Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 38

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==aerial photography
  Check title to add to marked list
  Assessing effect of rainfall on rate of alien shrub expansion in a southern African savanna
  Masocha, Mhosisi ; Dube, Timothy ; Skidmore, Andrew ; Holmgren Urba, Milena ; Prins, Herbert - \ 2017
  African Journal of Range and Forage Science 34 (2017)1. - ISSN 1022-0119 - p. 39 - 44.
  aerial photography - invasion - Kyle Game Reserve - Lantana camara - patch dynamics - rainfall variability

  Understanding the environmental factors governing the spread of alien shrubs is crucial for conserving biodiversity. In the semi-arid savannas of Africa, alien shrub invasion often occurs simultaneously with native shrub encroachment but climate-dependent differences in encroachments of native and alien shrubs have never been properly quantified. A combination of historical aerial photographs and field measurements was used to compare the spread of the invasive shrub Lantana camara L. with that of native encroaching shrubs over a 31-year period in a protected semi-arid savanna in Zimbabwe, southern Africa. We tested whether the response of this invasive alien shrub to rainfall differs from that of native shrub encroachers. Both the invasive shrub L. camara and native encroaching shrubs spread significantly faster during high rainfall years than in dry years. However, the response of L. camara to annual rainfall was stronger than the response of native encroaching shrubs. During years of above-average rainfall, the mean annual rate of spread of L. camara was at least twice that of native shrub encroachers, whereas in other years natives spread at the same rate as the alien shrub. This is a novel finding suggesting that in water-limited savannas, pulses in rainfall may accelerate the spread of some invasive alien species.

  Audit Basisregistratie Topografie 2014 : resultaten van de tweede wettelijk vereiste externe controle op de kwaliteit van de BRT
  Storm, M.H. ; Knotters, M. ; Schuiling, C. ; Clement, J. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2640) - 25
  geodata - topografie - luchtfotografie - kwaliteit - registratie - geodata - topography - aerial photography - quality - registration
  Tussen november 2014 en april 2015 voerde Alterra een audit uit op de Basisregistratie Topografie. Deze audit is uitgevoerd op de november 2014-release van TOP10NL in file geodatabase formaat. De TOP10NL-data zijn vergeleken met de luchtfoto’s van het jaar van herziening. Deze luchtfoto’s zijn ook gebruikt in het productieproces. In aanvulling op de luchtfoto’s is gebruikgemaakt van cyclorama’s voor zover zaken niet of niet duidelijk zichtbaar waren op de luchtfoto. Bij de controle is gekeken of de data voldoen aan wat beschreven staat in het document Basisregistratie Topografie: Catalogus en Productspecificaties versie 2.2 (Kadaster, 2014a).
  Production of digital terrain models for the Dutch Caribbean : implication for Saba & St. Eustatius
  Mücher, C.A. ; Jonker, D. ; Stuiver, H.J. ; Kramer, H. ; Meesters, H.W.G. - \ 2014
  Wageningen UR Alterra (Alterra-rapport 2569) - 39
  luchtfotografie - interpolatie - digitaal terreinmodel - inventarisaties - eilanden - caribisch gebied - aerial photography - interpolation - digital elevation model - inventories - islands - caribbean
  De BES eilanden behoren sinds oktober 2010 tot de Nederlandse gemeenten. Het opstellen van natuurbeleidsplannen behoren tot de nieuwe taken. Gedetailleerde hoogtekaarten zijn daarbij van belang. Met name voor Saba en St. Eustatius, met een zeer gevarieerd en complex reliëf, zijn accurate hoogtekaarten van groot belang.
