Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==alley cropping
Check title to add to marked list
Automatisch onkruid bestrijden in de gewasrij : rapport PPL Fase4C-II: doorontwikkelen van hardware en software
Hemming, J. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Struik, L. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 13
precisielandbouw - akkerbouw - gewasbescherming - onkruidbestrijding - computer hardware - software-ontwikkeling - teelt in rijen - geografische informatiesystemen - sensors - gegevensverwerking - precision agriculture - arable farming - plant protection - weed control - software engineering - alley cropping - geographical information systems - data processing
Alle in deze fase geplande activiteiten zijn uitgevoerd volgens projectplan. Het user interface is aangepast voor gemakkelijk gebruik door de eindgebruiker en geheel in de huisstijl van Steketee. Er is overgestapt naar een ander type microcontroller met CAN bus interface waardoor de communicatie tussen high-level PC, sensoren en actuatoren sneller en robuuster verloopt. Op de machine is een remote service verbinding aangelegd zodat van afstand met de eindgebruiker kan worden meegekeken bij het oplossen van problemen en het maken van instellingen. De softwarealgoritmes voor plantdetectie zijn aangepast zodat beter om de gewasplanten heen geschoffeld kan worden. Een mechanische hoogteregeling van de machine is in hardware en software gerealiseerd en getest. Hierdoor kan de afstand van de camera’s t.o.v. van het gewas constant worden gehouden wat de beeldkwaliteit ten goede
Rijenbemesting in relatie tot schilkwaliteit tafelaardappelen, 2010
Slabbekoorn, J.J. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 41
akkerbouw - aardappelen - precisielandbouw - bemesting - kwaliteit na de oogst - schillen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - teeltsystemen - teelt in rijen - rijenbemesting - arable farming - potatoes - precision agriculture - fertilizer application - postharvest quality - rinds - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - cropping systems - alley cropping - band placement
De consument wil een stabiele, goede kwaliteit verse aardappel gedurende het gehele seizoen. Met kwaliteit bedoelen we presentatie, inwendige kwaliteit, smaak en geschiktheid voor consumptietoepassing. Om op heterogene kleipercelen een homogener kwaliteitsproduct te telen kan precisielandbouw helpen, door plaatsspecifiek te bemesten, aaltjes en andere ziekten en plagen te bestrijden, plantafstanden te variëren, loofvernietiging toe te passen enz. We willen de effecten van een aantal bestaande en nieuwe teelt: en bemestingsadviezen beoordelen op resultaat en vervolgens vertalen naar een onderbouwd advies. Verschillende meststoffen kunnen een effect hebben op de schilkwaliteit. Ook de wijze van toediening van de meststoffen, breedwerpig of in de de rij, kan invloed hebben op schilkwaliteit of opbrengst. Als in de praktijk ook nog sprake is van (pleksgewijze) toediening van middelen tegen aaltjes of ritnaalden, wat is dan het effect van de combinatie van al deze middelen, meststoffen en wijze van toediening op groei van het gewas, opbrengst en (schil)kwaliteit?
