidegebied; een verkennende studie naar kosten, landschappelijke effecten en uitvoering van drie strategieën voor de veenweidegebieden
Gerritsen, A.L. ; Kwakernaak, C. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 595) - 71
graslanden - veengronden - conservering - waterbeheer - hydrologie - milieueffect - landschap - ruimtelijke ordening - economische analyse - kosten - nederland - veenweiden - economie - landbouw - veenweidegebied - vernatting - weidebouw - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - grasslands - peat soils - conservation - water management - hydrology - environmental impact - landscape - physical planning - economic analysis - costs - netherlands - peat grasslands
In deel 1 van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte is het dilemma bij het waterbeleid voor het veenweidegebied beschreven. Enerzijds is er een maatschappelijke behoefte om het huidig karakter van het veenweidegebied met koeien in de wei te bewaren. Hiervoor is een redelijke drooglegging noodzakelijk. Anderzijds leeft de wens om het snel dunner worden van de veenbodem tegen te gaan. Dat vraagt juist een sterke vernatting van de veenbodem. Om uit dit dilemma te komen zijn drie strategieën voor omgaan met water in de veenweidegebieden geformuleerd: beperkte drooglegging, passieve vernatting en actieve vernatting. Het Ministerie van LNV heeft aan Alterra gevraagd om in de bestaande literatuur en door interviews met deskundigen na te gaan wat er bekend is over financiële, economische en landschappelijke effecten van deze strategieën en met welk bestuurlijk instrumentarium deze strategieën uitgevoerd zouden kunnen worden. Ter vergelijking is ook ingegaan op gevolgen van het voortzetten van het huidige beleid voor de veenweidegebieden.
Het verdronken moerasbos van Ypenburg (Z.H.); micromorfologisch-landschapsgenetisch onderzoek
Kooistra, M.J. ; Exaltus, R.P. ; Pulleman, M.M. - \ 2002
Wageningen : Alterra - 22 p.
bodemkunde - landschapsgenese - micromorfologie - moerasbos - Zuid-Holland - Ypenburg
Recreatietoervaart; 9 jaar later
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
Kwaliteitsimpuls beleidsprocessen integraal waterbeheer; casus onderzoek naar de condities voor de kwaliteit van besluitvorming ten aanzien van de uitvoering van Waterbeheer 21ste eeuw
Balduk, C.A. ; Buunk, W.W. ; Neven, M.G.G. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 641) - 97
waterbeheer - beleid - waterbeleid - besluitvorming - kwaliteit - kwaliteitsnormen - integraal waterbeheer - bestuurskunde - ruimtelijke ordening - verdroging - wateroverlast - Overijssel - Regge - Dinkel - Zuid-Holland - Delfland - water management - policy - water policy - decision making - quality - quality standards - integrated water management
In de Startovereenkomst Waterbeleid 21e Eeuw zijn afspraken gemaakt over integraal waterbeheer. Dit onderzoek richt zich op de sterke en zwakke punten in het beleidsproces van de implementatie van integraal waterbeheer. In dit onderzoek is aansluitingbij de beleidspraktijk gezocht. Een analyse van drie casussen waarin het conflict tussen wateroverlast, verdroging en ruimtelijke ordening aan de orde is, heeft inzicht geleverd in de kwaliteit van besluitvorming in integraal waterbeheer. In de aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien, wordt ingegaan op mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls en is een voorstel voor beleidsrelevant onderzoek opgesteld.
Wijzigingen in de beschikbaarheid van verontreinigingen over een gradiënt van water naar land en de gevolgen voor bioaccumulatie en ecologische risico's
Postma, J.F. ; Keijzers, C.M. ; Faber, J.H. ; Belfroid, A.C. ; Besten, P.J. den - \ 2002
In: Samenvattingen (voordrachten en posters); 14e nationaal symposium BodemBreed. Gouda, SKB, 2002, blz. 13-14 / van Mullekom, P., Zijderlaan, D.,
bodemverontreiniging - ecotoxicologie - milieu - waterbodem - Zuid-Holland - Biesbosch
Excursieverslagen 1999
Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. - \ 2002
PKN - 117 p.
botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - flora
Rijksbufferzones; verleden, heden en toekomst
Bervaes, J.C.A.M. ; Kuindersma, W. ; Onderstal, J. - \ 2002
Den Haag [etc.] : [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Communicatie] [etc.] - ISBN 9789077167120 - 94
regionale parken - open ruimten - landschapsbouw - landschapsbescherming - nationale planning - landgebruiksplanning - stedelijke planning - regionale planning - overheidsbeleid - nederland - bufferzones - bufferzone - landinrichting - planologie - recreatie - ruimtelijke ordening - verstedelijking - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Limburg - Randstad - regional parks - open spaces - landscaping - landscape conservation - national planning - land use planning - urban planning - regional planning - government policy - netherlands - buffer zones
In de Eerste Nota voor de Ruimtelijke Ordening werd het instellen van bufferstroken of bufferzones tussen stadsagglomeraties in de Randstad aangekondigd met als doel de openheid daartussen te handhaven. Bereikbaarheid van het buitengebied voor recreatie was ook een belangrijk motief. Strategische grondaankopen hoorden erbij. Later groeide het besef in deze bufferzones ook nutsfuncties te realiseren om de kwaliteit te vergroten, zoals bos, natuur, recreatiegebieden en bedrijfsvergroting van landbouwbedrijven met het oog op het landschapsbehoud. Veel gronden werden aangekocht door BBL. Herinrichting vindt plaats in landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangekondigd het fenomeen bufferzoneop te heffen en om te vormen naar regionale parken. Daarom moet de balans opgemaakt worden. De geschiedenis van de rijksbufferzones, de huidige stand van zaken en een inschatting van de consequenties van de beleidswijziging zijn in beeld en in kaart gebracht.
