Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 321

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Reductie van ammoniak- en methaanemissie via het voerspoor : onderzoek naar de wisselwerking tussen de excretie van Totaal Ammoniakaal Stikstof (TAN) en de emissie van enterisch methaan (CH4) op de Koeien&Kansen praktijkbedrijven in de periode 2010-2013
  Spek, J.W. ; Klop, A. ; Šebek, L.B. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien en kansen nr. 79) - 19
  ammoniakemissie - methaan - emissiereductie - rundveevoeding - ammonia emission - methane - emission reduction - cattle feeding
  Het verlagen van de TAN-excretie als maatregel om de ammoniakemissie op het melkveebedrijf te verminderen : methodiek voor het vaststellen van de TAN-excretie: module ‘Bedrijfsspecifieke Emissie Ammoniak’ (BEA) van de Kringloopwijzer
  Šebek, L. ; Migchels, G. ; Dijk, C. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1020) - 33
  melkvee - melkveehouderij - ammoniakemissie - emissiereductie - rundveevoeding - rundveemest - agrarische bedrijfsvoering - dairy cattle - dairy farming - ammonia emission - emission reduction - cattle feeding - cattle manure - farm management
  Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee : advies voor aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)
  Ellen, H.H. ; Groenestein, C.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1015) - 60
  pluimvee - pluimveehouderij - ammoniakemissie - regulatie - dierhouderij - poultry - poultry farming - ammonia emission - regulation - animal husbandry
  Indampen van dunne mestfracties in combinatie met een luchtwasser
  Hoeksma, P. ; Hol, A. ; Verheijen, R. ; Verdoes, N. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1014) - 25
  vloeibare meststoffen - drijfmest - evaporatie - reinigers - ammoniakemissie - varkenshouderij - liquid manures - slurries - evaporation - scrubbers - ammonia emission - pig farming
  The effect of an evaporator/air-scrubber combination on the reduction of ammonia and odour was evaluated and the evaporation capacity was assessed. It was concluded that at pig farms substantial reduction (one third) of the slurry volume can cost effectively be achieved while maintaining ammonia and odour reduction effiency.
  Maatregelen ter reductie van ammoniakemissie in bestaande varkensstallen
  Vermeij, I. ; Ellen, H. ; Bokma, S. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1010) - 21
  varkenshouderij - huisvesting, dieren - ammoniakemissie - reductie - wetgeving - nederland - pig farming - animal housing - ammonia emission - reduction - legislation - netherlands
  The ambition of Global Gap Add-on to reduce ammonia emission exceed the legal standards. Scrubber systems comply with the standards, but are not preferable. Alternatives to reduce ammonia emission on existing farms has been mapped out. A combination of measurements from Rav and PAS lead to different options. The reduction of protein in animal feed in addition to a housing measurement has a positive prospect. Internal deduction on farm level leads to different options. The measurements will lead to more exploitation costs on the pig farm.
  Effect of Comfort Slat Mats with and without valves on ammonia emission from dairy housing : case control measurements at Dairy Campus Leeuwarden
  Dooren, H.J.C. van; Zonderland, J.L. ; Blanken, K. ; Bokma, S. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 1028) - 22
  dairy cattle - dairy farming - cattle housing - floor type - valves - ammonia emission - emission reduction - melkvee - melkveehouderij - huisvesting van rundvee - vloertypen - kleppen - ammoniakemissie - emissiereductie
  Plasmodel voorspelt ammoniakemissie van vloer
  Snoek, J.W. - \ 2016
  Agrabeton (2016). - ISSN 0167-3246
  ammoniakemissie - plasmodel - stalvloer
  Onderzoeker Dennis Snoek van Wageningen UR heeft een model ontwikkeld waarmee bepaald kan worden wat de invloed is van de urineplas op de ammoniakemissie van een nieuwe stalvloer voor melkkoeien.

  01 plasmodel2
  Voor de ontwikkeling van het plasmodel wordt gebruik gemaakt van een thermische camera.

  01 plasmodel
  De thermische camera laat ook zien hoe snel de urine op de vloer wordt afgevoerd.

