Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 74

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==aanbod
Check title to add to marked list
The social dynamics of smart grids : On households, information flows & sustainable energy transitions
Naus, Joeri - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): G. Spaargaren, co-promotor(en): B.J.M. van Vliet; H.M. van der Horst. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436977 - 234
households - sustainable energy - energy consumption - supply - energy policy - netherlands - huishoudens - duurzame energie - energiegebruik - aanbod - energiebeleid - nederland

In international climate and energy policy the development of smart grids features as a critical new step in the transition towards a sustainable energy future. Smart grids enable two-way energy and information exchange between households and energy providers. Drawing on social practice theories, transition theories and informational governance, this thesis seeks to shed light on the changes that are taking place at the level of households: How do householders understand, handle and use new information flows? How can we conceptualise the interplay between households and smart energy systems? And what does this mean for householder participation in smart energy transitions? The thesis suggests that the key to understanding and governing the social dynamics of smart grids lies in the ‘Home Energy Management-practices’ (HEM-practices) that are emerging at the interface between households and wider energy systems.

Synthese monitoring mestmarkt 2006-2012
Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 18)
dierlijke meststoffen - markten - monitoring - landbouwtellingen - schattingen - aanbod - vraag - kosten - landbouw - nederland - animal manures - markets - agricultural censuses - estimates - supply - demand - costs - agriculture - netherlands
De aanvoer en afzet van dierlijke mest via de mestmarkt in Nederland zijn op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor de periode 2006-2012 in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van analyses van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) van RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en op basis van modelberekeningen met MAMBO. Dit WOt-technical report geeft een synthese van de resultaten. Op basis van vergelijkbare meststromen is het aanbod op basis van de VDM’s 73 mln. kg fosfaat. Op basis van modelberekeningen is dit aanbod 74 mln. kg fosfaat. De afzet naar landbouwbedrijven vormt met 40% de belangrijkste afzetpost op de VDM’s. De overige afzetposten op de VDM’s zijn export (28%), verwerking (28%), particulieren (3%) en overige bestemmingen (1%)
Improving the shallot and hot pepper cultivation system in the coastal plain of Northern Java
Putter, H. de; Witono, A. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 1) - 18
sjalotten - peper - teelt - groenteteelt - indonesië - handel - boerenmarkten - marketing - rentabiliteit - inkomen - jaarrondproductie - aanbod - shallots - pepper - cultivation - vegetable growing - indonesia - trade - farmers' markets - profitability - income - all-year-round production - supply
This report aims to improve cultivation and to enhance farmers' income in the Brebes region of Northern Java. First, a brief description of vegetable cultivation in the Brebes region is given. Also profits of vegetable cultivation are discussed and bottlenecks in the current cultivation system. In shallot and hot pepper cultivation a main constraint is the alternating change in land use. With rice cultivation the land is levelled and flooded and with vegetable cultivation raised beds are made. As a result problems are present with soil fertility, hence high fertilizer rates are applied and poor crop growth is present. Another constraint is the small field size per farm, where only at a few days a year harvest takes place. As a result individual farmers are not able to supply year round large quantities and therefore are unable to make arrangements with traders. In case farmers can organize themselves as a group they can produce year round a good quantity making it interesting for traders to make arrangements with this farmers’ group. Based on the conclusions it is proposed to start up activities to address the following topics: - Permanent vegetable crop cultivation system. - Year round supply of product and direct linking to a market.
Crisispreventie via een telersvereniging : casus de Nederlandse champignonsector
Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, M.A.P.M. van; Jukema, G.D. ; Leeuwen, K. van; Litjens, M.E.G. - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota / LEI Wageningen UR : Werkveld Sectoren en bedrijven ) - 42
agrarische economie - paddestoelen - agaricus - marktprijzen - prijsvorming - aanbod - coöperatieve verenigingen - crises - wetgeving - Nederland - agricultural economics - mushrooms - market prices - price formation - supply - cooperative societies - legislation - Netherlands
Er is behoefte aan aanbodstabiliteit door organisatie van de champignonketen. De champignonketen moet van fragmentatie en gebrek aan samenwerking naar een situatie van organisatie en langetermijnsamenwerking. Dit vraagt om afstemming van vraag en aanbod door marktgerichte productie van telers via een krachtige telersvereniging met behulp van het preventie-instrument clearing house. In het huidige onderzoek is een analyse gemaakt van de toepassingsmogelijkheden naar de marktsituatie in champignons op basis van tijdreeksanalyse van prijzen en volumes. De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO)-Verordening biedt voor producenten meer mogelijkheden met betrekking tot aanbodbundeling dan tot nu toe in Nederland ingezet wordt. Het is mogelijk producenten en mededingingsautoriteiten duidelijkheid te bieden over de nationale uitwerking van de GMO-verordening, waardoor fricties met de mededingingsregels niet meer voorkomen.