Lijnopstellingen van windturbines geen barriOre voor voedselvluchten van meeuwen en sterns in de broedtijd
Bergh, L.M.J. van den; Spaans, A.L. ; Swelm, N.D. van - \ 2002
Limosa 75 (2002). - ISSN 0024-3620 - p. 25 - 32.
broedvogels - ecologie - fauna - ornithologie - watervogels - windmolenpark - windturbine - Zuid-Holland - Maasvlakte
Sturen door stimuleren: terugkijken en vooruitblikken
Jonge, J.M. de; Jonkhof, J.F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 568) - 126
ruimtelijke ordening - leerervaringen - gevalsanalyse - levensomstandigheden - milieu - innovaties - communicatie - cultuur - innovatie - planologie - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Drachten - Almelo - Beverwijk - Dordrecht - physical planning - learning experiences - case studies - living conditions - environment - innovations - communication - culture
Terugblik op het project Voordbeeldplannen Vierde Nota van VROM, vanuit het perspectief van planning als leerproces. Opdracht vanuit RPD en LNV
A comparison between farm gate balances and soil surface balances for 7 dairy farms in the Netherlands
Beek, C.L. van; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Brouwer, L. ; Oenema, O. - \ 2002
In: Proceedings; 6th international conference on diffuse pollution. S.l., IWA, [2002] - p. 570 - 572.
bodemchemie - fosfor - landbouw - milieu - mineralenbalans - nutriëntenkringloop - stikstof - veehouderij - Zuid-Holland
Beleving kustveiligheid
Berg, A.E. van den; Jacobs, M.H. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Reeks Belevingsonderzoek 4 / Alterra-rapport 583) - 97
kusten - veiligheid - beleid - waterbeheer - kustgebieden - taxatie - perceptie - risicoschatting - woonwijken - nederland - bescherming - belevingsonderzoek - kust - omgevingspsychologie - Friesland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - coasts - protection - safety - policy - water management - coastal areas - valuation - perception - risk assessment - residential areas - netherlands
Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar de bereidheid van kustbewoners om overstromingsrisico's en maatregelen voor kustveiligheid te accepteren. Het onderzoek bestond uit twee delen: open interviews met bewoners van zes kustplaatsen, en een kwantitatief vervolgonderzoek onder bewoners uit dezelfde kustplaatsen waarin drie verschillende scenario's voor kustveiligheid werden voorgelegd. De presentatie van informatie over de scenario's was speciaal toegesneden op de a-priorikennis van de kustbewoners. Uit de open interviews bleek dat kustbewoners zich over het algemeen veilig voelen en een groot vertrouwen hebben in de overheid als bewaker van kustveiligheid. In het vervolgonderzoek kwamen de zeewaartse strategie en het handhaven van de huidige situatie als beste naar voren. De landinwaartse strategie werd het minst positief beoordeeld. In alle kustplaatsen hechtte men verreweg het meeste belang aan het redden van mensenlevens.
Groene meters; toetsing van de groennorm uit het beoordelingskader Groen in de stad
Bezemer, V. ; Visschedijk, P.A.M. ; Bervaes, J.C.A.M. ; Boer, T.A. de - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 584) - 47
stedelijke gebieden - groene zones - stadsomgeving - vegetatie - stedelijke planning - normen - kwantiteitscontrole - nederland - stedelijk groen - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Utrecht - Brabant - Enschede - Lelystad - Nijmegen - Amsterdam - Den Haag - Leiden - Rotterdam - Breda - Den Bosch - urban areas - green belts - urban environment - vegetation - urban planning - standards - quantity controls - netherlands
De groennorm die in dit onderzoek wordt getoetst is de groennorm van het Beoordelingskader Groen in de Stad. Sinds de jaren zestig zijn verschillende groennormen gehanteerd. Sommige van deze normen komen uit de hoek van de recreatie en natuur, andere uit de huisvestingssfeer. Deze studie is in het kader van GIOS uitgevoerd
Scheveningse Bosjes, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer van de gemeente Den Haag; opzet en eerste resultaten
Jong, J.J. de; Wijk, M.N. van; Berg, C.A. van den - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 481) - 25 p.
