Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheer en herstel van stuifzanden
  Riksen, M.J.P.M. ; Sparrius, L.B. ; Nijssen, M. - \ 2020
  Driebergen : Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)
  eolisch zand - natuurbeheer - herstelbeheer - natura 2000 - aeolian sands - nature management - restoration management - natura 2000
  Deze uitgave is bedoeld om beheerders van stuifzand handvatten te bieden om op een doelmatige wijze een beheerplan voor hun stuifzandgebied op te stellen. Er staan tips in over mogelijkheden voor monitoring ter beoordeling van de effectiviteit en bijsturing van het beheer. Ook worden er richtlijnen gegeven voor het herstel van voormalige stuifzandgebieden.
  Beach sand dynamics : measurements, models and scales
  Poortinga, A. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Coen Ritsema, co-promotor(en): Saskia Visser; Michel Riksen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575851 - 235
  stranden - zand - modellen - meettechnieken - eolisch zand - sediment - geologische sedimentatie - beaches - sand - models - measurement techniques - aeolian sands - sediment - geological sedimentation
  Vegetatie-, beheer- en habitattypen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2014
  Bijlsma, R.J. ; Janssen, J.A.M. ; Weeda, E.J. ; Griffioen, A.J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2616)
  vegetatiemonitoring - habitats - vegetatietypen - nationale parken - heidegebieden - eolisch zand - graslandgronden - natuurgebieden - inventarisaties - veluwe - vegetation monitoring - habitats - vegetation types - national parks - heathlands - aeolian sands - grassland soils - natural areas - inventories - veluwe
  In 2014 is een vegetatiekartering uitgevoerd van Het Nationale Park De Hoge Veluwe uitgaande van een luchtfoto-interpretatie uit 2013 en kleurenfoto’s uit 2010. Het Park bestaat voor ruim 30% uit Natura 2000-habitattypen, verdeeld over 12 typen en draagt belangrijk bij aan oppervlakten habitattype van de Veluwe, met name voor Zandverstuivingen (848 ha), Stuifzandheiden (270 ha), Zure vennen en Heideveentjes (16 ha), Vochtige heiden (27 ha), Heischrale graslanden (189 ha) en Oude eikenbossen (240 ha). Ten opzichte van de kartering in 2007 zijn er op hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen: de oppervlakte zandverstuivingen is met maximaal 10% afgenomen, vooral door successie naar Stuifzandheiden; Stuifzandheiden zijn afgenomen ten gunste van Droge heiden; de oppervlakte Heischrale graslanden is praktisch gelijk gebleven; vergrassing met Pijpenstrootje is voortgeschreden; de oppervlakten Vochtige heiden en Zure vennen zijn niet wezenlijk veranderd; habitattype Zwakgebufferde vennen is nieuw onderscheiden met een zeer klein oppervlakte; de oppervlakte Heideveentjes is toegenomen door betere inventarisatie; Jeneverbesstruwelen en Oude eikenbossen zijn in oppervlakte gelijk gebleven; het weinig voorkomende type Beuken-eikenbossen met hulst is uitgebreid met een deel dat in 2007 ten onrechte niet was onderscheiden. De vegetatietypen zijn toegekend aan 11 natuurbeheertypen waarvan N16.01 Droog bos met productie 48% van de oppervlakte inneemt, gevolgd door N01.01 Droge heide met 22% en N07.02 Zandverstuiving met 14%. De overige typen beslaan elk minder dan 5% van de oppervlakte. Vooralsnog is alleen het landschapsbeheertype L01.07 Lanen onderscheiden.
