Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 188

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Potato breeding in the Netherlands: successful collaboration between farmers and commercial breeders
  Almekinders, C.J.M. ; Mertens, L. ; Loon, Jan van; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2016
  Farming Matters 32 (2016)Special Issue April. - ISSN 2210-6499 - p. 34 - 37.
  potatoes - table potatoes - plant breeding - netherlands - cooperation - farmers - genetic diversity - firms - agricultural law - new variety - organic farming - aardappelen - consumptieaardappelen - plantenveredeling - nederland - samenwerking - boeren - genetische diversiteit - firma's - agrarisch recht - nieuwe variëteit - biologische landbouw
  The Dutch potato breeding model, which involves a partnership between farmers and commercial breeding companies in a modern, Western context, is unique. While there are other examples of collaborative relationships between farmers and breeders in Europe, the Dutch potato breeding model stands out in terms of its long track record, the involvement of the private sector, and the institutional integration of the relationship which up to today facilitates access to genetic materials and financial benefit sharing.
  Effect afzet mestverwerkingsproducten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof
  Luesink, H.H. ; Postma, R. ; Smits, M.J.W. ; Schöll, L. van; Koeijer, T.J. de - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-034) - ISBN 9789462577787
  regelingen - agrarisch recht - mest - kunstmeststoffen - mestverwerking - nederland - europese unie - europa - regulations - agricultural law - manures - fertilizers - manure treatment - netherlands - european union - europe
  Research of the LEI Wageningen UR and NMI (Nutriënten Management Instituut) how the market for reclaimed nutrients would develop if harmonised product specifications were to apply to organic fertilisers and if substitutes for artificial fertilisers made from animal manure were to be considered legally equivalent to artificial fertiliser. The influence of the scrapping of such regulations is limited. The scale of the processing of manure into mineral concentrates will increase a little, the costs of exporting manure products will be a little lower, and the gate fees for manure processers could decline by 1-2 euros per tonne of manure (5-10%).
  Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied
  Boonstra, F.G. ; Bruil, W. ; Fontein, R.J. ; Haas, W. de - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2595) - 57
  landinrichting - kavels - grondeigendom - wetgeving - instrumentatie - agrarisch recht - provincies - salland - land development - allotments - land ownership - legislation - instrumentation - agricultural law - provinces - salland
  Deze beleids- en wetsevaluatie van de landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied toont dat inzet van het landinrichtingsinstrumentarium voor doorzettingsmacht zorgt bij de aanpak van meervoudige inrichtingsopgaven in het landelijk gebied. Doorzettingsmacht alleen is hiervoor echter niet voldoende. Om succes te hebben moeten gebiedspartijen ervan overtuigd zijn dat landinrichting nodig is en zich mede-eigenaar voelen van het proces. De meerwaarde van landinrichting ten opzichte van integrale vrijwillige gebiedsprocessen bestaat uit meer zekerheid over doelbereik voor de overheid, realisatie van een optimale verkaveling, meer rechtszekerheid voor belanghebbenden en de mogelijkheid om meerdere verwervingsinstrumenten in te zetten. Ondanks deze voordelen is het aantal landinrichtingsprojecten de afgelopen decennia gestaag afgenomen. Veel provincies associëren landinrichting met langdurige en ingewikkelde processen en/of vinden het instrumentarium niet passen bij de aard van de huidige opgaven. Verder schrikken zij vaak terug voor het dwingende karakter van landinrichting. Wijzigingen in de Wilg en recente procesvernieuwingen hebben aan deze beeldvorming weinig veranderd.