  De urineplas is het belangrijkste onderdeel in het huidige ammoniakemissiemodel. Het plasmodel van Snoek is een methode om invulling te geven aan de variabele 'plasoppervlakte' in dit ammoniakemissiemodel.
  Voor de ontwikkeling van het plasmodel wordt gebruik gemaakt van een thermische camera. De camera laat zien hoe groot de warme plas is direct na het urineren en laat ook zien hoe snel de urine op de vloer wordt afgevoerd. Aan de hand hiervan is te bepalen in welke mate een stalvloer kan bijdragen aan het beperken van de ammoniakemissie. Immers, hoe sneller de urine wordt afgevoerd, hoe minder de urine zal reageren met de vaste mest en hoe minder ammoniakvorming er optreedt op het vloeroppervlak.

  Snel resultaat

  Het voordeel van het plasmodel is dat er al een meetstrategie ontwikkeld kan worden voor het bestaande ammoniakemissiemodel voordat de stal gebouwd is. Nu worden er proefstallen gebouwd en geldt er een uitgebreid jaarrond meetprotocol waarbij de binnenkomende en uitgaande stallucht worden gemeten. Onderzoeker Snoek denkt dat een kleine proeflocatie de beste optie is om nieuwe vloertypen te testen en te vergelijken voordat er een volledig proefstal gebouwd wordt.
  Naast de plasoppervlakte heeft Snoek ook meetmethoden ontwikkeld voor andere invoervariabelen in het ammoniakemissiemodel, zoals: urine pH, plasdikte en urine-ureum. Uiteindelijk wil de onderzoeker een meetmodel ontwikkelen dat een combinatie is van het bestaande ammoniakemissiemodel en de ontwikkelde nieuwe meetstrategie.
  Zodra een proefstal gebouwd is, kan de nieuw ontwikkelde meetmethode toegepast worden om op korte termijn inzicht te krijgen in de daadwerkelijke ammoniakemissie. Dit is in principe al mogelijk nog voordat er aan de huidige minimum koebezetting wordt voldaan. De resultaten kunnen snel beschikbaar zijn.

  Lagere kosten

  Bijkomend voordeel is dat de kosten van het meten aanzienlijk beperkt kunnen worden. Op dit moment kost het meten van een vloer tussen de 50 tot 100 duizend euro. Meten volgens het plasmodel zal deze kosten aanzienlijk reduceren. Snoek rondt zijn promotieonderzoek in oktober 2016 af. Hierna wil hij zijn opgedane ervaring en kennis openbaar maken zodat producenten van welzijnsvloeren en andere stallenbouwers hier gebruik van kunnen maken.
  Testmodel voor urine-afstroming op nieuwe vloer
  Snoek, J.W. ; Vlaanderen, C. van - \ 2016
  Veehouderij Techniek (2016). - ISSN 1387-3105
  testmodel - Urine - ammoniakemissie - stalvloer
  Onderzoeker Dennis Snoek van de Wageningen Universiteit ontwikkelde een
  model waarmee de invloed van de urineplas op de ammoniakemissie van een
  nieuwe stalvloer bepaald wordt.
  Hoe meer urine er reageert met de vaste mest op de vloer, hoe
  meer ammoniakvorming er plaatsvindt op het vloeroppervlak.
  Daarom is het van belang dat de vloer de urine zo snel mogelijk
  afvoert. Om te meten in welke mate een stalvloer kan bijdragen
  aan het beperken van de ammoniakemissie, maakte Snoek
  gebruik van een thermische camera. Deze camera meet de
  warmte en toont aan hoe snel het ‘plasoppervlak’ op de vloer
  afneemt.
  Eerst meten, dan stal bouwen
  Met behulp van de meetgegevens stelde Snoek een plasmodel
  op. Volgens de onderzoeker kan er aan de hand van het model
  een meetstrategie ontwikkeld worden alvorens er een stal
  gebouwd wordt. Tegenwoordig bouwt men proefstallen om er
  eerst een jaar metingen te verrichten. Dit is straks overbodig,
  verwacht Snoek.
  Ontwikkeling van een rekentool om de ammoniakemissie uit vleeskuikenstallen te kunnen voorspellen
  Aarnink, Andre ; Harn, Jan van; Banken, Klaas ; Ogink, Nico - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 990) - 73
  vleeskuikens - ammoniakemissie - modellen - pluimveehouderij - broilers - ammonia emission - models - poultry farming
  PASsend beweiden
  Mosquera, J. ; Philipsen, B. ; Bruggen, C. van; Groenestein, C.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 983) - 23
  melkkoeien - melkvee - begrazing - ammoniakemissie - rundveemest - rundveeteelt - dairy cows - dairy cattle - grazing - ammonia emission - cattle manure - cattle farming
  Grazing is a possible measure within PAS (Programmatic Approach Nitrogen) to reduce ammonia emissions from cattle farming (PAS 2015.08.02). In order to be applied, all dairy cows should be grazing for at least 720 hours per year. This measure is being assigned an ammonia emission reduction of 5%. The purpose of this desk study is to identify and quantify the effect of grazing on the ammonia emission from/in perspective of the whole manure chain for different grazing strategies.
  Refining a model-based assessment strategy to estimate the ammonia emission from floors in dairy cow houses
  Snoek, Dennis J.W. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Peter Groot Koerkamp, co-promotor(en): Nico Ogink; Hans Stigter. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578852 - 182
  dairy cows - stalls - ammonia emission - floors - modeling - mitigation - sensors - ph - temperature - urea - melkkoeien - stallen - ammoniakemissie - vloeren - modelleren - mitigatie - sensors - ph - temperatuur - ureum