  Inland dunes in The Netherlands: soil, vegetation, nitrogen deposition and invasive species
  Sparrius, L.B. - \ 2011
  University of Amsterdam (UvA). Promotor(en): J. Sevink; Leo Stroosnijder, co-promotor(en): A.M. Kooijman. - Amsterdam :
  eolisch zand - stikstof - vegetatie - invasieve soorten - bodemchemie - nederland - aeolian sands - nitrogen - vegetation - invasive species - soil chemistry - netherlands
  Zandverstuivingen, zoals het Kootwijkerzand en de Loonse en Drunense Duinen, ontstonden door overbegrazing en het gebruik van heideplaggen voor het bemesten van akkerland. Door de industriële revolutie veranderde het landgebruik en zijn er nu nog maar enkele zandverstuivingen over. Vanwege de bijzondere planten en dieren en de cultuurhistorische achtergrond zijn veel van deze natuurgebieden nu Europees beschermd. Zandverstuivingen verdwijnen zonder gericht beheer. Laurens Sparrius onderzocht acht zandverstuivingen en vond dat het oppervlak aan kaal zand sinds 1950 is gehalveerd. Ook bleek dat stikstof uit de landbouw het dichtgroeien versnelt. In provincies met weinig luchtvervuiling, zoals Friesland en Drenthe, bleken zandverstuivingen over de laatste vijftig jaar stabieler dan op de Veluwe, met meer intensieve veehouderij. Verder neemt door stikstof de kwaliteit van de begroeiing van stuifzandgebieden af en verdwijnt de oorspronkelijke korstmossenbegroeiing. In plaats hiervan komen dikke tapijten van het invasieve mos Grijs kronkelsteeltje, een uitheemse plantensoort die rond 1960 naar Nederland is gekomen. Het verdwijnen van zandverstuivingen kan volgens Sparrius worden tegengegaan door het verminderen van de stikstofdepositie, uitbreiden van zandverstuivingen door naaldbos te kappen en verwijderen van jonge bomen in stuifzanden.
  Stuifzanden. Advies voor beheer en herstel van stuifzanden
  Riksen, M.J.P.M. ; Sparrius, L.B. ; Nijssen, M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Universiteit
  eolisch zand - natuurbeheer - herstelbeheer - natura 2000 - aeolian sands - nature management - restoration management - natura 2000
  De Nederlandse stuifzanden met hun extreme milieuomstandigheden en de daaraan aangepaste levensgemeenschappen hebben een bijzondere positie in Europa. Nederland heeft binnen Europa, als land met het grootste areaal aan stuifzand, een belangrijke verantwoordelijkheid voor behoud, herstel en beheer van deze gebieden. De landelijke staat van instandhouding van beide habitattypes (habitattype H2330 Open grasland met Corynephorusen Agrostis-soorten op landduinen en type H2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten) is echter zeer ongunstig. We zien dat het areaal actief stuifzand in de laatste decennia zo sterk is afgenomen dat het behoud van het stuifzandlandschap voor de toekomst onzeker is geworden. Naar schatting resteert op dit moment niet meer dan circa 1.250 hectare levend stuifzand. Herstelmaatregelen en een aangepast beheer zijn nodig om de dynamiek en biodiversiteit van de stuifzanden voor de toekomst te waarborgen. Weergave van beheer in het kader van OBN.
  Kap het dennenbos voor mooie topnatuur
  Siepel, H. - \ 2011
  Nieuwe Veluwe 2/11 (2011). - ISSN 1879-6001 - p. 10 - 12.
  natuurontwikkeling - natuurbeleid - bossen - ecologisch herstel - eolisch zand - veluwe - nature development - nature conservation policy - forests - ecological restoration - aeolian sands - veluwe
  Nederland heeft veel geïnvesteerd in hectares natuur. Dat was ook nodig. Nu wordt het tijd om de potenties van de gronden optimaal te benutten bepleit Hank Siepel. Kap onrendabele dennenbossen op de Veluwe en maak er topnatuur van, die de samenleving bovendien weinig geld kost.
  Effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van stuifzanden
  Nijssen, M. ; Riksen, M.J.P.M. ; Sparrius, L. ; Bijlsma, R.J. ; Burg, A. van der; Dobben, H.F. van; Jungerius, P. ; Ketner-Oostra, R. ; Kooiman, A. ; Kuiters, L. ; Swaay, C. van; Turnhout, C. van; Waal, R. de - \ 2011
  Den Haag : Ministerie van EL&I, directie IFZ/bedrijfsuitgeverij (Rapport DKI nr. 2011/OBN144-DZ) - 293
  eolisch zand - ecologisch herstel - natuurbeheer - fauna - vegetatie - plantensuccessie - nederland - herstelbeheer - natura 2000 - aeolian sands - ecological restoration - nature management - fauna - vegetation - plant succession - netherlands - restoration management - natura 2000
  Onderzoek naar het functioneren van stuifzanden onder gewijzigde abiotische condities en naar beheer en herstel van klein- en grootschalige stuifzandlandschappen. Waarin bijdragen: Bosschap, Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit, Universiteit Amsterdam, SOVON, Vlinderstichting, Alterra en Stichting Geomofologie en Landschap. Het is een vervolg op Preadvies stuifzanden (Bakker, 2003).