Bijvoeren van Macrolophus in tomaat
Messelink, G.J. ; Holstein, R. van - \ 2013
glastuinbouw - reduviidae - macrolophus caliginosus - solanum lycopersicum - bestrijdingsmethoden - plagenbestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - voedselvoorziening - aanbod - proeven - greenhouse horticulture - reduviidae - macrolophus caliginosus - solanum lycopersicum - control methods - pest control - biological control agents - food supply - supply - trials
Posterpresentatie over de roofwants Macrolophus pygmaeus (=caliginosus). De wants is de basis voor de biologische bestrijding in tomaat. Echter, de vestiging van deze roofwants komt vaak moeizaam op gang in de periode winter- voorjaar. Er lijken goede mogelijkheden te zijn om de populatieopbouw in het gewas te versnellen met alternatief voedsel.
Eén zwaluw maakt nog geen zomer : nu hogere seizoensprijzen, maar financiering vindt plaats op basis van gemiddelde prijzen
Roelofs, P.F.M.M. - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)48. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
fruitteelt - rassen (planten) - agrarische handel - marketing - aanbod - marktprijzen - gemiddelde prijzen - fruit growing - varieties - agricultural trade - supply - market prices - average prices
De commissie prijsprognoses appel en peer boog zich onlangs over de lange termijnverwachtingen voor de afzetprijzen van de belangrijkste appel- en perenrassen. Gelukkig zijn de tekenen voor het huidige afzetseizoen gunstig. Bij het opstellen van bedrijfsplannen en financiringsaanvragen moeten telers daarentegen rekenen met te verwachten afzetprijzen op de langere termijn. Die zijn gebaseerd op de (bij voorkeur bedrijfseigen) prijzen van de afgelopen vijf jaar en die stegen gemiddeld niet.
Liberalisering verwerking categorie 1- en categorie 2-slachtbijproducten : een marktanalyse
Oosterkamp, E.B. ; Hoste, R. ; Aramyan, L.H. - \ 2012
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Markt & ketens )
afvalverwerking - dierlijk afval - kadaverafval - slachthuisafval - markten - aanbod - vraag - bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - dierlijk vet - vleesbeendermeel - waste treatment - animal wastes - carcass waste - slaughterhouse waste - markets - supply - demand - bioenergy - biofuels - animal fat - meat and bone meal
Aanleiding voor dit onderzoek vormen de beleidsbeslissingen om het destructiebestel te herzien, zoals ze in de memorie van toelichting bij de Wet Dieren verwoord worden uitgelegd. Hier staat dat alleen het op-halen en verwerken van kadavers gereguleerd zal blijven1 en de destructiemarkt voor ander categorie 1- en categorie 2-materiaal zal worden geliberaliseerd. De onderzoeksvragen zijn: 1. Hoeveel nieuwe verwerkers van categorie 1- en categorie 2-slachtbijproducten zullen toetreden? 2. Hoeveel materiaal zullen ze verwerken? Waar betrekken zij hun materiaal vandaan en tegen welke prijzen? De markt van dierlijke vetten en melen is klein maar ondoorzichtig. Opbrengstprijzen van verwerkte cat. 1- en cat. 2-slachtbijproducten zijn niet algemeen bekend, omdat ze onderling worden overeengekomen. Dat geldt ook voor niet-gereguleerde tarieven voor verwerking. De benadering in deze rapportage is daardoor meer kwalitatief gebleven en er zijn geen rentabiliteitsberekeningen uitgevoerd.
