Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 47

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : mineralengehalten in geoogst product
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
  akkerbouw - adviescentra - mineralen - stikstof - fosforpentoxide - kalium - bemesting - mineralenboekhouding - arable farming - advisory centres - minerals - nitrogen - phosphorus pentoxide - potassium - fertilizer application - nutrient accounting system
  Tabel met mineralengehalten (N, P2O5 en K2O) in geoogst product voor diverse akkerbouwgewassen t.b.v bemestingsadvies.
  Meer impact van energiebesparingsprojecten door samenwerking
  Kool, S.A.M. de; Wildschut, J. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)232. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - energiegebruik - energiebesparing - adviescentra - regelingen - samenwerking - Nederland - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - energy consumption - energy saving - advisory centres - regulations - cooperation - Netherlands
  Energiebesparing hoeft geen probleem te zijn op bloembollenbedrijven. Door het onderzoek, de voorlichting, toeleveranciers en ondernemers is de afgelopen jaren getoond dat er veel geld te verdienen aan vermindering van het energieverbruik. Toch neemt niet elke ondernemer die kennis over. PPO ging bij toeleveranciers en adviseurs na welke redenen dat kan hebben.
  Kleinfruitsector weet KICK te vinden : vruchtbomen
  Crooijmans, S. ; PPO BBF Fruitgewassen, - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011). - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - fruitgewassen - kleinfruit - kennis - informatiecentra - adviescentra - technische hulpverlening - houtachtige planten - fruit uit de gematigde streken - fruit growing - fruit crops - small fruits - knowledge - information centres - advisory centres - technical aid - woody plants - temperate fruits
  Anderhalfjaar geleden was KICK nog maar een zorgvuldig uitgewerkt papieren bedenksel van DLV Plant en PPO Fruit. Inmiddels is dit Kennis- en Innovatie Centrum voor Kleinfruit (KICK) op weg zijn naam te vestigen in de sector. Het aantal onderzoeksvragen neemt toe. De herkomst van de planten speelt daarin een belangrijke rol.
  Eén loket voor alle vragen of ideeën vanuit de glastuinbouw (interview met Jan-Willem Donkers)
  Arkesteijn, M. ; Donkers, J.W. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)12. - p. 64 - 65.
  tuinbouwbedrijven - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - technische hulpverlening - adviescentra - professionele dienstverlening - landbouwontwikkeling - glastuinbouw - market gardens - entrepreneurship - farm management - innovations - technical aid - advisory centres - professional services - agricultural development - greenhouse horticulture
  Greenport Campus ondersteunt de sector bij de zoektocht naar innovatieve oplossingen en het op maat opleiden van personeel. Ondernemers kunnen bij één loket terecht. Ze worden ‘ontzorgd’ doordat ze hulp krijgen bij het maken van een project rondom hun onderzoeksvraag. In ‘Arena-sessies’ kunnen partijen met gelijksoortige vragen met elkaar in contact komen. Het loket zorgt voor de beste match bij vragen naar cursusonderwijs.
  Emergence and embedding of innovation brokers in the agricultural innovation system
  Klerkx, L.W.A. ; Leeuwis, C. - \ 2009
  In: Theory and practice of advisory work in a time of turbulences - proceedings XIX ESEE, Assisi (Perugia), Italy, 15-19 September 2009. - Perugia : INEA / University of Perugia - p. 65 - 69.
  voorlichtingskunde - landbouw - voorlichting - adviescentra - efficiëntie - theorie - oefening - ontwikkelingslanden - wereld - landbouwvoorlichting - extension education - agriculture - extension - advisory centres - efficiency - theory - practice - developing countries - world - agricultural extension
  Wormenwijzer website
  Verkaik, J.C. - \ 2008
  ASG veehouderij
  schapen - myiase - wormen - maagdarmziekten - informatiesystemen - on-line - adviescentra - professionele dienstverlening - internet - dierziektepreventie - sheep - myiasis - helminths - gastrointestinal diseases - information systems - on line - advisory centres - professional services - animal disease prevention
