Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 127

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Waarheen met het Nederlandse bos?
  Hekhuis, Harrie ; Ouden, J. den - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  bosbeheer - houtachtige planten - gebruikswaarde - nederland - klimaatverandering - ecosystemen - bostypen - recreatie - zandgronden - oppervlakte (areaal) - forest administration - woody plants - use value - netherlands - climatic change - ecosystems - forest types - recreation - sandy soils - acreage
  Het Nederlandse bos is een populair park met jaarlijks honderden miljoenen bezoeken. Het bos is een belangrijke pijler van de Nederlandse natuur met bijvoorbeeld veel Natura 2000-habitats, nieuwe wildernissen en een bron van hernieuwbare grondstoffen. Welke kennis en beheer zijn nodig om aan al deze functies tegemoet te blijven komen? Wij zijn ons als bosbeheerders, beleidsmakers, onderzoekers en opleiders onvoldoende bewust van de forse uitdagingen waar het Nederlandse bosbeheer voor staat!
  Beweidbare oppervlakte en weidegang op melkveebedrijven in Nederland
  Pol, A. van den; Blokland, P.W. ; Gies, T.J.A. ; Haan, M.H.A. de; Holshof, G. ; Naeff, H.S.D. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 917) - 57
  begrazing - graastijd - graasduur - melkveehouderij - oppervlakte (areaal) - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke productie - dierenwelzijn - melkvee - huisvesting, dieren - weiden - grazing - grazing date - grazing time - dairy farming - acreage - farm management - animal production - animal welfare - dairy cattle - animal housing - pastures
  Het doel van dit onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre weidegang nu en in de toekomst mogelijk is (zowel technisch als bedrijfseconomisch) op melkveebedrijven in Nederland gezien de grootte van de beweidbare oppervlakte. Uit de resultaten wordt duidelijk dat uitgaande van de beschikbare beweidbare oppervlakte er nog ruimte is voor beweiding binnen de bestaande bedrijfsvoering, met name bij de wat extensievere bedrijven. Ook bij verdergaande schaalvergroting of intensivering blijft er ruimte voor beweiding. De hoeveelheid beschikbaar weidegras per bedrijf zal dan wel afnemen evenals het aantal uren weidegang per dag. Op de meeste melkveebedrijven is een vorm van weidegang mogelijk, al is deze soms beperkt. Dit rapport geeft een theoretisch beeld van de mogelijkheden van weidegang. Het is aan de belanghebbende partijen onderling, waar eventueel grenzen worden getrokken voor de beoordeling van de mogelijkheden van weidegang.
  Seed System Security Assessment in West Nile Sub region
  Mastenbroek, A. - \ 2015
  Centre for Development Innovation - 58
  seeds - food security - nile river - uganda - north africa - seed production - farmers' income - on-farm production - crops - acreage - regional development - supply chain management - zaden - voedselzekerheid - nijl - uganda - noord-afrika - zaadproductie - inkomen van landbouwers - productie binnen het landbouwbedrijf - gewassen - oppervlakte (areaal) - regionale ontwikkeling - ketenmanagement
  The recommendations focus on the need to increase the availability of and access to quality seeds; improve quality, varietal sustainability and resilience of the seed system; build capacities of key actors to improve on their production and business skills; and address issues of enabling environment in seed security.
  Gunstige referentiewaarden voor oppervlakte en verspreidingsgebied van Natura 2000-habitattypen in Nederland
  Bijlsma, R.J. ; Janssen, J.A.M. ; Weeda, E.J. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu / Wageningen UR (WOt-rapport 125) - 224
  habitats - vegetatietypen - soortendiversiteit - klimaatverandering - natura 2000 - oppervlakte (areaal) - referentienormen - inventarisaties - habitats - vegetation types - species diversity - climatic change - natura 2000 - acreage - reference standards - inventories
  Dit rapport geeft een overzicht van de gunstige referentiewaarden van area (oppervlakte in km2) en range (oppervlakte verspreidingsgebied incl. opvulling in 10 x 10 km-hokken) voor alle 52 habitattypen in Nederland. Deze FRA (Favourable Reference Area) en FRR (Favourable Reference Range) zijn nodig om de staat van instandhouding van habitattypen volgens artikel 17 van de Habitatrichtlijn vast te stellen. Bijna 25% van de habitattypen vereist uitbreiding van verspreidingsgebied voor een gunstige staat van instandhouding. Ruim 20% van de habitattypen vereisen zowel een uitbreiding van oppervlakte als van verspreidingsgebied voor een gunstige staat van instandhouding. Daarnaast wordt aangegeven hoe de gunstige referentiewaarden behouden of bereikt kunnen worden en wat de mogelijke invloed van klimaatverandering is. Om de trend van area te beoordelen, zijn in bijlagen schattingen gemaakt van historische oppervlakten van habitattypen rond 1950 voor heide-, stuifzand-, hoogveen- en graslandtypen.
