Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 336

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==achterhoek
  Check title to add to marked list
  Beeltenis van W.C.H. Staring herleeft - Medaillon en nieuw afgietsel gemaakt van grafmonument Staring
  Chardon, W.J. ; Windt, R. de; Comans, R.N.J. - \ 2015
  Bodem 25 (2015)2. - ISSN 0925-1650 - p. 8 - 9.
  bodem - wetenschappers - kunst - veluwe - achterhoek - soil - scientists - arts - veluwe - achterhoek
  Dit artikel beschrijft de geschiedenis van een gipsen medaillon van de geoloog Winand C.H. Staring (1808-1877), het leven van de kunstena(a)r(es) Fre Jeltsema (1879-1971) die het maakte voor een bronzen plaquette en een penning, en de omzwervingen die dit kunstwerk maakte.
  Hiep hiep hulpsel!
  Kleis, R. ; Dijksma, R. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)4. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 13.
  hydrologie - waterlopen - achterhoek - studenten - meting - universitair onderzoek - stroomgebieden - hydrology - streams - students - measurement - university research - watersheds
  Diep in de Achterhoek ligt een van de best bemeten en begrepen beken van de wereld. Al vijftig jaar zijn Wageningse wetenschappers en studenten hier kind aan huis.
  Verdichting voorkomen is cruciaal : de bodem onder een vruchtbare kringloop
  Eekeren, N.J.M. van; Rietberg, P.I. ; Gerner, L. ; Leeuwen, M.W.J. van - \ 2015
  V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  graslandbeheer - bodembiologie - bodemkwaliteit - bodemdichtheid - kringlopen - organische stof - waterschappen - achterhoek - liemers - grassland management - soil biology - soil quality - soil density - cycling - organic matter - polder boards
  In het project Vruchtbare Kringloop werken - naast een samenwerking van LTO Noord, ForFarmers Hendrix, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Rabobank en Vitens - 250 agrariërs in de Achterhoek en Liemers middels de KringloopWijzer aan optimalisatie van hun bedrijfsvoering. Het doel is voorop te lopen met kringlooplandbouw, meststoffen optimaal te benutten en de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Bodemkwaliteit is een belangrijk aspect in de KringloopWijzer: verhoging van de bodembenutting van N met 20 procent leidt tot een stijging van de bedrijfsbenutting van N van 10 procent. Dit artikel gaat in op de belangrijkste knelpunten in bodemkwaliteit op grasland aan de hand van de resultaten van de BodemConditieScore.
  Divers beleefbaar cultuurlandschap. Resultaten en ervaringen van GLB-pilot Winterswijk 2011-2013
  Korevaar, H. ; Geerts, R.H.E.M. ; Stronks, J. ; Schoemaker, A. - \ 2014
  Stichting WCL-Winterswijk
  cultuurlandschap - projecten - evaluatie - vergroening - landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - achterhoek - cultural landscape - projects - evaluation - greening - agricultural policy - cap
  In Winterswijk is afgelopen jaren een pilot-project uitgevoerd waarin de mogelijkheden onderzocht werden om de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te realiseren via boerencollectieven. De Europese Unie verwacht van de landbouw dat deze in de komende periode (2014-2020) de Europese burgers meer biedt dan alleen voedsel en grondstoffen. Namelijk dat ze ook werkt aan realisatie en behoud van maatschappelijke doelen zoals landschap, biodiversiteit en milieu. De Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk werd herfst 2010 door het Ministerie van EL&I geselecteerd als één van de vier gebieden waarin de vergroening van het nieuwe GLB (2014-2020) in collectief verband is vormgegeven. In deze brochure worden een aantal uitkomsten gepresenteerd die kenmerkend zijn voor de Winterswijkse aanpak. Voor een meer uitgebreide rapportage over de ervaringen uit de GLB-pilot in Winterswijk zie Sturingskracht van een collectief.
