Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 300

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==agrarisch onderwijs
Check title to add to marked list
Met Hoofd Hart en Handen
Adelhart Toorop, R.L. de; Veluw, C. van - \ 2016
Ekoland 2016 (2016)10. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
biologische landbouw - agrarisch onderwijs - bedrijfssystemen - modelleren - agrarische bedrijfsvoering - geitenhouderij - organic farming - agricultural education - farming systems - modeling - farm management - goat keeping
Wageningen is een van de weinige plekken in Europa waar een masterprogramma Organic Agriculture wordt aangeboden. Hoewel het binnen WUR een van de meest praktische opleidingen is, wordt het gros van de kennis binnen de collegezalen overgedragen. In het vak ‘Analyse en Ontwerp van Biologische Bedrijfssystemen’ verdiepen studenten zich in de zomer vier weken lang in de praktijk van de boeren van een biologisch bedrijf.
Network formation, learning and innovation in multi-stakeholder research projects : experiences with Adaptive Research and Learning Alliances in rice farming communities in Southeast Asia
Flor, R.J. - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): C. Leeuwis, co-promotor(en): H. Maat; Grant Singleton. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576650 - 230
learning activities - adult learning - learning - social networks - education - agricultural education - rice - farming - agricultural extension - south east asia - cambodia - leeractiviteiten - volwassenenstudie - leren - sociale netwerken - onderwijs - agrarisch onderwijs - rijst - landbouw bedrijven - landbouwvoorlichting - zuidoost-azië - cambodja

Mounting pressure on research organizations to achieve sustainable development outcomes from research has pushed them to use multi-stakeholder approaches. Insights are missing however, on how these influence social, technical, and institutional change, as well as what outcomes emerge from these. The thesis is an examination of the enactment of multi-stakeholder approaches, questioning how and to what extent Adaptive Research (AR) and Learning Alliance (LA) approaches influence socio-technical innovation in rice farming communities. Four case studies of research and development projects that employed the approaches in rice farming communities were elaborated in this thesis.

AR implementation in Indonesia (chapter 2), showed how AR fast-tracked technical adaptations and built upon the improvisational capacities of farmers. AR monitoring however, rendered invisible the adaptations required on the social aspect. Simultaneous social, technical, and institutional redesign was limited.

A case of LA implemented at national level engaged a network that changed and expanded after three years to include diverse actors (chapter 3). There were points where implementation (mis)aligned with assumptions from project implementers and from conceptual literature of the LA approach. The network influenced change at community level by engaging small groups that made reconfigurations on the technologies and the social arrangements for these (chapter 4). A community-level LA in Myanmar was also found to stimulate a self-organized learning process towards innovation for flatbed dryer technology (chapter 5).

A case where a project used AR only versus AR with LA in Myanmar (chapter 6), revealed differing networks, learning processes, and outcomes in terms of learning agenda. The involvement of a wider network resulted in a broader set of activities, which were initiatives outside the original plans of the project. The learning activities were not only about technologies but also included experimentations on supportive environment for access and use of the technologies.

This thesis therefore demonstrates that project actors implement AR and LA approaches through a range of translations in multiple contexts. These imply varied interactions in different types of networks. Such interactions triggered varied learning processes and thus influenced different planned or emergent outcomes. Both approaches have potential to catalyze innovation in farming communities; however, outcomes on adoption numbers provide a caveat that these approaches are not silver bullets that guarantee technology adoption. Instead, implementation that facilitates effective learning processes, and monitoring that flags where projects could support emergent outcomes, can help implementers improve their contributions to development in farming communities.

