Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 130

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Prediction of soil pH patterns in nature areas on a national scale
  Wamelink, G.W.W. ; Walvoort, Dennis J.J. ; Sanders, Marlies E. ; Meeuwsen, Henk A.M. ; Wegman, Ruut M.A. ; Pouwels, Rogier ; Knotters, Martin - \ 2019
  Applied Vegetation Science 22 (2019)2. - ISSN 1402-2001 - p. 189 - 199.
  acidity - kriging - pH - relevé - soil type - vegetation

  Question: To assess the acidification process, nationwide information about soil pH on a site level is called for. Measurements of soil pH may be used, however there are not sufficient measurements available to map soil pH nationwide on site level. Instead we developed a soil pH map based on vegetation data. Location: Natural terrestrial areas in The Netherlands. Methods: 271,693 vegetation plots were used to estimate average soil pH per plot with indicator values, based on field measurements, of plant species. By spatial interpolation average pH values between the plots, with the soil type, groundwater table and vegetation management type as ancillary explanatory variables we created a soil pH map. The map covers all terrestrial nature areas (all areas that are not built up areas, agricultural areas and infrastructural areas) in the Netherlands with a map resolution of 25 × 25 m2 raster cells. Results: The predicted pH of the map varied between 3.0 and 8.6 with standard errors between 0.13 and 0.93. Most of the standard errors range from 0.4 to 0.55, with an average just below 0.5 pH unit. Cross-validation shows that for 33% the difference between observed and predicted is between −0.1 and 0.1 pH-unit and for 83% the difference is between −0.5 and 0.5 pH-unit. Validation shows that the pH map is unbiased (mean error is almost zero), accurate (root mean squared error is 0.64) and nicely captures spatial patterns (r = 0.77). We applied the pH map to assess the impact of acidification on the abiotic quality of nature areas in the Netherlands. Conclusions: The model fit in the predicted soil pH is in good resulting in a low standard error and a high correlation. The measures taken to prevent acidic deposition causing further acidifying of nature areas can be considered as successful.

  Selectivity Control in the Tandem Aromatization of Bio-Based Furanics Catalyzed by Solid Acids and Palladium
  Genuino, Homer C. ; Thiyagarajan, Shanmugam ; Waal, Jan C. van der; Jong, Ed de; Haveren, Jacco van; Es, Daan S. van; Weckhuysen, Bert M. ; Bruijnincx, Pieter C.A. - \ 2017
  ChemSusChem 10 (2017)1. - ISSN 1864-5631 - p. 277 - 286.
  acidity - biomass - hydrogenation - palladium - zeolites

  Bio-based furanics can be aromatized efficiently by sequential Diels–Alder (DA) addition and hydrogenation steps followed by tandem catalytic aromatization. With a combination of zeolite H-Y and Pd/C, the hydrogenated DA adduct of 2-methylfuran and maleic anhydride can thus be aromatized in the liquid phase and, to a certain extent, decarboxylated to give high yields of the aromatic products 3-methylphthalic anhydride and o- and m-toluic acid. Here, it is shown that a variation in the acidity and textural properties of the solid acid as well as bifunctionality offers a handle on selectivity toward aromatic products. The zeolite component was found to dominate selectivity. Indeed, a linear correlation is found between 3-methylphthalic anhydride yield and the product of (strong acid/total acidity) and mesopore volume of H-Y, highlighting the need for balanced catalyst acidity and porosity. The efficient coupling of the dehydration and dehydrogenation steps by varying the zeolite-to-Pd/C ratio allowed the competitive decarboxylation reaction to be effectively suppressed, which led to an improved 3-methylphthalic anhydride/total aromatics selectivity ratio of 80 % (89 % total aromatics yield). The incorporation of Pd nanoparticles in close proximity to the acid sites in bifunctional Pd/H-Y catalysts also afforded a flexible means to control aromatic products selectivity, as further demonstrated in the aromatization of hydrogenated DA adducts from other diene/dienophile combinations.

