Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==alblasserwaard
Check title to add to marked list
Bloeiende bedrijventerreinen. Economische analyse ten ondersteuning presentatie
Bos, E.J. - \ 2014
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 20
bedrijventerreinen - bedrijven - beplantingen - biodiversiteit - kosten-batenanalyse - belevingswaarde - groene daken - alblasserwaard - vijfheerenlanden - business parks - businesses - plantations - biodiversity - cost benefit analysis - experiential value - green roofs
De Green Deal Blauwzaam Lint streeft onder meer naar het creëren van meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Met de helpdeskvraag wordt beoogd om ondernemers in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te enthousiasmeren om (meer) groen aan te gaan leggen op of nabij hun bedrijventerrein. In dit onderdeel van de helpdeskvraag wordt daartoe een economische analyse uitgevoerd voor de aanleg van groen op bedrijventerreinen. De economische analyse is indicatief van aard en geeft een indruk van de belangrijkste effecten van de aanleg van groen op bedrijventerreinen, alsmede de mogelijke orde van grootte van (economische) baten.
Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland
Besseling, E. ; Foekema, E.M. ; Koelmans, A.A. - \ 2014
Wageningen : Wageningen Universiteit - 18
oppervlaktewater - waterverontreiniging - microplastics - aquatische ecologie - ecotoxicologie - inventarisaties - rijk van nijmegen - betuwe - alblasserwaard - land van maas en waal - surface water - water pollution - aquatic ecology - ecotoxicology - inventories
Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In welke vorm wordt het plastic aangetroffen en in welke concentraties? 2. Waar komt het plastic vandaan? (effluent, landbouw, inlaat, etc.) 3. Wat doet het plastic in het systeem / wat zijn de effecten?
Onderzoek Weilanddepot Aanen; Gebruiksmogelijkheden voor de landbouw
Harmsen, J. ; Rietra, R.P.J.J. ; Toorn, A. van den - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2442) - 50
landbouw - bagger - baggerspeciedepots - landbouwgrond - bodemkwaliteit - kwaliteitsnormen - graslanden - milieubeleid - alblasserwaard - agriculture - dredgings - spoil banks - agricultural land - soil quality - quality standards - grasslands - environmental policy
Verspreidbare bagger wordt in Nederland verspreid over aanliggende percelen en ook toegepast in weilanddepots. Het weilanddepot Aanen is in 2004 aangelegd onder de Wet Milieubeheer en de kwaliteit van de gerijpte specie voldoet bij de ontmanteling niet aan de nu geldende criteria voor verspreiden van baggerspecie (Besluit Bodemkwaliteit). Alterra heeft onderzocht of desondanks landbouw mogelijk is na ontmanteling van het depot. In 2011 en 2012 is op een deel van het perceel gras verbouwd en op een deel maïs. Uit de metingen is geconcludeerd dat het nieuw ingerichte perceel landbouwkundig kan worden gebruikt. Bij gebruik in de veehouderij (teelt van gras en maïs) zal dit leiden tot voedsel dat aan bestaande kwaliteitscriteria voldoet.