  De Wormenwijzer geeft behandeladviezen voor een verantwoorde aanpak van maagdarmwormen bij schapen. De behandeladviezen krijgt men op maat door het beantwoorden van een aantal vragen over de bedrijfssituatie per samenweidend of aangevoerd koppel dieren. De Wormenwijzer bepaalt vervolgens de kans op een maagdarmwormbesmetting en formuleert een advies afgestemd op de bedrijfshistorie. Het advies is gericht op een minimaal risico op schade door maagdarmwormen. Met extra toelichting bij een aantal belangrijke onderwerpen
  Bijdragen aan gezaghebbend advies : ASG laat stem horen in Brussel
  Spoolder, H.A.M. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 10 - 11.
  dierhouderij - dierenwelzijn - onderzoeksinstituten - adviescentra - animal husbandry - animal welfare - research institutes - advisory centres
  De Europese Commissie laat zich over dierenwelzijn adviseren door werkgroepen van Europese wetenschappers. Onderzoekers van het ASG cluster Welzijn en Gezondheid zijn hierbij meestal van de partij, ondersteund door LNV
  Optimalisatie van stikstofbenutting na het scheuren van grasklaver
  Wit, J. de; Eekeren, N.J.M. van; Burgt, G.J.H.M. van der - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Bioveem rapport 15) - 29 p.
  bodemvruchtbaarheid - rotaties - teeltsystemen - adviescentra - bodemchemie - stikstof - voedergewassen - melkveehouderij - biologische landbouw - kennis - bemesting - soil fertility - rotations - cropping systems - advisory centres - soil chemistry - nitrogen - fodder crops - dairy farming - organic farming - knowledge - fertilizer application
  Voor de biologische landbouw is het van groot belang de stikstofverliezen zo veel mogelijk te beperken en de beschikbare mest, samen met de door vlinderbloemigen vastgelegde stikstof, zo efficiënt mogelijk te benutten. Metingen laten zien dat de nitraatuitspoeling onder biologisch grasland veelal laag is, maar dat de nitraatconcentraties na het scheuren van grasland voor graslandvernieuwing of voor de teelt van voedergewassen hoog oplopen. Deze nitraatcijfers worden veroorzaakt door hogestikstofmineralisatie na scheuren van grasklaver. Ondanks deze hoge stikstofbeschikbaarheid wordt in de praktijk snijmaïs nog met 20-40 m3 drijfmest bemest. Vraag is of dit wel een efficiënt gebruik van de beschikbare mest is. Daartoe is in de afgelopenjaren een aantal experimenten bij praktijkbedrijven uitgevoerd, waarbij bemestingsniveau, tijdstip van grondbewerking en gewaskeuze werden gevarieerd en de effecten daarvan op de N-mineraalhuishouding in de bodem en de productie zijn bepaald. In ditrapport worden deze experimenten geanalyseerd, nadat eerst de biologische snijmaïsteelt en nitraatuitspoeling na het scheuren van grasklaver zijn beschreven
  Fax in de strijd tegen vruchtrot
  Wander, J.G.N. - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen (2005)21. - ISSN 0925-9694 - p. 35 - 35.
  aardbeien - teelt - gewasbescherming - botrytis - ziektebestrijding - fungiciden - spuiten - toepassingsdatum - adviescentra - informatiediensten - informatiesystemen - computers - telefoons - telecommunicatie - vollegrondsteelt - strawberries - cultivation - plant protection - botrytis - disease control - fungicides - spraying - application date - advisory centres - information services - information systems - computers - telephones - telecommunications - outdoor cropping
  Als aardbeien bloeien, ligt vruchtrot door Botrytis op de loer. Bij gunstige omstandigheden kan een onbeschermd gewas flinke aantasting oplopen. Dat leidt tot productieverlies, infectiebronnen en overbodig werk, want rotte vruchten moeten ook geplukt worden. De waarschuwingsfax houdt telers alert om tijdig te bestrijden
  2.2 Kennis in waarschuwingssystemen: NemaDecide, een Beslissing Ondersteunend Systeem voor aaltjes: themavoordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
  Been, T.H. ; Schomaker, C.H. ; Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)sup. - ISSN 0166-6495 - p. 9S - 10S.
  gewasbescherming - plagenbestrijding - geïntegreerde bestrijding - nematoda - heteroderidae - aardappelen - informatiesystemen - stochastische modellen - wiskundige modellen - voorlichters - adviescentra - nematodenbestrijding - beslissingsondersteunende systemen - kennissystemen - kennismanagement - plant protection - pest control - integrated control - nematoda - heteroderidae - potatoes - information systems - stochastic models - mathematical models - extension agents - advisory centres - nematode control - decision support systems - knowledge systems - knowledge management
