Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 42

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen
  Melse, R.W. ; Schalk, J.A.C. ; Bartels, A.A. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 891) - 39
  legionella - on-farm research - luchtreinigers - huisvesting, dieren - luchtfilters - veehouderij - volksgezondheid - dierenwelzijn - legionella - on-farm research - air cleaners - animal housing - air filters - livestock farming - public health - animal welfare
  In an earlier study it was concluded, based on literature and interviews, that biotrickling filters might be responsible for airborne transmission of Legionella bacteria. Risk factors in this type of systems are recirculating of trickling water with a pH close to neutral and the use of spray nozzles and fans. Under the right conditions, temperatures supportive for Legionella growth might be found in the scrubbing water. In order to investigate this risk, measurements were done at 36 animal houses where biotrickling filters were operated for exhaust air treatment. The investigation was performed in August and September because in several years the number of reports of Legionnaires’ disease significantly increased during this period in the Netherlands; during summer warming up of the water by ambient temperature is likely. In none of the samples Legionella was found. In only a few biotrickling filters the measured temperature was at such a level that growth of Legionella would be possible. It is concluded that it is unlikely that biotrickling filters at animal houses are a source of Legionella transmission to the air.
  Handvatten voor vermindering geuroverlast bij varkens- en pluimveebedrijven
  Ellen, H.H. ; Aarnink, A.J.A. ; Harn, J. van; Huis in 'T Veld, J.W.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research rapport 789) - 37
  varkenshouderij - varkens - pluimvee - pluimveehouderij - vleeskuikens - kalkoenen - hennen - stankbestrijding - agrarische bedrijfsvoering - klimaatregeling - hokken - bedrijfshygiëne - strooisel - luchtreinigers - pig farming - pigs - poultry - poultry farming - broilers - turkeys - hens - odour abatement - farm management - air conditioning - pens - industrial hygiene - litter (plant) - air cleaners
  Via bedrijfsbezoeken aan varkens- en pluimveebedrijven is gezocht naar maatregelen die de belasting van geur op de omgeving kunnen verminderen. Naast technische oplossingen zoals de luchtsnelheid en -richting, is vooral gekeken naar het gevoerde management. Voor de varkenshouderij is daarbij het voorkomen van hokbevuiling via klimaatbeheersing en hokindeling en -inrichting een belangrijke maatregel. Voor vleeskuikens is de keuze van het strooisel mogelijk een belangrijke factor en voor leghennen het zorgen voor een dunne strooisellaag. Het toepassen van luchtreinigingstechnieken of maskering van de geur door toevoegingen is alleen economisch interessant als de hoeveelheid ventilatielucht kan worden beperkt.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een oliefilmsysteem op een leghennenbedrijf = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: validation of an oil spraying system on a layer farm
  Winkel, A. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Nijeboer, G.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 801) - 24
  pluimveehouderij - hennen - pluimveehokken - stallen - luchtreinigers - fijn stof - emissiereductie - spuiten - film - plantaardige oliën - monitoring - luchtverontreiniging - poultry farming - hens - poultry housing - stalls - air cleaners - particulate matter - emission reduction - spraying - film - plant oils - monitoring - air pollution
  In this study, the emission reduction of an oil spraying system was determined through validation measurements in a layer house with aviary housing.
  Decision document on the revision of the VERA protocol on air cleaning technologies March
  Mosquera Losada, J. ; Edouard, N. ; Guiziou, F. ; Melse, R.W. ; Riis, A.L. ; Sommer, S. ; Brusselman, E. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 767) - 51
  luchtreinigers - technologie - landbouwproductie - ammoniak - ammoniakemissie - emissiereductie - intensieve veehouderij - huisvesting, dieren - landbouw en milieu - duurzame landbouw - air cleaners - technology - agricultural production - ammonia - ammonia emission - emission reduction - intensive livestock farming - animal housing - agriculture and environment - sustainable agriculture
  In the project “ICT-AGRI: Development of harmonized sampling and measurement methods for odour, ammonia and dust emissions” different subgroups have been formed focusing on either ammonia, odour or dust. In this report, the conclusions of the ammonia subgroup regarding harmonization of measurement methods for the estimation of the ammonia removal from air cleaning technologies are summarized.