  Sturingskracht van een collectief. Evaluatie GLB-pilot Winterswijk 2011-2013
  Korevaar, H. ; Geerts, R.H.E.M. ; Stronks, J. ; Schoemaker, A. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International (PRI rapport 577) - 48
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - agrarisch natuurbeheer - evaluatie - monitoring - achterhoek - cap - agricultural policy - agri-environment schemes - evaluation
  De Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk is in oktober 2010 samen met de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken, de Vereniging Noordelijke Friese Wouden en Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen door het Ministerie van EL&I geselecteerd om pilot-projecten uit te voeren in het kader van de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In de pilots wordt geoefend met het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer en andere maatschappelijke diensten in collectief verband. Hiermee wordt vooruitgelopen op de hervorming en vergroening van het Europees Landbouwbeleid. Doel van de GLB-pilot was om te onderzoeken hoe in een nieuwe GLB-periode (2014-2020) de vergroening van het Europees Landbouwbeleid gerealiseerd kan worden via overeenkomsten met boerencollectieven.
  Ruimtelijke klimaatagenda regio Stedendriehoek
  Doorn, W. van; Duteweert, P. ; Nap, R. ; Goosen, H. ; Bijsterveldt, M.A.J.C. van - \ 2014
  Regio Stedendriehoek - 30
  klimaatverandering - regionale planning - nadelige gevolgen - kostenanalyse - veluwe - achterhoek - climatic change - regional planning - adverse effects - cost analysis
  Zowel de regio Stedendriehoek als de provincie Gelderland hechten veel waarde aan een leefomgeving, waar het goed wonen, werken en leven is. Met de opgaven van de regio (bereikbaarheid, leefomgeving, sociaal kapitaal en innovatie) en de majeure opgaven van de provincie (stedelijke netwerken en Veluwe) wordt hier de komende jaren invulling aan gegeven. Een goede leefomgeving gaat ook over bodem, water en groen. De ambitie die regio, provincies en het waterschappen op dit punt bindt, is het realiseren van een veerkrachtig en toekomstbestendig water- en bodemsysteem. Dit willen we bereiken door nauw met elkaar en andere partners samen te werken. Om de samenwerking aan een duurzaam bodem- en watersysteem vorm en inhoud te geven, is volgens de benadering van de natuurlijke alliantie, in de regio Stedendriehoek gewerkt aan de ‘Ruimtelijke Klimaatagenda’. Hierin zijn bodem, water, groen op regionaal niveau samengebracht tot één beeld van het (huidige) natuurlijke bodem- en watersysteem. Vanuit dit natuurlijk bodem- en watersysteem is vooruit gekeken naar effecten van klimaatverandering en naar kansen die het natuurlijk systeem biedt voor nieuwe economische initiatieven. Vervolgens zijn de verkregen inzichten in beelden en kaarten (veerkracht en regionale economie) vastgelegd.
  Procesevaluatie initiatief Marke Mallem
  Breman, B.C. ; Fontein, R.J. ; Salverda, I.E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2601) - 31
  gebiedsgericht beleid - waterschappen - particulier eigendom - erfpacht - beleidsevaluatie - burgers - participatief management - achterhoek - integrated spatial planning policy - polder boards - private ownership - heritable leases - policy evaluation - citizens - participative management
  Met de oprichting van de Stichting Marke Mallem (2010), de overdracht van de zeggenschap over het waterschapseigendom in de vorm van een erfpachtconstructie (2010) en de formele overdracht van de verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderhoud op basis van overeenstemming over een beheerplan Marke Mallem (2014) is een initiatief concreet geworden. Op basis van interviews en documentenanalyse en confrontatie van de bevindingen ten opzichte van andere burgerinitiatieven en theoretische inzichten over de veranderende (samenwerkings)relatie tussen burgers en overheid in het publieke domein, komt de studie tot aanbevelingen. Bestemd voor de stichting en het waterschap voor het vervolg van het initiatief Marke Mallem.
