Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar de relaties tusen snoeimethode, klimaat en wortelrot bij Snijanthurium
  Garcia Victoria, N. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1211) - 74
  anthurium - wortelrot - afsterving - wortels - snoeien - teelt onder bescherming - nederland - anthurium - root rots - dieback - roots - pruning - protected cultivation - netherlands
  Niet door pathogeen veroorzaakte wortelafsterving leidt bij Anthurium tot plantvergeling, plantstrekking, en het soms massaal wegvallen van planten in de praktijk. Het Productschap Tuinbouw heeft een onderzoek gefinancieerd dat tussen April 2010 en April 2011 bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de oorzaken van de wortelafsterving. Onderzocht is of de methode van bladsnoei een rol speelt in het optreden van wortelrot bij de soorten Tropical en Midori. Met de drie toegepaste methodes “Jong Blad Breken Continu”, “Jong Blad Breken met vervanging van 1 blad” en “Blad halveren” is wortelrot opgetreden in beide cultivars, waarbij Midori veel gevoeliger bleek dan Tropical. De mate waarin wortelrot zich voordeed was, vooral na de winter, het ergste in de behandeling “continu Jong Blad Breken”. Bij deze behandeling waren de planten ook het slechtst in bladkwaliteit, hadden het minste blad en produceerden ze iets minder bloemen, van slechtere kwaliteit en houdbaarheid. De oorzaak lijkt eerder een verstoring van de assimilaten- dan van de hormonalehuishouding van de plant. Vervolg onderzoek moet uitwijzen of andere methodes voor bladsnoei en teeltsystemen met meer ruimte voor de wortels ook tot wortelrot leiden
  Beukensterfte ook in Nederland?
  Moraal, L.G. - \ 2002
  Vakblad Natuurbeheer 41 (2002)1. - ISSN 1388-4875 - p. 13 - 15.
  fagus - fagus sylvatica - bosschade - beschadigingen - schade - afsterving - achteruitgang, bossen - bosplagen - plantenziekteverwekkers - plantenziekteverwekkende schimmels - houtboorders - insectenplagen - boorders (insecten) - coleoptera - plantenziekten - houtaantasting - bospathologie - beuken - ecologie - entomologie - insectenplaag - fytopathologie - plantenziektekunde - fagus - fagus sylvatica - forest damage - injuries - damage - dieback - forest decline - forest pests - plant pathogens - plant pathogenic fungi - wood borers - insect pests - boring insects - coleoptera - plant diseases - wood attack - forest pathology
  Sinds 2000 komt in Duitsland en België ernstige beukensterfte voor; vorig jaar werd bij Heeze in Noord-Brabant ook een grote sterfteplek gevonden. Beschrijving van achtergronden en mogelijk van invloed zijnde factoren (o.a. klimatologisch), symptomen en schadebeelden, en het optreden van secundaire schadelijke insecten en schimmels. Nieuw is dat secundaire kevers op grote schaal gezond lijkende bomen aantasten
  Relationships between forest condition and natural and anthropogenic stress factors on the European scale : pilot study
  Klap, J.M. ; Vries, W. de; Erisman, J.W. - \ 1997
  Wageningen : DLO Winand Staring Centre (SC report 150) - 245
  bosbouw - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - luchtverontreiniging - gassen - zure regen - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - meteorologie - onderzoek - europa - bosbescherming - bospathologie - menselijke invloed - forestry - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - air pollution - gases - acid rain - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - meteorology - research - europe - protection of forests - forest pathology - human impact
  Het beheer van park- en stadsbossen
  Bervaes, J.C.A.M. ; Oosterbaan, A. - \ 1997
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 53 (1997)11. - ISSN 0166-3534 - p. 46 - 51.
  groene zones - publieke tuinen - bedrijfsvoering - bosbouw - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - bosbescherming - bospathologie - utrecht - green belts - public gardens - management - forestry - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - protection of forests - forest pathology - utrecht
  Relaties tussen vitaliteitskenmerken, groeiplaats, ziekten en herkomst bij Douglas
  Olsthoorn, A.F.M. ; Maas, G.J. - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 115) - 66
  afsterving - distributie - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bossen - nederland - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - standplaatsfactoren - bomen - levensvatbaarheid - pseudotsuga menziesii - bosbescherming - bospathologie - dieback - distribution - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - forests - netherlands - site class assessment - site factors - trees - viability - pseudotsuga menziesii - protection of forests - forest pathology
  Modelling the escape of Chondrostereum purpureum spores from a larch forest with biological control of Prunus serotina.