40 kg Paprika
Eveleens-Clark, B.A. ; Lagas, P. ; Driever, S.M. ; Zwinkels, J. ; Vaate, J. Bij de; Kaarsemaker, R.C. - \ 2010
Bleiswijk/Wageningen/Delfgauw : Wageningen UR Glastuinbouw/DLV Plant/Groen Agro Control - 87
capsicum - gewasproductie - productiegroei - glasgroenten - tuinbouw - assimilatie - groeimodellen - teeltsystemen - brix - diffuus glas - snoeien - teelt in rijen - capsicum - crop production - production growth - greenhouse vegetables - horticulture - assimilation - growth models - cropping systems - brix - diffused glass - pruning - alley cropping
Rapport beBestaand uit de volgende onderdelen: 1. Een kasproef, waarin het doel was de productie te verhogen door een combinatie van maatregelen; diffuus glas, verneveling en gewashandelingen 2. Praktijktoepassing en ontwikkeling van een plantmodel dat zetting voorspelt 3. Toetsing van een nieuwe methode om beschikbaarheid van assimilaten voor zetting te meten
Toepassing van grasstroken onder laanbomen : een inventarisatie van de ervaringen van boomtelers en van de uit onderzoek en demonstraties beschikbare informatie : Deel 1: Literatuur en onderzoeksgegevens
Smits, A.P. ; Sluis, B.J. van der; Nouwens, F.H.C. - \ 2010
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 32
straatbomen - boomteelt - teelt in rijen - grasbanen - gewasbescherming - onkruidbestrijding - cultuurmethoden - herbiciden - street trees - arboriculture - alley cropping - grass strips - plant protection - weed control - cultural methods - herbicides
Een effectieve wijze van onkruidbestrijding in de laanboomteelt is de toepassing van grasstroken tussen de rijen. Hierdoor kan flink bespaard worden op het verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen omdat een groot deel van het totale middelenverbruik in de laanboomteelt bestaat uit herbiciden. In dit onderzoek wordt gekeken naar een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de toepassing van grasstroken in de teelt van laanbomen, gebaseerd op de beschikbare onderzoeksresultaten en ervaringen van kwekers.
Maize cropping with less herbicide
Melander, B. ; Bàrberi, P. ; Monier-Jolain, N. ; Weide, R.Y. van der; Verschwele, A. ; Sattin, M. - \ 2009
ENDURE
onkruidbestrijding - geïntegreerde bestrijding - teelt in rijen - reductie - herbiciden - gebruik - dekgewassen - rotaties - weed control - integrated control - alley cropping - reduction - herbicides - usage - cover crops - rotations
Geïntegreerde onkruidbeheersing (IWM) is een brede term die veel methoden dekt die kunnen worden gecombineerd en op verschillende manieren in het gewas kunnen worden toegepast. Deze vormen dan gezamenlijk een IWM-strategie. Maïs is een breedverspreid op rijen geteeld gewas in Europa dat vele mogelijkheden biedt voor toepassing van IWM gebaseerd op combinaties van niet-chemische en chemische onkruidbestrijdingsmethoden. De inzet van IWM kan leiden tot aanzienlijke reducties van het herbicidengebruik in maïs.
Stikstof-vanggewassen in de laanboomteelt : Resultaten van demonstraties op een zestal laanboombedrijven op klei en op zand
Nouwens, F.H.C. ; Pronk, A.A. ; Reuler, H. van - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 30
boomteelt - zware kleigronden - zandgronden - proefprojecten - teelt in rijen - teeltsystemen - stikstofgehalte - bodemchemie - betuwe - noord-brabant - arboriculture - clay soils - sandy soils - pilot projects - alley cropping - cropping systems - nitrogen content - soil chemistry
Het doel van het project is om de toepassing van vanggewassen op praktijkbedrijven te demonstreren. Hiertoe zijn een zestal grootschalige demonstraties op praktijkpercelen in regio Opheusden (rivierengebied) en omgeving Haaren (Noord-Brabant) uitgevoerd. Door de verscherpte mestwetgeving wordt het voor de boomteler steeds belangrijker om efficiënt met meststoffen om te gaan. Verlies door uitspoeling naar grond- en oppervlakte water moet tot een minimum beperkt worden. Het project bestaat uit twee deelprojecten. De demonstraties op klei zijn gefinancierd door Provincie Gelderland, Productschap Tuinbouw en Waterschap Rivierenland. De demonstraties op zand zijn gefinancierd door Productschap Tuinbouw, Waterschap De Dommel en LNV.
Demo ruggenteelt met fertigatie in prei
Haan, J.J. de; Wilms, J.A.M. ; Geel, W.C.A. van - \ 2008
Lelystad : PPO AGV (PPO-AGV / Rapport 32 530133 40) - 27
groenteteelt - preien - teelt in rijen - fertigatie - folie - teeltsystemen - proeven op proefstations - vegetable growing - leeks - alley cropping - fertigation - foil - cropping systems - station tests
In 2007 is in een demo op proefboerderij Vredepeel nagegaan of fertigatie in combinatie met teelt op ruggen, al dan niet afgedekt met folie, leidt tot een hogere opbrengst en/of productkwaliteit. Daarbij is de gangbare teeltwijze vergeleken met twee type ruggen: aardappelruggen met één rij planten per rug en bredere aspergeruggen met twee rijen planten per rug en afdekken van de aspergerug met folie.