  Kalibratie pH meter Inolab
  Bom, Jesse ; Dijksman, J.A. ; Lageschaar, Luuk ; Galen, Martijn van; Hoogendam, C.W. ; Wegh, R.A.J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR
  ph - zuurgraad - meetinstrumenten - instrumenten (meters) - kalibratie - ph - acidity - indicating instruments - instruments - calibration
  Instructievideo over de kalibratie van de InoLab pH meter
  pH meter Inolab
  Bom, Jesse ; Dijksman, J.A. ; Lageschaar, Luuk ; Galen, Martijn van; Hoogendam, C.W. ; Wegh, R.A.J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR
  ph - zuurgraad - instrumenten (meters) - meetinstrumenten - ph - acidity - instruments - indicating instruments
  Instructievideo over het gebruik van de Inolab pH meter
  Kalibratie pH meter Schott
  Bom, Jesse ; Dijksman, J.A. ; Lageschaar, Luuk ; Galen, Martijn van; Hoogendam, C.W. ; Wegh, R.A.J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR
  ph - zuurgraad - meetinstrumenten - instrumenten (meters) - kalibratie - ph - acidity - indicating instruments - instruments - calibration
  Instructievideo over de kalibratie van de Schott pH meter
  Uitloging en effecten van metalen uit staalslakken beoordeeld in mesocosms
  Foekema, E.M. ; Heuvel-Greve, M.J. van den; Sonneveld, C. ; Hoornsman, G. ; Blanco Garcia, A. - \ 2016
  Den Helder : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES C063/16) - 102
  mesocosmossen - oosterschelde - zware metalen - zuurgraad - erosiebestrijding - waterkwaliteit - mesocosms - eastern scheldt - heavy metals - acidity - erosion control - water quality
  Het doel van dit project was vast te stellen in welke mate zware metalen uit in zee gebrachte staalslakken bij een voor de Oosterschelde realistische en een worst-case waterverversingssnelheid: - uitlogen naar de waterkolom; - opgenomen worden door schelpdieren (mossel), wieren (Zee-eik), zakpijpen en sponzen; - negatieve effecten veroorzaken bij bovengenoemde organismen en op het mesocosm ecosysteem. De resultaten van de staalslakken zijn vergeleken met breuksteen, het materiaal dat traditioneel voor dijkverzwaring gebruikt wordt en maasgrind als referentiemateriaal met naar verwachting weinig of geen uitloging.
  Interacties tussen ijzerchelaten en andere spoorelementen vaak onderschat : analysecijfers tonen niet altijd wat beschikbaar is voor plant
  Staalduinen, J. van; Voogt, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - voedingsstoffen - bemesting - ijzerhoudende meststoffen - plantenvoeding - ijzerabsorptie - chelaten - meststoffen met sporenelementen - absorptie - zuurgraad - substraten - recirculatiesystemen - irrigatiewater - greenhouse horticulture - nutrients - fertilizer application - iron fertilizers - plant nutrition - iron absorption - chelates - trace element fertilizers - absorption - acidity - substrates - recirculating systems - irrigation water
  IJzer is onder normale wortelcondities vaak moeilijk opneembaar voor planten. Dat geldt ook en misschien wel juist voor substraatteelten. IJzerchelaten – organische moleculen die ijzerionen adsorberen en afstaan aan of in plantenwortels – bieden uitkomst. Bij de keuze van het juiste chelaat dient men niet alleen oog te hebben voor de pH van de voedingsoplossing of in de mat. Zij kunnen ook verbindingen aangaan met andere spoorelementen, waardoor drainwateranalyse soms een vertekend beeld geeft van wat er werkelijk beschikbaar is.
  pH in substraatsystemen
  Voogt, Wim - \ 2010
  acidity - sites - effects - chemical processes - chemical ecology - substrates - agricultural research
  pH pensinhoud interessante variabele
  Klop, A. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)6. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
  rundveehouderij - pens - zuurgraad - pensinhoud - pensvertering - rundveevoeding - cattle husbandry - rumen - acidity - rumen contents - rumen digestion - cattle feeding
  De processen in de pens van de koe vormen een complex en dynamisch geheel. De zuurgraad (pH) in de pens is een van de graadmeters die daar wat over zegt. Door continue meting is het verloop van de pH nauwkeurig in beeld te brengen. Met enig rekenwerk kan het grillige verloop uitgedrukt worden in kengetallen, waardoor de gegevens van verschillende koeien beter met elkaar te vergelijken zijn.
  PH bufferanalyse 2009. Bepaling zuurbindende waarde volgens het KIWA keur minerale wolproducten
  Blok, C. ; Winkel, A. van; Berg, C.C. van den - \ 2010
  zuur-base-evenwicht - wolproductie - zuurgraad - methodologie - oefening - milieu-analyse - acid base equilibrium - wool production - acidity - methodology - practice - environmental analysis
  Poster over de PH bufferanalyse 2009, een bepaling van de zuurbindende waarde volgens het KIWA keur minerale wolproducten. De methode voldoet in de praktische uitvoering. De auteurs stellen dat het valt te overwegen de methode niet te gebruiken voor standaard-steekproeven maar uitsluitend voor te schrijven als methode bij geschillen.
  Benutting van biologisch rantsoen slechter?