  Simulating the expansion of large-sized farms in rural Netherlands: A land exchange model
  Alam, S.J. ; Bakker, M.M. ; Karali, E. ; Dijk, J. van; Rounsevell, M.D.A. - \ 2014
  Lecture Notes in Computer Science 8235 (2014)LNAI. - ISSN 0302-9743 - p. 115 - 128.
  ruilverkaveling - grote landbouwbedrijven - plattelandsplanning - landgebruik - landbouw - natuurbescherming - simulatie - achterhoek - gelderland - land consolidation - large farms - rural planning - land use - agriculture - nature conservation - simulation - achterhoek - gelderland
  This paper introduces a data-driven agent-based simulation model of rural land exchange in the Netherlands. The model development process is part of an ongoing research program aiming at understanding the effects of climate change and socioeconomic drivers on agriculture land use and nature conservation. The first model version reported in this paper, is being developed for the Baakse Beek region in the Netherlands and is empirically grounded. The general framework described in this paper will be applied to another case study area in the Netherlands in the second phase of our research program and compare the projected land use patterns in the two case studies region.
  Leren van landbouw op peil : evaluatie van een experiment met zelfsturing in het waterbeheer
  Kuindersma, W. ; Breman, B.C. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2512) - 41
  landbouw - peilbeheer - boeren - governance - klimaatadaptatie - participatie - achterhoek - agriculture - water level management - farmers - climate adaptation - participation
  Dit rapport gaat over het project Landbouw op Peil. Een project van vier Oostelijke waterschappen waarin op vijftien boerenbedrijven is geëxperimenteerd met klimaatadaptatie. In dit rapport beschrijven we de manier waarop het project is geïmplementeerd, geven we een evaluatie op het proces en kijken we specifiek naar zelfsturing en participatieve monitoring. De conclusies zijn dat: (1) het project heel verschillend is geïmplementeerd door de verschillende waterschappen; (2) de deelnemers en waterschappen heel tevreden zijn over de opzet van het project zelf en de leerervaringen die in het project zijn opgedaan; (3) dat zelfsturing (door boeren) in het waterbeheer lastig is voor waterschappen zodra dit het bedrijfsniveau overstijgt en (4) dat participatieve monitoring moeilijk van de grond kwam vanwege beperkte belangstelling bij de deelnemers en de nadruk in de monitoring op ‘harde’ data.
  Hou vast die mineralen (interview met Koos Verloop en Jouke Oenema)
  Boo, M. de; Verloop, J. ; Oenema, J. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 24 - 27.
  melkveehouderij - teeltsystemen - maïs - milieubeheer - bodemchemie - uitspoelen - proefbedrijven - achterhoek - dairy farming - cropping systems - maize - environmental management - soil chemistry - leaching - pilot farms
  De melkveehouderij kan de overschotten aan stikstof en fosfaat in mest en milieu flink terugdringen, zo blijkt uit onderzoeksresultaten op proefboerderij De Marke. Dat is goed voor het milieu èn voor de portemonnee van de boer. ‘De crux is dat je meer voer van je eigen land moet halen.’
  Kartering van de habitattypen : actief en herstellend hoogveen in Nederland
  Jansen, A.J.M. ; Ketelaar, R. ; Limpens, J. ; Schouten, M.G. ; Tweel-Groot, L. van - \ 2013
  Driebergen : Bosschap (Rapport nr. 2013/OBN182-NZ) - 134
  hoogveengebieden - vegetatietypen - natura 2000 - de peel - drenthe - overijssel - achterhoek - moorlands - vegetation types
  De Natura 2000 habitattypen Actief hoogveen (H7110_A) en Herstellend hoogveen (H7120) staan centraal in deze rapportage. Tot dusverre ontbreken voor deze twee habitattypen betrouwbare kaarten wat betreft het huidige voorkomen van deze habitattypen in de Nederlandse Natura 2000 gebieden. Deze zijn wel nodig om implementatie van Natura 2000 te kunnen voltooien.