Meer productie door meer ruimte tussen plantrijen (WUR Glastuinbouw voerde een proef uit met verschillende tussenplantsystemen bij belichte tomaat)
Boonekamp, G. ; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2008
Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)4. - ISSN 0925-9694 - p. 28 - 29.
tuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - belichting - optimalisatie - teelt in rijen - tussenteelt - tomaten - fotosynthese - gewasproductie - glastuinbouw - lichtverdeling - horticulture - greenhouses - protected cultivation - illumination - optimization - alley cropping - intercropping - tomatoes - photosynthesis - crop production - greenhouse horticulture - light distribution
WUR Glastuinbouw voerde een proef uit met verschillende tussenplantsystemen bij belichte tomaat. De structuur van de plantrij bleek flinke invloed te hebben op de fotosynthese en de productie
Innovaties in de mechanische en fysische onkruidbestrijding in de gewasrij
Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Achten, V.T.J.M. ; Zande, J.C. van de - \ 2007
onkruidbestrijding - fysische gewasbeschermingsmethoden - technieken - sensors - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - teelt in rijen - mechanische bestrijding - weed control - physical control - techniques - sustainability - innovations - alley cropping - mechanical control
Good practice is om onkruiden zoveel mogelijk op niet chemische wijze te bestrijden, mits economisch en duurzaam. Knelpunt bij de mechanische of fysische onkruidbestrijding is om in de gewasrij voldoende effectiviteit te bereiken met voldoende capaciteit en zonder gewasbeschadiging. In samenwerking met mechanisatiebedrijven wordt gewerkt aan economisch en technisch verbeterde apparatuur waarmee met grotere capaciteit ook grotere onkruiden in de gewasrij kunnen worden bestreden
Implementatie, demonstratie en communicatie geïntegreerde mechanische onkruidbestrijding in de vollegrondsgroententeelt
Biemans, H. ; Bleeker, P. ; Hermans, M. ; Joosten, D. ; Korver, R. ; Oers, C. van; Weide, R.Y. van der - \ 2004
LTO - 33
groenteteelt - vollegrondsteelt - gewasbescherming - onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - preien - bloemkolen - penen - teelt in rijen - vegetable growing - outdoor cropping - plant protection - weed control - mechanical control - cultural control - leeks - cauliflowers - carrots - alley cropping
In de vollegrondsgroenteteelt is men in veel teelten nog afhankelijk van chemische onkruidbestrijding. De mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding zijn nog onderbelicht. In 2002 is er binnen het project Ruimte voor Groenten ervaring opgedaan met diverse machines en methodieken op 5 locaties met de gewassen prei, bloemkool en peen. Er blijkt in de praktijk bij een aantal specifieke gewassen behoeft te bestaan om werkelijk op bedrijfsniveau aan de slag te gaan met mechanische onkruidbestrijding en preventie. Het doel van dit project is het zichtbaar maken van de mogelijkheden van preventie en mechanische onkruidbestrijding op bedrijfsniveau. Mechanische onkruidbestrijding moet geen totale vervanger worden van chemische onkruidbestrijding, maar gebruikt worden als instrument ernaast
Mogelijkheden voor verhoging van de stikstofefficiëntie : deskstudie in het kader van het project Nutriënten Waterproof, LNV-programma's systeeminnovatie open teelten (400-I en 400-III)
Kroonen-Backbier, B. ; Molema, G.J. ; Achten, V.T.J.M. ; Grashoff, C. - \ 2004
Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 47
stikstofmeststoffen - efficiëntie - verliezen - teelt in rijen - aardappelen - allium porrum - tulipa - teeltsystemen - bemesting - vollegrondsteelt - nitrogen fertilizers - efficiency - losses - alley cropping - potatoes - cropping systems - fertilizer application - outdoor cropping
Het doel van deze deskstudie is in kaart brengen van de mogelijkheden van geleide bemestingsstrategieën. Deze strategieën moeten leiden tot minimale emissies van nutriënten. De strategieën dienen vervolgens te worden uitgewerkt voor de diverse systemen die in Nutriënten Waterproof worden aangelegd. Verder is het doel van deze deskstudie te bekijken hoe de ruimtelijke variabiliteit van de diverse percelen in kaart gebracht kan worden en hoe met deze variabiliteit omgegaan dient te worden in de bemestingsstrategieën. Deze deskstudie richt zich op stikstof.