  Klop, A. ; Bannink, A. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - ruwvoer (forage) - verteerbaarheid - biologische landbouw - pensvertering - zuurgraad - melkveevoeding - voederkwaliteit - dairy farming - forage - digestibility - organic farming - rumen digestion - acidity - dairy cattle nutrition - forage quality
  Een goede vertering van het ruwvoer hangt af van de eigenschappen van het ruwvoer én van het micromilieu in de pens. Een combinatie van beide factoren geeft inzicht in voerbenutting. Vergelijk het met een composteringsproces. Zowel de soort organisch materiaal als het broeiproces in de hoop spelen een grote rol
  Richtlijnen voor substraat moeten problemen voorkomen : onderzoeker Chris Blok geeft uitleg over nieuwe normering pH
  Bouwman-van Velden, Pieternel ; Blok, C. ; Kaarsemaker, R.C. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)8. - p. 58 - 59.
  tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - bodem ph - steenwol - groeimedia - zuurgraad - normen - richtlijnen (directives) - glastuinbouw - market gardens - greenhouses - protected cultivation - soil ph - rockwool - growing media - acidity - standards - directives - greenhouse horticulture
  Op basis van proeven is er een concept beoordelingsrichtlijn (BRL) voor het pH buffergedrag van opkweekpotten opgesteld. Onderdeel van het onderzoek is het ontwikkelen van methodieken om pH gedrag in steenwol te meten. De richtlijnen doen vooral dienst om schades tijdens de opkweek te voorkomen
  Onderzoek naar optimale pH bij komkommer : Lage pH positief, verhoging van NH4 kan beperkt helpen
  Voogt, W. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)1. - p. 62 - 63.
  tuinbouw - teelt onder bescherming - komkommers - onderzoek - ph - zuurgraad - mineralenvoeding - substraten - chlorose - glastuinbouw - groenten - horticulture - protected cultivation - cucumbers - research - ph - acidity - mineral nutrition - substrates - chlorosis - greenhouse horticulture - vegetables
  Het gewas komkommer reageert positief op een lage pH waarde in het substraat. De productie is hoger en er treedt minder chlorose op. Dit komt door een betere opname van spoorelementen. Bij een hoge pH geeft een extra NH4-dosering compensatie voor het hoge niveau, maar te veel NH4 werkt negatief. Realisatie van lage pH-waarden in de mat is in de praktijk lastig. Aanbevolen wordt in ieder geval te voorkomen dat de pH waarde in de mat boven 6 uitkomt
  Een kijkje in de ziel van een aspergeplant
  Kruistum, G. van - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)4. - ISSN 0925-9694 - p. 42 - 43.
  tuinbouw - asparagus - zuurgraad - eigenschappen - wortels - gewaskwaliteit - rassen (planten) - horticulture - acidity - properties - roots - crop quality - varieties
  Het 'functioneren' van een aspergeplant snappen vereist kennis van de planteigenschappen en fysiologische processen. Omgevingsfactoren hebben invloed op beide en de plant reageert er op haar eigen manier op. Een kijkje in de ziel van een aspergeplant
  Steenuil pikt te veel cadmium op
  Brink, N.W. van den - \ 2008
  Kennis Online 2008 (2008)nov. - p. 7 - 7.
  cadmium - zware metalen - risicovermindering - risicofactoren - bodem ph - zuurgraad - toxische stoffen - ecotoxicologie - cadmium - heavy metals - risk reduction - risk factors - soil ph - acidity - toxic substances - ecotoxicology
  Op plekken met veel cadmium in de bodem kunnen beheerders de risico’s van dit giftige zware metaal beperken door de locatie anders in te richten. Hoe precies, dat bestuderen onderzoekers van Alterra. Het kan bijvoorbeeld helpen om het gras langer te laten groeien, of lindes te planten, aldus projectleider Nico van den Brink
  Critical loads of sulphur and nitrogen for terrestrial ecosystems in Europe and Northern Asia influenced by different soil chemical criteria.
  Reinds, G.J. ; Posch, M. ; Vries, W. de; Slootweg, J. ; Hettelingh, J.P. - \ 2008
  Water Air and Soil Pollution 193 (2008)1-4. - ISSN 0049-6979 - p. 269 - 287.