Schone sloot naast de boomgaard : regio Vijfheerenland-Alblasserwaard; eindrapportage over de periode 2006 t/m 2008
Maas, M.P. van der; Heijerman-Peppelman, G. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Helsen, H.H.M. ; Kanne, H.J. - \ 2009
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport PPO 2009-55) - 27
fruitteelt - boomgaarden - pesticiden - waterkwaliteit - sloten - verontreinigingsbeheersing - emissie - vijfheerenlanden - alblasserwaard - fruit growing - orchards - pesticides - water quality - ditches - pollution control - emission
Evaluatie van bestrijdingsmiddelengebruik in de fruitteelt en de milieubelasting voor het oppervlaktewater. Een emissiebeperkende maatregel, namelijk drie meter teeltvrije zone tussen fruitbomen en sloot. In de jaren 2006 t/m 2008 is deze methode toegepast op drie fruitteeltbedrijven in het oosten van Zuid-Holland
De betekenis van duurzaamheid in gebiedsgericht beleid
Padt, F.J.G. ; Boonstra, F.G. ; Reudink, M.A. - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 88)
regionale planning - waterbeheer - besluitvorming - gebiedsgericht beleid - veenweiden - utrecht - alblasserwaard - vijfheerenlanden - regional planning - water management - decision making - integrated spatial planning policy - peat grasslands - utrecht - alblasserwaard - vijfheerenlanden
Het Planbureau voor de Leefomgeving streeft in haar duurzaamheidsagenda (2006) naar meer samenhang tussen tussen people, planet en profit, zowel temporeel (nu en later) als ruimtelijk (hier en elders). Omdat het gaat om een schaarstevraagstuk betekent dit streven keuzes maken. Er bestaat echter geen algemeen afwegingskader voor duurzaamheid dat ingezet kan worden in de besluitvorming over ruimtelijke vraagstukken. Wat duurzaam is hangt af van de specifieke context. Algemene duurzaamheidsprincipes worden regionaal en lokaal uitgewerkt. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe betrokkenen in twee gebiedsgerichte processen, de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Horstermeerpolder, betekenis toekennen aan duurzaamheid. In beide gebieden spelen complexe waterproblemen. In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is die zoektocht naar duurzaamheid bottom-up ingezet en in de Horstermeerpolder top-down. In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden komen alle aspecten van duurzaamheid sinds medio jaren ’90 aan bod en worden keuzes tussen duurzaamheidsaspecten zoveel mogelijk gemeden. In de Horstermeerpolder daarentegen heeft de provincie al een duidelijke keuze voor ecologische duurzaamheid gemaakt. Pas recentelijk krijgen ook economie en welzijn meer aandacht. In beide gebieden staat de duurzaamheid in het gebied zelf centraal, zowel op korte als op lange termijn. Bovenregionale duurzaamheidafwegingen in het kader van de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied), het grotere Westelijke Veenweidegebied en de Kaderrichtlijn Water zijn nauwelijks aan de orde. Duurzaamheidaspecten buiten Nederland worden ook nauwelijks meegewogen. Trefwoorden: duurzaamheid, duurzaamheidskapitalen, gebiedsgericht beleid, beleidsarrangement, institutionele context, besluitvorming, beleidsronde, waterbeheer, veenweide, Horstermeer, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
New groundwater-level rise data from the Rhine-Meuse delta - implications for the reconstruction of Holocene relative mean sea-level rise and differential land-level movements
Berendsen, H.J.A. ; Makaske, B. ; Plassche, O. van de; Ree, M.H.M. ; Das, S. ; Dongen, M. van; Ploumen, S. ; Schoenmakers, W. - \ 2007
Netherlands journal of geosciences 86 (2007)4. - ISSN 0016-7746 - p. 333 - 354.
geologie - grondwaterstand - bodemdaling - zeespiegelschommelingen - alblasserwaard - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - geology - groundwater level - subsidence - sea level fluctuations - alblasserwaard - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - western netherlands - flevo lagoon - evolution - bc - avulsion - deposits - coast - area
We present new local groundwater-level rise data from two Late Glacial aeolian dunes, located near Barendrecht and Oud-Alblas in the western Rhine-Meuse delta. These data are based on AMS radiocarbon dating of terrestrial macrofossils, collected from the base of peat formed on the slopes of these dunes. This method avoids contamination of bulk peat samples by old soil carbon or younger rootlets and rhizomes, as well as the hardwater effect. The new data are used to assess the reliability of previously published groundwater-level index data based on conventional radiocarbon dating of bulk basal peat samples from the slopes of the Late Glacial aeolian dunes at Barendrecht, Hillegersberg, Bolnes and Wijngaarden, all located in the western Rhine-Meuse delta. Comparison of the new and published groundwater-level data shows no significant systematic difference between conventionally dated bulk peat samples and AMS-dated samples of terrestrial macrofossils. The new data from the dune at Barendrecht confirm the reliability of the younger than 6600 cal yr BP age-depth data from the dunes at Hillegersberg and near Bolnes. This result supports the validity of this part of the mean sea-level (MSL) curve for the western Netherlands. Consequently, the position of the groundwater-level curve for Flevoland (central Netherlands) below this MSL curve can most likely be attributed to differential land-level movement. The available data show that the groundwater-gradient effect in the western Rhine-Meuse delta became less than 5 cm/km after 6600 calyr BP. Finally, temporal correlation between temporary increases in local groundwater-level rise with known shifts of river courses in the delta plain suggests, that avulsions can explain sudden local deviations from the trend in groundwater-level rise. A general conclusion of this study is that a complex relationship exists between sea level and local delta-plain water levels.
