Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 45

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Handleiding Certificeerbare Eenheid Herpeten : nadere invulling benodigde kennis en vaardigheden : november 2015
  Bras, R.J. ; Kuperus, S. ; Rossem, R. van; Ruis, M.A.W. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 895) - 50
  dierenwelzijn - reptielen - amphibia - gezelschapsdieren - diergezondheid - huisvesting, dieren - diervoeding - diergedrag - animal welfare - reptiles - amphibia - pets - animal health - animal housing - animal nutrition - animal behaviour
  Zeker de laatste jaren is er veel veranderd in de manier waarop we dieren willen houden, simpelweg door de toename van kennis. Ook het welzijn van dieren is hierbij een steeds grotere rol gaan innemen. Om te bepalen wat welzijn inhoudt en welke kennis nodig is bij het houden van dieren is de wetgeving aangepast. Er worden nu een aantal eisen gesteld, samengevat in de zogenoemde vakbekwaamheid. Deze vakbekwaamheid moet gaan waarborgen dat enkel opgeleide mensen dieren kunnen, en mogen verhandelen. Zowel de kennisoverdracht als het vertrouwen in dierenspeciaalzaken en andere verkooppunten zal hiermee toenemen. In het traject naar vakbekwaamheid is een document als deze onmisbaar, het geeft de garantie dat ‘vakbekwaamheid’ inhoud heeft en overal hetzelfde betekent.
  Beheer en onderhoud van paddenvoorzieningen
  Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)114. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  amphibia - bedrijventerreinen - stilstaand water - wildpassages - natuurbeheer - veluwe - amphibia - business parks - standing water - wildlife passages - nature management - veluwe
  Faunavoorzieningen aanleggen is vaak een hele klus. Helaas is met de aanleg nog niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld padden en kikkers een veilige oversteek hebben bij een weg. Daarom is het goed om bij de aanleg meteen ook al een beheer- en onderhoudsplan te maken. Relatief eenvoudige voorzieningen voor padden en kikkers, zullen zonder onderhoud namelijk binnen enkele jaren nutteloos blijken.
  The influence of a water current on the larval deposition pattern of females of a diverging fire salamander population (Salamandra salamandra)
  Krause, E.T. ; Caspers, B.A. - \ 2015
  Salamandra : German Journal of Herpetology 51 (2015)2. - ISSN 0036-3375 - p. 156 - 160.
  microsatellite loci - genetic-distance - habitat - adaptation - amphibia - success - salmon - home
  Fire salamanders are amphibians that exhibit a highly specific reproductive mode termed ovo-viviparity. The eggs develop inside their mothers, and the females give birth to fully developed larvae. The larvae in our study area cluster in two distinct genetic groups that can be linked directly to the habitat (stream or pond) in which the larvae were deposited. Apart from the genetic differences, larvae belonging to the two different habitat types differ in morphological traits, indicating that female fire salamanders already show some type of ecological adaptation to the different habitats. In this study, we investigated whether pregnant fire salamander females of the two habitat-specific genotypes (stream and pond) specifically prefer to deposit larvae in flowing water bodies with a continuous current (i.e., simulating stream habitats) or in water bodies without a permanent water current (i.e., simulating pond habitats). We assumed that the presence of a current is used by the females as a cue to deposit their larvae in the matching aquatic habitat (flowing/standing) according to their own habitat-specific genotype. However, the female fire salamanders of the two habitat-specific genotypes did not show a preference for depositing their larvae in the water body with a water current matching their genotype cluster (stream/pond). Furthermore, the larval genotype did not match the water type in which the larvae were deposited. Overall, this study aimed to test whether fire salamander females of two different habitat-linked genotypes use a water current as a criterion for choosing an aquatic habitat for larval deposition. Our data do not support this hypothesis, leading to the assumption that fire salamander females use other environmental cues to select a water body for larval deposition.
  OnderhoudsPad : beheer en onderhoud van mitigerende maatregelen voor de gewone pad (Bufo bufo) aan de Horalaan en in het Horapark in de gemeente Ede
  Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2627) - 31
  amphibia - bedrijventerreinen - stilstaand water - wildpassages - natuurbeheer - veluwe - amphibia - business parks - standing water - wildlife passages - nature management - veluwe
  Voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein ENKA tot een nieuwbouwlocatie hebben Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede mitigerende- en compenserende maatregelen genomen voor de aanwezige paddenpopulatie. Zo zijn er paddentunnels, paddenschermen en paddenpoelen aangelegd om ook in de toekomst de paddenpopulatie duurzaam te kunnen laten voortbestaan. De gemeente Ede neemt het beheer en onderhoud van de genomen maatregelen voor haar rekening. In dit rapport een beheer- en onderhoudsplan voor het gebied.
  De Knoflookpad in Nederland: ondergang of 'slechts' een bottleneck?