Nieuwe soorten glas, anti-reflectie coatings en alternatieve krijtschermen: Volop keuze om zonlicht diffuus te maken en reflectie te verminderen
Staalduinen, J. van; Hemming, S. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)4. - p. 21 - 23.
glastuinbouw - kassen - diffuus glas - gecoat glas - beschermende lagen - aanbod - gebruikswaarde - proeven - greenhouse horticulture - greenhouses - diffused glass - coated glass - protective coatings - supply - use value - trials
Glas- en coatingproducenten hebben in de afgelopen paar jaar veel werk gemaakt van de ontwikkeling van diffuse kasdekmaterialen en dito schermen voor de glastuinbouw. Het aanbod is hierdoor sterk verbreed. Silke Hemming van Wageningen UR Glastuinbouw houdt de nieuwe materialen tegen het licht en maakt een tussenbalans op. Telers met specifieke lichtwensen krijgen echt iets te kiezen.
Towards effective food chains : models and applications
Trienekens, J.H. ; Top, J.L. ; Vorst, J.G.A.J. van der; Beulens, A.J.M. - \ 2010
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861484 - 320
bedrijfsvoering - voedselketens - aanbod - kennis - informatiewetenschap - nederland - ketenmanagement - agro-industriële ketens - logistiek - management - food chains - supply - knowledge - information science - netherlands - supply chain management - agro-industrial chains - logistics
Food chain management research can help in the analysis and redesign of value creation and the product flow throughout the chain from primary producer down to the consumer. The aim is to meet consumer and societal requirements effectively at minimal cost. In the Wageningen UR strategic research program, Agrologistics and Supply Chains (2005-2009), a large number of Wageningen UR research institutes were involved in multi-disciplinary and applied research projects in order to shed light on diverse food supply chain management challenges such as, design of chain strategies, collaboration efficiencies between chain partners, management of risks in chains, innovative modeling concepts and application of information technologies. This book presents the results of this program. It offers a diverse disciplinary spectrum on food supply chains and it's challenges in 15 chapters.
Vraag en aanbod van natuurgras : verkenning van de huidige en toekomstige vraag en aanbod van natuurgras, met nadruk op toepassing als veevoer
Oosterbaan, A. ; Blitterswijk, H. van; Holshof, G. ; Jong, J.J. de - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1804) - 49
natuurlijke graslanden - graslanden - grasmaaisel - veevoeder - ruwvoer (forage) - vraag - aanbod - voedingswaarde - kwaliteit - nederland - voederkwaliteit - natural grasslands - grasslands - grass clippings - fodder - forage - demand - supply - nutritive value - quality - netherlands - forage quality
Het beleid streeft de komende jaren nog naar een forse uitbreiding van de oppervlakten natuurgras en andere vormen van natuur. Al deze natuur dient beheerd te worden, liefst tegen zo laag mogelijke kosten. Voor het beheer van natuurgras kunnen vergoedingen verkregen worden via de regelingen PSAN (agrarisch beheer), PSN en de regeling Staatsbosbeheer. Om de kosten voor deze regelingen te beperken is het gunstig als gras dat bij beheer vrijkomt nuttig kan worden toegepast in plaats dat het tegen hoge kosten gecomposteerd moet worden. Ook kan een goede afzetmogelijkheid van gras gunstig zijn voor de bereidheid onder beheerders om bepaalde natuurtypen te realiseren. De afzetmogelijkheden zijn afhankelijk van het aanbod van gras, zowel qua kwaliteit als kwantiteit. Door de toenemende arealen neemt het aanbod van gras toe, terwijl door voortgaande verschraling de kwaliteit afneemt, wat gevolgen heeft voor de inpasbaarheid in de agrarische bedrijfsvoering. Ook heeft regelgeving (b.v. recent voor de mestboekhouding) invloed op de vraag. Er is behoefte aan kennis over de vraag en het aanbod van het gras, de mogelijke knelpunten bij het toepassen en afzetten van natuurgras, en mogelijkheden om de toepasbaarheid van het gras te verbeteren.
Waarom zijn de huidige wereldvoedselprijzen zo hoog?
Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 1, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086152384 - 33
agrarische economie - voedselprijzen - wereldmarkten - markten - basisproducten - internationale handel - wereld - globalisering - landbouwprijzen - armoede - wereldbevolking - aanbod - vraag - prijsbeleid - biobrandstoffen - biobased economy - agricultural economics - food prices - world markets - markets - commodities - international trade - world - globalization - agricultural prices - poverty - world population - supply - demand - price policy - biofuels
De gestage stijging van de voedselprijzen in de afgelopen twee jaar treft de gehele wereldbevolking, met name de allerarmsten. Het duidelijk in kaart brengen van de diverse oorzaken die ten grondslag liggen aan deze prijsverhoging is cruciaal om beleidsmaatregelen te vermijden die mogelijk averechts zouden werken. Dit overzicht van de factoren die momenteel van invloed zijn op de voedselprijzen helpt om de passende beleidsmix te ontwikkelen en in de komende tijd ten uitvoer te leggen.