  Jong, M.D. de; Wagenmakers, P.S. ; Goudriaan, J. - \ 1991
  Netherlands Journal of Plant Pathology 97 (1991). - ISSN 0028-2944 - p. 55 - 61.
  celdifferentiatie - demonstratiebossen - afsterving - ziekten - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - micro-organismen - modellen - natuurlijke vijanden - parasitaire planten - plantenziekteverwekkende schimmels - sporen - theorie - bomen - onkruiden - larix - prunus serotina - chondrostereum purpureum - bosbescherming - experimentele bossen - bospathologie - wetenschap - cell differentiation - demonstration forests - dieback - diseases - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - microorganisms - models - natural enemies - parasitic plants - plant pathogenic fungi - spores - theory - trees - weeds - larix - prunus serotina - chondrostereum purpureum - protection of forests - experimental forests - forest pathology - science
  Risico-analyse van gebeurtenissen die leiden tot infectie van non-target planten. Middels een theoretische benadering in de vorm van gesimuleerde spore-verspreiding binnen en buiten het bos, wordt de sporefractie berekend die zou kunnen ontsnappen uit het bos
  Aanleg en beheer van bos en beplantingen
  Schuetz, P.R. ; Tol, G. van - \ 1990
  Wageningen : Pudoc - 504
  bosbouw - klimaat - houtteelt - houtkap - bosbouwtechniek - arbeidskunde - bosbouwkundige handelingen - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - houtmeetkunde - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - bosproducten - bos- en houtproductenindustrieën - handel - marketing - economie - bossen - bosbescherming - bospathologie - forestry - climate - silviculture - logging - forestry engineering - work study - forestry practices - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - mensuration - forest management - forest economics - forest products - forest products industries - trade - marketing - economics - forests - protection of forests - forest pathology
  De epidemische ontwikkeling van Sphaeropsis sapinea, oorzaak van scheutsterfte en bastnecrose bij pinus-soorten in Nederland
  Kam, M. de - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 598) - 212
  bosbouw - bomen - deuteromycotina - bosschade - schimmels - bacteriën - afsterving - mortaliteit - knoppen - bladeren - scheuten - beschadigingen - schade - schors, bomen - cambium - nederland - sphaeropsidales - forestry - trees - deuteromycotina - forest damage - fungi - bacteria - dieback - mortality - buds - leaves - shoots - injuries - damage - bark - cambium - netherlands - sphaeropsidales
  Onderzoek naar het optreden van topsterfte bij de Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) : eindr␁apport over het onderzoek in de periode 1969 t/m 1986
  Blok, H. ; Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 527) - 68
  bosbouw - bomen - insecten - afsterving - mortaliteit - knoppen - bladeren - scheuten - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - forestry - trees - insects - dieback - mortality - buds - leaves - shoots - increment - height - diameter - basal area - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - minerals - ash - plants - mineral content
  Een vitaliteitsbeoordeling met behulp van kleuren - infrarood luchtfoto's (schaal 1:2500) van twee percelen douglas
  Ancker, J.A.M. van den - \ 1987
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 492) - 78
  bosbouw - bomen - remote sensing - luchtkarteringen - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - infraroodfotografie - fotointerpretatie - luchtfotografie - pseudotsuga menziesii - bosbescherming - bospathologie - forestry - trees - remote sensing - aerial surveys - site class assessment - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - infrared photography - photointerpretation - aerial photography - pseudotsuga menziesii - protection of forests - forest pathology
  Scheutsterfte.
  Miller, H.J. - \ 1986
  Wageningen : LU - 4
  bacteriën - knoppen - afsterving - bosschade - bosbouw - schimmels - bladeren - mortaliteit - scheuten - bomen - bacteria - buds - dieback - forest damage - forestry - fungi - leaves - mortality - shoots - trees
  Bosdegradatie in Nederland en de tropen: de mondiale relatie.
  Wiersum, K.F. - \ 1986
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 58 (1986)1/2. - ISSN 0028-2057 - p. 40 - 41.
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - nederland - tropen - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - netherlands - tropics - protection of forests - forest pathology
  Reactie op het artikel van Nas over Luchtverontreiniging en bos in nr. 10/11, 1985 van dit tijdschrift.
  Topsterfte van Corsicaanse den (Pinus nigra ssp. Laricio) veroorzaakt door de denneschorswants (Aradus cinnamomeus Panz.) : rapport van het onderzoek over de periode 1969 t/m 1981
  Blok, H. ; Tol, G. van - \ 1982
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 293) - 53
  bosbouw - bomen - heteroptera - afsterving - mortaliteit - knoppen - bladeren - scheuten - bosschade - insecten - insectenplagen - forestry - trees - heteroptera - dieback - mortality - buds - leaves - shoots - forest damage - insects - insect pests
  Heksenbezem in populieren?
  Meer, F.A. van der - \ 1980
  Populier 17 (1980)2. - ISSN 0166-7491 - p. 42 - 43.
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bomen - populus - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - trees - populus - protection of forests - forest pathology
  De calciumvoorziening van de Corsicaanse den (Pinus nigra ssp. Laricio) en het topsterfteverschijnsel
  Burg, J. van den - \ 1980
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 212) - 63
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - afsterving - mortaliteit - knoppen - bladeren - scheuten - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - dieback - mortality - buds - leaves - shoots - water relations - soil - nutrients - roots - forest damage - injuries - nutrient deficiencies
  Insekten schadelijk voor iepesoorten en hun bestrijding
  Doorn, J. van; Maslow, A.D. - \ 1980
  Antwerpen : Doorn - 264
  bosbouw - bomen - bosschade - insecten - insectenplagen - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - bosbescherming - bospathologie - forestry - trees - forest damage - insects - insect pests - forest pests - forest decline - dieback - protection of forests - forest pathology
  Anatomical aspects of sandal plants affected with spike disease
  Dijkstra, J. ; Want, J.P.H. van der - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 66) - 5
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bomen - santalum album - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - trees - santalum album - protection of forests - forest pathology
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.