  Ammonia (NH3) emission is still high, and agriculture is still the dominant contributor. In The Netherlands, the NH3 emission from dairy cow houses is one of the most important sources. A lot of research has been conducted to understand and model NH3 emission, to measure it, and to reduce it using identified and developed reduction measures. However, our understanding of how to measure and how to reduce the NH3 emission is still limited. In addition, the set emission ceilings were lowered for 2020.

  The objective of this thesis was to refine a model-based assessment strategy to estimate the ammonia emission from floors in dairy cow houses. First the most important input variables and process parameters were identified with a sensitivity analysis in currently available mechanistic NH3 emission models and theory. It was concluded that five puddle related input variables caused the largest variation in NH3 emission estimation, being the puddle pH, depth (Dp), urinary urea nitrogen concentration (UUN), surface area (Ap), and temperature (Tliq). For each input variable the available data was scarce, and it was therefore recommended to measure these five most important variables in practice. However, measurement methods were hardly available. Therefore, sensors were chosen, new measurement methods were developed, and these were combined in a protocol to measure the pH, Dp, UUN, Ap and Tliq of fresh, random and manually created urine puddles in commercial dairy cow houses.

  In total 16 commercial dairy cow houses were assessed in a factorial experimental setup based on four floor-management types in two Seasons, with PREclean treatment. PREclean represented intense-floor-cleaning that was compared to on-farm manure scraping. A V-shaped asphalt floor had significantly larger values for both Ap (1.04 m2) and Dp (1.5 mm) than did the slatted and grooved floors (0.76 m2, 0.93 mm). For both Ap and Dp the variation within a farm was large, but was negligible between farms. The Dp values and variation were 3 to 6 times larger than currently assumed. With PREclean treatment the Dp resulted in about 3 times lower values compared to the on-farm scraping. In short, the potential NH3 emission reduction of good floor cleaning is large. Overall mean values were 4.27 kg m-3 for UUN, an initial pH(t=0) of 8.3, both in fresh puddles, and a pH(t=ξ) of 9.0 for random puddles at a random time. For UUN both the variation within and between farms was large, whereas the variation for pH was small. Both the mean UUN and pH showed lower values than currently assumed. In a separate 4 h time series experiment at 3 commercial farms was shown that the pH, on average, quickly increased initially, declined after 1 h and then became stable. The calculated NH3 in kg puddle-1 showed a huge range and was considerably larger than currently assumed for the reference situation.

  Compared to the aforementioned sensitivity analysis outcome, the UUN range at farm level is both slightly smaller and shifts to slightly lower values, while for Dp the range and values are both larger. These two variables caused the largest variation in the estimated NH3 emissions, and not the pH. In conclusion, these two variables certainly need to be measured in individual commercial dairy cow houses to estimate the NH3 emission. For Ap, pH and Tair the measured ranges at farm level were less large. The pH turns out to be fairly stable in commercial cow houses and, related to that, it causes less variation in the estimated NH3 emission. Nevertheless, the pH still ranks as the third most important variable, and therefore needs to be measured in individual cow houses. The Ap is fairly stable between farms, but varies within farms and it still has a significant effect on the NH3 emission. The floor design clearly affects the puddle area Ap. Therefore, it is not necessary to measure Ap at each individual farm, but it is sufficient to measure the Ap in only one commercial cow house per floor design. The Tair variable is of limited importance compared to the aforementioned four variables, but it is still significant.