bosbeheer - bosbouw - Zuid-Holland - Den Haag
Behoud veenweidegebied; een ruimtelijke verkenning
Rienks, W. ; Gerritsen, A.L. ; Meulenkamp, W.J.H. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 563) - 118
veengebieden - waterbeheer - bodemdaling - landgebruik - nederland - waterstand - veenweiden - hydrologie - landbouw - landschap - natuur - ruimtelijke ordening - veenweidegebied - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - peatlands - subsidence - water management - land use - netherlands - water level - peat grasslands
In opdracht van het ministerie van LNV heeft Alterra de in het Structuurschema Groene Ruimte 2 deel 1 genoemde vernattingstrategieën voor het veenweidegebied ruimtelijk uitgewerkt. In eerste instantie is het veenweidegebied opgedeeld in zestien deelgebieden. Vervolgens is aan de hand van elf criteria gekeken welk effect de verschillende strategieën hebben op de gebieden. Op basis van deze uitkomsten worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
Effect van treinverkeer op dichtheden weidevogels
Tulp, I. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Braak, C.J.F. ter; Waterman, E. ; Bergers, P.J.M. ; Dirksen, S. ; Snep, R.P.H. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2002
Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport / Bureau Waardenburg 02-034) - 106 p.
geluidsbelasting - infrastructuur - landschapsecologie - treinverkeer - versnippering - weidevogels - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland
Historische ecotopen en morfologische processen rivieren; Haringvliet - Hollandsch Diep, Roerdalslenkmaas en Grensmaas
Maas, G.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 505) - 60
ecologie - morfologie - rivieren - geschiedenis - delta's - wetlands - maas - geomorfologie - historische ecologie - uiterwaarden - Zuid-Holland - Brabant - Limburg - Haringvliet - Hollandsch Diep - ecology - morphology - rivers - history - deltas - river meuse
Dit rapport geeft van een analyse van negentiende-eeuws kaartmateriaal van drie riviertrajecten langs de Maas en de benedenrivieren gericht op een beschrijving van de historische ecotopen en de geomorfologische processen. Voor het Haringvliet en Hollandsch Diep zijn aparte historische referenties bepaald. Verschillen werden gevonden in het voorkomen van brede intergetijdenzones met biezengorzen en vloedbossen/grienden langs de oevers van het Hollandsch Diep, en zandplaten en rietgorzen in de intergetijdenzone van het Haringvliet. De Roerdalslenkmaas en Grensmaas werden gedomineerd door akkers en grasland. Overeenkomsten tussen de riviertrajecten werden gevonden in het aandeel oeverwalecotopen, moerassig grasland, moerassig ooibos, strangen en het voorkomen van steiloevers. Langs de Grensmaas kwam procentueel twee maal zo veel ooibos voor als in de noordelijke Roerdalslenk. In een overzichtstabel is de kansrijkdom van processen in de historische situatie voor negen riviertrajecten samengevat.
Het voorkomen van de regenworm Allolobophora cupulifera in Nederland (oligochaeta: lumbricidae)
Ma, W.C. ; Bodt, J.M. de - \ 2002
Nederlandse Faunistische Mededelingen 16 (2002). - ISSN 0169-2453 - p. 57 - 62.
oligochaeta - aardwormen - zoögeografie - land van maas en waal - alblasserwaard - uiterwaarden - bodemecologie - bodemfauna - regenworm - Gelderland - Zuid-Holland - earthworms - zoogeography - river forelands
In dit artikel worden de eerste twee Nederlandse vindplaatsen van de zeldzame regenworm A. cupulifera beschreven. Deze vochtminnende regenworm werd gevonden in het veenweidegebied van de polder Kortenbroek in de Alblasserwaard en in de uiterwaardengebied Afferdensche en Deestsche Waarden
Effect of nutrient loading on surface waters in polder Bergambacht, the Netherlands
Liere, L. van; Janse, J. ; Jeuken, M. ; Puijenbroek, P. van; Schoumans, O.F. ; Hendriks, R.F.A. ; Roelsma, J. ; Jonkers, D. - \ 2002
In: Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 / Steenvoorden, J., Claessen, F., - p. 213 - 218.
waterverontreiniging - nitraten - fosfaten - sloten - oppervlaktewater - modellen - krimpenerwaard - hydrologie - landbouw - milieu - nutriënten - waterbeheer - waterkwaliteit - Zuid-Holland - Bergambacht - ditches - surface water - water pollution - nitrates - phosphates - models
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities; resultaten inventarisatie 2001
Beets, C.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2002
Unknown Publisher - 182 p.
bodem - ecologie - grondwaterstand - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland
Intermeuse: the Meuse reconnected; final report of IRMA/SPONGE project No. 9, December 2001
Geilen, N. ; Pedroli, B. ; Looy, K. van; Krebs, L. ; Jochems, H. ; Rooij, S. van; Sluis, T. van der - \ 2001
Delft : NCR - 82
stroomvlakten - hoogwaterbeheersing - herstel - evaluatie - stroomgebieden - rivieren - ruimtelijke ordening - integraal waterbeheer - maas - ecologie - rivierherstel - rivierkunde - Europa - Frankrijk - België - Nederland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg - floodplains - flood control - rehabilitation - evaluation - watersheds - rivers - physical planning - integrated water management - river meuse
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.