Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 114

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  ‘Force of Nature’ : climate shocks, food crises and conflict in Colonial Africa and Asia, 1880-1960
  Papaioannou, Kostadis J. - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): E.H.P. Frankema; E.H. Bulte. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431668 - 238
  climatic change - environmental degradation - environmental impact - agricultural development - agriculture - agriculture and environment - historical ecology - history - colonialism - colonization - africa - asia - nigeria - rainfed agriculture - rain - klimaatverandering - milieuafbraak - milieueffect - landbouwontwikkeling - landbouw - landbouw en milieu - historische ecologie - geschiedenis - kolonialisme - kolonisatie - afrika - azië - nigeria - regenafhankelijke landbouw - regen

  “Global climate change poses one of the most urgent challenges of our age. The increasing frequency and intensity of weather shocks, such as heat waves, droughts, floods, and hurricanes, are all anticipated to adversely affect conditions of agricultural production, and jeopardize efforts to achieve global food security. In recent years, there has been a rapidly growing body of literature across multiple disciplines aiming to quantify and assess the adverse consequences of climate on relatively poor rural societies. Building entirely on original primary sources, this dissertation provides evidence that weather shocks raised property crime, triggered civil conflict and shaped patterns of human settlement in British colonial Africa and Asia during the first half of the twentieth century (~1880-1960). By merging the theoretical and empirical insights of several strands of literature (e.g. economics, history, geography), this dissertation has both academic and social merit. Its academic merit lies in its promise to disentangle the net effect of climate on societies from the many other contextual factors that may affect them. And its social merit lies in its capacity to reveal key factors that can mitigate the adverse consequences of weather shocks, enabling tailor-made policy interventions. In sum, the present dissertation contributes to a better understanding of long-term agrarian development in tropical Africa and Asia, offering fresh input to academic debates on how to mitigate the effects of weather extremes”

  Monitoringsprotocol Energie Duurzame Zuivelketen
  Hoogeveen, M.W. ; Helmes, R.J.K. ; Doornewaard, G.J. ; Smit, P.X. ; Reijs, J.W. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-043) - ISBN 9789462578166 - 45
  melkveehouderij - duurzaamheid (sustainability) - landbouw en milieu - duurzame energie - monitoring - emissiereductie - agro-industriële ketens - melkveebedrijven - nederland - dairy farming - sustainability - agriculture and environment - sustainable energy - monitoring - emission reduction - agro-industrial chains - dairy farms - netherlands
  With the Sustainable Dairy Chain initiative, dairy businesses and dairy farmers are pursuing a futureproof and responsible dairy sector. A monitoring protocol has been developed for the theme ‘Climateneutral development’. This protocol describes the calculation methods and data sources in a systematic manner. The protocol was created following a request by the Sustainable Dairy Chain steering group and developed by LEI Wageningen UR in collaboration with the ‘Climate-neutral development’ programme team and various other stakeholders. This project was also used to make improvements to the monitor thus providing more insight into sector developments in terms of the energy objectives.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland: toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)
  Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Vrijhoef, A. ; Claessens, J. ; Kotte, M.C. ; Rijs, G.B.J. ; Denneman, A.I.M. ; Bruggen, C. van; Daatselaar, C.H.G. ; Begeman, H.A.L. ; Bosma, J.N. - \ 2016
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0076) - 191
  oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - landbouw en milieu - nitraat - eutrofiëring - bemesting - monitoring - waterverontreiniging - surface water quality - groundwater quality - manure policy - agriculture and environment - nitrate - eutrophication - fertilizer application - monitoring - water pollution
  Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Nederland, het zogeheten stikstofoverschot, is tussen 1992 en 2014 gehalveerd. Het fosfaatoverschot is nagenoeg verdwenen. De nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven zijn gedaald en de kwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd. Ten opzichte van de vorige monitoringronde (2008-2011) zijn de verbeteringen in de waterkwaliteit echter beperkt. De nutriëntenconcentraties zullen naar verwachting wel blijven dalen, maar de gewenste situatie zal in het grondwater niet overal worden bereikt. Ook zal de kwaliteit van het oppervlaktewater veelal onvoldoende blijven. Dit blijkt uit een inventarisatie van de grond­ en oppervlaktewaterkwaliteit en de landbouwpraktijk.
  Meer voedsel, minder broeikasgas : landbouw en voedselproductie na Parijs
  Verhagen, Jan ; Vellinga, Pier - \ 2016
  climatic change - climate adaptation - agriculture and environment - greenhouse gases - agricultural production - groundwater depletion - heat - salinization - emission reduction - food production - food security

  De klimaatconferentie in Parijs markeert het retour van de fossiele brandstoffen, vindt scheidend hoogleraar Pier Vellinga. Hij hoopt dat nu ook de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw omlaag gaat. Wageningse wetenschappers zijn daar al mee bezig, maar ook proberen ze de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Hoe valt er voldoende te produceren bij verdroging, hitte en verzilting?