  Multifunctionele landbouw, publieksactiviteiten en dierziekten; kan bedrijfssplitsing de gevolgen beperken?
  Alebeek, F.A.N. van; Ferwerda, R.T. ; Jong, D. de; Spliethoff, B.G. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 554) - 28
  multifunctionele landbouw - zoönosen - volksgezondheid - agrarische bedrijfsvoering - agrarisch recht - Nederland - multifunctional agriculture - zoonoses - public health - farm management - agricultural law - Netherlands
  In deze deelrapportage wordt één probleem centraal gesteld: Welke belemmeringen ontstaan er op een multifunctioneel agrarisch bedrijf met publieksactiviteiten wanneer er een uitbraak is van een aangifteplichtige dierziekte? En in het bijzonder: In hoeverre biedt het fysiek, juridisch en/of fiscaal splitsen van een multifunctioneel agrarisch bedrijf in een productie-deel en een publieksdeel daarvoor een oplossing?
  Juridisering in de agrosector; Verkenning van een veelkoppig fenomeen
  Hazeu, C.A. ; Silvis, H.J. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154982 - 104
  agrarisch recht - landbouwsector - regelingen - controle - kwekersrecht - octrooien - intellectuele eigendomsrechten - natuurbeschermingsrecht - milieuwetgeving - biobased economy - plattelandsomgeving - Nederland - agricultural law - agricultural sector - regulations - control - breeders' rights - patents - intellectual property rights - nature conservation law - environmental legislation - biobased economy - rural environment - Netherlands
  Het rapport geeft een overzicht van de problemen die onder het brede begrip 'juridisering'schil gaan en oplossingsrichtingen die daarop een antwoord proberen te geven. In drie case studies (ruimte, milieu en omgeving, octrooirecht en kwekersrecht en biobased economy), wordt inzicht gegeven in de aard en oorzaken van juridisering. Per casus is onderzocht of en waar er zich reële problemen voordoen en hoe daar het best mee om kan worden gegaan.
  Europese 'good practices' voor de VWA : de implementatie van EG-verordening 882/2004 in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken
  Wubben, E.F.M. ; Hubeek, F.B. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150502 - 140
  landbouwbeleid - voedselveiligheid - recht - agrarisch recht - voer - voedselinspectie - kwaliteitscontroles - europese unie - nederland - belgië - verenigd koninkrijk - duitsland - denemarken - agricultural policy - food safety - law - agricultural law - feeds - food inspection - quality controls - european union - netherlands - belgium - uk - germany - denmark
  In dit rapport worden de resultaten van vier landenstudies gepresenteerd. Informatie is verkregen over en interviews zijn gehouden in de landen België, het Verenigd Koninkrijk,Duitsland en Denemarken met betrekking tot het beleid en uitvoering van de controles op de dier- en voedselveiligheid. Vanwege de invoering van de EG-verordening 882/2004 in 2006 en ter ondersteuning van de herziening van het financieringsstelsel VWA is deze landenstudie in opdracht van het Ministerie van LNV uitgevoerd. Gezocht is naar 'good practices' voor de herziening van het financieringsstelsel van de VWA.
  Best practices voor Vogel- en Habitatrichtlijn
  Vader, J. ; Reinhard, A.J. - \ 2005
  DEN HAAG : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150410 - 40
  landbouwbeleid - agrarisch recht - vogels - habitats - natuurbescherming - ruimtelijke ordening - nederland - agricultural policy - agricultural law - birds - habitats - nature conservation - physical planning - netherlands