Why are current world food prices so high? : a memo
Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI : International policy ) - 27
agrarische economie - wereldmarkten - landbouwprijzen - voedselprijzen - voedselproductie - natuurlijke hulpbronnen - landbouwbeleid - marktprijzen - consumentenprijzen - goederenmarkten - basisproducten - aanbod - vraag - economische groei - populatiegroei - gewasproductie - marktstructuur - economische aspecten - biobased economy - agricultural economics - world markets - agricultural prices - food prices - food production - natural resources - agricultural policy - market prices - consumer prices - commodity markets - commodities - supply - demand - economic growth - population growth - crop production - market structure - economic aspects - biobased economy
World agricultural prices are very volatile which is due to traditional characteristics of agricultural markets such as inelastic (short run) supply and demand curves. A combination of record low global inventory levels, weather induced supply side shocks, surging outside investor influence, record oil prices and structural changes in demand for grains and oilseeds due to biofuels have created the high prices. The question is whether it is a coincidence that the past and current high price levels coincide with high oil prices or whether other reasons for the current price peak are more important.
Case voor marktcreatie in het proces van professionalisering van producten in het veelzijdig platteland
Kortstee, H.J.M. ; Hoop, D.W. de; Immink, V.M. ; Schans, J.W. van der; Fischer, M. ; Krol, M. - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport Veelzijdig platteland ) - 59
landbouwproductie - vraag - aanbod - consumentenvoorkeuren - marketing - ondernemerschap - marketingkanalen - platteland - streekgebonden producten - agricultural production - demand - supply - consumer preferences - marketing - entrepreneurship - marketing channels - rural areas - regional specialty products
De vraag van deze studie was: welk proces kan worden gevolgd om effectief en efficiënt op de vraag van de burger/consument naar streekproducten in te springen. Er komen meer en meer grotere, vaak landelijk opererende, afnemers die op deze groeiende latente vraag naar belevingsprodukten willen inspringen. Een bijkomende onderzoeksvraag vraag is dan hoe de structurele verbinding te leggen tussen landelijke afnemers van belevingsprodukten en relatief kleine regionale producenten. Wat is dan nodig om die verbinding wel te kunnen realiseren?
Matching demand and supply in the Dutch agricultural knowledge infrastructure : the emergence and embedding of new intermediaries in an agricultural innovation system in transition
Klerkx, L.W.A. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Cees Leeuwis. - [S.l..] : S.n. - ISBN 9789085047513 - 239
landbouw - innovaties - kennis - infrastructuur - vraag - aanbod - nederland - kennissystemen - landbouwvoorlichting - agriculture - innovations - knowledge - infrastructure - demand - supply - netherlands - knowledge systems - agricultural extension
De overgang naar een markt voor agrarisch onderzoek en kennisintensieve dienstverlening brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor actoren in de agrarische kennisinfrastructuur, aan zowel de vraagkant (eindgebruikers van innovaties zoals boeren, en de overheid) en de aanbodzijde (aanbieders van onderzoek en kennisintensieve dienstverlening). Nieuwe organisatorische arrangementen proberen vraag en aanbod in de agrarische kennisinfrastructuur bij elkaar te brengen. Dit proefschrift gaat over dergelijke nieuwe organisatorische arrangementen.