  Meer euro's onder de streep in 2014 : Economie op Koeien & Kansen-bedrijven
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2016
  V-focus 13 (2016). - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 36.
  boekhouding van landbouwbedrijf - agrarische economie - melkveehouderij - melkveebedrijven - landbouw en milieu - bedrijfsresultaten in de landbouw - melkproductiekosten - farm accounting - agricultural economics - dairy farming - dairy farms - agriculture and environment - farm results - milk production costs
  In het project Koeien & Kansen (K&K) werken melkveehouders, onderzoekers en adviseurs samen aan het verbeteren van de milieuprestaties, zonder verlies aan inkomen. Het verhogen van de mineralenbenutting krijgt hierbij veel aandacht. Vanaf 2014 heeft het project met het thema ‘water’ extra focus gekregen. Dus extra aandacht voor doelen van de Kaderrichtlijn Water, maar ook voor voldoende kwalitatief goed drinkwater voor het vee en het beperken van nat- en droogteschade.
  Voorbeelden van groene zelforganisatie : Achtergrondrapport bij het essay 'De volgende stap : verder met het sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein'
  Arnouts, R.C.M. ; Boonstra, F.G. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2677) - 39
  natuur - natuurwaarde - landbouw en milieu - milieubescherming - natuurbescherming - participatie - nature - natural value - agriculture and environment - environmental protection - nature conservation - participation
  Deze casestudy geeft inzicht in de ontwikkeling van drie maatschappelijke initiatieven in het natuurdomein: de Levende Tuin, Tijdelijke Natuur en Red de Rijke Weide. Rond alle drie de initiatieven ontwikkelen zich krachtige discoursen over nieuwe mogelijkheden voor natuurontwikkeling. De netwerken rond de initiatieven lopen uiteen van losjes gekoppeld tot formeel verankerd. Uitdagingen voor het opschalen van de initiatieven liggen in het veranderen van het keuzegedrag van achtereenvolgens tuineigenaren, grondeigenaren en melkveehouders.
  Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen : prestaties 2014 in perspectief
  Reijs, J.W. ; Doornewaard, G.J. ; Jager, J.H. ; Beldman, A.C.G. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report LEI 2015-126) - ISBN 9789086157273 - 161
  dairy farming - dairy farms - milk production - agriculture and environment - emission reduction - greenhouse gases - sustainability - policy goals - monitoring - animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - animal housing - melkveehouderij - melkveebedrijven - melkproductie - landbouw en milieu - emissiereductie - broeikasgassen - duurzaamheid (sustainability) - beleidsdoelstellingen - monitoring - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - diergezondheid - huisvesting, dieren
  Via het initiatief de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd op 4 duurzaamheidsthema’s. Deze sectorrapportage doet verslag van de voortgang op deze doelen in 2014. Deze rapportage laat zien dat de Duurzame Zuivelketen sinds de nulmeting (2011) op het gebied van antibiotica, energie-efficiëntie en verantwoorde soja veel vooruitgang heeft geboekt en dat de doelen voor 2020 binnen handbereik zijn in 2014 of zelfs al gehaald. Ook bij levensduur en duurzame energie zijn er ontwikkelingen in de goede richting maar is er meer vooruitgang nodig om de doelen te kunnen halen. Op het gebied van broeikasgassen, fosfaat en ammoniak zorgt het toegenomen productievolume ervoor dat de afgesproken productieplafonds in gevaar komen. Op het thema weidegang is het vooralsnog niet gelukt om de ingezette dalende trend te keren. Voor dierenwelzijn en biodiversiteit is monitoring nog in ontwikkeling.
  PAS: meer milieutechniek bij stal naast natuurgebied : Stikstofdepositie sleutel bij combinatie van natuur, landbouw en stallenbouw
  Dekking, A.J.G. - \ 2015
  Ekoland 2015 (2015)11. - ISSN 0926-9142 - p. 23 - 25.
  veehouderij - emissiereductie - stikstof - ammoniakemissie - landbouw en milieu - agrarisch natuurbeheer - milieubescherming - biologische landbouw - vergunningen - natuurbeschermingsrecht - wetgeving - livestock farming - emission reduction - nitrogen - ammonia emission - agriculture and environment - agri-environment schemes - environmental protection - organic farming - permits - nature conservation law - legislation