Kraamkamer van duurzaamheid : de innovatieve kracht van biologische landbouw voor verduurzaming van de gangbare landbouw
Teenstra, E.D. - \ 2004
Wageningen : Innovatiecentrum Biologische Landbouw van Wageningen UR (DWK 401-I) - ISBN 9067548154 - 29
biologische landbouw - innovaties - trifolium - onkruidbestrijding - biodiversiteit - scharrelhouderij - marketing van voedingsmiddelen - teelt in rijen - gewasbescherming - antibiotica - snavelkappen - bemesting - agrobiodiversiteit - organic farming - innovations - weed control - biodiversity - free range husbandry - food marketing - alley cropping - plant protection - antibiotics - debeaking - fertilizer application - agro-biodiversity
Velen dichten de biologische landbouw een grote rol toe in de verduurzaming van de gangbare landbouw. Maar hoe groot is nu die innovatieve kracht van de biologische landbouw en welke invloed heeft dit op een aantal duurzaamheidthema’s? Dit zijn de vragen waarop deze publicatie een antwoord geeft. De publicatie beschrijft met tien praktijkvoorbeelden de betekenis van de biologische landbouw voor de verduurzaming van de gangbare landbouw nu en in de nabije toekomst. Uitgangspunt vormt de situatie zoals die anno 2004 in de gangbare landbouw bestaat. De voorbeelden zijn aangedragen door deskundigen van Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut, de DLV Adviesgroep en Biologica.
Biologische aaltjesbestrijding met Tagetes, een kostprijsvergelijking van verschillende teeltsystemen
Wanten, P.J. ; Koot, P.A.C. ; Kroonen-Backbier, B. - \ 2003
Ekoland 23 (2003)4. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
tagetes - pratylenchus penetrans - nematodenbestrijding - onkruidbestrijding - teeltsystemen - cultuurmethoden - bedrijfssystemen - bedrijfssystemenonderzoek - biologische landbouw - grondbewerking - bestrijdingsmethoden - zaaien - beplanten - teelt in rijen - kosten - kostenanalyse - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - geïntegreerde bedrijfssystemen - tagetes - pratylenchus penetrans - nematode control - weed control - cropping systems - cultural methods - farming systems - farming systems research - organic farming - tillage - control methods - sowing - planting - alley cropping - costs - cost analysis - plant protection - cultural control - integrated farming systems
In het bedrijfssystemenonderzoek van PPO in Horst-Meterik wordt Tagetes (afrikaantjes) ingezet voor de bestrijding van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Daarbij is een goede onkruidbestrijding in Tagetes van groot belang. Een vergelijking van de effectiviteit en kosten van mechanische onkruidbestrijding in het biologische en chemische onkruidbestrijding in het geïntegreerde systeem bij diverse teeltmaatregelen en bewerkingen. In het biologische systeem werd ofwel gezaaid in rijen ofwel geplant, in het biologische systeem werd volvelds gezaaid. De hogere kosten van het planten van Tagetes kunnen terugverdiend worden door een voor- of nateelt
Ook op high-techbedrijf drijfmest in de rij beter benut!