  Dit rapport geeft een korte beschrijving van een aantal projecten in de ruimtelijke ordening waarbij rekening is gehouden met de eisen van het natuurbeschermingsrecht. Uit de praktijkvoorbeelden is een aantal leerpunten geïdentificeerd die van belang zijn voor de vergunningsprocedure van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998. De studie vormt input voor de Checklist gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998, die het LEI in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ontwikkeld. De rapportage vormt een achtergronddocument bij de checklist. This report briefly describes a number of spatial planning projects which take into account the demands of nature conservancy legislation. It identifies a number of best practices which are important for the permit procedure of the revised Nature Conservancy Act 1998. The study forms the input for the Checklist of the amended Nature Conservancy Act 1998, which LEI developed on behalf of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The report constitutes a background document with the checklist.
  De kloof tussen hobbydierhouders en overheid; Over passie voor dieren en perceptie van wet- en regelgeving die voor landbouwhuisdieren gelden
  Sijtsema, S.J. ; Kroon, S.M.A. van der; Wijk, E.E.C. van; Dijk, M. van; Vos, B.I. de; Tacken, G.M.L. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Gamma, instituties, mens en beleving 7.05.06) - 145
  landbouwbeleid - agrarisch recht - regelingen - wetgeving - veterinair recht - hobby's - vee - huisdieren - pluimvee - communicatie - perceptie - attitudes - opinies - nederland - overheidsbeleid - ondernemerschap - geiten - schapen - agricultural policy - agricultural law - regulations - legislation - veterinary jurisprudence - hobbies - livestock - domestic animals - poultry - communication - perception - attitudes - opinions - netherlands - government policy - entrepreneurship - goats - sheep
  Het onderzoek geeft nader inzicht in de belevingswereld van hobbydierhouders. Het reikt handvatten aan om de communicatie van LNV beter te kunnen afstemmen op de informatiebehoefte van hobbydierhouders en om zo veel mogelijk aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld. Uit de wijze waarop hobbydierhouders aankijken tegen de overheid en de wet- en regelgeving die op hun dieren van toepassing is, blijkt dat er sprake is van een kloof tussen de hobbydierhouder en de overheid. The research provides a further insight into the environment of amateur livestock keepers and provides footholds for the better tailoring of communications by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality to the need for information experienced by amateur livestock keepers, thus fitting in with the environment of those amateur livestock keepers. The manner in which amateur livestock keepers perceive the government, the legislation and the regulations applicable to them shows that there is a gulf between the amateur livestock keeper and the government.
  Dien Hoetink. 'Bij benadering'. Biografie van een landbouw-juriste in crisis- en oorlogstijd
  Kamp, J.E. van - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Pim Kooij, co-promotor(en): Anton Schuurman. - Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085040538 - 393
  biografieën - vrouwen - geschiedenis - crises - oorlog - nederland - kantooremployés - overheidsorganisaties - wetgeving - agrarisch recht - landbouwministeries - overheidsbeleid - landbouwbeleid - landbouw - voedselvoorziening - beleid inzake voedsel - handel - voedingsmiddelen - indonesië - duitsland - agrarische handel - politiek - nazisme - biographies - women - office workers - legislation - agriculture - agricultural law - ministries of agriculture - government organizations - government policy - agricultural policy - politics - food supply - food policy - agricultural trade - trade - foods - history - crises - war - germany - indonesia - netherlands - nazism
  A woman with a university degree who makes a career outside of the home was rather exceptional in the first half of the twentieth century. This biography about Dien Hoetink (1904-1945) describes her legal work in Dutch agriculture between 1933 and 1945.It attemps to answer the question to what degree her work can be considered the preliminary draft for the public regulation of Dutch agriculture after the Second World War.When describing her work asanlawyer emphasis is placed on the interaction between her personal life history and her work.