  reduction agreements - deposition - forest - acidification - uncertainty - netherlands - simulation - vegetation - acidity - norway
  A critical load data base was developed for Europe and Northern Asia using the latest data bases on soils, vegetation, climate and forest growth. Critical loads for acidity and nutrient nitrogen for terrestrial ecosystems were computed with the Simple Mass Balance model. The resulting critical loads are in accordance with critical loads from previous global empirical studies, but have a much higher spatial resolution. Critical loads of acidity are sensitive to both the chemical criterion and the critical limit chosen. Therefore a sensitivity analysis of critical loads was performed by employing different chemical criteria. A critical limit based on an acid neutralizing capacity (ANC) of zero resulted in critical loads that protect ecosystems against toxic concentrations of aluminium and unfavourable Al/Bc ratios, suggesting that ANC could be an alternative to the commonly used Al/Bc ratio. Critical loads of nutrient nitrogen are sensitive to the specified critical nitrate concentration, especially in areas with a high precipitation surplus. If limits of 3¿6 mg N l¿1 are used for Western Europe instead of the widely used 0.2 mg N l¿1, critical loads double on average. In low precipitation areas, the increase is less than 50%. The strong dependence on precipitation surplus is a consequence of the simple modelling approach. Future models should explore other nitrogen parameters (such as nitrogen availability) instead of leaching as the factor influencing vegetation changes in terrestrial ecosystems.
  Sulfate reduction under acidic conditions for selective model recovery
  Bijmans, M.F.M. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Cees Buisman, co-promotor(en): Piet Lens. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049258 - 156
  sulfaat - redoxreacties - zuurgraad - metalen - terugwinning - afvalwaterbehandeling - bioreactoren - nikkel - ijzer - sulfaatreductie - sulfate - redox reactions - acidity - metals - recovery - waste water treatment - bioreactors - nickel - iron - sulfate reduction
  Dit proefschrift heeft als doel om processen te ontwikkelen voor selectieve metaal herwinning uit afvalwater and processtromen die meerdere metalen bevatten, door gebruik te maken van sulfaat reductie onder zure omstandigheden
  Van schraal naar rijk zand : beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven
  Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J.G. ; Boer, H.C. de; Hanegraaf, M.C. - \ 2008
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 21
  biologische landbouw - organische stof - graslanden - maïs - zuurgraad - bodem ph - stikstofgehalte - zandgronden - bodemfauna - bodemstructuur - dierhouderij - geiten - rundvee - schapen - bodemkwaliteit - maatregelen - organic farming - organic matter - grasslands - maize - acidity - soil ph - nitrogen content - sandy soils - soil fauna - soil structure - animal husbandry - goats - cattle - sheep - soil quality - measures
  De bodemkwaliteit van een perceel is sterk bepalend voor de benutting van meststoffen en uiteindelijk de gras- en maïsproductie. Een schrale of een rijke zandgrond is dus ook bepalend voor de portemonnee. Voor een veehouder is het belangrijk de bodemkwaliteit van zijn percelen op waarde te kunnen beoordelen. Dit om aan de ene kant de bemesting strategisch te kunnen inzetten maar ook met gerichte maatregelen de bodemkwaliteit te kunnen verbeteren. Deze brochure (van NMI, WUR en Louis Bolk Instituut) geeft handvatten in het beoordelen van bodemkwaliteit voor de melkveehouderij en draagt maatregelen aan voor verbetering.
  Ecologie en beheersing van zwarte vlekkenziekte in peen : resultaten onderzoek 2005/2006
  Wanders, J. ; Meier, R. ; Booij, C.J.H. ; Velema, E. - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (Rapport PPO 500086)
  groenteteelt - veldgewassen - wortelgewassen als groente - daucus carota - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - rhizoctonia - zuurgraad - bewaarziekten - detectie - vegetable growing - field crops - root vegetables - daucus carota - plant protection - plant pathogenic fungi - rhizoctonia - acidity - storage disorders - detection
  Bij Parijse peen en waspeen treden er al voor de oogst vaak verschijnselen op waarbij donkere vlekken ontstaan. De partij peen kan hierdoor onverkoopbaar worden. In dit project is getracht om de oorzaak te vinden. De aangeleverde penen bleken aangetast te zijn door Rhizoctonia solani. Er werd geen relatie met de aanwezigheid van nematoden vastgesteld. Wel leek er een relatie met de pH te zijn.
  Maillard-reactie door model beheersbaar
  Roost, M. van - \ 2006
  Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 2006 (2006)1. - ISSN 1570-6907 - p. 22 - 23.
  voedselchemie - voedseltechnologie - maillard-reactie - bruinkleuring - simulatiemodellen - pigmenten - ph - zuurgraad - suikers - eiwitten - kwaliteit - smaak - productieprocessen - food chemistry - food technology - maillard reaction - browning - simulation models - pigments - ph - acidity - sugars - proteins - quality - taste - production processes
  Gewenste en ongewenste bruinkleuring van levensmiddelen door een Maillard-reactie is vaak lastig te beheersen. Wageningse onderzoekers ontwikkelden een simulatiemodel, waarmee producentenmeer inzicht krijgen in de Maillard-reactie, en zo ook de kleur van het eindproduct beter kunnen beheersen tijdens het productieproces en de opslag. Met schematische weergave van de Maillard-reactie
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.