Plas-dras, weidevogels, wormen en bedrijfsvoering; bodemkwaliteit, weidevogels en bedrijfsvoering in relatie tot plas-dras van graslandpercelen
Tolkamp, W. ; Holshof, G. ; Zevenbergen, M. ; Klok, C. ; Hoving, I.E. ; Guldemond, A. - \ 2006
Groot-Ammers : CLM Onderzoek en Advies - 50
graslanden - veengronden - inundatie - agrarische bedrijfsvoering - agrarisch natuurbeheer - alblasserwaard - vijfheerenlanden - weidevogels - grasslands - peat soils - flooding - farm management - agri-environment schemes - alblasserwaard - vijfheerenlanden - grassland birds
Onderdeel van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) is het onder water zetten van een perceel grasland, gedurende twee of drie maanden. En dat over een periode van zes jaar. Het waterpeil mag variëren van 5 tot 20 cm. Doelstelling van dit project is het aantrekken van weidevogels, het bieden van rustplaats en het verhogen van het voedselaanbod gedurende het broedseizoen. In Alblasserwaard en Vijfheerenlanden sloten negen boeren een contract af. Den Hâneker experimenteert bovendien met een nog langere periode van inundatie. Dit rapport doet verslag van: vogelwaarnemingen, wormenbemonstering en landbouwkundige gevolgen
Inventarisatie erosiebestendigheid dijkgraslanden Alblasserwaard en Vijfheerenlanden; periode 2001-2005
Huiskes, H.P.J. ; Frissel, J.Y. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1313) - 67
dijken - erosie - erosiegevoeligheid - mossen - inventarisaties - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - dykes - erosion - erodibility - mosses - inventories - netherlands
In deze rapportage wordt een overzicht gepresenteerd van de erosiebestendigheid en de dijkgraslandvegetatie van de primaire dijkring van de Alblasserwaard. De rapportage behandeld zowel de actuele situatie (2005) als een overzicht en vergelijking met de eerdere onderzoeksjaren (2001, 2003)
Inventarisatie van de erosiebestendigheid op mosrijke dijkvakken in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Frissel, J.Y. ; Huiskes, H.P.J. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1314) - 46
dijken - erosie - erosiegevoeligheid - mossen - nederland - inventarisaties - zuid-holland - alblasserwaard - vijfheerenlanden - dykes - erosion - erodibility - mosses - netherlands - inventories
In dit rapport wordt de erosiebestendigheid van de grasmat weergegeven op basis van de doorworteling op bemoste dijkvakken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De mosbedekking varieerde van 40-90 %. In doorworteling diagrammen wordt de doorworteling in 2005 en 2002 weergegeven, conform het Voorschrift Toetsen op Veiligheid. Veranderingen in doorworteling worden besproken, en een beheer advies wordt gegeven
Muizenplagen in Nederland: oorzaken en bestrijding
Apeldoorn, R.C. van - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1234) - 40
microtus arvalis - arvicola terrestris - apodemus sylvaticus - muizen - plagen - plagen veroorzaakt door gewervelde dieren - plagenbestrijding - nederland - friesland - alblasserwaard - mice - pests - vertebrate pests - pest control - netherlands
In 2005 werd aan grasland in bepaalde delen van Friesland een grote schade geconstateerd, die veroorzaakt is door de veldmuis. De veldmuisplaag en opgetreden schades in Friesland zijn vergeleken met die in de Alblasserwaard in de jaren 1974 en 1980. Naar aanleiding van de hoge dichtheden in Friesland is de cycliciteit in het optreden hiervan (piekjaren) kwalitatief geanalyseerd. De meest recente inzichten in de factoren die piekjaren kunnen veroorzaken, in relatie tot soortspecifieke kenmerken van de veldmuis, worden beschreven. Tevens worden maatregelen en middelen ter bestrijding van plagen vermeld. Hierbij is ook gekeken naar maatregelen in het buitenland, vooral Duitsland. Conclusies worden getrokken en aanbevelingen gedaan om hoge dichtheden van de soort te voorkomen.