  Themavoordracht over het adviessysteem NemaDecide, waarin bestaande kennis betreffende aardappelcystenaaltjes wordt vastgelegd, geïntegreerd en systematisch uitgebreid. Het systeem kan worden ingezet om complexe modellen toe te passen in de advisering en Wageningse kennis kan snel doorstromen naar de praktijk
  'Telen met toekomst' gaat stap verder
  Paassen, R.A.F. van - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen (2005)36. - ISSN 0925-9694 - p. 30 - 31.
  gewasbescherming - cucumis - solanum lycopersicum - cultuurmethoden - voorlichting - adviescentra - producentengroepen - kwekers - glastuinbouw - plant protection - cultural methods - extension - advisory centres - producer groups - growers - greenhouse horticulture
  Glasgroentetelers kunnen inmiddels al veel maatregelen treffen die leiden tot een duurzame manier van telen. Het project 'Telen met toekomst' wil telers helpen om daarbij het optimale te bereiken. Binnen dit project proberen telersgroepen de milieubelasting van teelten zoveel mogelijk terug te dringen. In dit artikel 'Best practices' voor tomaat en komkommer
  Nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen
  Geijn, F. van de; Schaik, A. van - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)35. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 10.
  appels - peren - opslag - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - fruitbewaarplaatsen - temperatuur - kooldioxide - zuurstof - vochtigheid - voorlichting - adviescentra - apples - pears - storage - cold storage - controlled atmosphere stores - fruit stores - temperature - carbon dioxide - oxygen - humidity - extension - advisory centres
  Elk bewaarseizoen kent zijn bijzonderheden, zo ook seizoen 2004-2005. Dit werd gekenmerkt dooe schilvlekjes die al vroeg in het seizoen ontstonden, maar ook de goede tot zeer goede uitstalkwaliteit van Elstar. Bij Conference kwamen slappe nekken dankzij de extra aandacht voor dit probleem nauwelijks voor. Dit terwijl juist bij Elstar meer dan normaal werd gereclameerd over een 'slappere' appel. In dit artikel een terugblik en adviezen voor het nieuwe bewaarseizoen
  Verfijning bemestingsadvies 1998
  Vellinga, Th.V. - \ 1998
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 173) - 39
  kunstmeststoffen - stikstofmeststoffen - mestgiften - bodemtypen (naar textuur) - optimalisatie - adviescentra - bemesting - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizers - nitrogen fertilizers - dressings - soil types (textural) - optimization - advisory centres - fertilizer application - nutrient use efficiency
  Verdere verbetering van het bemestingsadvies van 1994 was mogelijk en wenselijk. Gebruikers van bemestingsadviesprogrammas wilden een verfijning van de stikstoflevering en de streefopbrengsten. Er ontbrak een advies voor situaties met een lage stikstoflevering en nieuw onderzoek maakte het mogelijk om de stikstoflevering op minerale gronden nauwkeuriger in te schatten
  Vijftig jaar HVP, vijftig jaar 'demografische' veranderingen
  Hoog, C. de - \ 1985
  In: Huishouding, voorlichting en wetenschap : 50 jaar Stichting voor Huishoudelijke en Consumentenvoorlichting - HVP / de Lange, G.A., Zelvelder - van der Laan, C.T., Burema, J.P., - p. 83 - 89.
  informatiediensten - adviescentra - ruraal-urbane migratie - urbanisatie - huishoudens - gezinnen - statistiek - huishoudkunde - information services - advisory centres - rural urban migration - urbanization - households - families - statistics - home economics
  Invloed van de urbanisatie en veranderende gezinssamenstelling op de oorspronkelijke doelgroep (=agrarische bevolking) van de HVP
  De besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst
  Zuurbier, J.P. - \ 1984
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): A.W. van den Ban; A.A. Kampfraath. - Wageningen : Zuurbier - 173
  informatiediensten - adviescentra - landbouw - instellingen - organisaties - theorie - bedrijfsvoering - bestuur - Nederland - historische verslagen - landbouwvoorlichting - bedrijfseconomie - information services - advisory centres - agriculture - institutions - organizations - theory - management - administration - Netherlands - historical records - agricultural extension - business management