  Boeren beheren steeds meer natuurgebieden door natuurbeheer te combineren met landbouw, recreatie of zorg. Tot voor kort zette dreigende ammoniakvervuiling elk plan van deze boeren voor bedrijfsontwikkeling op slot. De overheid bedacht een oplossing: een veehouder mag groeien, mits hij milieuwinst behaalt. Voor stikstofdepositie is dat geregeld via de ‘PAS’. Hoe werkt dat?
  Fosforstromen door landbouw, industrie, huishoudens en afval
  Curth-van Middelkoop, J.C. ; Dijk, W. van; Reuler, H. van; Ruijter, F.J. de; Smit, A.L. - \ 2015
  V-focus 2015 (2015). - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 38.
  fosfaat - kringlopen - landbouw en milieu - agro-industriële ketens - samenleving - afvalhergebruik - overschotten - afvalverwerking - bodemchemie - oppervlaktewater - dierlijke meststoffen - recycling - phosphate - cycling - agriculture and environment - agro-industrial chains - society - waste utilization - surpluses - waste treatment - soil chemistry - surface water - animal manures - recycling
  Fosfaat: we horen de term vaak in combinatie met overschot. In de landbouw spelen voer, mest en land daar een rol in. Maar hoeveel fosfaat komt er vrij uit de maatschappij? Wat als we dat fosfaat willen recyclen voor landbouwkundige doeleinden? In een studie naar fosforstromen is nagegaan hoe groot de stromen in Nederland zijn.
  Dutch research on animal manure to ensure authenticity and quality
  Pustjens, A.M. ; Derikx, P.J.L. - \ 2015
  manures - fertilizers - agriculture and environment - phosphorus - nitrogen - environmental legislation - netherlands - mest - kunstmeststoffen - landbouw en milieu - fosfor - stikstof - milieuwetgeving - nederland
  The Netherlands is known for its high livestock density. As a result there is a (local) surplus of animal manure. Legislation on the use of animal manure and other organic and inorganic fertilizers, is put into force to ensure environmental sound use of phosphorus and nitrogen.
  Uitbreiden ondanks nieuwe wetgeving?
  Berentsen, P.B.M. ; Klootwijk, C.W. ; Middelaar, C.E. van; Boer, I.J.M. de - \ 2015
  Veeteelt 32 (2015)19. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  fosfaat - melkveehouderij - landbouw en milieu - capaciteit - productiegroei - verkoopbaar - melkprijzen - productiviteit - phosphate - dairy farming - agriculture and environment - capacity - production growth - saleable - milk prices - productivity
  Kunnen bedrijven nog wel ontwikkelen na de komst van de Melkveewet en fosfaatrechten? Onderzoekers in Wageningen brachten via een rekenmodel de gevolgen in kaart. Zij concluderen dat het interessant blijft om beschikbare stalcapaciteit te benutten en dat fosfaatrechten niet snel de limiterende factor zijn.
  Oogstmoment snijmais beïnvloedt methaanuitstoot : Later oogsten mais verlaagt methaanuitstoot zonder negatieve bijeffecten
  Bannink, A. ; Hatew, B. ; Dijkstra, J. - \ 2015
  Veeteelt 2015 (2015)Oktober. - ISSN 0168-7565 - p. 34 - 35.
  landbouw en milieu - oogsttijdstip - droge stof - maïs - ruwvoer (forage) - methaan - emissiereductie - duurzame landbouw - broeikasgassen - agriculture and environment - harvesting date - dry matter - maize - forage - methane - emission reduction - sustainable agriculture - greenhouse gases
  Wageningse diervoedingonderzoekers keken naar de gevolgen van het oogstmoment van mais op de methaanemissie. De conclusie is dat per procent drogestoftoename van snijmais in maisrijke rantsoenen de methaanvorming per kilogram meetmelk met 1,5 procent wordt verlaagd.
  Programmatische Aanpak Stikstof : En wat dat voor de landbouw betekent
  Groenestein, Karin - \ 2015
  agriculture and environment - nitrogen - agri-environment schemes - measures - natura 2000 - natural areas
  Understanding complexity in managing agro-pastoral dams ecosystem services in Northern Benin
  Kpera, G.N. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Noelle Aarts, co-promotor(en): Akke van der Zijpp; G.A. Mensah; C.R. Tossou. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575059 - 201
  benin - ecosysteemdiensten - waterbeheer - landbouw en milieu - hulpbronnenbeheer - multi-stakeholder processen - benin - ecosystem services - water management - agriculture and environment - resource management - multi-stakeholder processes