Inventarisatie erosiebestendigheid dijkgraslanden 2003 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden; een vergelijking met de meetresultaten uit 2001
Smits, N.A.C. ; Hazebroek, E. ; Huiskes, H.P.J. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra rapport 895) - 61
dijken - erosiegevoeligheid - graslanden - erosie - graslandbeheer - bescherming - bodemonderzoek - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - vijfheerenlanden - dykes - erodibility - grasslands - erosion - grassland management - protection - soil testing - netherlands
Met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid (TAW 1999) dienen de waterkeringen middels een vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing te worden onderzocht op hun veiligheid tegen overstromen, zoals vastgelegd in de Wet op de waterkering. Een deel van deze toets betreft de bekleding van de dijk. Door het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn in 2001 een aantal dijktrajecten geselecteerd, waar Alterra de vegetatie heeft onderzocht door middel van een vegetatieopname, de bedekking heeft geschat en de doorworteling heeft gemeten. In 2003 is dit onderzoek herhaald. De resultaten van het onderzoek uit 2003, alsmede de vergelijking met de gegevens uit 2001 worden besproken in deze rapportage.
Het voorkomen van de regenworm Allolobophora cupulifera in Nederland (oligochaeta: lumbricidae)
Ma, W.C. ; Bodt, J.M. de - \ 2002
Nederlandse Faunistische Mededelingen 16 (2002). - ISSN 0169-2453 - p. 57 - 62.
oligochaeta - aardwormen - zoögeografie - land van maas en waal - alblasserwaard - uiterwaarden - bodemecologie - bodemfauna - regenworm - Gelderland - Zuid-Holland - earthworms - zoogeography - river forelands
In dit artikel worden de eerste twee Nederlandse vindplaatsen van de zeldzame regenworm A. cupulifera beschreven. Deze vochtminnende regenworm werd gevonden in het veenweidegebied van de polder Kortenbroek in de Alblasserwaard en in de uiterwaardengebied Afferdensche en Deestsche Waarden
Kansen voor tachtig procent verbreding. Een studie naar verbreding van de landbouw in de Albasserwaard/Vijfheerenlanden.