  Marine mammal surveys in Dutch waters in 2012
  Geelhoed, S.C.V. ; Scheidat, M. ; Bemmelen, R.S.A. van - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C038/13) - 22
  zeezoogdieren - luchtfotografie - monitoring - noordzee - marine mammals - aerial photography - north sea
  In 2012 aerial surveys using distance sampling methods to estimate the abundance of harbour porpoises Phocoena phocoena on the Dutch Continental Shelf were conducted in March and November. These surveys were conducted in four areas: Dogger Bank, Offshore, Frisian Front, Delta. Due to adverse weather conditions it was not possible to find a suitable time window to conduct aerial surveys of the entire Dutch Continental Shelf in summer
  Recording small landscape features by object recognition : possibilities and limitations of automated procedures to support monitoring in the frame of the GeoCAP
  Krause, A.U.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 2137) - 86
  landschapselementen - luchtfotografie - luchtfotointerpretatie - patroonherkenning - gegevensanalyse - remote sensing - infraroodfotografie - landscape elements - aerial photography - aerial photo interpretation - pattern recognition - data analysis - infrared photography
  In compliance with EU Common Agricultural Policy (CAP), a digital Land Parcel Information System (LPIS) exists in The Netherlands. However, its content is basically limited to the primarily (net) agricultural area. So far landscape features defined by the CAP EC law were not yet included. In commensurate with the possibility to add distinct landscape features to the area recorded in the LPIS, The Netherlands are seeking to find a digital procedure for their recording. This study is a reconnaissance of the possibilities for automated recognition of landscape features, using high resolution geo-datasets and aerial photography, including the infrared bands. The overall conclusion is, that technically it seems well possible to record small landscape features from existing datasets. The study was performed on a spatially limited area in The Netherlands. The results of this study show that several distinct landscape features can be recorded and differentiated in an automatic way to minimize the overall manual procedures for their recording appropriately. However, the operationalization of the determined procedures (i.e. data availability, storage space, processing capacity) necessary to apply the procedure on a nationwide scale are not subject to this study and will be subject to further investigations.
  Nederland is groener dan kaarten laten zien : mogelijkheden om 'groen' beter te inventariseren en monitoren met de automatische classificatie van digitale luchtfoto's
  Kramer, H. ; Oldengarm, J. ; Roupioz, L.F.S. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 216) - 50
  openbaar groen - vegetatie - landschapselementen - luchtfotografie - monitoring - databanken - classificatie - utrecht - stedelijke gebieden - zuidelijk flevoland - platteland - noord-brabant - public green areas - vegetation - landscape elements - aerial photography - databases - classification - urban areas - rural areas
  Het doel van dit project is een methode te ontwikkelen waarmee landsdekkend informatie over kleine groene landschapselementen in het landelijke gebied en over het groen in de stad c.q. bebouwd gebied verzameld wordt. Op basis van de beschikbare luchtfoto 2006 is voor Utrecht en Almere het groen in het stedelijk gebied verzameld. Voor het landelijk gebied is een deel van het Nationaal Landschap Het Groene Woud verwerkt.
  WO2 luchtfoto's toen & nu : tentoonstelling Bibliotheek Wageningen UR, 9 april t/m 17 september 2010
  Voskuil, R. ; Missel, L. - \ 2010
  Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 32
  luchtfotografie - tentoonstellingen - oorlog - nederland - luchtfotointerpretatie - aerial photography - exhibitions - war - netherlands - aerial photo interpretation
  Tekstboekje bij de gelijknamige tentoonstelling.
  Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 6 (LGN6) : vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik
  Hazeu, G.W. ; Schuiling, C. ; Dorland, G.J. van; Oldengarm, J. ; Gijsbertse, H.A. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2012) - 132
  landgebruik - classificatie - databanken - monitoring - remote sensing - luchtfotografie - nederland - landbouw - landgebruiksmonitoring - natuur - land use - classification - databases - aerial photography - netherlands - agriculture - land use monitoring - nature
  De snelle veranderingen die zich in Nederland voordoen met betrekking tot het gebruik van ruimte en de conflicterende belangen van veel gebruikers van deze ruimte, zorgen voor een voortdurende behoefte aan actuele geografische bestanden. Eén van deze bestanden is het Landelijke Grondgebruiksbestand Nederland (LGN). Sinds 1986 wordt met een periodiciteit van 3-5 jaar het LGN-bestand geproduceerd. Het LGN6-bestand is een rasterbestand met een resolutie van 25*25 m. Het bestand geeft het Nederlandse landgebruik voor de jaren 2007/2008 weer. De thematiek en geometrie van Top10vector (versie 2006) vormt op hoofdklassen de basis voor LGN6. Daarnaast zijn satellietbeelden, luchtfoto’s en enkele bestanden, o.a. ‘Bestand BodemGebruik 2003’ en ‘Basiskaart Natuur 2007’ gebruikt voor de productie van LGN6. In het bestand worden 39 verschillende typen van landgebruik onderscheiden. De 39 landgebruiksklassen zijn geaggregeerd naar de monitoringsklassen agrarisch gebied, boomgaarden, kassen, bebouwd gebied, bos, water, infrastructuur en natuur. Veranderingen in landgebruik tussen LGN5 en LGN6 zijn voor deze klassen gemonitoord. In de betreffende periode 2004-2008 is 0.7% van het Nederlands land oppervlak in landgebruik veranderd.