  Beschermde gebiedenregister : technische documentatie
  Schuiling, C. ; Schmidt, A.M. ; Boss, M. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 28) - 38
  natuurgebieden - grenzen - natuurbescherming - natura 2000 - wetgeving - oppervlakte (areaal) - natural areas - boundaries - nature conservation - natura 2000 - legislation - acreage
  Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belang zijn om het beschermde gebiedenregister te beheren. Het is bedoeld om de processen en procedures vast te leggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus A is hierbij geen doel op zich maar is wel de stip op de horizon waar dit document aan bijdraagt. Het beschermde gebiedenregister dient ervoor om de begrenzingen van natuurgebieden vast te leggen en om het proces te ondersteunen om te komen tot juridisch aangewezen gebieden die beschermd worden door een van de volgende verdragen/wetten: De Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000), de Ramsar-conventie en de Natuurbeschermingswet. De procedures voor het vastleggen van deze grenzen en voor het beheer van historische grenzen zijn beschreven in dit document
  Japanse oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2014: bestand en arealen
  Ende, D. van den; Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M. ; Troost, K. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C172/14) - 33
  oesterschelpen - habitats - monitoring - oppervlakte (areaal) - biomassa - oosterschelde - westerschelde - oyster shells - habitats - monitoring - acreage - biomass - eastern scheldt - western scheldt
  In 2014 heeft IMARES onderzoek uitgevoerd naar het areaal en bestand aan Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de droogvallende platen van de Waddenzee de Oosterschelde en de Westerschelde. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door IMARES wordt uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector en het ministerie. De surveys zijn opgezet ter onderbouwing van het beleid voor de schelpdiervisserij en vormen daarbij een belangrijke bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies.
  Ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe : bureaustudie naar omvang bollenteelt, bestrijdingsmiddelengebruik en mogelijke effecten op natuur
  Lahr, J. ; Smidt, R.A. ; Vink, C. ; Lange, M. de; Deneer, J.W. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 4542)
  landbouw bedrijven - bloembollen - oppervlakte (areaal) - landbouw en milieu - pesticiden - drift - emissie - natura 2000 - risicoschatting - nadelige gevolgen - veluwe - farming - ornamental bulbs - acreage - agriculture and environment - pesticides - drift - emission - natura 2000 - risk assessment - adverse effects - veluwe
  Naar aanleiding van een vraag van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Gelderland is een korte bureaustudie uitgevoerd naar de mogelijke ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe voor Natura 2000-doelen. De vraagstelling spitste zich toe op een aantal onderdelen: omvang van de bollenteelt op de Veluwe, ontwikkelingstrend van bollenteelt op de Veluwe, verschillen in bestrijdingsmiddelengebruik tussen 'normale' akkerbouw (maïs, aardappelen, graan) en bollenteelt en mogelijke nadelige effecten op aangrenzende natuur via verwaaiing, uitspoeling of anderszins.
  Impacts of legume-related policy scenarios
  Helming, J.F.M. ; Kuhlman, T. ; Linderhof, V.G.M. ; Oudendag, D.A. - \ 2014
  The Hague : LEI Wageningen UR (Report D4.5) - 95
  landen van de europese unie - peulgewassen - peulvruchten - voederpeulvruchten - oppervlakte (areaal) - teeltsystemen - bedrijfssystemen - european union countries - legumes - grain legumes - fodder legumes - acreage - cropping systems - farming systems
  Legume-supported cropping systems for Europe (Legume Futures) is an international research project funded by the European Union through the Framework 7 Programme (FP7) under grant agreement number 245216 (FP7-KBBE-2009-3). The Legume Futures research consortium comprises 20 partners in 13 countries.
  Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2014
  Ende, D. van den; Asch, M. van; Troost, K. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C131/14) - 25
  mossels - mosselteelt - zoögeografie - oppervlakte (areaal) - waddenzee - mussels - mussel culture - zoogeography - acreage - wadden sea
  Onderzoek naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee. Doel is: Het maken van een biomassa-schatting van het mosselbestand op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee in het voorjaar van 2014.
  Regionale fosforkringlopen bij scenario's voor mestverwerking in Nederland
  Dijk, W. van; Buck, A.J. de; Middelkoop, J.C. van; Reuler, H. van; Smit, A.L. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 608) - 38
  mestverwerking - mestbeleid - mestoverschotten - fosfaten - landbouwstatistieken - oppervlakte (areaal) - landbouwregio's - manure treatment - manure policy - manure surpluses - phosphates - agricultural statistics - acreage - agricultural regions
  Een aanzienlijk deel van het nationale fosforoverschot in Nederland accumuleert in landbouwbodems. Dit vormt een verhoogd risico van uit- en afspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. Om de accumulatie te verminderen worden via het mestbeleid steeds strengere normen gesteld aan de fosforbemesting op landbouwland. Hierdoor stijgt de hoeveelheid niet op landbouwgrond plaatsbare mestfosfor in Nederland. Om regionale aspecten goed in kaart te kunnen brengen is Nederland voor deze studie opgedeeld in de 14 landbouwregio’s, zoals deze worden onderscheiden door LEI/CBS. Per regio wordt de fosforproductie en de hoeveelheid plaatsbare fosfor op bouwland en grasland berekend.
  Habitattypen in Natura 2000-gebieden : beoordeling van oppervlakte, representativiteit en behoudsstatus in de Standard Data Forms (SDFs)
  Janssen, J.A.M. ; Weeda, E.J. ; Schippers, P. ; Bijlsma, R.J. ; Schaminee, J.H.J. ; Arts, G.H.P. ; Deerenberg, C.M. ; Bos, O.G. ; Jak, R.G. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 8)
  natura 2000 - habitats - habitatrichtlijn - oppervlakte (areaal) - natuurgebieden - databanken - nederland - inventarisaties - gegevensbeheer - natura 2000 - habitats - habitats directive - acreage - natural areas - databases - netherlands - inventories - data management
  In dit rapport wordt een onderbouwing gegeven van de zogenaamde Standaard Data Forms (SDF’s) vanhabitattypen van de Annex I van de Habitatrichtlijn. Deze SDF’s maken onderdeel uit van de database over de Natura 2000-gebieden in ons land. De database speelt een rol bij eventuele juridische procedures en wordt door de Europese Commissie gebruikt om de voorstellen voor Natura 2000-gebieden van EU-lidstaten te beoordelen. In dit rapport is aangegeven op welke informatie de ecologische gegevens van de habitattypen in de Natura 2000-gebieden zijn beoordeeld. Het betreft gegevens over de oppervlakte van een habitat, de representativiteit, de relatieve oppervlakte ten opzichte van de oppervlakte in heel Nederland, de behoudsstatus van het habitattype, en een algemene evaluatie. Deze gegevens zijn aan de hand van uitgebreide maatlatten gescoord voor alle habitatrichtlijngebieden waarin een habitattype voorkomt. In totaal gaat het om ruim 1130 combinaties van habitattypen en gebieden.
  Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) : vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik
  Hazeu, G.W. ; Schuiling, C. ; Dorland, G.J. van; Roerink, G.J. ; Naeff, H.S.D. ; Smidt, R.A. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2548) - 85
  landgebruik - landbouwgronden - kassen - bossen - natuurgebieden - monitoring - oppervlakte (areaal) - ruimtelijke databases - land use - agricultural soils - greenhouses - forests - natural areas - monitoring - acreage - spatial databases
  Het bestand LGN7 geeft voor Nederland landsdekkende informatie over landgebruik. Het is een rasterbestand met een resolutie van 25*25 m hetgeen overeenkomt met een 1:50.000 schaal. Het bestand geeft een tijdsbeeld van het landgebruik voor 2012 dat voor zowel beleidsanalyses als voor modelinput is te gebruiken. In het bestand worden 39 verschillende typen landgebruik onderscheiden die geaggregeerd worden naar de acht monitoringsklassen: agrarisch gebied, kassen, boomgaarden, bossen, water, stedelijk gebied, infrastructuur en natuur. Aangezien LGN met een frequentie van drie tot vijf jaar wordt vernieuwd, kunnen landgebruiksveranderingen in de tijd gevolgd worden.
  Groenmonitor
  Alterra - Centrum Landschap, - \ 2014
  vegetatie - landgebruik - gewassen - bossen - water - natuurgebieden - oppervlakte (areaal) - remote sensing - precisielandbouw - vegetation - land use - crops - forests - water - natural areas - acreage - remote sensing - precision agriculture
  De groenmonitor geeft de actuele vegetatiekaart van Nederland weer, welke verkregen is uit satellietbeelden. Voor onbewolkte (gedeeltes van) satellietbeelden wordt de NDVI berekend. De NDVI is een indicator van de hoeveelheid groene biomassa met een waarde tussen de 0 en 1. De NDVI waardes kunnen "vertaald" worden naar landbouwkundige processen of natuurontwikkeling over de seizoenen. Zo kan per perceel de gewasontwikkeling gevolgd worden.
  Verkenning beleidsopties met betrekking tot het subsidiabel maken van grond in het kader van het GLB: hectarebetalingen en dierpremies op landbouw- en natuurgronden
  Jongeneel, R.A. ; Smit, A.B. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-066) - ISBN 9789086156566 - 90
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwgrond - natuurgebieden - oppervlakte (areaal) - subsidies - inventarisaties - cap - agricultural land - natural areas - acreage - subsidies - inventories
  voorgestelde omslag van betalingen per bedrijf (bedrijfstoeslag) naar De voorgestelde EU beleid - omslag van betalingen per bedrijf (bedrijfstoeslag) naar betalingen per hectare (flat rate) betekent een ingrijpende verandering voor de Nederlandse landbouw. Eén aspect daarvan is helder te krijgen welke gronden straks nog wel of juist niet in aanmerking moeten komen voor het ontvangen van ondersteuning vanuit de Eerste Pijler. Dit betreft met name de schapen- en zoogkoeienhouderij op gronden met een natuurfunctie. In de studie zijn twee opties voor ondersteuning van deze sectoren in kwetsbare gebieden onderzocht: een regionaal systeem met aangepaste betalingen per ha grond met natuurfunctie en een systeem met gekoppelde dierpremies.
  Basiskaart Natuur 2004 : van versie 1.0 naar 3.1
  Kramer, H. ; Clement, J. ; Knegt, B. de - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 313) - 48
  landgebruik - bossen - oppervlakte (areaal) - databanken - monitoring - inventarisaties - natuurgebieden - land use - forests - acreage - databases - monitoring - inventories - natural areas
  De hoofddoelstelling van deze rapportage is het verkrijgen van de KwaliteitsStatus A voor het vervaardigen van de BN2004_v3.1 die vervaardigd is vanuit de Geodatabase Natuur (zie par. 2.9). Een belangrijk aspect hierbij is de vergelijkbaarheid van de nieuwe versie (3.1) met de oorspronkelijke versie BN2004_V2.0. De toegepaste techniek die gebruikt is bij de vervaardiging van beide bestanden verschilt namelijk. Om duidelijk te krijgen of het verschil in gebruikte techniek ook leidt tot verschil in resultaat is de het bestand BN2004_v2.1 aangemaakt. BN2004_v2.1 is vervaardigd vanuit de Geodatabase Natuur waarbij exact dezelfde bronbestanden en dezelfde combinatieregels gebruikt zijn als bij BN2004_v2.0. Dit was noodzakelijk omdat in BN2004_v3.1 meerdere wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van 2.0 waardoor deze niet direct vergelijkbaar was.
