Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Uitbreiding mogelijkheden voor valkerij onder de Nieuwe Natuurbeschermingswet : mogelijkheden om de torenvalk in te zetten als jachtvogel in de valkerij
  Buij, Ralph ; Jansman, Hugh - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 16
  valkerij - falconidae - roofvogels - haviken - falco - luchthavens - vliegtuigen - nederland - falconry - falconidae - predatory birds - hawks - falco - airports - airplanes - netherlands
  In Nederland mag vooralsnog alleen met de inheemse havik en slechtvalk vrij gevlogen worden door valkeniers. Het voorstel voor de Nieuwe Natuurbeschermingswet zou roofvogelhouders de mogelijkheid bieden om in het kader van verjaging bij vliegvelden ook de torenvalk in te zetten. Hier is verkend welke mogelijke nadelige gevolgen een dergelijke uitbreiding kan hebben. Aanbeveling op basis van dit rapport is om niet over te gaan tot uitbreiding van de lijst valkerijvogels met torenvalk. Afgezien van de waarschijnlijk zeer beperkte effecten van torenvalk op vermindering van aanvaringsrisico’s door vogels op vliegvelden, wegen de mogelijke nadelige effecten (toename illegale handel, genetische vervuiling door uitheemse taxons na ontsnapping) niet op tegen het al bestaande gebruik van de reeds toegestane valkerijvogels, vooral de slechtvalk.
  Voedselveiligheid bij luchthavens : rapportage van gewasmetingen spinazie en boerenkool bij de luchthavens van Lelystad en Bremen
  Simons, H.A.E. ; Dijk, C.J. van; Leeuwen, S.P.J. van - \ 2015
  Nieuwegein : LBP/Sight - 35
  luchthavens - gewasanalyse - gewaskwaliteit - gewasteelt - gewasmonitoring - monitoring - voedselveiligheid - voedselkwaliteit - spinazie - boerenkool - airports - plant analysis - crop quality - crop management - crop monitoring - monitoring - food safety - food quality - spinach - curley kales
  In de Kabinetsreactie op het door de Alderstafel uitgebrachte advies omtrent de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad, heeft het kabinet het advies overgenomen om Lelystad gecontroleerd te ontwikkelen naar een luchthaven met circa 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Voor de uitwerking van het advies is door de Alderstafel Lelystad een werkprogramma opgesteld. In dit werkprogramma is opgenomen dat er een monitoringsprogramma wordt uitgewerkt om de effecten van de uitbreiding van de luchthaven op de duurzame landbouw te beoordelen. Dit monitoringsprogramma is in overleg met de betrokken partijen opgesteld en is in uitvoering. Onderdeel van het programma zijn gewasmetingen bestaande uit een nulmeting bij Lelystad en een referentiemeting bij Bremen (de luchthaven van Bremen komt qua aantal vliegbewegingen overeen met de toekomstige omvang van Lelystad). De onderzoeksopdracht behorende bij deze gewasmetingen is het beantwoorden van de volgende twee hoofdvragen. 1) Heeft een luchthaven als Lelystad een onderscheidenlijke invloed op de kwaliteit van de gewassen die in de omgeving geteeld worden? 2) Heeft de ontwikkeling naar circa 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar een mogelijk onder-scheidenlijk effect op de kwaliteit van de gewassen die in de omgeving geteeld worden?
  Effecten van de ontwikkeling van de luchtvaart op Lelystad Airport op voedselkwaliteit
  Rietra, R.P.J.J. ; Romkens, P.F.A.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra - 32
  voedselkwaliteit - luchttransport - luchthavens - landbouwproducten - landbouw - veldgewassen - milieueffect - milieueffectrapportage - food quality - air transport - airports - agricultural products - agriculture - field crops - environmental impact - environmental impact reporting
  Voor de milieueffectrapportage Lelystad Airport is een bureaustudie gedaan naar de effecten van de ontwikkeling van de luchthaven op de kwaliteit van de landbouwproducten. Anders dan bij andere Nederlandse luchthavens, zijn er in de omgeving van Lelystad Airport veel teelten van verse bovengrondse producten voor de humane voeding, zoals spinazie, broccoli, boerenkool, sla en prei. Dergelijke gewasproducten staan bloot aan depositie via luchtverontreiniging. Gevoelig zijn vooral gewassen die pas geoogst worden in de herfst en winter omdat de genoemde landbouwgewassen dan nauwelijks of niet groeien terwijl er wel depositie is, én producten die weinig of niet gewassen worden. Voor een aantal stoffen die uitgestoten worden bij luchthavens (zware metalen, polycyclische koolwaterstoffen) zijn er normen voor landbouwproducten. Voor PAK’s in gewassen is er alleen een norm voor zuigelingen- en peutervoeding.