  Referentieraming van emissies naar lucht uit de landbouw tot 2030 : achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015, met emissies van ammoniak, methaan, lachgas, stikstofoxide en fijnstof uit de landbouw tot 2030
  Velthof, G.L. ; Bruggen, C. van; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Sluis, S.M. van der; Kolk, J.W.H. van der; Oude Voshaar, S.V. ; Vonk, J. ; Schijndel, M.W. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2746) - 75
  luchtverontreiniging - ammoniakemissie - methaan - distikstofmonoxide - stikstofoxide - fijn stof - landbouw - nederland - air pollution - ammonia emission - methane - nitrous oxide - nitric oxide - particulate matter - agriculture - netherlands
  Emissiefactoren mestbewerking : inschatting van emissiefactoren voor ammoniak en lachgas uit mestbewerking
  Melse, R.W. ; Groenestein, C.M. - \ 2016
  Wageningen UR, Livestock Research (Livestock Research rapport 962) - 19
  mest - emissie - distikstofmonoxide - ammoniakemissie - dierhouderij - manures - emission - nitrous oxide - ammonia emission - animal husbandry
  In deze studie wordt een aantal emissiefactoren voorgesteld voor de belangrijkste mestbewerkingstechnieken die in Nederland worden toegepast, voor wat betreft methaan (CH4), stikstofmonoxide (NO), lachgas (N2O) en ammoniak (NH3). De emissiefactoren zijn bepaald op basis van beschikbare literatuur voor de diercategorieën rundvee (excl. vleeskalveren), vleeskalveren, varkens en pluimvee. De belangrijkste emissiefactoren zouden nader onderzocht kunnen worden met als doel om deze preciezer vast te stellen en/of experimenteel te valideren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de lachgasemissie die plaatsvindt bij de behandeling van vleeskalverendrijfmest (nitrificatie/denitrificatie) of aan de methaanemissie die optreedt tijdens opslag van dunne en dikke fracties die geproduceerd worden uit scheiding van rundvee- en varkensdrijfmest
  Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. : Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA)
  Vonk, J. ; Bannink, A. ; Bruggen, C. van; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Kolk, J.W.H. van der; Luesink, H.H. ; Oude Voshaar, S.V. ; Sluis, S.M. ; Velthof, G.L. - \ 2016
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 53) - 164
  air pollutants, greenhouse gases, livestock, crops, animal housing, manure storage, manure application, inorganic fertilizer, enteric fermentation, manure management, agricultural soils, liming, NIR, CRF, IIR, NFR - landbouw - gewassen - landbouwgronden - vee - huisvesting, dieren - dierlijke meststoffen - rundveemest - mestverwerking - begrazing - broeikasgassen - luchtverontreinigende stoffen - emissie - ammoniakemissie - kooldioxide - methaan - anorganische meststoffen - fermentatie - bekalking - nederland - compost - rioolslib - teelt - oogstresten - rijp worden - agriculture - crops - agricultural soils - livestock - animal housing - animal manures - cattle manure - manure treatment - grazing - greenhouse gases - air pollutants - emission - ammonia emission - carbon dioxide - methane - inorganic fertilizers - fermentation - liming - netherlands - composts - sewage sludge - cultivation - crop residues - ripening
  The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N-compounds (NOx and N2O) from animal housing, manure storage, manure application and grazing are assessed using a Total Ammoniacal Nitrogen (TAN) flow model. Furthermore, emissions from application of inorganic N-fertilizer, compost and sewage sludge, cultivation of organic soils, crop residues, and ripening of crops are calculated. NEMA is also used to estimate emissions of methane (CH4) from enteric fermentation and manure management, particulate matter (PM) from manure management and agricultural soils, and carbon dioxide
  (CO2) from liming. Emissions are calculated in accordance with international guidance criteria and reported in an annual Informative Inventory Report (IIR; for air pollutants) and National Inventory Report (NIR; for greenhouse gases). This methodology report describes the outline and backgrounds of the emission
  calculations with NEMA
  Inpassen van maatregelen ter reductie van gasvormige emissies in de bedrijfsvoering van melkveebedrijven : Koeien & Kansen resultaten 2010-2013
  Goselink, R.M.A. ; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 76) - 33
  broeikasgassen - emissie - maatregelen - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - duurzame veehouderij - melkveehouderij - greenhouse gases - emission - measures - ammonia emission - emission reduction - air quality - farm management - dairy farms - sustainable animal husbandry - dairy farming