Ham, A. van den; Hennen, W.H.G.J. - \ 2001
onbekend : LEI (Rapport LEI 4.01.06) - ISBN 9052426821 - 80
diversificatie - landgebruik - meervoudig landgebruik - natuurbescherming - landschapsbescherming - vrijetijdsactiviteiten - beleid - nederland - weidevogels - zuid-holland - alblasserwaard - vijfheerenlanden - multifunctionele landbouw - diversification - land use - multiple land use - nature conservation - landscape conservation - leisure activities - policy - netherlands - grassland birds - multifunctional agriculture
Gaat tachtig procent van de landbouwers met tachtig procent van de cultuurgrond over tot verbreding van de bedrijfsvoering? De uitkomst van een prognose naar de kansen op gebieds- en bedrijfsniveau wijst uit dat dat kan, ook in een gebied met cultuurlandschappelijke waarden, nabij grote streden en een goede landbouwstructuur. Dan zijn echter extra stimulansen nodig. Momenteel lijkt het er meer op dat de enkele jaren ingezette omslag in denken dat verbreding een goede zaak is, bij veel boeren wankelt. Juist bij de grote groep Rationele Verbreders, die veel voorkomt in gebieden waar overheid en samenleving een ontwikkeling naar verbreding graag op gang zien komen. Doel van zo'n stimuleringsbeleid moet zijn dat boeren er vertrouwen in krijgen dat ontwikkeling naar verbreding met een rustig groeitempo voor de (economische) continuïteit voor het bedrijf zeker zo'n goede optie is als alleen groei van de bedrijfsomvang, al of niet met intensivering. Kernpunten zijn: - gebruik cross compliance of modulatie bij de wijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en uitkeringen uit een groenfonds, gecombineerd met het recht van erfdienstbaarheid, om de betaling voor collectieve functies te verbeteren; - ondersteun kennisvermeerdering van verbredingsactiviteiten, vaardigheidstraining en visie- en strategievorming; - ondersteun samenwerking tussen boeren onderling en boeren met andere actoren; - zorg voor het wegnemen van praktische knelpunten.
Waterbeheer en indirecte eutrofiëring; effecten op het weidekervelgrasland (Sanguisorbo-Silaetum) in de Hengstpolder nabij Sliedrecht
Kemmers, R.H. ; Jansen, P.C. ; Delft, S.P.J. van - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 413) - 73
grondwaterspiegel - eutrofiëring - kwel - graslanden - bodemchemie - ecohydrologie - zuid-holland - alblasserwaard - grondwaterstand - waterbeheer - Sliedrecht - water table - eutrophication - seepage - grasslands - soil chemistry - ecohydrology
In opdracht van Staatsbosbeheer is onderzocht of het huidige peilregime in het weidekervelgrasland van de Hengstpolder de oorzaak kan zijn van geconstateerde verruiging. Daartoe zijn veldgegevens over bodem, waterhuishouding en vegetatie verzameld en is experimenteel onderzocht of inundatie met sulfaathoudend oppervlaktewater leidt tot indirecte eutrofiëring. Geconcludeerd wordt dat inundatie leidt tot een geringe verhoging van de fosfaatconcentratie ongeacht het watertype. Inundatie van kalkrijke gronden leidt niet tot alkalisering en indirecte eutrofiëring door het in oplossing komen van ijzer-fosformineralen, maar tot verzuring en het in oplossing komen van calcium-fosformineralen. De geconstateerde verruiging kan niet in verband worden gebracht met verhoogde fosfaatconcentraties omdat de productie van de vegetatie door fosfor wordt beperkt. Geadviseerd wordt een peilregime in te stellen waarbij in de winter hogere en in de zomer lagere grondwaterstanden voorkomen.
Boeren, boerinnen en plattelandsvernieuwing; Pioniersgebied Albasserwaard-Vijfheerenlanden.
Ploeg, B. van der - \ 2000
onbekend : LEI (Rapport LEI 4.00.07) - ISBN 9052425760 - 75
agrarische economie - boeren - nederland - plattelandsontwikkeling - zuid-holland - alblasserwaard - vijfheerenlanden - agricultural economics - farmers - netherlands - rural development
Op basis van een enquête bij boeren en boerinnen op melkveebedrijven in een pioniersgebied beschrijft en analyseert het rapport de sociale context van verbrede agrarische bedrijfsontwikkeling. In dat verband komen aan de orde aspecten van human capital (beroepsopvattingen en capaciteiten), social capital (ondersteunende netwerken) en visies van boeren/boerinnen op hoe nieuwe plattelandsproducten en diensten binnen een stedelijke samenleving aan te bieden en te gelde te maken. De studie geeft aanwijzingen over de reikwijdte van verbreding als route naar duurzaamheid voor het complexe ruimtelijke systeem Veenweiden/Groene Hart.