Thai Dutch Partnership on safe fruit and vegetable supply chains
Stallen, M.P.K. ; Aalberts, C.H.J. - \ 2007
LEI
groenten - vruchten - aanbod - kettingen - thailand - voedselveiligheid - vegetables - fruits - supply - chains - food safety
Pamphlet about Thai Dutch Partnership on safe fruit and vegetable supply chains
Biobloemen naar volwassenheid : co-innovatie ter verbetering van houdbaarheid, assortimentsverbreding, kostprijsmanagement in de keten, beleving van productconcepten
Lans, C.J.M. van der; Zeelenberg, A. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 510) - 40
biologische landbouw - bloementeelt - bloemen - houding van consumenten - consumentenonderzoeken - aanbod - cultivars - houdbaarheid (kwaliteit) - producentenprijzen - glastuinbouw - vollegrondsteelt - organic farming - floriculture - flowers - consumer attitudes - consumer surveys - supply - cultivars - keeping quality - producer prices - greenhouse horticulture - outdoor cropping
De doelstelling voor het project ‘Biobloem naar volwassenheid’ is: ‘Het oplossen van een aantal belangrijke knelpunten waardoor de omzet van de biologische sierteeltsector kan verdubbelen en de bedrijven rendabel kunnen draaien’. Het gaat daarbij om de volgende thema’s: 1. Meerwaarde product (consumentenonderzoek) 2. Verbreding sortiment 3. Voor- en nabehandelingsmiddelen 4. Kostprijsmanagement
Supply-versus demand-driven knowledge dissemination: a focus on `strategic space'
Hubeek, F.B. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Baalen, P.J. van - \ 2006
kennis - aanbod - vraag - landbouw - landbouwkundig onderzoek - nederland - kennismanagement - kennisoverdracht - kennissystemen - landbouwpolitiek - agrarische productiesystemen - strategisch management - knowledge - supply - demand - agriculture - agricultural research - netherlands - knowledge management - knowledge transfer - knowledge systems - agricultural politics - agricultural production systems - strategic management
In this paper three different knowledge systems the Dutch government introduced into the agricultural industry are discussed: the ‘knowledge triptych’, the ‘knowledge pyramid’ and the ‘knowledge network’. They range from a supply-driven approach in which knowledge is disseminated in linear and top-down fashion to a more demand-driven approach in which knowledge is disseminated in a circular and bottomup fashion. These two opposite approaches reflect developments in the Dutch agricultural industry. An important focal point of development is the shift from expansion and safeguarding food production to raising competitiveness and sustainability. Research shows that both approaches are valuable but that they are more or less effective depending on objectives and circumstances. Roles of and relationships between relevant parties alter in the three knowledge systems. Two factors are always important in knowledge enhancement, namely trust and external factors.
Smallholder seed practices : maize seed management in the Central Valleys of Oaxaca, Mexico
Badstue, L.B. - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): N.E. Long, co-promotor(en): M.R. Bellon. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045021 - 326
rurale sociologie - plattelandsontwikkeling - maïs - zaden - aanbod - agrarische bedrijfsvoering - kleine landbouwbedrijven - kennis - plaatselijke bevolking - kosten - mexico - actieonderzoek - rural sociology - rural development - maize - seeds - supply - farm management - small farms - knowledge - local population - costs - mexico - action research
Crop production and soil nutrient management : an economic analysis of households in Western and Central Kenya
Salasya, B. - \ 2005
Wageningen University. Promotor(en): Arie Kuyvenhoven, co-promotor(en): Kees Burger; Jetse Stoorvogel; P. Thornton. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085041771 - 187
economische ontwikkeling - gewasproductie - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - sociale economie - landbouwhuishoudens - bodembeheer - prijzen - afrika - kenya - kunstmeststoffen - vraag - aanbod - economic development - crop production - soil fertility - nutrients - socioeconomics - agricultural households - soil management - prices - fertilizers - demand - supply - africa - kenya
Groei van de biologische landbouw; kwantitatieve analyse met een systeemdynamisch model
Wagenberg, C.P.A. van; Schepers, H.E. ; Boekhoff, M. ; Hoorweg, M.J. ; Wijnands, J.H.M. - \ 2005
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789086150441 - 120
agrarische economie - biologische landbouw - aanbod - vraag - consumptie - modellen - nederland - landbouwbeleid - ketenmanagement - agricultural economics - organic farming - supply - demand - consumption - models - netherlands - agricultural policy - supply chain management
De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeemanalyse'. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om verschillende visies op de biologische landbouw te concretiseren. Dit rapport bevat een beschrijving van het ontwikkelde systeemdynamisch model waarmee door het onderscheiden van mensbeelden kwantitatieve effecten van beleidsmaatregelen op de groei van de biologische landbouw bepaald kunnen worden. This study forms a part of the project 'Views on organic agriculture: a system analysis'. The project distinguishes different life styles to concretise these views on the organic agriculture. This report describes the developed system dynamics model that can be used to calculate the quantitative effects of different policies on the growth perspectives of the Dutch organic sector by distinguishing these life styles.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.