Global Focus Tour Nuffield Veenkolonien 2014 en 2015
Beldman, A.C.G. - \ 2015
LEI Wageningen UR - 7
agrarisch onderwijs - internationale vergelijkingen - nederland - australië - veenkolonien - eu regelingen - zetmeelgewassen - aardappelen - gebiedsontwikkeling - agricultural education - international comparisons - netherlands - australia - veenkolonien - eu regulations - starch crops - potatoes - area development
Twee groepen Nuffield scholars kwamen gezamenlijk naar Nederland in juni 2014. Een derde groep scholars bracht juni 2015 een bezoek aan de Veenkoloniën. Een Nuffield scholar reist de wereld rond om informatie te verzamelen om de antwoorden op de belangrijkste vragen van hun Nuffield studie te vinden. Hiervoor leggen ze bezoeken af bij collega ondernemers, bij ketenpartijen, onderzoeksinstellingen, overheden en daar stellen ze vooral veel kritische vragen. Dit deel van het Global Focus Tour werd op een iets andere manier georganiseerd. Natuurlijk kregen de scholars ook de kans om te leren over de Nederlandse landbouw in het algemeen en op zoek te gaan naar antwoorden voor hun eigen onderwerpen. Maar de Nuffield scholars werden ook 'gebruikt' om te helpen om de huidige situatie in een bepaalde regio in Nederland te analyseren en om te komen met nieuwe ideeën en oplossingen. Eigenlijk is de case study van het gebied "de Veenkoloniën” al begonnen tijdens de conferentie van 2014 scholars in Australië. 2012 Nuffield scholar Henk Smith presenteerde daar al de casus van de Veenkoloniën.
Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
Goud, J.C. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 94.
conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
Marktgericht ondernemen in het onderwijs via een Lean Startup aanpak : betreft een weergave van de ondersteuning vanuit het onderzoek voor een uitgeteste aanpak in het HBO Groen opnderwijs
Verstegen, J.A.A.M. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2015
LEI Wageningen UR - 6
lesmaterialen - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - beroepsvaardigheden - ondernemerschap - bedrijfskunde - agrarische bedrijfsvoering - teaching materials - agricultural education - agricultural colleges - job skills - entrepreneurship - business administration - farm management
HBO studenten(Groen Onderwijs) in de landbouw leren meer marktgericht te leren denken en doen. Via een Lean Start up aanpak is geprobeerd om studenten zelf actief te laten ervaren wat marktgericht ondernemen in kan houden door hen zelf vanaf een zelf bedacht pril idee een eigen bedrijf in het echt te laten opstarten.
Dierenwelzijn in groen onderwijs
Ruis, M.A.W. ; Man, A. de - \ 2015
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 140 (2015)7. - ISSN 0040-7453 - p. 16 - 16.
dierenwelzijn - agrarisch onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - kennisoverdracht - lesmaterialen - informatieverspreiding - netwerken - samenwerking - animal welfare - agricultural education - intermediate vocational training - knowledge transfer - teaching materials - diffusion of information - networks - cooperation
De bodem kan van alles zelf
Os, G.J. van - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)2. - ISSN 1875-9688 - p. 46 - 47.
kennisoverdracht - hogere agrarische scholen - agrarisch onderwijs - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - teeltsystemen - knowledge transfer - agricultural colleges - agricultural education - sustainable land use - sustainable agriculture - cropping systems
De overheid stelt steeds nieuwe beperkingen aan middelen en meststoffen. Volgens de nieuwe Lector Duurzaam Bodembeheer Gera van Os gaan de ontwikkelingen daarom gedwongen van chemisch naar evenwichtiger. Moderne technieken en analysemethodes kunnen daarbij van dienst zijn. „Teelt moet optimaal in duurzaamheid.”
Onderzoek ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen. Geleerde lessen in de greenportregio's
Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2015
Vakblad Groen Onderwijs 2015 (2015)5. - ISSN 1568-8704 - p. 20 - 23.
tuinbouw - kennissystemen - innovaties - kennisoverdracht - agrarisch onderwijs - samenwerking - doelstellingen - publiek-private samenwerking - overheid - projecten - ondernemerschap - horticulture - knowledge systems - innovations - knowledge transfer - agricultural education - cooperation - objectives - public-private cooperation - public authorities - projects - entrepreneurship
Het gaat goed met de kennis- en innovatieprogramma’s in de zeven greenportregio’s. Er zijn netwerken opgebouwd en er worden resultaten geboekt. Dat stellen LEI Wageningen UR-onderzoekers Floor Geerling-Eiff en Marijke Dijkshoorn-Dekker vast op basis van hun onderzoek. Ze constateren tegelijkertijd dat overheidssubsidie voorlopig nodig blijft om deze ontwikkelingen gaande te houden. Een betere koppeling en afstemming tussen verschillende subsidieregelingen zou daarbij tot meer samenwerking leiden.