  Comparing the environmental impact of a nitrifiying biotrickling filter with or without denitrification for ammonia abatement at animal houses
  Vries, J.W. de; Melse, R.W. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 717) - 14
  intensieve veehouderij - varkenshouderij - rundveehouderij - luchtreinigers - nitrificatie - denitrificatie - vergelijkend onderzoek - filters - ammoniakemissie - fijn stof - broeikasgassen - intensive livestock farming - pig farming - cattle husbandry - air cleaners - nitrification - denitrification - comparative research - filters - ammonia emission - particulate matter - greenhouse gases
  The aim was to assess the environmental impact of a biotrickling filter with nitrification only and with subsequent denitrification. Life cycle assessment was applied to assess greenhouse gases, nitrate, ammonia and fossil fuel depletion. The biotrickling filter with nitrification and denitrification had higher greenhouse gas emission, whereas nitrification only had higher nitrate leaching and ammonia emission from field application of discharge water
  Implementatieproject elektronisch monitoren van luchtwassers : rapportage
  Stouthart, F. ; Melse, R.W. ; Rensman, D. - \ 2013
  Eindhoven : SRE Milieudienst - 79
  intensieve veehouderij - emissie - stallen - veehouders - landbouw en milieu - monitoren - milieutechnologie - emissiereductie - kunstmatige ventilatie - luchtreinigers - luchtfilters - duurzame veehouderij - technologie - luchtkwaliteit - intensive livestock farming - emission - stalls - stockmen - agriculture and environment - monitors - environmental technology - emission reduction - artificial ventilation - air cleaners - air filters - sustainable animal husbandry - technology - air quality
  In een pilotproject, uitgevoerd in 2010 in de gemeente Gemert-Bakel, is gebleken dat elektronisch monitoren van luchtwassers technisch mogelijk is. Het geeft een betrouwbaar beeld van de werking van een luchtwasser. Het rapport met de resultaten van de pilot verwacht dat ‘er geen technische belemmeringen zijn om een dergelijk systeem in de praktijk toe te passen wanneer er een wettelijke verplichting zou komen’. Als vervolg hierop is het 'implementatieproject elektronisch monitoren' van luchtwassers opgezet om op grotere schaal ervaringen op te doen.
  Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving?
  Bartels, A.A. ; Schalk, J.A.C. ; Melse, R.W. - \ 2013
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 67
  legionella - luchtreinigers - volksgezondheid - water - veehouderij - dierhouderij - legionella - air cleaners - public health - water - livestock farming - animal husbandry
  Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste chemische of organische stoffen, gassen of geuren te verwijderen uit lucht of gas. Onder bepaalde condities (temperatuur en zuurgraad), kan legionella in bepaalde typen natte luchtwassers uitgroeien. Als waternevel het systeem kan verlaten, is niet uit te sluiten dat legionella zich naar de omgeving kan verspreiden. Of legionella daadwerkelijk bij deze luchtwassers groeit en zich verspreidt, moet nader worden onderzocht. Dit blijkt uit literatuuronderzoek en interviews, uitgevoerd door het RIVM. Aanleiding zijn vragen van GGD-en en milieudiensten over mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden door verspreiding van legionella via natte luchtwassers. Met deze installaties worden ongewenste componenten in de lucht verwijderd door de lucht in contact te brengen met verneveld water. Ook worden hiervoor in sommige typen wassers chemicaliën (zure en basische wassers) of bacteriën (biowassers) aan het waswater toegevoegd. Het waswater wordt vaak opgevangen en hergebruikt.
  Metingen aan een experimentele biologische luchtwasser met denitrificatie bij een vleesvarkenstal = Measurements on a bioscrubber system with denitrification at a fattening pig house
  Melse, R.W. ; Hol, J.M.G. ; Nijeboer, G.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 554)
  varkenshouderij - varkensstallen - ammoniak - stankemissie - fijn stof - distikstofmonoxide - luchtreinigers - filters - denitrificatie - veehouderij - pig farming - pig housing - ammonia - odour emission - particulate matter - nitrous oxide - air cleaners - filters - denitrification - livestock farming
  The performance of an experimental biotrickling filter with denitrification unit was investigated during 18 months on a fattening pig house. In this report the removal efficiencies of the scrubber are reported for ammonia, odour and fine dust (PM10 and PM2.5). Also measurements of N2O, CH4 and CO2 are reported. Finally a nitrogen balance of the system is performed.
  Emissies uit een varkensstal met een gecombineerd luchtwassysteem met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Lovink, E. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 613) - 25
  varkenshouderij - varkensstallen - emissie - reinigers - duurzame veehouderij - stankemissie - ammoniakemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtreinigers - pig farming - pig housing - emission - scrubbers - sustainable animal husbandry - odour emission - ammonia emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - air cleaners
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a pig housing system with a combined (multi-stage) air scrubber with a water scrubber, a biological scrubber and an odour removal section.