  Herstel Vogelkers-Essenbos in het Lankheet : resultaten van het OBN-onderzoek 2005-2010
  Hommel, P.W.F.M. ; Kemmers, R.H. ; Querner, E.P. ; Waal, R.W. de - \ 2013
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur (Rapport / Directie Agrokennis, Ministerie van Economische Zaken nr. 2013/OBN149-BE) - 96
  bossen - ecohydrologie - ecologisch herstel - bosecologie - verdroging - natura 2000 - helofytenfilters - twente - achterhoek - forests - ecohydrology - ecological restoration - forest ecology - desiccation - artificial wetlands
  In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een praktijkproef gericht op herstel van een verdroogd beekdalbos in het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen (Ov.). De proef was gekoppeld aan een grootschalig experiment gericht op waterzuivering in rietvelden met een kunstmatig peilbeheer (vanaf 2006). De looptijd van het herstelproject bedroeg vijf jaar (2005 – 2010). Het doel was te onderzoeken in hoeverre het oorspronkelijk bostype (Vogelkers-Essenbos; Pruno-Fraxinetum) kon worden hersteld door vernatting met gezuiverd “afvalwater” van de zuiveringsmoerassen. Voor de praktijkproef werden in een bosperceel grenzend aan de zuiveringsmoerassen 18 meetpunten ingericht, in de helft waarvan strooisel en vegetatie werden verwijderd. Daarnaast werden elders op het landgoed, buiten de verwachte hydrologische invloed van de waterzuiveringsproef, nog eens zes meetpunten ingericht als referentie. Ook hier werden in de helft van de punten strooisel en vegetatie verwijderd.
  Basisafvoer van de Baakse beek : onderzoek naar perspectieven voor aquatische natuur in een laaglandbeek
  Jansen, P.C. ; Massop, H.T.L. ; Houten, G.J. van den; Klutman, W.A.J. ; Bakx, W. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra rapport 2383) - 101
  waterlopen - hydrologie van stroomgebieden - droogte - waterstroming - historische ecologie - hydrologie - achterhoek - streams - catchment hydrology - drought - water flow - historical ecology - hydrology
  Een groot aantal van de oppervlaktewateren binnen het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel heeft binnen de Kader Richtlijn Water de typering langzaam stromende midden- en benedenloop op zand (R5) gekregen. Vanuit ecologisch oogpunt houdt dat in dat er ook in droge perioden stroming in de waterloop moet plaatsvinden. Het waterschap wil weten hoe groot deze zogenaamde basisafvoer vroeger was en wat de invloed van latere antropogene ingrepen op de basisafvoer is geweest. Het moet antwoord geven op de vraag of een herstel van de basisafvoer een reële optie is. Het stroomgebied van de Baakse beek is door het waterschap aangewezen om daar onderzoek naar te doen.
  Kracht van de Achterhoek : de waarde van voedselketens voor de regio
  Fontein, R.J. ; Linderhof, V.G.M. ; Stuiver, M. ; Michels, R. ; Tacken, G.M.L. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2449) - 58
  regionale voedselketens - regionale ontwikkeling - sociale gevolgen - economische situatie - bevolkingsafname - onderwijs - achterhoek - landschap - samenwerking - regional food chains - regional development - social impact - economic situation - population decrease - education - landscape - cooperation
  Het ontwikkelen van regionale voedselketens staat binnen de gemeenten, Nederland en Europa in de belangstelling. Voor een regio is het daarom belangrijk inzicht te hebben in het belang van de voedselketen binnen hun eigen regio, zodat daar actief beleid op kan worden gevoerd en dat overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen acties kunnen ondernemen om de voedselketen te stimuleren en daarmee de economische activiteiten in de regio te behouden en/of te versterken. Deze studie analyseert de huidige en toekomstige waarde van voedselketens voor de Achterhoek. Hieruit blijkt dat de waarde van voedselketens hoog is, maar tegelijkertijd maakt het onderzoek duidelijk dat de waarde onder druk staat wat naast economische gevolgen, ook sociale en landschappelijke gevolgen met zich meebrengt. Dit rapport biedt ontwikkel strategieën om de waarde te behouden dan wel te versterken. Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen voor ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen om de waarde van voedselketens te versterken.