  In November 1933 Dien Hoetink was appointed as a staff member in the office of the Agricultural Crises Committee inThe Hague. At the end of 1939 she was appointed head of the legal department of the Government Organisation for Food Supply during Times of War. (RbVVO) In this position she was responsible for the legislation on food supply during the German occupation. She based this legislation on the articles 152-154 of the Dutch Constitution in order to get a fluent transition to new legislation after the departure of the Germans.

  Dien Hoetink lost her life (Ravensbrück 1945) because of her struggle to maintain important elements of Dutch legal practice during the German occupation. In spite of her tragic death, her role as legal advisor for the RbVVO marked the start of the introduction of public duties for civil organisations in Dutch agriculture. Her main intellectual issue, the importance of the 'public interest', will be remembered.

  Free desriptors: intellectual biography, emancipation of women, social-historical biography,Dutch East Indies, agricultural depression, food supply during Worldwar II, black market, Dutch Constitution, publicduties of civil organisations, concentration camp Ravensbrück.

  Gebruiksnormen bij verschillende landbouwkundige en milieukundige uitgangspunten
  Schröder, J.J. ; Aarts, H.F.M. ; Bode, M.J.C. de; Dijk, W. van; Middelkoop, J.C. van; Haan, M.H.A. de; Schils, R.L.M. ; Velthof, G.L. ; Willems, W.J. - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (PRI) (Rapport / Plant Research International 79) - 166
  dierlijke meststoffen - mest - bodemchemie - nitraten - oppervlaktewater - toedieningshoeveelheden - overheidsbeleid - milieubeleid - wetgeving - agrarisch recht - nederland - kwaliteitsnormen - mineralenboekhouding - bemesting - internationaal recht - animal manures - manures - soil chemistry - nitrates - quality standards - surface water - application rates - government policy - environmental policy - legislation - agricultural law - netherlands - nutrient accounting system - fertilizer application - international law
  Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof hebben LNV en VROM een werkgroep ingesteld, die de gebruiksnormen voor mest en kunstmest opnieuw moeten bezien. Dit rapport is daar een weerslag van. Expertise vanuit PRI, Expertisecentrum LNV, Praktijkonderzoek Veehouderij, PPO, RIVM en Alterra is daarmee samengebracht
  Voldoen aan Minas kost soms geld
  Dijk, W. van; Smit, A.L. - \ 2003
  Groenten en Fruit. Algemeen 2003 (2003)18. - ISSN 0925-9694 - p. 32 - 33.
  mineralen - groenteteelt - akkerbouw - stikstof - boekhouding - agrarisch recht - landbouwbeleid - milieubeleid - minerals - vegetable growing - arable farming - nitrogen - accounting - agricultural law - agricultural policy - environmental policy
  Voor vollegrondsgroentetelers is het lastig met de bemesting binnen de normen van Minas te blijven. Eén van de knelpunten is dat op een perceel meer teelten per seizoen plaatsvinden en dat voor iedere teelt wordt bemest. Een studie is uitgevoerd waarbij is nagegaan op welke manier dit knelpunt kan worden opgelost. Gegevens in bijgaande figuur: Stikstofoverschot (kg/ha) op diverse typen bedrijven, afgezet tegen eindnormen MInas
  Agriculture and International Trade: Law, Policy, and the WTO
  Cardwell, M.N. ; Grossman, M.R. ; Rodgers, C.P. - \ 2003
  Oxon, United Kingdom : CAB International - ISBN 9780851996639 - 330
  wereldhandelsorganisatie - agrarisch recht - agrarische handel - internationale handel - wetgeving - vrijhandel - tarieven - handelsbarrières - landbouwbeleid - landbouw - world trade organization - agricultural law - agricultural trade - agricultural policy - agriculture - international trade - legislation - free trade - tariffs - trade barriers
  Stacked law : land, property and conflict in Honduras
  Roquas, E. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): F. von Benda-Beckmann. - Amsterdam : Rozenberg - ISBN 9789051705829 - 263
  agrarisch recht - boerengezinnen - vrouwen - man-vrouwrelaties - conflict - overerving van eigendom - gewoonterecht - honduras - eigendomsrechten - grondrechten - rechterlijke organisatie - agricultural law - farm families - women - gender relations - conflict - inheritance of property - customary law - honduras - property rights - land rights - judicial organization

  Property conflicts have an enormous impact on relations between the members of farm households and their families. Given the long duration, frequency and intensity of these conflicts an investigation of how they arise and how they affect the daily lives of, and relationships between, landholders is certainly warranted. Conflicts over land visibly manifest themselves in destroyed fences, stolen crops, poisoned dogs, horses that are set free, bloody machetazos, hails of stones between children and murder. But there are also less visible symptoms of potential conflicts over property. Inside the walls of the farm household, hidden from public view, people discuss the consequences of migration or education on inheritance rights; they mull over the advantages and disadvantages of a land sale; they argue about the division of labour and they silently develop strategies to control income or products. These discussions and strategies generate and express conflicting views on how property rights should be distributed and who is entitled to obtain a particular right to property.

  Through detailed studies of land conflicts in the Santa Bárbara district, the ambiguities of the legal framework, and practices in the court of justice, this book explores the question: What is it about law and norms that enables them to generate conflicts about property rights to land? Land rights do not by definition consist of legally recognised full ownership, hence instead, we research who claims to have what right to the land. The book is an effort to test the usefulness of the notion of 'stacked laws and norms' for a better understanding of the constellation of land rights and the emergence of conflicts.