  Metingen aan twee luchtwassystemen in een vleeskuikenstal met conditionering van ingaande ventilatielucht = Measurements on two air scrubbing systems on broiler houses with heat exchanger for inlet ventilation air
  Melse, R.W. ; Hattum, T.G. van; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Gerrits, F.A. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 503) - 22
  pluimveehouderij - vleeskuikens - huisvesting van kippen - ventilatie - luchtreinigers - warmtewisselaars - ammoniak - fijn stof - geurstoffen - emissie - luchtverontreiniging - poultry farming - broilers - chicken housing - ventilation - air cleaners - heat exchangers - ammonia - particulate matter - odours - emission - air pollution
  The performance of two experimental air scrubber was investigated during 9 months on two broiler houses. The inlet ventilation air of the houses is led through a subsoil heat exchanger. In this report the removal efficiencies of the scrubber are reported for ammonia, odour and fine dust (PM10 and PM2.5).
  Staltypen nabij Natura 2000-gebieden
  Doorn, A.M. van; Smidt, R.A. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 297) - 34
  natuurgebieden - natura 2000 - gemeenschappelijk landbouwbeleid - veehouderijbedrijven - locatie - luchtreinigers - ammoniakemissie - intensieve veehouderij - natural areas - natura 2000 - cap - livestock enterprises - location - air cleaners - ammonia emission - intensive livestock farming
  Voor de PBL- studie Opties herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn gegevens over de aanwezigheid van aantallen stalplaatsen, staltype en aanwezigheid van luchtwassers rond (ammoniakgevoelige ) Natura 2000-gebieden gegenereerd. Eerst zijn de ammoniakgevoelige Natura2000-gebieden in kaart gebracht. Dit betrof 125 gebieden (van de 162, dus meer dan 75%). In deze gebieden overschrijdt de gemiddelde depositie de kritische depositie waarde (kdw) (meetgegevens 2005). In sommige gebieden wordt de kdw meer dan zeven keer overschreden. In 16 gebieden wordt de kdw niet overschreden, dit zijn met name de grote zoete en zoute wateren. In een straal van 5 km rondom de Natura 2000-gebieden komen 14.709 bedrijven voor. Hiervan is 63% rundveehouderij, 28% varkenshouderij en 8% pluimveehouderij. De varkenshouderij heeft relatief de meeste emissiearme stallen, circa 26%. Bij de andere twee sectoren zijn verreweg de meeste stallen traditionele stallen.
  Monitoringsprogramma experimentele gecombineerde luchtwassers op veehouderijbedrijven = Measurement program on experimental multi-pollutant air scrubbers at animal houses
  Melse, R.W. ; Hol, J.M.G. ; Mosquera Losada, J. ; Nijeboer, G.M. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Hattum, T.G. van; Kwikkel, R.K. ; Dousma, F. ; Ogink, N.W.M. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 380) - 63
  pluimveehouderij - varkenshouderij - luchtreinigers - monitoring - stalklimaat - fijn stof - poultry farming - pig farming - air cleaners - monitoring - stall climate - particulate matter
  A measurement program was carried out in which the performance of 5 experimental scrubbers on animal farms was monitored for the removal of ammonia, odour and fine dust (PM10, PM2.5). This reports discusses and evaluates the realization of the program and its results.
  Fijnstofemissie uit stallen: luchtwassers = Dust emission from animal houses: air scrubbing techniques
  Mosquera, J. ; Hol, J.M.G. ; Melse, R.W. ; Winkel, A. ; Nijeboer, G.M. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 295) - 25
  varkenshouderij - pluimveehouderij - varkensstallen - pluimveehokken - fijn stof - akoestische emissie - stofbestrijding - luchtreinigers - ammoniakemissie - pig farming - poultry farming - pig housing - poultry housing - particulate matter - acoustic emissions - dust control - air cleaners - ammonia emission
  In this study emissions of fine dust (PM10 and PM2.5) from pig and poultry houses provided with air filtration techniques were determined. In addition, emissions of ammonia, greenhouse gases and odour were determined.