  Haalbaarheidstudie: regenwater opvangen en benutten op luchthaven Schiphol
  Kuller, M. ; Dolman, N. ; Spiller, M. ; Vreeburg, J.H.G. - \ 2014
  H2O online (2014)19 sept..
  luchthavens - regenwateropvang - neerslag - watervoorziening - nieuwe sanitatie - haarlemmermeer - airports - water harvesting - precipitation - water supply - new sanitation - haarlemmermeer
  Voor een effectieve bescherming van beschikbare (zoet)waterbronnen is het opvangen en benutten van regenwater op regionale schaal noodzakelijk, evenals het vergroten van de regionale zelfvoorzienendheid. Deze studie op het terrein van luchthaven Schiphol laat zien dat regenwateropvang van verschillende oppervlakten haalbaar is, maar dat voor volledige dekking een vrij grote berging noodzakelijk is.
  Juridica : vliegbasis Soesterberg
  Kistenkas, F.H. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)2. - ISSN 1572-7610 - p. 36 - 36.
  regionale planning - luchthavens - economische crises - natuurbeschermingsrecht - utrechtse heuvelrug - Nederland - regional planning - airports - economic crises - nature conservation law - utrechtse heuvelrug - Netherlands
  Vorig jaar werd de voormalige vliegbasis Soesterberg bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als ‘ontwikkelingsgebied’ in de zin van de Crisis- en herstelwet. Het gevolg is dat dan de gemeente ten behoeve van economische ontwikkeling een gebiedsontwikkelingsplan (GOP) kan maken. Daarbij behoeft men zich tien jaar lang even niet te bekommeren om de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.
  WindVisions : KvK Midterm Assessment - 4 October 2012
  Hartogensis, Oscar - \ 2012
  climatic change - weather data - wind speed - airports - haarlemmermeer
  Hotspot Mainport Schiphol : midterm review report
  Döpp, S. ; Brink, P. van den; Hartogensis, O.K. ; Jacobs, A. ; Homan, C. ; Sondij, J. - \ 2012
  Utrecht : Knowledge for Climate Programme Office - 21
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - luchthavens - klimaatfactoren - windsnelheid - haarlemmermeer - climatic change - climate adaptation - airports - climatic factors - wind speed - haarlemmermeer
  The focus of Knowledge for Climate (KfC) research in Hotspot Schiphol Mainport is to optimize the contribution of meteorological services to a sustainable operation and reliable operation of Schiphol airport. Three research projects have been carried out in the first tranche of the Knowledge for Climate programme on climate change and local critical weather conditions at Mainport Schiphol. Two projects (IMPACT and WindVisions) will be continued in the second tranche of the programme, in the Knowledge for Climate consortium High-Quality Climate Projections (Theme 6). This report presents a summary of the main results of the first tranche projects, and an outlook on the expected end results of the second tranche research at the end of the programme in 2014.
  WindVisions: first phase final report
  Hartogensis, O.K. ; Dinther, D. van; Holtslag, A.A.M. - \ 2012
  Utrecht : Knowledge for Climate Programme Office - ISBN 9789490070588 - 42
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - luchthavens - windsnelheid - haarlemmermeer - climatic change - climate adaptation - airports - wind speed - haarlemmermeer
  It is the objective of this project to develop a Wind and Visibility Monitoring System (WindVisions) at Mainport Schiphol. WindVisions will consist of a crosswind scintillometer, which is a horizontal long range wind and visibility sensor, and a SODAR (Sound Detecting And Ranging), a vertical scanning wind sensor. The area of interest to monitor is the landing and take-off course of airplanes ranging from the surface to about 300m height along a runway.
  PFOS in waterbodems Schiphol II
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C007/12) - 8
  waterbodems - bodemverontreiniging - fluoriden - laboratoriummethoden - luchthavens - haarlemmermeer - water bottoms - soil pollution - fluorides - laboratory methods - airports - haarlemmermeer
  Vervolgonderzoek uit te voeren naar PFOS (perfluor octaan sulfonaat) 18 monsters waterbodem van watergangen op Schiphol, eveneens in opdracht van Amsterdam Airport Schiphol. De resultaten van de perfluorverbindingen en droge stof bepalingen in deze 18 monsters worden weergegeven in dit rapport.