  Law experts and policymakers in Honduras tend to start from a 'law is reality' point of view, i.e. the goals of the law are achieved in practice by implementing the law. Starting from this perspective means that they find it difficult to deal with the unintended outcomes of the law, which they usually attribute to the law not being enforced, people having the wrong mentality or old-fashioned, customary practices. In the eyes of law experts and policymakers, property rights to land are an apparent 'disorder', a 'disorder' that plays an important role in the emergence of conflicts that has to be solved by implementing new laws.

  I used the notion of stacked laws and norms to visualise the processes that create the apparent 'disorder' of land rights. This book has described three processes of law and norms stacking in property rights arrangements: in state law, in practices of land rights transfer from the state to landholders, and in inheritance practices. Firstly, state law stipulations regarding land rights are not consistent or coherent, and its meaning confuses landholders, but also lawyers, judges, and policymakers. Agrarian laws have continuously been changed, replaced, amended and re-amended, which creates ambiguity in their message and makes it unlikely that the meaning and practical implications of these changes have been clearly passed on to the involved people and agencies. Moreover, the relationship between Civil Code and agrarian law notions of property is ambiguous. Agrarian law stipulations incorporate Civil Code constructions as possession, occupation or adverse acquisition. There is no unanimous stand among law experts and policymakers about the validity of Civil Code property notions versus agrarian law stipulations in Honduras.

  The process of stacking in state law becomes more clear by looking at practices of land rights transfer practices between the state and landholders in the village of El Zapote. The actual laws and legal articles are only one side of state regulation; the other side is that state agencies and officials interpret the law and create implementation rules during state interventions. Hence, metaphorically speaking, on top of the stacked legal regulations, they stack their own interpretations of the rules, which are adapted to the specific situation. Landholders, on the other side of the spectrum, interpret and adapt the parts of the law that they know or come in touch with, and they add their own norms to it as well. The different norms in the complex of stacked norms and laws do not completely merge and they do not become clearly demarcated hybrids. The renewed complexes of norms consist of the different elements that have been added in time and that can be distinguished and used by the involved landholders, national state agents and the municipality, or that may also be forgotten and disappear in the end. It is thus not a static situation; the process of stacking is continuous and will change the constellation of the complex.

  With regard to inheritance, the book shows that people are actively involved in making, changing and adding new norms through their dialogues and endeavours, while striving for certain goals at certain moments. The result is a complex of stacked norms, different elements of which the actors in inheritance practices (landholding parentsandtheir offspring) use in their strategies to obtain what they want. They are aware of the existence of different norms and they seek to legitimise the norm that best suits their own aims. The whole process of stacking inheritance norms contrasts with stacking in reference to land rights, in which people do not deliberately try to develop new norms.

  By using the notion of stacked laws and norms for describing norms about property and the land rights derived from it, I am able to describe the historical changes of these norms better. By deconstructing the empirical process of the stacking of norms as regard property rights to land, it has become clear that land rights arrangements are not 'customary', referring to a separate legal system that has developed in opposition to, and disconnected from, state law. It has taught us that landholders' notions of property coincide with civil code concepts of ownership and possession and that the rights that others consider as local or customary are derivatives of old Civil Code property concepts.

  'Stacking' in this book is not just a notion to explore an empirical situation of disorder. Its main value as an analytical concept is that it clarifies how 'plurality' of norms come into being, as well as the structure of this plurality and the elements it consists of. In the complex of laws and norms, divergent legal concepts and interpretations and re-interpretations of these concepts are assembled and serve as a basis for rights and claims to land, whereby in time, new elements and interpretations are continuously added to the complex while other elements disappear from it. Sometimes one element is more important, and sometimes another. Furthermore, the notion of 'stacking' makes clear that the constellation of norms surrounding land rights is constantly changing; it is a never-ending process. This process does not create a disordered pluralism, an untidy and random heap of norms without any sense or logic, but it leads to a certain stacked structure in which the separate elements have not merged into a kind of fluid constellation. Its stacked character implies that social actors may be able to recognise the different elements and to use them for their own purposes. They distinguish between different elements and exchange them, reinterpret them or discard them.