  This study examines the organization and management of the Dutch agricultural extension service. The purpose is to gain insights into the functions and utility of extension, as well as to analyse the management policies and processes of the agricultural extension service.

  These objectives were addressed by focussing upon the following questions:
  1. What is meant by agricultural extension?
  2. What specific role and contributions should be expected from agricultural extension?
  3. What path did the Dutch agricultural extension service follow in her development?
  4. Which factors were the most important in influencing this development?
  4. How do management processes and organizational structures affect the agricultural extension functions?
  6. Which factors influence extension's managerial effectiveness?

  In order to answer these questions, part One begins with an analysis of extension concepts, applied to agriculture. An analysis of the literature is provided describing the effects that might be expected from agricultural extension. Part One ends with an overview of the Dutch agricultural extension service.

  Part Two deals with the historical development of agricultural extension in the Netherlands. This analysis emphasizes the rural political circumstances influencing extension developments as well as policy, management and organizational responses. The second part ends with an analysis of factors responsible for the rise and decline of the extension service.

  Part Three contains the analysis of the management structure and processes of the extension service, based on the results of a research project, carried out between 1978 and 1980. This study is built upon different management and organization theoretical perspectives. Also, a study was made of the functioning of district units. Emphases were placed on the factors influencing the managerial effectiveness of these units. This part Three ends with a description and analysis of the way the results were utilized by the extension service.

  The results of part One can be summarized as follows.

  After comparing different definitions of extension and agricultural extension, the following definition of agricultural extension was chosen:

  ,,By agricultural extension is meant all those activities related to informing, helping, educating or influencing those working in agriculture in order to influence their decisionmaking by expanding their knowledge, changing or reinforcing their attitudes or enlarging their awareness; at the same time those playing an extension role or those managing extension are guided by a willingness to be influenced and to foster the self interest of the persons being unfluenced".

  Most studies of the effects of agricultural extension emphasized changes in knowledge, attitudes and behavior. The effects of extension upon the enlargement of knowledge was predominant, where-as ef fects upon changes in attitudes or behavior were less emphasized. Extension was more succesful for groups of higher socio-economic status; the value of extension was seen as neutral to positive.

  The results of part Two can be summarized as follows.

  The origins of the Dutch extension service go back to the end of the last century. Farmers were familiar with travelling teachers who diffused knowledge of new farming methods.

  Although encouraged by provincial farmers' organizations, the phenomenon of travelling teachers was only partly effective. In 1886 a Governmental Commission supported the idea of travelling teachers and further recommended that agricultural and horticultural teachers receive national support with part of their task to be rural extension. The recommendation was adopted. The decision was reinforced by linking the appointed teachers to the governmental Inspector of Agriculture. This occurred in 1906.

  The positive results of the Governmental Commission are partly due to an improvement in the economy, to political stability and to a general feeling that extension should be given national priority in modernizing agriculture.

  Some discontinuities occurred during the years between 1914 and 1930. Reduced governmental budgets slowed the development of the agricultural extentions service.