  The impact of climate change on the critical weather conditions at Schiphol airport (Impact)
  Jacobs, A.J.M. ; Barkmeijer, J. ; Siebesma, A.P. ; Plas, E.V. van der; Wichers Schreur, B.G.J. ; Roozekrans, J.N. ; Holtslag, A.A.M. ; Steeneveld, G.J. ; Ronda, R.J. ; Roode, S.R. de - \ 2012
  Utrecht/Wageningen : Knowledge for Climate Programme Office (Knowledge for Climate KfC 53/2012) - ISBN 9789490070571 - 76
  luchthavens - betrouwbaarheid - weersgegevens - klimaat - modellen - weersvoorspelling - haarlemmermeer - airports - reliability - weather data - climate - models - weather forecasting - haarlemmermeer
  Schiphol is van groot belang voor de economische positie van Nederland. De luchthaven is erg gevoelig voor kritieke weersomstandigheden zoals mist, intensieve neerslag en hevige wind. Als gevolg van klimaatverandering verwachten we dat ook de variabiliteit van het weer op de luchthaven en de frequentie en intensiteit van kritieke weersomstandigheden zullen veranderen, maar een precieze kwantificering daarvan ontbreekt. De belangrijkste doelstelling van dit project is daarom het verstrekken en demonstreren van het volgende generatie weer‐ en klimaatmodel HARMONIE. Dit is een nieuw model dat beter geschikt lijkt om het effect van klimaatverandering op lokale kritieke weersomstandigheden op de luchthaven te kwantificeren en te begrijpen. Bovendien zal kennis uit dit project worden gebruikt om de kwaliteit van onze huidige en toekomstige weersvoorspellingen te verbeteren. In dit project wordt het potentieel van het HARMONIE model, om meer gedetailleerdere en nauwkeurigere weersvoorspellingen voor luchthaven Schiphol te leveren dan ons huidige operationele weermodel HIRLAM, nagegaan in het huidige klimaat.
  Green Deal : Olifantsgras bij Schiphol
  Kuypers, V.H.M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)feb. - p. 2 - 2.
  miscanthus sinensis - teelt - luchthavens - haarlemmermeer - amsterdam - brandstofgewassen - duurzame ontwikkeling - biobased economy - miscanthus sinensis - cultivation - airports - haarlemmermeer - amsterdam - fuel crops - sustainable development - biobased economy
  Drie agrarische ondernemers uit de Haarlemmermeer beginnen dit voorjaar met de teelt van Olifantsgras op percelen in de omgeving van Schiphol. Ze tekenden daarvoor half december een green deal met Wageningen UR (Universiteit & Research centre) en de ministeries van EL&M.
  Can we forecast radiation fog using meso-scale models?
  Ronda, R.J. ; Steeneveld, G.J. ; Holtslag, A.A.M. - \ 2011
  klimaatverandering - mist - weersvoorspelling - simulatiemodellen - luchthavens - climatic change - fog - weather forecasting - simulation models - airports
  The occurrence and development of radiation fog is still one of the unresolved topics in meteorology. For three fog episodes, this study evaluates the performance of two state/of/the/art atmospheric meso/scale models, WRF and Harmonie in forecasting the onset and development of radiation fog at the Cabauw measurement facility.
  Workshop Verduurzaming ruimtegebruik Schiphol
  Smit, A. ; Hendriks, C.M.A. ; Verzandvoort, S.J.E. - \ 2011
  Wageningen : Alterra - 30
  regionale planning - luchthavens - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - haarlemmermeer - regional planning - airports - sustainability - innovations - haarlemmermeer
  Voor de workshop is een venster ontworpen met vraagstukken die spelen in het gebied rondom Schiphol. De vraag aan de deelnemers over dit venster is: “vind slimme oplossingen, toepasbaar binnen verschillende domeinen, en die waarden toevoegen aan de vraagstukken”. De werkopdracht is een oplossing te bedenken voor de inrichting van het gebied, die te verbreden is naar andere domeinen of andere vraagstukken. De oplossingen worden toegespitst op 3 hoofdthema’s: • Vliegveiligheid • Waterbeheersing en multifunctionaliteit • Duurzaam en Rendabel. Bij vliegveiligheid speelt het maximaal vogelluw maken van het gebied
  PFOS in waterbodems Schiphol
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C043/11) - 8
  waterbodems - bodemverontreiniging - fluoriden - sloten - luchthavens - haarlemmermeer - water bottoms - soil pollution - fluorides - ditches - airports - haarlemmermeer
  Gehalten aan perfluorverbindingen en droge stof in waterbodems. 10 monsters van watergangen op de luchthaven Schiphol
  Model experiments with HARMONIE – Fog and low clouds
  Steeneveld, Gert-Jan - \ 2010
  climatic change - airports - weather data - clouds - fog - meteorological observations
  Eik laat zich niet kisten door voorjaarstrio (interview met Leen Moraal)
  Moraal, L.G. - \ 2010
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 4 (2010)20. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  luchthavens - klimaatverandering - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - onderzoeksprojecten - haarlemmermeer - airports - climatic change - sustainability - biobased economy - research projects - haarlemmermeer
  Schiphol wil de meest duurzame luchthaven ter wereld worden. Wageningen UR gaat daar bij helpen in een pas opgericht onderzoekslab. Dijkhuizen opende op Schiphol met andere bestuurders een nieuw onderzoekslab voor een duurzame luchthaven. Onderzoekers van verschillende kennisinstellingen gaan op Schiphol oplossingen aandragen voor een duurzame luchthaven met vooral biobased en ruimtelijke kennis. Samen met de TU Delft, TNO, Imtech en Schiphol gaat Wageningen UR daarvoor kennis ontwikkelen in een incubator.