Schooten, H.A. van - \ 2003
Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)1. - ISSN 1570-8586 - p. 2 - 3.
maïs - rijenbemesting - drijfmest - verdelers voor vloeibare meststoffen - landbouwwerktuigen - teelt in rijen - bemesting - maize - band placement - slurries - liquid fertilizer distributors - farm machinery - alley cropping - fertilizer application
Op de kleigrond van het high-tech bedrijf is het afgelopen jaar ervaring opgedaan met drijfmestrijenbemesting in snijmaos waarbij de mest wordt aangevoerd door sleepslangen.
Mechanische onkruidbestrijding : huidige machines moeten beter
Kurstjens, D.A.G. ; Bleeker, P.O. - \ 2003
Landbouwmechanisatie 54 (2003)5. - ISSN 0023-7795 - p. 22 - 23.
onkruidwieders - onkruidbestrijding - eggen - schoffelmachines - mechanische methoden - landbouwwerktuigen - teelt in rijen - weeders - weed control - alley cropping - harrows - steerage hoes - mechanical methods - farm machinery
Ondanks dat er machines bij zijn gekomen voor de onkruidbestrijding in rij wordt hier aangegeven dat er nog wel plaats is voor innovaties i.v.m. de belangrijkste knelpunten: de beperkte effectiviteit van onkruidbestrijding, de weersafhankelijkheid en de kans op gewasschade
Tabaksratelvirus in bloembolgewassen; opmerkelijk effect van tussengewassen en onkruiden
Asjes, C.J. ; Zoon, F.C. ; Blom-Barnhoorn, G.J. ; Heij, A. de; Boer, F.A. de - \ 1998
Bloembollencultuur 109 (1998)14. - ISSN 0165-6406 - p. 12 - 14.
tussenteelt - onderteelt - teelt in rijen - groenbemesters - gewasbescherming - plagenbestrijding - ziektebestrijding - plantenziekten - plantenvirussen - tabaksratelvirus - bloembollen - snijbloemen - zaden - zaadcontrole - intercropping - catch cropping - alley cropping - green manures - plant protection - pest control - disease control - plant diseases - plant viruses - Tobacco rattle virus - ornamental bulbs - cut flowers - seeds - seed testing
Alley farming for improving small ruminant productivity in West Africa : ILRI's experiences
Jabbar, M.A. ; Larbi, A. ; Reynolds, L. - \ 1996
Addis Ababa : ILRI (Working paper / Socioeconomics and policy research ) - 96
teelt in rijen - takken - onderteelt - geiten - tussenteelt - schapen - west-afrika - hout - alley cropping - branches - catch cropping - goats - intercropping - sheep - west africa - wood
Nitraatuitspoeling bij herfsttoediening van dierlijke mest : verslag van een onderzoek naar het effect van toedieningstijdstip en gebruik van een nitrificatieremmer of wintergewas op de nitraatuitspoeling en de gewasgroei
Corre, W.J. - \ 1994
Haren : DLO Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (Rapport / AB-DLO 2) - 27
bodem - uitspoelen - nitraten - stalmest - nitrificatieremmers - toepassingsdatum - tussenteelt - onderteelt - teelt in rijen - herfst - soil - leaching - nitrates - farmyard manure - nitrification inhibitors - application date - intercropping - catch cropping - alley cropping - autumn
Plagen beheersen met ondergroei.
Oomen, G.J.M. - \ 1994
Ekoland 14 (1994)6. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
teelt in rijen - allium porrum - onderteelt - cultuurmethoden - insecten - tussenteelt - preien - plantenplagen - gewasbescherming - thrips - thysanoptera - alley cropping - catch cropping - cultural methods - insects - intercropping - leeks - plant pests - plant protection
The first results of field experiments to examine the effects of red clover undergrowth on the thrips population in leek are described. The experiments are done by the Institute of Phytopathological Research IPO, The Netherlands
Beperking uitspoelingsverliezen bij continuteelt van snijmais door de teelt van wintergewassen
Dijk, W. van - \ 1992
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 145 - 146.
teelt in rijen - onderteelt - teeltsystemen - tussenteelt - uitspoelen - maïs - stikstof - bodem - winter - zea mays - alley cropping - catch cropping - cropping systems - intercropping - leaching - maize - nitrogen - soil
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.