  Verfijning van de Basiskaart Natuur : segmentatie van luchtfoto's en het gebruik van het Actueel Hoogtebestand Nederland in duingebieden
  Hazeu, G.W. ; Oldengarm, J. ; Clement, J. ; Kramer, H. ; Sanders, M.E. ; Schmidt, A.M. ; Woltjer, I. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 102) - 94
  landgebruik - vegetatie - oppervlakte (areaal) - monitoring - inventarisaties - duingebieden - luchtfotografie - hoogte - natuurgebieden - land use - vegetation - acreage - inventories - duneland - aerial photography - height - natural areas
  Dit rapport behandelt de verkenning naar de mogelijkheid om de vegetatieklassen van de Basiskaart Natuur (BKN) verder onder te verdelen op basis van vegetatiestructuurtypen. De verkenning heeft geleid tot de ontwikkeling van een methode om met behulp van segmentatie van luchtfoto’s en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) de duingebieden in Nederland verder onder te verdelen. Kaal duingebied, begroeid duingebied onderverdeeld naar drie vegetatiehoogteklassen en water in het duingebied zijn te onderscheiden. De onderverdeling van de BKN-klasse duinen, strand en zandplaten in meer subklassen is met gedetailleerde vegetatiekaarten voor drie deelgebieden gevalideerd. Verder geeft het rapport aan welke mogelijkheden er liggen om met het AHN de andere BKN-klassen bossen, heide, stuifzanden en rietmoerassen verder te verfijnen. Trefwoorden: vegetatiestructuurtypen, remote sensing, Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), duinen, Basiskaart Natuur (BKN), segmentatie luchtfoto’s
  Qualitative assessment of the High Resolution soil sealing layer for the Netherlands
  Hazeu, G.W. ; Oldengarm, J. - \ 2008
  Copenhagen, Denmark : EEA - 84
  landgebruik - luchtfotografie - remote sensing - databanken - nederland - landgebruiksmonitoring - land use - aerial photography - databases - netherlands - land use monitoring
  The CLC2006 databases were produced by the Centre for Geo-Information (Alterra-WUR), the NRC Land cover for the Netherlands. The national CLC2006 project took place under the umbrella of the overall GMES Fast Track Service Percursor (FTSP) Land Monitoring. The basis for the production of the CLC2006 databases was the CLC2000 database that was also produced by the same team of Alterra. Alterra was also involved in the production of the CLC1990 database and the change database between 1990 and 2000. The national project was financed by the Ministry of Housing and Spatial Planning, the National Environmental Agency (MNP) and the European Environmental Agency (EEA). The present document is an interim report accompanying the delivery of the CLC2006 databases to the EEA.
  Het verzwolgen cultuurlandschap : archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen
  Lehouck, A.J.J. - \ 2005
  Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 14 (2005)2. - ISSN 0927-3336 - p. 59 - 78.
  landschap - geschiedenis - overstromingen - archeologie - cartografie - luchtfotografie - zeeland - zeeuws-vlaanderen - landscape - history - floods - archaeology - mapping - aerial photography
  Historische reconstructie van het landschap in de regio Oostburg; met behulp van luchtfoto's komen oude greppels aan het licht; kaartfragmenten van voormalig getijdengebied en vernieuwd kwartair-geologisch onderzoek in het kustgebied werpen nieuwe gezichtspunten op het bestaan van getijdengeulen
  Optimalisatie Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE) 2004; onderzoek naar het gebruik van luchtfoto's, veldcomputers, inventarisatie van cultuurhistorische en aardkundige elementen, aanvullende waarde voor Steekproef Landschap en opschaling van elementen naar landschapskwaliteit
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Blitterswijk, H. van; Dijkstra, H. ; Griffioen, A.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1148) - 33
  landschap - luchtfotografie - computers - inventarisaties - karteringen - monitoring - nederland - landscape - aerial photography - inventories - surveys - netherlands