Stadslandbouw in Almere. De stand van zaken op 1 januari 2015
Dekking, A.J.G. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO pubnr.: 629 ) - 59
stadslandbouw - stadsontwikkeling - agrarisch onderwijs - participatie - onderzoek - overzichten - flevoland - openbare ruimte - gebruik van ruimte - urban agriculture - urban development - agricultural education - participation - research - reviews - public space - space utilization
Almere is een jonge stad die niet organisch gegroeid is, maar waarbij tijdens het ontwerp ruimte is bestemd voor een groen-blauw casco. Naast het ontwerp van de stad draagt ook het beleid bij aan een gunstig klimaat voor stadslandbouw. Hierbij gaat het om belangrijke gebiedsontwikkelingen, conceptuele en beleidsmatige notities. Dit zijn de Rijksstruktuurvisie Regio Almere-Amsterdam-Markermeer, Nieuwe natuur in Flevoland, De Almere Principles, de nota Kleur aan Groen, het coalitieakkoord Almere 2014-2018, de Agenda Stadslandbouw, Almere Oosterwold en de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere zal worden georganiseerd. Desondanks ontbreekt het aan een overzicht van stadslandbouwinitiatieven in Almere. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot stadslandbouw op 1 januari 2015.
Textbook animal breeding : animal breeding andgenetics for BSc students
Oldenbroek, Kor ; Waaij, Liesbeth van der - \ 2014
Wageningen : Centre for Genetic Resources and Animal Breeding and Genomics Group, Wageningen University and Research Centre - 311
dierveredeling - selectief fokken - huisdieren - agrarisch onderwijs - diergenetica - lesmaterialen - hoger onderwijs - animal breeding - selective breeding - domestic animals - agricultural education - animal genetics - teaching materials - higher education
This textbook contains teaching material on animal breeding and genetics for BSc students. The text book started as an initiative of the Dutch Universities for Applied (Agricultural) Sciences. The textbook is made available by the Animal Breeding and Genomics Centre (ABGC) of Wageningen UR (University and Research Centre).
Bouwstenen voor verduurzaming van het kennis- en innovatienetwerk in het Greenport Regio Boskoop
Derkx, M.P.M. ; Dijkshoorn, M.W.C. ; Dolmans, N.G.M. - \ 2014
Wageningen UR - 53
boomteelt - kennissystemen - innovaties - kennisoverdracht - ondernemerschap - samenwerking - regio's - agrarisch onderwijs - doelstellingen - arboriculture - knowledge systems - innovations - knowledge transfer - entrepreneurship - cooperation - regions - agricultural education - objectives
In de Greenportregio Boskoop staan kennisvalorisatie en innovatie volop in de belangstelling. Binnen het project Kennis & Innovatie Impuls wordt sinds 2010 nauw samengewerkt tussen partijen in de regio op het gebied van kennis, innovatie en onderwijs. In 2013 heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een impactmeting plaatsgevonden om de effecten van de diverse kennis- en innovatie-activiteiten in de regio in beeld te kunnen brengen. De impactmeting heeft laten zien dat de Greenportregio Boskoop nadrukkelijk op de kaart staat en dat kennis steeds beter beschikbaar komt en beter benut wordt. De regio kent een intensief netwerk en er wordt steeds meer samengewerkt. Dit begint ook zijn vruchten af te werpen. Ondernemers werken bijvoorbeeld meer samen en kunnen daardoor een bredere markt bewerken en bedienen. Samenwerking in de Greenportregio Boskoop blijkt echter nog veel naar binnen gericht te zijn. Er liggen kansen wanneer er verbindingen gelegd worden met andere regio’s, andere sectoren, andere greenports en internationaal. Het project Kennis & Innovatie Impuls is in de afrondende fase. De provincie Zuid Holland onderkent de noodzaak tot innovatie en het volledig benutten van kennis in haar provinciale Greenportbeleid en geeft daaraan prioriteit. De provincie wil dit bereiken via een netwerk van complementaire Greenport IDC’s, waarbinnen ondernemers in de tuinbouwsector innovatieve methoden, technieken en apparatuur kunnen uittesten en leren implementeren in hun bedrijfsvoering, waardoor kennis kan worden omgezet in nieuwe verdienmodellen op de markt. Daarom heeft de provincie een subsidie verleend voor een verkenning naar de wijze waarop een IDC voor de boom- en heesterteelt, - een IDC Bomen - het best kan worden opgezet: via aansluiting en onderbrengen van functies bij aanpalende IDC’s of via een apart op te zetten IDC Bomen. Parallel hieraan wordt in opdracht van het Ministerie van EZ, - voortbouwend op de impactmeting, - gewerkt aan het leveren van bouwstenen voor een verdienmodel om het opgebouwde kennis- en innovatienetwerk te verduurzamen. In dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden in de regio en heeft een aantal brainstormsessies plaatsgevonden. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van andere IDC’s in de provincie Zuid Holland en met de Innovatie Motor Greenport Aalsmeer. Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat een IDC Bomen een goede formule is om aan vraagstukken op het gebied van kennis en innovatie te werken omdat in andere greenports ook via een dergelijke formule gewerkt wordt aan dergelijke vraagstukken. Dit geeft herkenbaarheid in aanpak en in financiering. Het verdient aanbeveling een apart IDC Bomen op te zetten en van daaruit samen te werken met andere IDC’s. Het alleen aansluiten en onderbrengen van functies bij aanpalende IDC’s brengt te weinig herkenbaarheid en te weinig focus op de boomkwekerijsector. De meeste IDC’s in Zuid Holland zijn immers volledig op de glastuinbouw- en thema gericht.