  State interventions in El Zapote have affected landholders' ability to maintain the idea that local property concepts are 'law'. Landholders have learnt from the clashes between their own norms and those of the state that the force of their own stacked constellation of property norms is limited. Although legitimate in their eyes, their own norms lacked validity vis-à-vis the state. The difference in how the state and landholders define property rights has distorted their relationship. The state itself, as the institution that defines and protects private property through its laws and legal system, has become an actor in land conflicts. Civil Code property notions are losing strength; the legitimacy of local property concepts has been seriously undermined and landholders have thus become even more insecure about their property rights.

  Klaasje J. Hartmans : investeren in onderzoek naar plantaardige bestrijdingsmiddelen noodzakelijk
  Delft, R. van - \ 2001
  Aardappelwereld 55 (2001)4. - ISSN 0169-653X - p. 4 - 5.
  aardappelen - investering - opslag - behoud - bestraling - pesticiden - gewasbescherming - wetgeving - agrarisch recht - nederland - europa - onderzoek - recht - potatoes - storage - preservation - irradiation - pesticides - plant protection - investment - legislation - agricultural law - research - netherlands - europe - law
  Bij het zoeken naar een alternatief voor kiemremmingsmiddelen voor de aardappel ontdekte men de plantaardige stof carvon als goede vervanger. De regelgeving in Nederland en binnen Europa is dermate dichtgetimmerd, dat zelfs het onderzoek naar toepassing van dit middel, dat gewonnen kan worden uit Karwijzaad, geldverslindend wordt
  Samen werken aan verminderen milieubelasting : actieplan voor bedrijf op basis van BRI en MBP
  Dekking, A.J.G. ; Zwart-Roodzant, M.H. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 26 - 30.
  pesticiden - landbouw - milieu - verontreinigingsbeheersing - agrarisch recht - bodemverontreiniging - luchtverontreiniging - waterverontreiniging - toxiciteit - drift - wetgeving - nederland - milieubescherming - meting - milieuhygiëne - pesticides - agriculture - environment - environmental protection - soil pollution - pollution control - agricultural law - air pollution - water pollution - toxicity - drift - legislation - measurement - netherlands - environmental hygiene
  Bij het toelaten en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt vooral gelet op de effecten van emissie naar milieucompartimenten, bodem, water en lucht, enerzijds en de daarbij optredende schade aan levende organismen anderzijds. Deze effecten kunnen met de BlootstellingsRisicoIndex (BRI) en de MilieuBelastingsPunten (MBP) worden berekend
  Onkruidbestrijding kleine gewassen
  Hoek, J. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 16 - 17.
  onkruiden - onkruidbestrijding - veldgewassen - herbiciden - gewasbescherming - wetgeving - agrarisch recht - nederland - plantenziektekunde - groenteteelt - openluchtcultuur - weeds - weed control - field crops - vegetable growing - herbicides - plant protection - legislation - agricultural law - netherlands - plant pathology - outdoor culture
  Onkruidbestrijding in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen (kleine gewassen). Het aantal toegelaten bestrijdingsmiddelen voor deze gewassen neemt strek af. Het PAV inventariseert de problemen die hierdoor kunnen ontstaan bij de onkruidbestrijding. Rubrieken in dit artikel: 1) Verdwijnen oudere middelen; 2) Toelating nieuwe middelen; 3) Inventarisatie knelpunten; 4) Nieuw of lopend onderzoek
  Voedselveiligheid, kwaliteit, arbo en milieu geborgd in één systeem op witloftrekkerijen
  Jukema, A. ; Schoorlemmer, H.B. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 24 - 28.
  cichorium intybus - cichorei - forceren van planten - voedselveiligheid - arbeidsomstandigheden - arbeidsplaatsen - milieubeheer - kwaliteitscontroles - kwaliteitsnormen - productiecontroles - certificering - agrarisch recht - Nederland - cichorium intybus - chicory - forcing - food safety - working conditions - work places - environmental management - quality controls - quality standards - production controls - certification - agricultural law - Netherlands
