Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gebruik van groene middelen : Inventarisatie laanboomkwekerij
  Sluis, B.J. van der; Kuik, A.J. van; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Plant Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 22
  bos- en haagplantsoen - straatbomen - aantrekkelijke bomen - gelderland - gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - biologische bestrijding - natuurlijke producten - bladvoeding - natuurlijke vijanden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - woody nursery stock - street trees - amenity trees - gelderland - plant protection - integrated pest management - biological control - natural products - foliar nutrition - natural enemies - biological control agents
  In de laanboomteelt in de regio Opheusden wordt al jarenlang gewerkt aan verduurzaming van de teeltmethoden. Het verantwoord toepassen van gewasbeschermingsmiddelen is daarvan een belangrijk onderdeel. Door strengere regelgeving wordt het chemische middelenpakket steeds verder beperkt en komen boomkwekers in toenemende mate voor knelpunten te staan. Uit oriënterende gesprekken in de regio blijkt dat een deel van de boomkwekerijbedrijven zich inmiddels toelegt op het gebruik van groene middelen om zo de afhankelijkheid van chemische middelen te verkleinen. Volgens de definitie van het Ctgb zijn dit gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (planten, dieren, microorganismen) met een laag risico voor mens, dier, milieu en niet-doelorganismen. In dit project wordt geïnventariseerd wat de mate van gebruik is van groene middelen door laanboomkwekers in de regio Rivierenland én wat hun ervaringen zijn met deze middelen. De uitkomst kan de sector in de regio benutten om de kennisuitwisseling voor duurzaam telen te bevorderen, zowel tussen kwekers als naar de burgers.
  De juiste boom in de juiste straat
  Bennink, P. ; Hiemstra, J.A. - \ 2010
  Tuin en Landschap 2010 (2010)14. - ISSN 0165-3350 - p. 19 - 19.
  bomen - aantrekkelijke bomen - straatbomen - soortendiversiteit - rassen (planten) - standplaatsfactoren - groeiplaatseisen - stedelijke gebieden - stadsomgeving - trees - amenity trees - street trees - species diversity - varieties - site factors - site requirements - urban areas - urban environment
  Welke boom is geschikt voor welke standplaats; een vraag waar elke boombeheerder mee te maken heeft. De website www.straatbomen.nl maakt de kennis van dertien jaar onderzoek naar de gebruikswaarde van straatbomen in Nederland voor iedereen toegankelijk.
  Gebruikswaardeonderzoek straat- en laanbomen : communicatie speerpunt in derde fase : Jelle Hiemstra: "Het gaat nu pas interessant worden"
  Jacobs, R. ; Hiemstra, J.A. - \ 2010
  Boom in business 1 (2010)2. - ISSN 2211-9884 - p. 92 - 94.
  straatbomen - aantrekkelijke bomen - houtachtige planten - gebruikswaarde - onderzoek - soorten - cultivars - street trees - amenity trees - woody plants - use value - research - species - cultivars
  Bomen voor schone lucht
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2009
  Boskoop : Plant Publicity Holland/ De Groene Stad - 4
  bomen - aantrekkelijke bomen - soortenkeuze - groeiplaatseisen - standplaatsfactoren - stedelijke gebieden - stadsomgeving - luchtverontreiniging - gezondheid en milieu - fijn stof - trees - amenity trees - choice of species - site requirements - site factors - urban areas - urban environment - air pollution - environmental health - particulate matter
  Over de positieve rol die groen kan spelen in de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Hierbij aandacht voor de juiste boom op de juiste plaats
  Acer platanoides: hoog gewaardeerd, veel gebruikt
  Sluis, B.J. van der; Schalk, G. ; Hiemstra, J.A. - \ 2008
  De Boomkwekerij 21 (2008)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 22 - 24.
  straatbomen - aantrekkelijke bomen - houtachtige planten als sierplanten - bosbomen - acer platanoides - gebruikswaarde - onderzoek - soorten - cultivars - street trees - amenity trees - ornamental woody plants - forest trees - acer platanoides - use value - research - species - cultivars
  In het gebruikswaardeonderzoek laanbomen zijn maar liefst 13 soorten en cultivars van Acer opgenomen, want het geslacht Acer kent een grote variëteit aan goede soorten en cultivars, de boom voldoet goed langs de straat en het aantal verschijningsvormen is groot. In onderstaand artikel de ervaringen met deze populaire soort. Met tips voor een goede opkweek van Acer platanoides.
