Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 144

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Marktgericht ondernemen in het onderwijs via een Lean Startup aanpak : betreft een weergave van de ondersteuning vanuit het onderzoek voor een uitgeteste aanpak in het HBO Groen opnderwijs
  Verstegen, J.A.A.M. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2015
  LEI Wageningen UR - 6
  lesmaterialen - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - beroepsvaardigheden - ondernemerschap - bedrijfskunde - agrarische bedrijfsvoering - teaching materials - agricultural education - agricultural colleges - job skills - entrepreneurship - business administration - farm management
  HBO studenten(Groen Onderwijs) in de landbouw leren meer marktgericht te leren denken en doen. Via een Lean Start up aanpak is geprobeerd om studenten zelf actief te laten ervaren wat marktgericht ondernemen in kan houden door hen zelf vanaf een zelf bedacht pril idee een eigen bedrijf in het echt te laten opstarten.
  De bodem kan van alles zelf
  Os, G.J. van - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)2. - ISSN 1875-9688 - p. 46 - 47.
  kennisoverdracht - hogere agrarische scholen - agrarisch onderwijs - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - teeltsystemen - knowledge transfer - agricultural colleges - agricultural education - sustainable land use - sustainable agriculture - cropping systems
  De overheid stelt steeds nieuwe beperkingen aan middelen en meststoffen. Volgens de nieuwe Lector Duurzaam Bodembeheer Gera van Os gaan de ontwikkelingen daarom gedwongen van chemisch naar evenwichtiger. Moderne technieken en analysemethodes kunnen daarbij van dienst zijn. „Teelt moet optimaal in duurzaamheid.”
  Over de bodem is nog zoveel te leren
  Vos, P. ; Os, G.J. van - \ 2015
  Boerderij/Akkerbouw 100 (2015)20. - ISSN 0169-0116 - p. A22 - A24.
  bodembeheer - bodembiologie - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheid (sustainability) - bioraffinage - onderzoekers - hogere agrarische scholen - studenten - docenten - interviews - soil management - soil biology - sustainable land use - sustainability - biorefinery - research workers - agricultural colleges - students - teachers - interviews
  Onderzoeker Gera van Os begon dit jaar als lector Duurzaam Bodembeheer aan CAH Vilentum in Dronten. "Extra aandacht voor de bodem is een mooie kans." Dit artikel geeft een interview weer met deze onderzoeker.
  Ondernemerschap kun je leren
  Oosterhoff, W. ; Smit, A.B. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 12 - 13.
  hogere agrarische scholen - beroepsopleiding (hoger) - ondernemerschap - flevoland - agricultural colleges - professional education - entrepreneurship - flevoland
  Kun je ondernemerschap leren? Daarover zijn de meningen verdeeld. Veel ondernemers geven aan dat je ondernemerschap niet uit een boekje kunt leren, maar in je moet hebben. CAH Vilentum in Dronten biedt daarentegen een hbo-opleiding ‘Agrarisch Ondernemerschap’ aan. Studenten van deze opleiding volgden bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten de Masterclass Ondernemerschap. Zij verbeterden aantoonbaar hun ondernemerschapscompetenties.
  Sustainable futures : social sciences research at Wageningen University
  Frankema, E.H.P. ; Houweling, W. ; Mol, A.P.J. ; Möller, O. ; Wesseler, J.H.H. ; Branderhorst, A. ; Versluis, K. ; Tielens, J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573833 - 71
  sociale wetenschappen - hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - levenswetenschappen - nederland - mensen - samenleving - natuurlijke hulpbronnen - milieu - social sciences - agricultural colleges - universities - research - life sciences - netherlands - people - society - natural resources - environment
  Programma HAS Onderwijs Jaar 1-4 en Internationaal
  Vegte, D.Z. van der - \ 2013
  agricultural education - agricultural colleges - dairy farming
  Innoveren in de veehouderij
  Bos, Bram - \ 2013
  animal husbandry - innovations - animal housing - animal welfare - sustainability - sustainable animal husbandry - livestock farming - education - teachers - continuing training - professional education - agricultural colleges
  Pluimveeonderwijs breidt zich verder uit : ketenbedrijven spreken zich uit over gewenste scholing hbo'er
  Vernooij, A.G. ; Veer, E. van 't - \ 2013
  V-focus 10 (2013)4. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  pluimveehouderij - agrarische samenleving - hogere agrarische scholen - beroepsopleiding (hoger) - kennisniveau - vaardigheden - opinies - poultry farming - agricultural society - agricultural colleges - professional education - knowledge level - skills - opinions
  De laatste jaren is de belangstelling voor het pluimveehouderijonderwijs sterk gegroeid, vooral door een betere samenwerking tussen de AOC’s. Inmiddels volgen jaarlijks meer dan 40 leerlingen de specialisatie pluimveehouderij. In 2012 is de ontwikkeling van het pluimveeonderwijs op hbo-niveau in gang gezet door onder meer CAHVilentum en HasHogeschool. Voor hbo-studenten bestaat nu ook de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de pluimveehouderij. Wat verwachten bedrijven in de pluimveeketen van deze scholing op hbo-niveau?