GreenBrains en de inzet van onderzoekers en studenten bij innovatievragen voor het agro MKB in de regio Venlo
Verkerke, W. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 7
agrarisch onderwijs - regioleren - levenslang leren - kennisoverdracht - samenwerking - middelbaar beroepsonderwijs - ondernemerschap - kennisvalorisatie - landbouwkundig onderzoek - agricultural education - regional atelier - lifelong learning - knowledge transfer - cooperation - intermediate vocational training - entrepreneurship - knowledge exploitation - agricultural research
Met de start van GreenBrains werd een praktische samenwerking tussen vier regionaal actieve kennisinstellingen (Citaverde, Fontys, HAS en Wageningen UR) geboren. In dit kader werd een gemeenschappelijk kennisloket (“one stop shop”) geopend dat werd beheerd door een accountteam van alle partners. Het doel van het kennisloket was het rechtstreeks doorsluizen van de binnenkomende kennisvragen van het regionale MKB naar de meest geschikte kennisinstelling, waarbij de onderlinge samenwerking kon worden gezocht als dit in het belang van de ondernemer was.
Instructie en werkbladen veldpracticum perceelvariatie Bodem
Schans, D.A. van der - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO rapporten 634) - 18
onderwijsmaterialen - perceelsvorm (landbouwkundig) - perceelsgrootte (landbouwkundig) - akkergronden - precisielandbouw - bodemvariabiliteit - agrarisch onderwijs - resource materials - field shape - field size - arable soils - precision agriculture - soil variability - agricultural education
Leren waarnemen en weergeven van bodemeigenschappen Bodemvariatie binnen een perceel in kaart brengen Inzicht krijgen in beperkingen/tekortkomingen van de grond voor optimaal gebruik. Opsporen van mogelijkheden om beperkingen van de grond op te heffen.
Innovatie- en Demonstratiecentrum Bomen in de Greenport Regio Boskoop : een verkenning naar de wijze van opzet en invulling
Derkx, M.P.M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 51
boomkwekerijen - regio's - kennisoverdracht - ondernemerschap - duurzaamheid (sustainability) - agrarisch onderwijs - opleiding - participatie - instellingen - doelgroepen - organisaties - innovaties - forest nurseries - regions - knowledge transfer - entrepreneurship - sustainability - agricultural education - training - participation - institutions - target groups - organizations - innovations
Het doel van het project Kennis & Innovatie Impuls Greenportregio Boskoop is een extra impuls te geven aan het innovatieve vermogen van het greenportcluster boomkwekerij, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan duurzaam ondernemerschap en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd groen personeel voor de toekomst. Met het project wordt een ‘lerend ondernemersnetwerk’ tot stand gebracht waarin alle relevante regiopartijen participeren. Doelgroepen van het EFRO-project zijn ondernemers, kennisinstellingen (onderzoeks-, onderwijs- en adviespartijen) en overheden actief in de regio Boskoop. Een verkenning naar de wijze van opzet en invulling.
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitorrapport Innovatie en Demonstratie Centra Westland-Oostland 2014
Geerling-Eiff, F.A. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR - 26
westland - zuid-holland - kennisoverdracht - economische samenwerking - marktverkenningen - interviews - tuinbouwgewassen - glastuinbouw - agrarisch onderwijs - demonstratiebedrijven, landbouw - tuinbouwbedrijven - knowledge transfer - economic cooperation - market surveys - horticultural crops - greenhouse horticulture - agricultural education - demonstration farms - market gardens
Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
For quality of life
Corporate Communications, - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Corporate Communications - 88
onderwijsinstellingen - onderzoeksinstituten - universiteiten - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - toegepast onderzoek - educational institutions - research institutes - universities - agricultural education - scientific research - applied research
Corporate brochure van Wageningen UR.