  Mooi zonder blad
  Hoffman, M.H.A. - \ 2008
  Tuin en Landschap 30 (2008)1. - ISSN 0165-3350 - p. 10 - 13.
  houtachtige planten als sierplanten - struiken - aantrekkelijke bomen - ornamentele waarde - karakteristieken - kleur - boomvorm - ornamental woody plants - shrubs - amenity trees - ornamental value - characteristics - colour - tree architecture
  De meeste gewassen zijn aantrekkelijk door hun blad of bloemen in voorjaar, zomer of herfst. Maar er zijn ook heesters en kleine bomen die juist in hun kale winterse staat hun schoonheid tonen, vanwege de kleur of vorm van hun takken. PPO bracht ze in kaart. Een uitgebreid overzichtsartikel is gepubliceerd in Dendroflora 43(2006)
  Eerste resultaten van cultuurwaardeonderzoek plataan bekend
  Sluis, B.J. van der; Schalk, G. ; Hiemstra, J.A. - \ 2008
  De Boomkwekerij 2008 (2008)3. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 18.
  platanus - platanaceae - stekken - soorten - rassen (planten) - cultivars - straatbomen - aantrekkelijke bomen - houtachtige planten als sierplanten - proeven op proefstations - platanus - platanaceae - cuttings - species - varieties - cultivars - street trees - amenity trees - ornamental woody plants - station tests
  In 2005 startten PPO Bomen en NAKtuinbouw het project cultuurwaardeonderzoek laanbomen. Het moet de productie van een gezond en nieuw laanboomsortiment stimuleren. Van het geslacht Platanus zijn de eerste resultaten bekend. Met in tabellen de resultaten van de slagingspercentages van de stekproeven en een overzicht van de aandachtspunten voor de verschillende laanbomengeslachten.
  Mensen over bomen
  Wolthuis, M. ; Stobbelaar, D.J. ; Koppen, C.S.A. van - \ 2007
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 234) - ISBN 9789085850762 - 64
  bomen - aantrekkelijke bomen - straatbomen - perceptie - bescherming - buurtactie - sociale participatie - nederland - communicatie - openbaar groen - gemeenten - trees - amenity trees - street trees - perception - protection - community action - social participation - netherlands - communication - public green areas - municipalities
  De bomen in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom staan centraal in dit rapport. Dit onderzoek (op verzoek van de Bomenstichting) richt zich zowel op de bewoners als ook op de interactie tussen bewoners en gemeenten. Centrale onderzoeksvragen zijn: treden er veranderingen op in de omgang van burgers met bomen in de openbare ruimte; welke zijn die veranderingen, wat zijn de belangrijkste factoren die op de omgang met bodem van invloed zijn; wat zijn de kenmerken van successvolle initiatieven om bomen te behouden. Het gaat in dit rapport niet alleen over de waardering van burgers voor bomen, maar ook hoe ze daarop met de overheid in interactie treden
  Bomen en heesters met aantrekkelijke bast of takvorm
  Hoffman, M.H.A. - \ 2006
  Dendroflora 2006 (2006)43. - ISSN 0374-7247 - p. 31 - 58.
  sierplanten - houtachtige planten als sierplanten - sortimenten - schors, bomen - aantrekkelijke bomen - ornamentele waarde - rassen (planten) - cultivars - boomvorm - handelscatalogi - ornamental plants - ornamental woody plants - assortments - bark - amenity trees - ornamental value - varieties - cultivars - tree architecture - descriptive lists
  In de wintermaanden valt er in de meesten tuinen en plantsoenen weinig te beleven. Veel gewassen hebben immers hun sierwaarde in het voorjaar, de zomer of de herfst. Naast een enkele winterbloeier zijn er echter ook vrij veel gewassen die vanwege hun stam en takken in de winter sierwaarde hebben. Meestal vanwege een opvallende kleur of vanwege bijzondere takvormen. Dit geeft een welkome meerwaarde aan planten. Niet in het minst omdat de meeste bomen en heesters bijna de helft van de tijd van het jaar geen blad of bloemen dragen. Dit artikel geeft achtergronden over dit onderwerp en een uitgebreid overzicht van het sortiment.
  Acer : kleurige straatboom met aantrekkelijke gebruikswaarde
  Sluis, B.J. van der; Schalk, G. - \ 2006
  De Boomkwekerij 2006 (2006)46. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  gebruikswaarde - onderzoek - bomen voor meerdere doeleinden - straatbomen - aantrekkelijke bomen - soorten - cultivars - use value - research - multipurpose trees - street trees - amenity trees - species - cultivars
  In het gebruikswaardeonderzoek laanbomen uitgevoerd door PPO Bomen en Naktuinbouw zijn 13 Acer-soorten en -cultivars opgenomen. De grote diversiteit aan bladvormen en -kleuren in de loop van het seizoen maakt de esdoorn tot een zeer interessante straatboom met een enorm aantal verschijningsvormen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.