  Herstel van stuifzand: ingewikkelder dan kaal zand creeëren
  Nijssen, M. ; Riksen, M.J.P.M. - \ 2010
  [S.l.] : S.n.
  eolisch zand - biodiversiteit - monitoring - ecologisch herstel - natuurbeheer - aeolian sands - biodiversity - monitoring - ecological restoration - nature management
  Stuifzanden zijn natuurterreinen waar doorgaans veel waardering voor is. Vanuit het perspectief van het natuurbeheer liggen er allerlei potenties om vele zeldzame soorten terug te krijgen. Voor de recreanten zijn stuifzanden vaak prachtige gebieden om te vertoeven. Het is dan ook niet zo vreemd dat veel beheerders proberen om waar mogelijk dichtgegroeide stuifzanden weer open te maken. Probleem is meestal niet hoe je het stuifzand terug krijgt: veel groter probleem is hoe je het open houdt. Dit infoblad beschrijft welke afwegingen een beheerder moet maken, en welke stappen hij moet zetten bij het herstel van stuifzandgebieden.
  Stuifzanden: herstel beheer en monitoring : verslag veldwerkplaats ---droog zandlandschap Rozendaalse veld, 1 juni 2010
  Riksen, M. ; Nijssen, M. ; Moll, N. - \ 2009
  S.n.
  eolisch zand - biodiversiteit - monitoring - ecologisch herstel - natuurbeheer - veluwe - aeolian sands - biodiversity - monitoring - ecological restoration - nature management - veluwe
  Informatie pamflet over herstel beheer en monitoring van stuifzanden. Het is een pamflet met praktische adviezen voor de beheerders van stuifzandgebieden of beheerders van gebieden met plannen voor stuifzand. Volgens Michiel Riksen (WUR) zouden beheerders vanuit de knelpunten (bijvoorbeeld stikstofdepositie) moeten bedenken waarom ze bepaalde maatregelen willen uitvoeren, vervolgens de planning maken, monitoren en evalueren.
  How to use wind erosion to restore and maintain the inland drift-sand ecotype in the Netherlands?
  Riksen, M.J.P.M. ; Spaan, W.P. ; Stroosnijder, L. - \ 2008
  Journal for Nature Conservation 16 (2008)1. - ISSN 1617-1381 - p. 26 - 43.
  winderosie - eolisch zand - ecologisch herstel - wind erosion - aeolian sands - ecological restoration - sparse vegetation - initiation - foredunes - blowouts - europe
  Dutch inland drift-sands are of great value to nature and house several Red-Listed species unique for Europe. The inland drift-sand landscape consists of three different intertwined wind erosion zones. Together they form the conditions where a mosaic of vegetation at different stages of development can thrive. Under present environmental conditions these drift-sands stabilise and tend to disappear. So far there is a lack of a management strategy to maintain the drift-sands after restoration. This paper presents a new management concept based on process management. The main objective of our new management strategy is to maintain optimum field conditions for wind erosion in a manner and scale that allow it to act as a landscape differentiating process. This process management strategy consists of: (1) an overall management plan for a period of 10¿15 years; and (2) a short-term (1¿3 years) maintenance plan to keep the erosion potential in the selected deflation zones sufficiently high. Details of our general management strategy such as the potential of drift-sand areas, the alternative measures to be undertaken, economic and social considerations and the monitoring and evaluation of our process management approach are elaborated in separate sections. Process management with scheduled maintenance will result in a more stable drift-sand habitat in which the typical drift-sand vegetation and fauna species are better able to survive. In other words, the answer to the question `How to use wind erosion to restore and maintain the inland drift-sand ecotype?¿ is blowing in the wind if we maintain the optimum conditions for wind erosion.