  Kleinschalige bioraffinage in de Achterhoek; een duurzame oplossing voor het mestprobleem
  Sanders, J.P.M. ; Doorn, W.J. van; Krimpen, M.M. van; Cremers, H. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Livestock Research - 34
  voedermiddelbewerking - grasmaaisel - maïs - bioraffinage - nutriëntengebruiksefficiëntie - mestoverschotten - regionale ontwikkeling - rundveevoeding - varkensvoeding - melkveehouderij - achterhoek - nederland - biobased economy - feed processing - grass clippings - maize - biorefinery - nutrient use efficiency - manure surpluses - regional development - cattle feeding - pig feeding - dairy farming - netherlands
  We kampen in Nederland al decennia met een mestprobleem, in feite een mest overschot. In dit rapport worden nieuwe aanpakken van dit probleem voorgesteld, gedeeltelijk gecombineerd met verlaging van mineralen in het voer. De nieuwe aanpak wordt mogelijk indien we er in slagen de efficiëntie van de diervoeders te verbeteren en indien we de belangrijkste componenten van het diervoeder, eiwit en de energie behoefte van de dieren, in Nederland zelf te produceren. Bioraffinage van met name gras en in op termijn ook van mais, is doorslaggevend omdat we daarmee de componenten voor de rundveevoeders kunnen ontsluiten waardoor een hoger rendement wordt bereikt. Door graseiwit in te zetten als varkensvoeder zijn we niet langer afhankelijk van de import van sojaschroot en andere restproducten uit de plantaardige olie verwerkende industrie. Wanneer we deze bioraffinage uitvoeren in kleinschalige fabriekjes, voor de maisraffinage het liefst gekoppeld aan een biogas vergistingsinstallatie, dan kunnen de mineralen die niet voor het dier nodig zijn, direct zonder dure concentreringsbehandelingen naar het agrarische veld terug gebracht worden als bemesting.
  Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
  Nieuwenhuizen, W. ; Gerritsen, A.L. ; Coninx, I. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 21 - 26.
  nationale landschappen - landschap - landschapsbescherming - overheidsbeleid - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden - national landscapes - landscape - landscape conservation - government policy - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden
  Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een verschuiving optreden in de wijze waarop decentrale overheden sturen op landschappelijke kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit biedt een nieuw perspectief voor het oplossen van het hardnekkige probleem rond landschapsbeheer en -ontwikkeling via private middelen.
  Integraal waterbeheer : kritische zone en onzekerheden : integraal hoofdrapport
  Schipper, P.N.M. ; Bogaart, P.W. ; Groot, A.T. ; Kroes, J.G. ; Mol-Dijkstra, J.P. ; Mulder, H.M. ; Supit, I. ; Verweij, P.J.F.M. ; Walsum, P.E.V. van; Wamelink, G.W.W. ; Baaren, E. van; Ek, R. van; Oude Essink, G. ; Faneca Sanchez, ; Bakker, A. ; Bessembinder, J. ; Janssen, P. ; Geer, M.F. van; Simmelink, E. ; Sluijs, J. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2443) - 58
  integraal waterbeheer - bodemwater - ecohydrologie - landbouw - natuur - klimaatverandering - onzekerheid - modelleren - achterhoek - zeeuwse eilanden - integrated water management - soil water - ecohydrology - agriculture - nature - climatic change - uncertainty - modeling
  In het kader van het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC) is in 2011 het NMDC innovatieproject 'Integraal waterbeheer - van kritische zone tot kritische onzekerheden' gestart (www.nmdc.eu). Dit project heeft tot doel om de modellen voor bodem, water, vegetatie en klimaat(verandering) door samenwerking beter op elkaar aan te laten sluiten, daarbij beter geschikt te maken om effecten van klimaatverandering te berekenen en om de verschillende typen onzekerheden bij dit soort studies in beeld te brengen. Het project is uitgevoerd door Alterra, Deltares, KNMI, PBL en TNO. In twee cases (Baakse Beek en Walcheren) hebben zij hun state-of-the-art modellen voor meteo, gewasgroei, vegetatie-ontwikkeling, hydrologie en geologie ingezet en aan elkaar gekoppeld. Dit rapport behandelt integraal de resultaten van het innovatieproject. De resultaten van de case voor de Baakse Beek zijn specifiek opgenomen in een NMDC deelrapport (Van Ek et al., 2012). Voor de case Walcheren wordt verwezen naar een artikel in voorbereiding (Kroes, J. et al., 2013). De resultaten bieden nieuwe inzichten in de vocht- en zouthuishouding van de bodem, potenties voor grondwaterafhankelijke natuur en groei van landbouwgewassen in het huidige klimaat en projecties voor klimaatverandering rond 2050. In het project zijn verschillende methoden toegepast om inzicht te krijgen in verschillende onzekerheden, hetgeen voor dergelijke integrale (model)studies praktische aanknopingspunten biedt voor de analyse van onzekerheden en effectieve samenwerking tussen de instituten.
  Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek
  Oosterbaan, A. ; Kaminski, A. - \ 2013
  Varsseveld [etc.] : Stichting Achterhoek weer Mooi [etc.] - ISBN 9789087401351 - 100
  landschap - economie - ondernemingen - natuur - agrarisch natuurbeheer - plattelandsontwikkeling - economische aspecten - achterhoek - landscape - economics - enterprises - nature - agri-environment schemes - rural development - economic aspects
  Het boek beschrijft de verandering van het Achterhoeks landschap vanaf 1900 en laat zien hoe de Achterhoek er nu uitziet. Vervolgens laten de auteurs voorbeelden zien van ondernemers en hun verbondenheid met dat landschap. Als laatste schetsen een aantal kenners van het gebied waar zij kansen zien voor nieuwe verdienmogelijkheden in dat landschap. Het boek gaat in op de mogelijkheden die de regio biedt om economie en landschap samen te brengen
  De verbindende kracht van landgoed Junne
  Greijdanus, A. ; Dijkhuizen, A. ; Janssen, J.A.M. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)5. - ISSN 0024-1520 - p. 262 - 262.
  natuurbeheer - landgoederen - overijssel - akkerranden - akkergronden - natuurgebieden - achterhoek - nature management - estates - field margins - arable soils - natural areas
  Bevat: bijdragen van Andrea Greijdanus en Afke van Dijkhuizen: de verbindende kracht van landgoed Junne. Bijdrage van Maxime van der Heiden, Rik Hogeling en Olaf van der Geest: Optimalisering van het akkerbeheer in Montferland
  Naar een Robuustere EHS : is inbedding in een integrale gebiedsontwikkeling de oplossing?
  Bugter, R.J.F. ; Kamphorst, D.A. ; Corporaal, A. ; Kater, E. ; Rooij, S.A.M. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2299) - 51
  gebiedsontwikkeling - ecologische hoofdstructuur - regionale planning - gelderse poort - achterhoek - veluwe - area development - ecological network - regional planning
  In drie studiegebieden werd onderzocht in welke mate inbedding van EHS realisatie in een integrale gebiedsontwikkeling het halen van de originele EHS doelen mogelijk maakt, van welke voorwaarden succes afhangt en of deze manier van realisatie leidt tot een grote ecologische en/of maatschappelijke robuustheid van de EHS. In de drie gebieden (Baakse Beek; Havikerpoort, verbindingszone Gelderland - Utrecht) bleek het integrale proces inderdaad een grote winst voor de robuustheid op te leveren. Integrale gebiedsontwikkeling kan in de ervoor geschikte gebieden grote voordelen hebben, maar vraagt wel een cultuuromslag. De winst is echter een blijvende investering in samenwerking en een ander, positiever beeld van natuur. Het integrale proces kan gestroomlijnd en ondersteund worden door het ontwikkelen van erop toegesneden instrumenten, regelgeving en financiering.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.