  Vooronderzoek absorptie grondgeluid Polderbaan Schiphol
  Akker, J.J.H. van den; Kekem, A.J. van - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1358) - 80
  geluidshinder - lawaaibestrijding - absorptie - bodem - grondverbeteraars - nederland - bodemfysica - luchthavens - grondbewerking - noord-holland - airports - noise pollution - noise abatement - soil physics - tillage - absorption - soil - soil amendments - netherlands - noord-holland
  Het geluid van startende vliegtuigen vanaf de Polderbaan veroorzaakt overlast in Hoofddorp-Noord, vooral bij noordoostelijke wind in de winter. Dit grondgeluid zou ten dele door poreuze gronden geabsorbeerd kunnen worden. Dit onderzoek gaat na wat de bodemkundige mogelijk¬heden zijn voor het aanleggen van stabiele ploegruggen of grondruggen. Ook worden de land¬bouwkundige en landbouweconomische aspecten behandeld. Daarnaast zijn diverse stakeholders benaderd. In een vervolgonderzoek zullen de effecten van ploegen en grondruggen op geluidsabsorptie nader onderzocht worden
  Effecten van eilandvarianten in de Noordzee op de ecologie van strand en duin
  Sanders, M.E. ; Slim, P.A. ; Dobben, H.F. van; Wegman, R.M.A. ; Schouwenberg, E.P.A.G. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1092) - 100
  plantensuccessie - plantenecologie - vegetatie - duinen - stranden - luchthavens - natuurbescherming - noordzee - invloeden - plant succession - plant ecology - vegetation - dunes - beaches - airports - nature conservation - north sea - influences
  Door de toenemende groei in de internationale luchtvaartsector, ziet Schiphol zich genoodzaakt om uit te breiden. Gezien de ruimteclaims en de milieuwetgeving zal voor de lange termijn een verdere uitbreiding van Schiphol op de huidige locatie moeilijker worden. Een alternatief voor de locatie Schiphol is het aanleggen van een eiland in de Noordzee. Dit rapport beschrijft en waar mogelijk kwanitificeert de effecten van de aanleg van een luchthaveneiland in de Noordzee op de ecologie van strand en duin. De belangrijkste effecten van een eiland in de Noordzee op strand en duin, zijn gelegen in veranderingen in kustmorfologie en saltspray. Veranderingen in de morfologie hebben het grootste effect op het strand (en zeereep) en veranderingen in saltspray op de vegetatie in de duinen. Voor strand en zeereep geeft een aanwaskust in de luwte van het eiland mogelijkheden voor natuurontwikkeling, maar voor de duinen betekent de afname van saltspray een achteruitgang in natuurbehoudswaarde van deze internationaal beschermde gebieden.
  Het mogelijke effect van toxische stoffen, afkomstig van de luchthaven Schiphol, op de schapen die in de omgeving grazen
  Slootweg, T. ; Waanders, L. ; Hamers, T.H.M. ; Murk, A.J. - \ 2004
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR nr. 196) - ISBN 9789067547369 - 30
  toxische stoffen - luchtverontreiniging - luchthavens - milieueffect - schapen - nederland - ecotoxicologie - toxic substances - air pollution - airports - environmental impact - sheep - netherlands - ecotoxicology
  Milieubeleid in een veranderende context: zes voorbeelden
  Bouma, J. ; Burgers, J. ; Butter, F.A.G. den; Hoefnagel, F. ; Hond, F. den - \ 2003
  Den Haag : WRR (Werkdocumenten / Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid W134) - ISBN 9789059590113 - 196
  milieubeleid - luchtverontreiniging - klimaatverandering - luchthavens - vogels - stikstof - chloor - nederland - environmental policy - air pollution - climatic change - airports - birds - nitrogen - chlorine - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.