  Lichenrijke stuifzanden in Noord-Limburg : verleden, heden en toekomst
  Ketner-Oostra, H.G.M. ; Douma, B.E. ; Ancker, H. van den; Jungerius, P.D. - \ 2005
  Natuurhistorisch Maandblad 94 (2005)6. - ISSN 0028-1107 - p. 109 - 116.
  geomorfologie - geologie - landschapsecologie - vegetatie - eolisch zand - korstmossen - plantengeografie - noord-limburg - geomorphology - geology - landscape ecology - vegetation - aeolian sands - lichens - phytogeography - noord-limburg
  Tijdens een vooronderzoek over mogelijk herstel van stuifzandvegetatie in de gemeente Bergen zijn vier natuurterreinen onderzocht waarvan de gegevens terug te vinden waren bij eerder onderzoek (Cleef en Kers, 1968). Een vergelijking is gemaakt met recent uitgevoerd onderzoek (Van den Acker, 2002). Het betreft een 90 ha groot verstuivingslandschap binnen Nationaal Park de Maasduinen
  De spagaat van de stuifzandbeheerder
  Borkent, I. ; Jungerius, P.D. ; Ketner-Oostra, H.G.M. - \ 2005
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)9. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 23.
  eolisch zand - landschapsecologie - vegetatiebeheer - landschapsbescherming - aeolian sands - landscape ecology - vegetation management - landscape conservation
  Het stuiven van zand blijkt een natuurlijk en autonoom ecologisch proces te zijn, dat niet persé het gevolg is van overmatig menselijk gebruik van hei en bos. Instandhouden van zandverstuivingen is volgens de auteurs het instandhouden van aardkundig en natuurlijk erfgoed. Veel meer dan het corrigeren van menselijke fouten
  Diversiteit uit zand; de ontwikkeling van bosstructuur, vegetatie, bodem en humusvorm in bosreservaten op stuifzand
  Bijlsma, R.J. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Waal, R.W. de - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1223) - 134
  bossen - beschermde bossen - vegetatie - zandgronden - plantensuccessie - humus - bosecologie - nederland - eolisch zand - bodem-plant relaties - forests - reserved forests - vegetation - sandy soils - plant succession - humus - forest ecology - netherlands - aeolian sands - soil plant relationships
  In dit rapport wordt de ontwikkeling van bosstructuur, vegetatie, bodem en humusvorm in bosreservaten op stuifzand geanalyseerd. Uitgangspunt vormt de indeling in fysiotopen: landduinen, forten en overstoven plateaus en uitgestoven laagten. De bosontwikkeling wordt beschreven met fasen die gekenmerkt worden door humusvorm en de samenstelling van de struiken kruidlaag. De fasen zijn genoemd naar de dominante groeivorm in deze lagen: grassen, dwergstruiken, kruiden en struiken. De volgorde van de fasen en de tijdsduur van bosontwikkeling per fase zijn afhankelijk van graasdruk en de aanwezigheid van bronpopulaties. De fasen doen zich ook voor buiten het opgaande bos. Er worden twee ontwikkelingslijnen onderscheiden: 1) op landduinen en overstoven plateaus en forten en 2) in uitgestoven laagten. Enkele varianten van deze lijnen worden verder uitgewerkt
  Veranderingen in de korstmos-vegetatie van het Wekeromse Zand (II): een vergelijking tussen 1994 en 2004
  Ketner-Oostra, H.G.M. - \ 2004
  Buxbaumiella 67 (2004). - ISSN 0166-5405 - p. 49 - 56.
  korstmossen - achteruitgang (deterioration) - vegetatiekartering - bodem-plant relaties - eolisch zand - veluwe - lichens - deterioration - vegetation mapping - soil plant relationships - aeolian sands - veluwe
  In the previous review (period 1984-1994) the subject of discussion was a decrease of the quantity of lichens in the nature reserve of 190 ha inland sand-dune landscape in the Veluwe region of Gelderland, while the species diversity remained high. In 1992- 1993 management measures in this reserve, such as the cutting and removing of 35 ha pine-trees and sod-cutting, were implemented in order to regain an open inland sand-dune landscape. In 2003 it became apparent that too much erosion had harmed the lichen-steppe in the northern part, which had changed into a pioneer vegetation with the moss Polytrichum piliferum. In the southern part with fewer dynamics, the influence was visible of the aerial nitrogen deposition. For the reserve as a whole the lichen diversity remained high, but since 1994 the quantity has decreased even more.