Nieuwe economische dragers in 'het zonnetje' gezet : een vergelijkende studie naar de invloed van nieuwe economische activiteiten op de kwaliteit van de groene ruimte in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden en Tholen - St. Philipsland
Berg, L.M. van den; Goetgeluk, R. ; Windt, N.P. van der - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 601) - 115
ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - sociale economie - landbouwbedrijfsgebouwen - nederland - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - economische planning - zuid-holland - zeeuwse eilanden - alblasserwaard - vijfheerenlanden - zeeland - physical planning - land use - zoning - rural planning - rural development - socioeconomics - farm closures - farm buildings - netherlands - economic planning
Onderzoek naar de vermesting van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden; een literatuur- en bronnenonderzoek naar de huidige vermestingstoestand en de mogelijkheden om de vermesting terug te dringen
Boogaard, H.L. ; Hendriks, R.F.A. - \ 1995
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 181
kanalen - schade - derivaten - grondwaterverontreiniging - uitspoelen - mest - fosfaten - fosforpentoxide - verontreinigingsbeheersing - bescherming - rivieren - bodem - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nederland - natuur - zuid-holland - alblasserwaard - vijfheerenlanden - canals - damage - derivatives - groundwater pollution - leaching - manures - phosphates - phosphorus pentoxide - pollution control - protection - rivers - soil - streams - surface water - water pollution - water quality - netherlands - nature
In het veenweidegebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (AV) is de vermesting van de bodem, het freatisch grondwater en het oppervlaktewater onderzocht. Verschillende maatregelen om de vermesting terug te dringen zijn bestudeerd op hun effecten op de stikstof- en fosforconcentraties in het freatisch grondwater en het oppervlaktewater. Het betrof een literatuur- en bronnenonderzoek. Het verminderen van de mestaanvoer en het wijzigen van de drooglegging zijn in de AV belangrijke maatregelen om de vermesting terug te dringen. De maatregelen kroos-verwijderen en baggeren zullen de fosforconcentratie in het oppervlaktewater waarschijnlijk verlagen. Voor stikstof zijn de effecten gering tot nihil.
Effecten van verschillen in mestsoort en waterstand op vegetatie en fauna van klei-op-veen graslanden in de Alblasserwaard
Siepel, H. ; Slim, P.A. ; Ma, W. - \ 1990
Arnhem : RIN (RIN-rapport 90/8) - 50
landbouw - landbouw bedrijven - graslanden - natuurbescherming - plantenecologie - bodemfauna - bodemwater - vegetatie - nederland - bemesting - zuid-holland - agrarisch natuurbeheer - alblasserwaard - agriculture - farming - grasslands - nature conservation - plant ecology - soil fauna - soil water - vegetation - netherlands - fertilizer application - agri-environment schemes
Effecten van natuurbeheer op de vegetatie in het veenweidegebied van De Donksche Laagten (Alblasserwaard)
Slim, P.A. ; Os, L.J. van - \ 1990
Leersum : RIN (RIN-rapport 90/13) - 45
landbouw bedrijven - graslanden - habitats - hooiland - hoogveengebieden - natuurlijke graslanden - natuurbescherming - weiden - plantengemeenschappen - plantenecologie - polders - extensieve weiden - vegetatie - wetlands - nederland - zuid-holland - agrarisch natuurbeheer - alblasserwaard - farming - grasslands - meadows - moorlands - natural grasslands - nature conservation - pastures - plant communities - plant ecology - rangelands - vegetation - netherlands - agri-environment schemes
Renovatie sportvelden Streefkerk : bodemgesteldheid en advies voor de renovatie van grassportvelden
Dekkers, J.M.J. - \ 1983
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1764) - 24
gazon - kaarten - bodemkarteringen - sportterreinen - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - lawns and turf - maps - soil surveys - sports grounds - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.