  In 2004 is onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van luchtfoto’s en veldcomputers om de werkmethodiek van MKLE te verbeteren. Voorts is gekeken naar mogelijke uitbreiding van het inventarisatiepakket met cultuurhistorische en aardkundige elementen. Daarnaast is met een oriënterend onderzoek nagegaan welke meerwaarde de MKLE-gegevens zouden kunnen hebben voor de Steekproef Landschap. Tenslotte is de bruikbaarheid van de MKLE-gegevens voor het aanduiden van landschapskwaliteit op gebiedsniveau beschreven
  Een eiland in beweging: Veranderingen in het Terschellinger landschap over anderhallve eeuw aan de hand van oude topografische kaarten en luchtfoto's
  Hazeu, G.W. ; Klijn, J.A. ; Lammerts, E.J. ; Knol, W.C. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 501) - 70
  landschap - dynamica - luchtfotografie - geografische informatiesystemen - kaarten - vegetatie - landgebruik - monitoring - nederland - friesland - nederlandse waddeneilanden - landscape - dynamics - aerial photography - geographical information systems - maps - vegetation - land use - monitoring - netherlands - friesland - dutch wadden islands
  De natuurlijke en antropogene landschapsdynamiek van Terschelling is bekeken met behulp van topografische kaarten vanaf 1850 en luchtfoto's van de jaren 1949, 1969 en 2000. Een uniforme legenda voor begroeiing en landgebruik is opgesteld. De geconstateerde veranderingen omvatten kweldervorming, duinvorming, bos- en struweelontwikkeling, heide-ontwikkeling, verstuiven versus vastleggen, in- en uit cultuur nemen, (recreatieve) bebouwing en natuurbouw. De gevolgde aanpak is in combinatie met additionele gegevens bruikbaar om lange termijn ontwikkelingen te beschrijven en te verklaren. De gegevens zijn nuttig om een lange-termijn beheersstrategie te ontwikkelen. Monitoring met behulp van oude topografische kaarten en luchtfoto's kan slechts in beperkte mate dienen om de realisatie en naleving van ruimtelijke en beheersplannen te evalueren.
  Het verhaal dat kaarten vertellen
  Dirkx, G.H.P. - \ 2002
  De Levende Natuur 103 (2002)5. - ISSN 0024-1520 - p. 169 - 172.
  cartografie - vegetatie - landgebruik - geschiedenis - nederland - luchtfotografie - ecologie - historische ecologie - geo-informatie - grondgebruik - historische geografie - kadaster - topografie - mapping - vegetation - land use - aerial photography - ecology - history - netherlands - historical ecology
  Bosreservaat De Horsten : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
  Clerkx, A.P.P.M. ; Schelhaas, M.J. ; Sanders, M.E. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 278) - 44
  bossen - vegetatie - bosecologie - beschermde bossen - luchtfotografie - inventarisaties - nederland - zuid-holland - forests - vegetation - forest ecology - reserved forests - aerial photography - inventories - netherlands
  Bosreservaat De Horsten is een floristisch karakteristiek Ruigt Elzenbos. Het bos is op het moment van aanwijzing ruim 200 jaar oud. Het bestaat uit hakhoutcomplexen van es en els, deels doorgeschoten, deels recent afgezet. Er is opgaand bos van es, els en berk. Er komen enkele populierenbosjes voor. In het noorden domineert zomereik. De kruidlaag wordt gedomineerd door braam en brede stekelvaren. In de toekomst zal es het bos gaan domineren en vormt esdoorn een tweede boomlaag. In het noorden zal beuk zich uitbreiden.
  Bosreservaat Mattemburgh : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
  Clerkx, A.P.P.M. ; Schelhaas, M.J. ; Sanders, M.E. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 223) - 49
  bossen - beschermde bossen - natuurreservaten - vegetatie - plantensuccessie - luchtfotografie - structuur - nederland - forests - reserved forests - nature reserves - vegetation - plant succession - aerial photography - structure - netherlands
  Bosreservaat Mattemburgh is als een voormalig landgoedbos aangelegd op de Zuidgeester Heide in de periode 1845-1860. Het bos bestaat uit een eerste boomlaag van grove den en een tweede boomlaag met zomereik. De bodemvegetatie wordt gedomineerd door bochtige smele, brede stekelvaren en pijpenstrootje. Na de bosaanleg is het bos nooit gedund. Al het dode hout is in het bos achtergebleven. Het bos is in ontwikkeling naar een zomereikenbos, waarin de rol van beuk voorlopig ondergeschikt is.