  Wind Erosion and Dust Dynamics: Observations, Simulations, Modelling
  Goossens, D. ; Riksen, M.J.P.M. - \ 2004
  Wageningen : Wageningen University (ESW Publications ) - ISBN 9789067548137 - 200
  winderosie - stofstormen - eolisch zand - modellen - eolische processen - wind erosion - dust storms - aeolian sands - models - aeolian processes
  Het stuifzandlandschap als natuurverschijnsel
  Koomen, A.J.M. ; Maas, G.J. ; Jungerius, P.D. - \ 2004
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 21 (2004)3. - ISSN 0169-6300 - p. 159 - 169.
  eolisch zand - zandgronden - geomorfologie - hoogte - cartografie - veluwe - gelderland - aeolian sands - sandy soils - geomorphology - height - mapping - veluwe - gelderland
  Zandverstuivingen worden doorgaans toegeschreven aan lokale menselijke ingrepen in het landschap, zoals afplaggen van de heide of de aanleg van zandwegen. Een nieuw hulpmiddel bij het karteren - het met behulp van laser-altimetrie opgebouwde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) - laat echter zien dat de grote zandverstuivingen van de Midden-Veluwe geomorfologische ontwikkelingen zijn van een schaal die uitgaat boven lokaal menselijk ingrijpen
  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XII. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2001 - februari 2002
  Beunen, R. ; Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen UR (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 92) - ISBN 9789067546850 - 98
  recreatieonderzoek - recreatie - onderzoek - methodologie - projecten - monitoring - dichtheid - wegtransport - verkeer - tellen - budgetten - tijd - duinen - eolisch zand - nederland - karteringen - gegevensanalyse - zuid-holland - leisure research - recreation - research - methodology - projects - density - road transport - traffic - counting - budgets - time - dunes - aeolian sands - netherlands - surveys - data analysis
  Branden als beheersmaatregel voor vermoste stuifzandvegetatie?
  Ketner-Oostra, R. - \ 2002
  De Levende Natuur 103 (2002)2. - ISSN 0024-1520 - p. 37 - 42.
  vegetatietypen - eolisch zand - bryologie - mossen - brandgevolgen - vegetation types - aeolian sands - fire effects - bryology - mosses
  De stuifzanden worden de laatste decennia bedreigd door vermossing
  Haalbaarheid van een beslismodel voor het beheer van natuurterreinen in de open, droge duinen
  Suverein, L.J. ; Wal, T. van der - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staringcentrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 539) - 39
  natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - ecosystemen - besluitvorming - operationeel onderzoek - simulatie - werkschema - lineair programmeren - modellen - onderzoek - duinen - eolisch zand - nederland - nature conservation - policy - management - ecosystems - decision making - operations research - simulation - work flow - linear programming - models - research - dunes - aeolian sands - netherlands
  De haalbaarheid van een beslismodel voor het beheer van open, droge duinen is bepaald door de eisen die potentiële gebruikers stellen aan het model, af te wegen tegen de technische en inhoudelijke mogelijkheden die het onderzoek biedt. Het beoogde computersysteem wordt beschreven op basis van interviews met terreinbeheerders en onderzoekers. Het simuleert de ontwikkeling van structuurtypen over een aantal jaren aan de hand van onder andere groei van vegetatie, concurrentie om hulpbronnen, nutriëntenhuishouding, bodemvorming, en de invloed van konijnen en natuurbeheer. Het rapport geeft verder een voorzet voor een projectplan voor het ontwerp en de bouw van een beslismodel.
  Het beheer van Thijsse's Hof; (7) De begroeiingen van vochtige duinvalleien
  Londo, G. - \ 1997
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 53 (1997)10. - ISSN 0166-3534 - p. 64 - 66.
  tuinen - parken - landgoederen - particulier eigendom - plantengemeenschappen - lagenstructuur - duinen - eolisch zand - noord-holland - kennemerland - gardens - parks - estates - private ownership - plant communities - layer structure - dunes - aeolian sands - noord-holland - kennemerland
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.