  In 2010 the dairy farmers of Cows & Opportunities have started working on a new project goal: gaseous emissions. To continue their role as pilot farm within the future developments in the dairy sector new goals have been added to their original goals on optimizing the nitrogen en phosphorus cycle: reducing greenhouse gas emissions and ammonia. The ultimate goal for 2013 was a 30% reduction of the average greenhouse gas emission of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) together, relative to the average Dutch dairy farm in 1990. In addition to the reduction of greenhouse gases, a second aim was to further reduce ammonia (NH3) emissions with 10% relative to the individual farm level in 2009. In 2009 the autonomously achieved reduction on greenhouse gas emissions turned out to be 29%, and this was further improved to 31% in 2013, reaching the project goal. This improvement was reached by both a reduction of N2O and CH4. The reduction of the N2O emission reached already 56% in 2009, but unexpectedly grew to 62% in 2013, partly by an increase in production intensity (kg FPCM per ha). The reduction of CH4 emission was less substantial, starting at 12% in 2009 and fluctuating around 13% in 2010-2013. The second aim was to further reduce NH3 emissions to an average of 3.2 kg NH3 per 1000 kg FPCM (10% reduction relative to the individual farm level in 2009). This was reached in 2013, showing that this goal was realistic even while working on other project goals like CH4 reduction in parallel. The decline in the NH3 emission is mainly achieved at the project farms situated on sandy soils and peat, while the emission of project farms on clay soils stayed relatively constant. Farm-specific circumstances such as the weather and roughage quality will influence the effect of measurements, thereby causing fluctuations in the emissions over the years. Working on the reduction of gaseous emissions is however possible on the average Dutch dairy farm and may lead to a reduction of 25% relative to 1990, looking at the autonomous reduction already reach in Cows & Opportunities in 2009. Further reduction of greenhouse gas emissions will cost more effort. If 50% of the Dutch dairy farmers also reaches a decrease in NH3 emission in 2020 comparable to the farmers in Cows & Opportunities have reached in 2013, the emission of the dairy sector wil be 3.6 kg NH3 per 1000 kg FPCM. Dairy farmers will however need high management skills, as they have to run a complex farming system and work simultaneously on a variety of financial, social and environmental objectives all-year.
  Maatregelen ter vermindering van de ammoniakemissie uit de melkveehouderij: indicatieve beoordelingen van vloer- en keldermaatregelen
  Dooren, H.J.C. van; Mosquera Losada, J. - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 915) - 31
  melkvee - melkveehouderij - ammoniakemissie - vloeren - kelders - dierlijke meststoffen - verontreiniging - huisvesting van rundvee - landbouwbedrijfsgebouwen - dairy cattle - dairy farming - ammonia emission - floors - cellars - animal manures - pollution - cattle housing - farm buildings
  Ammonia emission reducing housing systems are listed in the ‘Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)’. Beside these list of around 30 housing systems a divers pallet of additional technical options to further reduce ammonia emission from housing is available. To allocate limited resources for research the ministry of economic affair asked for an assessment and selection of these available additional housing measures. As recommendation for further development toward implementation in practice the following measures are prioritized: • Adjusted slatted floor and the effectiveness on the long term of valves preventing air exchange between pits and rest of the housing. • Optimized scraper and the effect on scraping frequency and the use of other materials • Use of water for dilution and cleaning of the floor.
  Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer
  Aarts, H.F.M. ; Sebek, L.B. - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International (PRI-rapport 636) - 17
  melkproductie - melkveehouderij - mestbeleid - modellen - berekening - dierlijke meststoffen - rundveemest - excretie - stikstof - fosfaat - ammoniakemissie - rundveevoeding - voederconversievermogen - milk production - dairy farming - manure policy - models - calculation - animal manures - cattle manure - excretion - nitrogen - phosphate - ammonia emission - cattle feeding - feed conversion efficiency