  Japanse oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2013: bestand en arealen
  Brummelhuis, E.B.M. ; Asch, M. van; Ende, D. van den; Troost, K. ; Zweeden, C. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C210/13) - 39
  oesters - habitats - monitoring - oppervlakte (areaal) - biomassa - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - oysters - habitats - monitoring - acreage - biomass - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
  In 2013 heeft IMARES, onderdeel van Wageningen-UR, onderzoek uitgevoerd naar het areaal en bestand aan Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de droogvallende platen van de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. Aanvullend is in 2013 een inschatting gemaakt van de bedekking door Japanse oesters op de dijkglooiingen rond de Oosterschelde. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door IMARES wordt uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector en het ministerie. De surveys zijn opgezet ter onderbouwing van het beleid voor de schelpdiervisserij en vormen daarbij een belangrijke bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies.
  Land- en tuinbouwcijfers
  LEI, - \ 2013
  agricultural statistics - acreage - rural tourism
  Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2013
  Ende, D. van den; Troost, K. ; Zweeden, C. van; Asch, M. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C167/13) - 24
  mossels - mosselteelt - zoögeografie - oppervlakte (areaal) - waddenzee - mussels - mussel culture - zoogeography - acreage - wadden sea
  Onderzoek naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee. Doel is: Het maken van een biomassa-schatting van het mosselbestand op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee in het voorjaar van 2013. Voor de kartering van het areaal aan mosselbanken worden bij laag water in de beschikbare tijd zo veel mogelijk banken te voet bezocht. Met behulp van GPS-apparatuur worden de positie en omtrek van de banken bepaald. Bij het bepalen van het totale areaal mosselbanken wordt voor de niet bezochte banken uitgegaan van gegevens in eerdere jaren, na middels een vliegtuig inspectie de aanwezigheid van deze banken vastgesteld te hebben.
  Biodiversiteitsgraadmeters Fryslân : status en trend van hoofd-natuurtypen en soorten
  Knegt, B. de; Wamelink, G.W.W. ; Adrichem, M.H.C. van; Clement, J. ; Puijenbroek, P. ; Sparrius, L. ; Swaay, C. van - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2431) - 60
  natuurwaarde - biodiversiteit - ecosystemen - flora - fauna - natuurgebieden - oppervlakte (areaal) - friesland - natural value - biodiversity - ecosystems - flora - fauna - natural areas - acreage - friesland
  De graadmeter bestaat uit twee delen, een deel bevat informatie over de voor- of achteruitgang van soorten (zoals vogels, vlinders en zoogdieren), het tweede deel bevat informatie over de natuurkwaliteit en het oppervlak natuur. Informatie van soorten en de natuurkwaliteit is gebaseerd op veldwaarnemingen. Zowel de natuurkwaliteit als het oppervlak natuur worden vergeleken met een ongestoorde situatie. Voor het agrarisch gebied is een aparte referentie gebruikt. De gebruikte methode maakt het mogelijk om de Friese situatie qua biodiversiteit te spiegelen aan het verleden en aan de landelijke situatie. Het aandeel van het Friese grondgebied met min of meer natuurlijke ecosystemen, exclusief (half)natuurlijk grasland, bedraagt nu circa 48%. De toename in de oppervlakte natuur is sinds de introductie van de EHS in Fryslân groter dan landelijk
  Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2011 en 2012
  Fey-Hofstede, F.E. ; Dankers, N.M.J.A. ; Meijboom, A. ; Leeuwen, P.W. van; Jong, M.L. de; Dijkman, E.M. ; Cremer, J.S.M. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C128/13) - 99
  mossels - mosselteelt - inventarisaties - oppervlakte (areaal) - monitoring - mariene gebieden - waddenzee - mussels - mussel culture - inventories - acreage - monitoring - marine areas - wadden sea
  In dit project wordt de lange termijnontwikkeling van mosselbanken onderzocht. Hiervoor worden door IMARES enkele individuele mosselbanken in detail bestudeerd. Drie mosselbanken worden sinds 1997 gevolgd, één sinds 1998, twee sinds 2002, één sinds 2003 en zeven mosselbanken worden sinds 2006 gevolgd. In deze rapportage wordt de ontwikkeling van deze veertien mosselbanken tot en met 2012 beschreven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.