  Analysis of the reactive nitrogen (Nr) balance as a tool for assessing the performance of air scrubbers at livestock facilities
  Estellés, F. ; Melse, R.W. ; Starmans, D.A.J. ; Ogink, N.W.M. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 376) - 34
  veehouderij - emissie - dierlijke meststoffen - ammoniak - geurstoffen - broeikasgassen - milieubeheer - eu regelingen - wetgeving - milieubeleid - luchtreinigers - maatregelen - fijn stof - livestock farming - emission - animal manures - ammonia - odours - greenhouse gases - environmental management - eu regulations - legislation - environmental policy - air cleaners - measures - particulate matter
  The environmental impact from livestock production is one of the main problems of this sector. Local and international regulations have been defined to reduce the environmental load of livestock farms. There are several techniques available aimed to the abatement of airborne emissions in farms. Among these techniques end-of-the-pipe approaches, such as air scrubbers, have turned into off-the-shelf techniques in Northern European countries such as The Netherlands. From the model calculations it follows that both balance methods are accurate, i.e. the systematic errors are very small. However, the air-based balance yields a considerably higher precision (i.e. the random error is small) than the combined balance. This difference in precision level depends on the removal efficiency and the applied ammonia measurement method
  Sturing van spuiwaterafvoer bij een biologische luchtwasser door middel van meting van de elektrische geleidbaarheid = Discharge water control by electrical conductivity measurement at a bioscrubber
  Melse, R.W. ; Ploegaert, J.P.M. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 435) - 29
  biologische behandeling - emissie - ammoniakemissie - luchtreinigers - intensieve veehouderij - varkenshouderij - afvalwater - biological treatment - emission - ammonia emission - air cleaners - intensive livestock farming - pig farming - waste water
  A bioscrubber treating air from a pig house was monitored during 7 months. Ammonia removal, air flow and pH and EC of the water were measured continuously. Water discharge was controlled by EC measurement of the water.
  Alternatieven voor zwavelzuur in chemische luchtwassers = Alternatives for the use of sulphuric acid in air scrubbers
  Starmans, D.A.J. ; Melse, R.W. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 385) - 19
  luchtreinigers - luchtfilters - stallen - ammoniakemissie - ammoniak - zuren - organische zuren - air cleaners - air filters - stalls - ammonia emission - ammonia - acids - organic acids
  This report provides an overview of the acids that can be used in air scrubbers for ammonia removal, including organic acids, in stables. Emphasis is put on safety, efficiency and cost of the acids.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit pluimveehouderij; oriënterend onderzoek naar stofafvang door een waterwasser = Measures to reduce fine dust emissions from poultry housings; indicative research into dust removal by a water scrubber
  Hol, J.M.G. ; Groenestein, C.M. ; Dousma, F. ; Melse, R.W. ; Ogink, N. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 354) - 13
  pluimveehouderij - lucht - wassen (activiteit) - luchtreinigers - emissie - luchtkwaliteit - fijn stof - poultry farming - air - washing - air cleaners - emission - air quality - particulate matter
  This report describes indicative research into the fine dust removal of a water scrubber treating ventilation air of a poultry house with young layers. Mean removal of fine dust, PM10 and PM2.5 amounted 62% and 9% respectively.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; perspectieven van een eenvoudige vernevelingswasser = Measures to reduce fine dust from poultry housings; perspectives of a simple water scrubber
  Harn, J. van; Dousma, F. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 326) - 22
  pluimvee - pluimveehouderij - verneveling - emissie - reductie - luchtreinigers - luchtkwaliteit - fijn stof - poultry - poultry farming - nebulization - emission - reduction - air cleaners - air quality - particulate matter
  Wageningen UR Livestock Research investigated the perspectives of a simple water scrubber to reduce fine dust emissions from poultry housings.
  Elektronische monitoring van luchtwassers op veehouderijbedrijven = Automated process monitoring and data logging of air scrubbers at animal houses
  Melse, R.W. ; Franssen, J.C.T.J. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 349) - 15
  intensieve veehouderij - veehouderij - luchtreinigers - huisvesting, dieren - klimaatregeling - intensive livestock farming - livestock farming - air cleaners - animal housing - air conditioning
  At 6 animal houses air scrubbers equipped with an automated process monitoring and data logging system were tested. The measured values were successfully stored but the measured values, especially the pH and EC of the recirculation water, appeared not to be correct at all times.
  Knelpunten in werking luchtwassers
  Melse, R.W. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)6. - ISSN 1574-1575 - p. 31 - 31.
  varkenshouderij - varkens - varkensstallen - luchtreinigers - ventilatie - pig farming - pigs - pig housing - air cleaners - ventilation
  De laatste jaren is het aantal luchtwassers voor de behandeling van ventilatielucht uit stallen sterk toegenomen. Waren het er vijf jaar geleden nog circa tweehonderd, inmiddels zijn het er ruim duizend en wordt in heel Nederland ongeveer 10 procent van alle lucht uit varkensstallen behandeld in een wasser. In Duitsland is een vergelijkbare tendens te zien
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.