  Het rekenmodel KringloopWijzer brengt op jaarbasis de waarden van een aantal kengetallen van het melkveebedrijf in beeld. Aan de veestapel gerelateerde kengetallen zijn 1) de excretie van stikstof (N) en fosfaat (P2O5) ‘onder de staart’, 2) de hoeveelheden N en P2O5 als voer geconsumeerd, 3) de efficiëntie waarmee de in het voer aanwezige N en P2O5 wordt omgezet in melk en groei en 4) de emissie van ammoniak (NH3) uit mest. De waarden van deze kengetallen kunnen vergeleken worden met referentie- en forfaitaire waarden. Referentiewaarden zijn waarden die door bedrijven gerealiseerd worden die in vergelijkbare omstandigheden verkeren wat betreft grondsoort en intensiteit (melkproductie per hectare). De veehouder weet daardoor hoe hij scoort in vergelijking met collega’s. Deze notitie gaat enkel in op de forfaitaire waarden voor de eerder genoemde kengetallen.
  PAS: meer milieutechniek bij stal naast natuurgebied : Stikstofdepositie sleutel bij combinatie van natuur, landbouw en stallenbouw
  Dekking, A.J.G. - \ 2015
  Ekoland 2015 (2015)11. - ISSN 0926-9142 - p. 23 - 25.
  veehouderij - emissiereductie - stikstof - ammoniakemissie - landbouw en milieu - agrarisch natuurbeheer - milieubescherming - biologische landbouw - vergunningen - natuurbeschermingsrecht - wetgeving - livestock farming - emission reduction - nitrogen - ammonia emission - agriculture and environment - agri-environment schemes - environmental protection - organic farming - permits - nature conservation law - legislation
  Boeren beheren steeds meer natuurgebieden door natuurbeheer te combineren met landbouw, recreatie of zorg. Tot voor kort zette dreigende ammoniakvervuiling elk plan van deze boeren voor bedrijfsontwikkeling op slot. De overheid bedacht een oplossing: een veehouder mag groeien, mits hij milieuwinst behaalt. Voor stikstofdepositie is dat geregeld via de ‘PAS’. Hoe werkt dat?
  Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2013 : berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas,methaan en fijn stof met het model NEMA
  Bruggen, C. van; Bannink, A. ; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Sluis, S.M. ; Velthof, G.L. ; Vonk, J. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 46) - 160
  luchtverontreiniging - ammoniakemissie - methaanproductie - dierlijke meststoffen - stikstof - intensieve veehouderij - fijn stof - begrazing - air pollution - ammonia emission - methane production - animal manures - nitrogen - intensive livestock farming - particulate matter - grazing
  Landbouwkundige activiteiten zijn een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NO), lachgas (N2O), methaan
  (CH4) en fijn stof (PM10 en PM2,5) in Nederland. De emissies voor de periode 1990-2013 zijn berekend met het National Emission
  Model for Agriculture (NEMA) met toepassing van nieuwe wetenschappelijke inzichten rond emissiefactoren voor ammoniak uit
  stallen en op basis van de nieuwe 2006 IPCC Guidelines. De rekenmethodiek gaat bij de berekening van de ammoniakemissie
  uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. De ammoniakemissie uit dierlijke mest, kunstmest en
  overige bronnen bedroeg in 2013 120 miljoen kg NH3, 1,5 miljoen kg minder dan in 2012, voornamelijk door meer emissiearme
  huisvesting bij varkens en pluimvee. De N2O-emissie bedroeg zowel in 2012 als in 2013 ruim 19 miljoen kg. De NO-emissie
  nam licht toe van 16,7 naar 16,9 miljoen kg. De methaanemissie nam toe van 487 tot 499 miljoen kg. De emissie van fijn stof
  nam licht toe van 6,4 miljoen kg PM10 in 2012 tot 6,5 miljoen kg in 2013 door een toename van het aantal leghennen. De
  emissie van PM2,5 bedroeg in beide jaren 0,6 miljoen kg. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest
  met bijna 70% gedaald, vooral door een lagere stikstof-uitscheiding door landbouwhuisdieren en emissiearme mesttoedieningstechnieken.
  Lachgas en stikstofoxiden daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder scherp (ca. 40%) vanwege hogere
  emissies door het ondergronds aanwenden van mest (N2O) en door de omschakeling van stalsystemen met dunne naar vaste
  mest bij pluimvee (N2O en NO). Tussen 1990 en 2013 daalde de emissie van methaan met 17%, wat vrijwel geheel verklaard
  kan worden door een afname in de dieraantallen
  Ammoniakemissie bij toediening van verdunde mest met een sleepvoetenmachine op grasland
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. ; Schooten, H.A. van - \ 2015
  Plant Research International (PRI) (PRI-rapport 663) - 32
  graslanden - ammoniakemissie - emissiereductie - drijfmest - bemesting - verdelers voor vloeibare meststoffen - grasslands - ammonia emission - emission reduction - slurries - fertilizer application - liquid fertilizer distributors
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.