  Bosdynamiek in bosreservaat Pijpebrandje
  Clerkx, A.P.P.M. ; Hees, A.F.M. van; Sanders, M.E. ; Slim, P.A. ; Koop, H.G.J.M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 112) - 43
  fagus sylvatica - bossen - natuurreservaten - bosinventarisaties - bosecologie - vegetatie - opstandsstructuur - populatiedynamica - plantengemeenschappen - luchtfotografie - nederland - gelderland - forests - nature reserves - forest inventories - forest ecology - vegetation - stand structure - population dynamics - plant communities - aerial photography - netherlands
  Bosreservaat Pijpebrandje is voor de tweede keer geonventariseerd. In het beukenbos wordt wintereik overgroeid door beuk en sterft. De beuken beginnen af te takelen. Het aantal kleine gaten in het kronendak is toegenomen, maar er treedt geen nieuwe verjonging op. Toch is het bos donkerder geworden, waardoor bestaande verjonging uit 1988 is verdwenen en de bedekking van kruiden is afgenomen. Verjonging en kruiden komen alleen nog voor waar wintereiken in de boomlaag zitten. In de overige begroeiingstypen is weinig veranderd. Verwacht wordt dat de homogeniteit van het bos de komende decennia toe zal nemen. Pas als grotere groepen beuken gaan sterven, kunnen nieuwe verjonging en kruiden zich vestigen, zodat het bos meer variatie in soorten en leeftijden te zien zal geven.
  Bosreservaat Bekendelle; bosstructuur en vegetatie bij de aanwijzing tot bosreservaat
  Clerkx, A.P.P.M. ; Sanders, M.E. ; Koop, H.G.J.M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 135) - 44
  bossen - natuurreservaten - opstandsstructuur - vegetatie - luchtfotografie - plantengemeenschappen - selectiecriteria - natuurbescherming - bosinventarisaties - nederland - gelderland - achterhoek - forests - nature reserves - stand structure - vegetation - aerial photography - plant communities - selection criteria - nature conservation - forest inventories - netherlands
  Bosreservaat Bekendelle ligt in een oude, gedeeltelijk verlande oude beekarm van de Boven-Slinge. Bij de eerste inventarisatie zijn vier bosgemeenschappen aangetroffen. Het vogelkers-essenbos met dominantie van gewone es in de boomlaag beslaat het grootste oppervlak. Op de laagste delen met permanente grondwaterinvloed komt het gewoon elzenbroekbos voor. Op de overgangen naar de hoger gelegen delen komt het eiken-haagbeukenbos voor met bosanemoon en wilde kardinaalsmuts in de ondergroei. De allerhoogste delen bestaan uit het wintereiken-beukenbos met dalkruid, adelaarsvaren en beuk. Het bos kenmerkt zich door een voorjaarsaspect met speenkruid, slanke sleutelbloem, bosanemoon en dotterbloem. Daarnaast komt bosgeelster voor.
  Kronendakmonitoring; toepassing van luchtfoto's in het bosreservatenprogramma
  Sanders, M.E. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 170) - 50
  bossen - kroondak - dynamica - kroon - natuurreservaten - monitoring - luchtfotografie - karteren - remote sensing - nederland - forests - canopy - dynamics - crown - nature reserves - aerial photography - surveying - netherlands
  Digitale verwerking van false-colourluchtfoto's levert ruimtelijke vlakdekkende gegevens over de dynamiek van het kronendak over het gehele bosreservaat. Het gaat daarbij om karteerbare eenheden zichtbaar in het kronendak, zoals gaten en open plekken,loof- en naaldbomen, opstanden, afwijkende individuen, en om metingen aan kroondimensies en de kronendakstructuur. Deze informatie is indicatief voor bosverjonging (gaten), soortensamenstelling van de ondergroei (gaten), concurrentie (verloving) en ruimtelijke variatie. Bovendien kunnen natuurlijke verstoringen als landschapsvormende processen (aard, schaal en invloed op ruimtelijke patronen) worden gekwantificeerd.
  Het monitoren van stuifkuilen in de Noorderpan met behulp van luchtfoto's en GIS.
  Jungerius, P.D. ; Loedeman, J.H. ; Meulen, F. van der - \ 1993
  Meijendel mededelingen : informatiebulletin ten behoeve van het Meijendelonderzoek 26 (1993). - ISSN 1382-1105 - p. 11 - 20.
  winderosie - fotointerpretatie - luchtfotografie - duinen - eolisch zand - wind erosion - photointerpretation - aerial photography - dunes - aeolian sands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.