Concurreren tegen gratis zon
Kooten, O. van - \ 2014
Science Guide (2014).
tuinbouw - kwaliteit - concurrerend vermogen - duurzaamheid (sustainability) - ketenmanagement - logistiek - kennisoverdracht - agrarisch onderwijs - horticulture - quality - competitive ability - sustainability - supply chain management - logistics - knowledge transfer - agricultural education
"Nederlandse tuinders moeten zich gaan onderscheiden op kwaliteit, tegen de bulk uit Spanje valt niet te concurreren." Inholland-lector Duurzame Verbindingen Olaf van Kooten brengt onderzoekers en telers samen om van elkaar te leren om zo de concurrentieslag te winnen. "Om dat voor elkaar te krijgen heb je tovenaars nodig."
IDC Bollen en Vaste planten : Kansen voor samenwerking met onderwijs
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2014
Den Haag : LEI, WUR / PPO, WUR - 11
agrarisch onderwijs - agrarisch praktijkonderwijs - kennisoverdracht - marketing - regionale ontwikkeling - onderwijstechnologie - kennisvalorisatie - samenwerking - innovaties - tuinbouwbedrijven - bloembollen - agricultural education - on-farm training - knowledge transfer - regional development - educational technology - knowledge exploitation - cooperation - innovations - market gardens - ornamental bulbs
In opdracht van het Innovatie) en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen en Vaste Planten is onderzocht hoe de samenwerking tussen onderwijs het IDC het beste vorm gegeven kan worden. Hiertoe is bij onderwijsinstellingen geïnventariseerd welke behoefte en randvoorwaarden er zijn en voor welke samenwerkingsvorm het meeste draagvlak is. Dit is gebeurd op basis van gesprekken met vijf groene) en grijze onderwijsinstellingen in de Duin) en Bollenstreek. Alle bezochte scholen hebben aangegeven dat zij grote meerwaarde zien in de samenwerking met het IDC Bollen en Vaste planten rond innovatievraagstukken uit de praktijk. De belangrijkste drijfveren van de scholen hiervoor zijn het prikkelen van het ‘nieuwsgierigheidsgen’ bij studenten, het opdoen van onderzoeksvaardigheden, interdisciplinaire samenwerking en cross)overs tussen groen)grijs en grijs)groen. Omdat deze aspecten onvoldoende aan de orde zijn in de traditionele stagewerkplaatsen, hebben de scholen behoefte om meer samenwerking te zoeken met andere partijen in de regio.
Praktijknetwerken voorzien in kennisbehoefte
Dwarswaard, A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2014
BloembollenVisie 07-03-2014 (2014). - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
ondernemerschap - bedrijfsmanagement - kennis - kennisoverdracht - samenwerking - netwerken (activiteit) - innovaties - behoeften - organisaties - agrarisch onderwijs - landbouwkundig onderzoek - entrepreneurship - business management - knowledge - knowledge transfer - cooperation - networking - innovations - requirements - organizations - agricultural education - agricultural research
Wat is nodig om te doen wat je doet? Geld, mensen, maar vooral kennis. Welke kennis is belangrijk, hoe sla je kennis op, wat deel je ervan met anderen? Vragen en antwoorden in de serie Kennis. In deze veertiende en laatste aflevering Marijke Dijkshoorn/Dekker, onderzoekster bij LEI Wageningen UR, over kennisverwerving in deze tijd.
‘We gaan ons openstellen’
Fresco, L.O. - \ 2014
WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 10 - 15.
agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwkundig onderzoek - bestuur - samenwerking - sociale interactie - agricultural education - universities - agricultural research - administration - cooperation - social interaction
‘Verbinding’ is het sleutelwoord van Louise Fresco, de kersverse bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Ze wil nieuwe manieren vinden om de samenleving te betrekken bij de ontwikkeling van kennis. ‘Het is mijn droom maatschappelijke discussies vlot te trekken die nu worden lamgelegd door angst, weerstanden en complotgevoelens.’
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.