  The economic crisis of the thirties legitimized a linkage between extension and national agricultural policy instruments. The extension service also expanded by identifying target groups for which a special Service for Small Farms was established.

  During the Second World War the advisory service was more used to implement national production policies. Emphasis was placed on the regional extension strategies.

  Following the war agricultural extension went through an expansive growth period. The main objective of agricultural policy was to aid recovery and promote technical modernization; the extension service also stressed the importance of modernizing the rural community. Specific problems and target groups received attention; extension strategies were intensified.

  Agriculture underwent rapid change. Some reorganizations and adjustments of extension tasks and structures also took place. Uncertainties during the seventies paralled a decline in the capacity of the extension service. A new concept of extension was called for.

  The historical analysis of agricultural extension service reveals periods of expansion and decline. Expansion occurred in times and circumstances when extension received a larger part of the national agricultural budget, but while agricultural incomes, in general, declined.

  Decline occurred in times and circumstances when agricultural incomes increased and when technical development was favourable. Decline was also accompanied with a weakening representation of the extension service on the national level.

  Part Three deals with the management and organization of the extension service and can be summarized as follows.

  First a theoretical perspective describing managerial processes in extension service was laid out. The theory distinguishes managerial and operational processes. Managerial processes can be confined to several issues, consisting of decision making processes and certain conditions influencing those processes. Managerial effectiveness is a measure of the degree of attention paid towards managerial processes.

  The results of a research project, carried out in the years between 1978 and 1980, revealed the importance of the managerial processes and the role of information, some structural components, the involvement of the managers in the district units and some personal characteristics of the managers related to managerial effectiveness.

  These results stressed the importance of placing more attention on managerial functioning in the operation of an effective service. There were increasing demands on the service to match the increasingly sophisticated problems and challenges posed by the clientele and the internal capacities of the extension service.

  The autonomous position and status of the local extension agent is no longer adequate for efficient utilization of their resources.

  The research results were applied in the context of an "Organization- Development" strategy. Organization-Development strategy means a systematic approach to enlarge the capacity of established agencies through internal diagnosis and problem solving, that increases the organization's effectiveness and efficiency.

  The study describes the way the results have been utilized. Mention was made of the positive effects of the strategy in general and of the survey-feedback methods in particular. Some of the success of the strategy might also be explained by favourable conditions within the organization. It was concluded that successful implementation of the organization development strategy was made possible partly by similarities between that strategy and extension strategies.

  De avonturen van Gerhardt : ignoranten en informanten
  Aalpol, R. ; Heij, D. van der - \ 1977
  Wageningen : Pudoc - 30
  informatiediensten - adviescentra - geschiedenis - Nederland - documentatiecentra - veluwe - gelderland - information services - advisory centres - history - Netherlands - documentation centres - veluwe - gelderland
  Agricultural extension in the Netherlands
  Anonymous, - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3592)
  producten - informatie - landbouw - informatiediensten - adviescentra - Nederland - bibliografieën - technische informatie - products - information - agriculture - information services - advisory centres - Netherlands - bibliographies - technical information
  Agricultural extension : publications in the English language : 1960 - 1971
  Anonymous, - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 3534)
  producten - informatie - landbouw - informatiediensten - adviescentra - Nederland - bibliografieën - technische informatie - products - information - agriculture - information services - advisory centres - Netherlands - bibliographies - technical information
  Bedrijfsontwikkelingsvoorlichting in Zuid-Limburg
  Douw, L. - \ 1972
  Den Haag : [s.n.] (Interne nota / Landbouw-economisch instituut no. 172) - 39
  agrarische bedrijfsvoering - landbouw - producten - informatie - informatiediensten - adviescentra - Nederland - technische informatie - limburg - farm management - agriculture - products - information - information services - advisory centres - Netherlands - technical information - limburg
  De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in Nederland
  Anonymous, - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3193)
  landbouw - informatiediensten - adviescentra - Nederland - bibliografieën - agriculture - information services - advisory centres - Netherlands - bibliographies
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.