  Witloftrekkerijen werken aan ISO 9002, HACCP en / of de hygiënecode. Belangrijke rubrieken in dit artikel: 1) Methode; 2) Werving deelnemende bedrijven; 3) Ontwikkelen van zorgsysteem; 4) Voedselveiligheid; 5) Integratie arbo- en milieuzorg in één systeem.
  Minas, lastiger voor de vollegrondsgroenteteelt dan voor de akkerbouw
  Enckevort, P.L.A. van - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 8 - 10.
  plantenvoeding - veldgewassen - groenteteelt - mineralen - stikstof - dierlijke meststoffen - zandgronden - zware kleigronden - boekhouding - agrarisch recht - agrarische bedrijfsvoering - nederland - vollegrondsteelt - plant nutrition - field crops - vegetable growing - minerals - nitrogen - animal manures - sandy soils - clay soils - accounting - agricultural law - farm management - netherlands - outdoor cropping
  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Voorgestelde Minas-eindnormen in 2003 voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven; 2) Enkele voorbeelden van berekende Minas N-overschotten en e.o.s. aanvoer op akkerbouwbedrijven met wissellend aandeel vollegrondsgroenten in het bouwplan op zand- en kleigronden. In de berekeningen is uitgegaan van bemesting volgens goede landbouwpraktijk met gebruik van dunne vleesvarkensmest en de inzet van groenbemesters waar mogelijk; 3) Engele voorbeelden van berekende Minas N-overschotten en e.o.s. aanvoer op gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven op zand- en kleigronden. Gegevens in bijgaande figuur: N-inzet voor enkele veel voorkomende akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten op zand en klei bij een bemesting volgens goede landbouwpraktijk en het effect van voorjaarstoediening van dunne varkensmest. De inzet is vergeleken met de maximale inzet volgens de Minas-eindnormen voor droge zandgronden en overige gronden
  Bemesting op biologische bedrijven nog vaak erg onevenwichtig
  Wijnands, F.G. ; Leeuwen, W. van - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 36 - 40.
  biologische landbouw - voedingsstoffenbalans - milieubeheersing - agrarisch recht - stikstof - veldgewassen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - stalmest - Nederland - organic farming - field crops - nutrient balance - nitrogen - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - farmyard manure - environmental control - agricultural law - Netherlands
  In dit artikel wordt de huidige situatie in de biologische praktijk op BIOM innovatiebedrijven behandeld. BIOM staat voor Biologische Innovatie en Omschakeling. De innovatiegroep bestaat uit 25 bedrijven. Gegevens in bijgaande tabel: Overschotten op de nutriëntenbalansen BIOM-innovatiebedrijven 1999. Gegevens in bijgaande figuren: 1) Nutriënteninzet op de innovatiebedrijven van BIOM in 1999: (a) P2O5 (mest en depositie), (b) N (mest, depositie en fixatie); 2) Werkzame N (equivalent met kunstmest N) op de BIOM-innovatiebedrijven 1999 (a) diverse mestsoorten en (b) totaal mest en voorvruchten; 3) (a) Gemiddelde N-behoefte per innovatiebedrijf 1999 en (b) het verschil tussen aanbod en behoefte (overschot: positief = N-over, negatief = N-tekort)
  Fosforbehoefte van bloembollen: resultaten 1997-1998
  Ehlert, P.A.I. ; Willigen, P. de; Oenema, O. ; Brouwer, G. ; Pasterkamp, H.P. - \ 2000
  Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization (2000). - ISSN 0169-2267 - p. 53 - 60.
  bloembollen - plantenvoeding - fosfor - kunstmeststoffen - mest - landbouwbeleid - agrarisch recht - compost - groeistadia - mineralen - boekhouding - Nederland - minerals - ornamental bulbs - accounting - plant nutrition - growth stages - phosphorus - fertilizers - manures - composts - agricultural policy - agricultural law - Netherlands
  Minas-streefwaarden worden afgezet tegen de opnamesnelheid van fosfor en fosforbehoefte van tulp, lelie en gladiool tijdens verschillende groeifasen. Dit leidt tot een verantwoord bemestingsadvies. Effectiviteit van kunstmest-P in vergelijking met
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.