  Key words: conflict, water quality, crocodile, fish diversity, vegetable, watershed management, institutional changes, innovation system.

  Understanding complexity in managing agro-pastoral dams ecosystem services in Northern Benin

  Gnanki Nathalie KPERA

  Agro-pastoral dams (APDs) – water reservoirs constructed to provide water for livestock and for agricultural development – have been constructed all over Benin. These APDs face several conflicts (farmers versus herders, council versus vegetable producers, fishermen versus council, and fishermen and APD users versus crocodiles) rooted in the multi-functionality of APDs and the involvement of diverse stakeholders. Using the integral ecology framework as the conceptual inspiration, the research gained insights on: (i) the complexity of APDs that impedes agreement on common rules for their management, (ii) the way stakeholders frame the presence of crocodiles, (iii) the health status of the APD ecosystem by using water quality, fish diversity, and fish biomass as indicators, (iv) the constraints that hinder vegetable production around the APDs. The study suggests that an innovation platform should be established in which all the stakeholders can discuss changes, resulting in optimal use of APD ecosystem services and their management.

  Barsten in het ammoniakbastion
  Ploeg, J.D. van der - \ 2015
  Huib Schoonhoven produkties
  landbouw - ammoniakemissie - landbouw en milieu - bodembiologie - mestbeleid - emissiereductie - wetenschappelijk onderzoek - kennis van boeren - agriculture - ammonia emission - agriculture and environment - soil biology - manure policy - emission reduction - scientific research - farmers' knowledge
  In deze korte film spreken Jan Douwe van der Ploeg en Jaap Hanekamp over het ammoniakbeleid. Jan Douwe van der Ploeg (WUR): "Het is echt een bastion geworden wat zich afkeert van de wereld, maar het wordt steeds duidelijker dat er enorme gaten en barsten zitten in hun redenering en bewijsvoering." Jaap Hanekamp: "Tot op heden hebben we nog geen gegevens gezien die ons inzicht kunnen geven in hoe nou de verhouding is tussen de emissiefactoren die voor de wetgever gelden en de fundamentele data die daaraan ten grondslag liggen."
  Ammoniakemissie en weidegang melkvee : verkenning weidegang als ammoniak reducerende maatregel
  Hoving, I.E. ; Holshof, G. ; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 856) - 45
  melkveehouderij - ammoniakemissie - begrazing - begrazingsbeheer - emissiereductie - luchtkwaliteit - landbouw en milieu - dairy farming - ammonia emission - grazing - grazing management - emission reduction - air quality - agriculture and environment
  To see if additional grazing can be considered as additional management measure to reduce ammonia emissions, a model-based exploration on the effects of grazing on ammonia emission has been carried out. Increase in grazing dairy cattle from 720 hours per cow per year reduced ammonia emissions by 3.3 grams per cow per hour on annual basis. Besides, it did not matter how the total number of hours grazing came. Grazing seemed to have economic advances as well. Furthermore, it has been explored how grazing as measure can be secured.
  Moeten wij onze natuur opofferen aan melk voor China?
  Dijkstra, Jan - \ 2015
  dairy farming - milk production - animal manures - agriculture and environment - environmental policy
  NPK balans, N-verlies en beddingsamenstelling van vrijloopstal Hoogland in 2014
  Boer, H.C. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 886) - 24
  rundvee - huisvesting van koeien - loopstallen - dierenwelzijn - stikstofkringloop - stikstof - vervluchtiging - bemesting - vergelijkingen - landbouw en milieu - stikstofverliezen - dierlijke productie - melkvee - milieu - cattle - cow housing - loose housing - animal welfare - nitrogen cycle - nitrogen - volatilization - fertilizer application - comparisons - agriculture and environment - nitrogen losses - animal production - dairy cattle - environment
  Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met roostervloer naar een vrijloopstal zonder boxen en met een organische bedding. Een belangrijke reden voor deze overstap is het realiseren van een beter dierenwelzijn in de stal. Naast een beter dierenwelzijn heeft de overstap ook andere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het bedrijf. Stikstof (N) verdwijnt uit deze kringloop onder andere door vervluchtiging uit de stal, uit de mestopslag en na het uitrijden van mest op het land. N kan vervluchtigen in de vorm van ammoniak (NH3), lachgas (N2O), stikstofgas (N2) en overige stikstofoxiden (NOx). De vervluchtiging van ammoniak kan bijdragen aan verzuring en eutrofiëring van de natuur en vervluchtiging van lachgas aan opwarming van de aarde. De vervluchtiging van stikstofgas heeft geen directe negatieve effecten op de omgeving. Echter, door het verdwijnen van N uit de bedrijfskringloop moet er wel meer N op het bedrijf aangevoerd worden om de productiviteit van de bodem, de gewassen en de koeien op niveau te houden. Gebeurt dit met dierlijke mest of kunstmest, dan leidt dit alsnog tot een hogere milieubelasting. Gezien de bovenstaande consequenties is het wenselijk om de N-vervluchtiging op het melkveebedrijf zo laag mogelijk te houden. Om inzicht te krijgen in milieu- en productiviteitseffecten van de omschakeling van een ligboxenstal naar een vrijloopstal is het dus nodig om inzicht te krijgen in de hoeveelheid N die vervluchtigt uit de vrijloopstal en deze te vergelijken met de ligboxenstal. N vervluchtigt niet alleen uit de stal maar ook na het uitrijden van mest uit de stal op het land. Een stalsysteem met een relatief lage Nvervluchtiging direct uit de stal kan een relatief hoge N-vervluchtiging na mesttoediening hebben, en omgekeerd. Bij de ligboxenstal met productie van drijfmest wordt bijna de helft van de totale Nvervluchtiging (stal + land) na het emissiearm uitrijden van de mest op het land gerealiseerd (zie paragraaf 2.4). Om een meer volledig en betrouwbaar beeld te hebben van de N-vervluchtiging van een stalsysteem is het daarom gewenst om de N-vervluchtiging direct uit de stal en na mestaanwending gezamenlijk te beoordelen.
  KringloopWijzer, goed geborgd! = Annual Nutrient Cycling Assessment (ANCA), adequately assured!?
  Holster, H.C. ; Haan, M.H.A. de; Plomp, M. ; Timmerman, M. - \ 2015
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 839) - 34
  melkveehouderij - kringlopen - duurzame veehouderij - landbouw en milieu - bereikt resultaat - transparantie - rundveehouderij - dairy farming - cycling - sustainable animal husbandry - agriculture and environment - achievement - transparency - cattle husbandry
  This report is an update of the formal report towards ANCA revision 2014.06. The Annual Nutrient Cycle Assessment (ANCA) model requires assurance for use as a dairy farmspecific environmental performance tool. Assurance can be given due to the fact that the electronic data it generates is produced using traceable and reliable input data.
  Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Hartman in 2013/2014
  Boer, H.C. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 885) - 43
  stikstofbalans - stikstofverliezen - stallen - landbouwschuren - huisvesting van koeien - stikstofkringloop - melkveehouderij - duurzame veehouderij - mest - landbouw en milieu - rundveehouderij - dierenwelzijn - loopstallen - nitrogen balance - nitrogen losses - stalls - barns - cow housing - nitrogen cycle - dairy farming - sustainable animal husbandry - manures - agriculture and environment - cattle husbandry - animal welfare - loose housing
  Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedrijf. Stikstof (N) verdwijnt uit deze kringloop onder andere door vervluchtiging uit de stal, uit de mestopslag en na het uitrijden van mest op het land. N-vervluchtiging kan negatieve effecten hebben op de milieukwaliteit en leiden tot verlies van productiviteit. Daarom is het wenselijk om het N-verlies door vervluchtiging op het melkveebedrijf zo laag mogelijk te houden. Het onderzoek in dit rapport richtte zich op het vaststellen van het totale N-verlies door vervluchtiging uit de vrijloopstal van de familie Hartman in Heibloem (Limburg).
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.