  Centre for Biobased Economy : businessplan
  Wijffels, R.H. ; Streefland, M. ; Es, M. van - \ 2011
  Wageningen : Centre for Biobased economy - 130
  kennisoverdracht - biobased economy - publiek-private samenwerking - hoger onderwijs - colleges - hogere agrarische scholen - onderwijsvernieuwing - innovaties - Nederland - knowledge transfer - biobased economy - public-private cooperation - higher education - colleges - agricultural colleges - educational innovation - innovations - Netherlands
  Dit businessplan beschrijft hoe het Centre for Biobased economy (CBBE) zich wil richten op kennistransitie tussen de ‘groene’ onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Hierin is treedt Wageningen Universiteit op als Centre of Excellence en HAS Den Bosch, CAH Dronten, InHolland Delft en Van Hall Larenstein als Centres of expertise. Het CBBE zal een knooppunt van onderwijs, onderzoek en innovatie worden. Het CBBE onderscheidt zich van overige initiatieven op het gebied van de biobased economy doordat het zich richt op kennistransitie en –disseminatie, waar de overige initiatieven zich richten op kennisontwikkeling. Het CBBE is complementair aan deze initiatieven en wil hierbij steeds aansluiting zoeken. De kennistransitie en -disseminatie binnen het CBBE vindt plaats langs drie pijlers: 1. Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling; 2. Versterking toepassingsgericht onderzoek; 3. Stimulering van innovatieprojecten.
  De mogelijke rol van het groene onderwijs bij de sectorale opgaven van de multifunctionele landbouw
  Dekking, A.J.G. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 413) - 43
  multifunctionele landbouw - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - middelbaar beroepsonderwijs - multifunctional agriculture - agricultural education - agricultural colleges - intermediate vocational training
  De multifunctionele landbouw maakt een stormachtige ontwikkeling door. Het aantal zorgboerderijen is in enkel jaren verdubbeld; regelmatig worden er nieuwe recreatieconcepten en streekproducten gepresenteerd. Ook binnen het onderwijs is er steeds meer aandacht voor multifunctionele landbouw. In de Groene Kennis Coöperatie (GKC) werken onderwijs en onderzoeksinstellingen samen met als doel om maximaal van elkaars kennis te profiteren (kenniscirculatie) en zo een uitgebalanceerd lespakket aan te bieden. In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd van de specifieke ontwikkelingen en uitdagingen/opgaven per deelsector in de multifunctionele landbouw en een analyse van de rol die het groen onderwijs (MBO en HBO) hierin kan spelen.
  GLASSIM (semi-)gesloten kasteelten : simulatietool voor het HBO
  Bakker, M.J. - \ 2011
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - simulatiemodellen - ontwikkelingsstadia - kasgewassen - hogere agrarische scholen - protected cultivation - greenhouse horticulture - simulation models - developmental stages - greenhouse crops - agricultural colleges
  Over het algemeen vinden studenten het lastig om inzicht te krijgen in de interactie tussen gewasgroei en verschillende combinaties van klimaatomstandigheden in de kas. Een simulatietool kan daarbij verhelderend werken.
  Gastlessen varkens- en pluimveehouderij
  Vernooij, A.G. - \ 2011
  onderwijsprogramma's - hogere agrarische scholen - varkenshouderij - pluimveehouderij - education programmes - agricultural colleges - pig farming - poultry farming
  Poster. Het resultaat van dit project is een nieuw lesprogramma op het gebied van varkenshouderij en/of pluimveehouderij voor 1e en 2e jaars studenten van CAH Dronten. Het lesprogramma wordt gezamenlijk uitgevoerd door docenten van de CAH en onderzoekers van Wageningen Livestock Research.
  Nieuwe bouwstenen : WURKS-1 onderzoeksprogramma Competentiegericht leren in de groene onderwijskolom
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Wel, M. van der; Boetzkes, P. - \ 2011
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies - ISBN 9789461730671 - 11
  natuur- en milieueducatie - vaardigheidsonderwijs - onderwijsonderzoek - hogere agrarische scholen - middelbaar beroepsonderwijs - voortgezet onderwijs - universiteiten - veluwe - gelderland - nederland - nature and environmental education - competency based education - educational research - agricultural colleges - intermediate vocational training - secondary education - universities - veluwe - gelderland - netherlands
  Workshop ‘Artikel 12 Wildlife
  Hall Larenstein, Van - \ 2009
  Hogeschool van Hall Larenstein
  dierenwelzijn - experimenteel veldonderzoek - dierproeven - wilde dieren - hogere agrarische scholen - laboratoriumdieren - animal welfare - field experimentation - animal experiments - wild animals - agricultural colleges - laboratory animals
  De workshop Artikel 12 Wildlife is georganiseerd als start van de exploratiefase van het gelijknamige project. Met de workshop is een eerste verkenning van het werkveld gemaakt.
  Samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers
  Os, G.J. van; Nijman, J. - \ 2008
  Gewasbescherming 39 (2008)4. - ISSN 0166-6495 - p. 143 - 144.
  ontwikkelingsprogramma's - agrarisch praktijkonderwijs - onderwijsvernieuwing - onderzoeksondersteuning - samenwerking - onkruidbestrijding - pesticiden - hogere agrarische scholen - gewasbescherming - kennisoverdracht - middelbaar beroepsonderwijs - development programmes - on-farm training - educational innovation - research support - cooperation - weed control - pesticides - agricultural colleges - plant protection - knowledge transfer - intermediate vocational training
  Kunnen mbo-leerlingen en hao-studenten een bijdrage leveren aan duurzaam onkruidbeheer (dob)? En hoe krijg je functionele agrobiodiversiteit (fab) als vast onderdeel binnen het groene onderwijs? Dit zijn twee voorbeelden in de praktijk die tot projecten hebben geleid waarbij leerlingen, studenten, docenten, onderzoekers en adviseurs hebben samengewerkt
  90 jaar Fonds Landbouw Export Bureau, 1916-1918 : L.E.B. fonds
  Klep, L.F.M. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteits Fonds
  geschiedenis - universiteiten - hogere agrarische scholen - fondsen - landbouwkundig onderzoek - nederland - history - universities - agricultural colleges - funds - agricultural research - netherlands
  Design and Functioning of International Forestry Curricula: Considerations and Experiences
  Schmidt, P. ; Lewark, S. - \ 2008
  Joensuu : Joensuu University Press (SILVA publications 5) - ISBN 9789522191861 - 86
  bosbouw - leerplan - hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - europa - forestry - curriculum - higher education - agricultural colleges - universities - europe
  AgroCenter opgericht voor 'duurzaam ondernemen'
  Beldman, A.C.G. ; Rotgers, G. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 13 - 13.
  ondernemerschap - universiteiten - onderzoek - kennis - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - netwerken - entrepreneurship - universities - research - knowledge - agricultural education - agricultural colleges - networks
  Onderzoeker van de diverse afdelingen van Wageningen UR verenigden zich voorjaar 2007 in het netwerk AgroCenter, dat zich richt op ondernemerschap. Ook het groen-onderwijs is inmiddels verbonden met dit netwerk. Aan een samenwerkng met de agrobusiness wordt nog gewerkt
  Evaluatie onderwijstrajecten RIGO Leren met Toekomst Systeeminnovatie 2005 en 2006: de rol van de onderzoeker
  Vermeulen, P.C.M. - \ 2007
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 16
  onderwijs - innovaties - hogere agrarische scholen - leerplan - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfskunde - glastuinbouw - education - innovations - agricultural colleges - curriculum - farm management - business administration - greenhouse horticulture
  In 2005 en 2006 hebben binnen de sectie bedrijfskunde van het PPO glastuinbouw in Naaldwijk de volgende onderwijstrajecten gedraaid 1 “Vraaggestuurde ketens”2 “Implementeren duurzame energieopties” “Ontwikkeling kostprijsberekeningen planning potplanten”4 “Innovatief duurzaam ondernemen in de glastuinbouw”5 “ Kijk mijn bedrijf”. Bij de projecten 1 t/m 4 zijn HBO studenten en docenten betrokken en bij project 5 ondernemers en adviseurs. In dit verslag worden de ervaringen van de betrokken onderzoekers binnen deze projecten geëvalueerd. Per project komt aan de orde: · Korte beschrijving doel project en eerdoelen studenten · De verschillende vormen van studenten inzet · De rol van de onderzoeker in het project De rol van de schoolbegeleiders · De inhoud van de studenten opdracht in relatie tot hun kennisniveau. Hieruit worden enkele conclusies en aanbevelingen getrokken over de inzet van studenten in onderzoeksprojecten en de leer behoefte van ondernemers
  Elektronisch Inburgeren : het werven en opleiden van plantenziektekundestudenten in Nederland
  Goud, J.C. ; Termorshuizen, A.J. ; Wit, P.J.G.M. de - \ 2006
  Gewasbescherming 37 (2006)3. - ISSN 0166-6495 - p. 82 - 83.
  gewasbescherming - plantenziekten - plantenziektekunde - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - hoger onderwijs - collegestudenten - studenten - publiciteit - communicatie - voorlichting - plant protection - plant diseases - plant pathology - agricultural education - agricultural colleges - higher education - college students - students - publicity - communication - extension
  Informatie over een project dat ten doel heeft de teruglopende aantallen studenten in het plantenziektekundig onderwijs - en daaraan gekoppeld het dalend onderwijsaanbod - te stoppen: de ontwikkeling van een wervende website
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.