  Bosman, W. ; Struijk, R.P.J.H. ; Zekhuis, M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Crombaghs, B. ; Schut, D. ; Hoof, P. van - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)1. - ISSN 0024-1520 - p. 2 - 6.
  amphibia - padden - fauna - habitats - zoögeografie - oost-nederland - toads - zoogeography - east netherlands
  In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knoflookpad? In een drietal artikelen komen achtereenvolgens aan bod: de historie van de Knoflookpad in Nederland, waarom en hoe in 2010 werd overgegaan tot bijplaatsing en herintroductie en tot slot welke scenario’s er zijn voor de toekomst van de Knoflookpad.
  Kan de Knoflookpad op termijn van de Intensive Care af?
  Ottburg, F.G.W.A. ; Crombaghs, B. ; Bosman, W. ; Zekhuis, M. ; Jansman, H.A.H. ; Snep, R.P.H. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)1. - ISSN 0024-1520 - p. 15 - 20.
  amphibia - padden - fauna - habitats - beschermde soorten - natuurbeleid - amphibia - toads - fauna - habitats - protected species - nature conservation policy
  In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knoflookpad? In een drietal artikelen komen achtereenvolgens aan bod: de historie van de Knoflookpad in Nederland, waarom en hoe in 2010 werd overgegaan tot bijplaatsing en herintroductie en tot slot welke scenario’s er zijn voor de toekomst van de Knoflookpad.
  Kweek- en uitzetprogramma van knoflookpaddenlarven
  Crombaghs, B. ; Bebber, I. van; Zee, J. van der; Janse, J. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Jansman, H.A.H. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)1. - ISSN 0024-1520 - p. 7 - 14.
  amphibia - padden - fauna - herintroductie van soorten - oost-nederland - amphibia - toads - fauna - reintroduction of species - east netherlands
  In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knoflookpad? In een drietal artikelen komen achtereenvolgens aan bod: de historie van de Knoflookpad in Nederland, waarom en hoe in 2010 werd overgegaan tot bijplaatsing en herintroductie en tot slot welke scenario’s er zijn voor de toekomst van de Knoflookpad.
  Gunstige referentiewaarden voor populatieomvang en verspreidingsgebied van soorten van bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn
  Ottburg, F.G.W.A. ; Swaay, C.A.M. van - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-rapport 124)
  amphibia - lepidoptera - vissen - zoogdieren - ongewervelde dieren - mossen - korstmossen - reptielen - populatiebiologie - habitatrichtlijn - amphibia - lepidoptera - fishes - mammals - invertebrates - mosses - lichens - reptiles - population biology - habitats directive
  This report presents the Favourable Reference Values for population size and range for the species listed in Annexes II, IV and V of the EU Habitats Directive. These reference values are used to assess the conservation status of species as required by Article 17 of the Habitats Directive. They were determined according to a protocol (checklist) and based on scientific information. Where the required scientific information was not readily available, expert judgement was used to fill the gaps. When determining the reference values, experts on each of the species groups were enlisted from the various voluntary conservation organisations, IMARES Wageningen UR (Texel and IJmuiden) and Alterra Wageningen UR. In addition, two extra questions were answered on how these reference values can be maintained or achieved, and the potential influence of climate warming.
  Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden
  Lange, H.J. de; Noordijk, J. ; Nijssen, M. - \ 2014
  De Levende Natuur 115 (2014)3. - ISSN 0024-1520 - p. 116 - 121.
  uiterwaarden - fauna - ecologisch herstel - habitatgeschiktheid - amphibia - rivierengebied - river forelands - fauna - ecological restoration - habitat suitability - amphibia - rivierengebied
  In het Nederlandse rivierengebied zijn de afgelopen decennia veel natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd, geïnspireerd door Plan Ooievaar. Er zijn voor de fauna zeker successen te melden, maar sommige soorten hebben het nog steeds zeer moeilijk of zijn nog niet teruggekeerd. In dit artikel beschrijven we een analyse van de belangrijkste knelpunten voor karakteristieke terrestrische en amfibische fauna in het rivierengebied. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het opheffen van deze knelpunten.
  Fauna in het rivierengebied. Knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna
  Lange, H.J. de; Maas, G. ; Makaske, A. ; Nijssen, M. ; Noordijk, J. ; Rooij, S. van; Vos, C.C. - \ 2013
  Driebergen : Bosschap (Rapport / [DKI] nr. 2013/OBN175-RI) - 130
  fauna - amphibia - terrestrische ecosystemen - habitats - rivierengebied - natura 2000 - hoogwaterbeheersing - uiterwaarden - fauna - amphibia - terrestrial ecosystems - habitats - rivierengebied - natura 2000 - flood control - river forelands
  In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In deze studie gaat het om habitattypen die niet zonder rivierinvloed kunnen voorkomen: “Beken en rivieren met waterplanten” (H3260), “Slikkige rivieroevers” (H3270), “Stroomdalgraslanden” (H6120), “Alluviale bossen” (H91E0), en “Droge hardhoutooibossen” (H91F0). Deze habitattypen, waarin gradiënten in verstoringsdynamiek, bodemstructuur, nutriëntenrijkdom en (bodem)-vochtgehalte worden beschreven, vormen tezamen een rijk mozaïek van habitats op relatief korte afstand van elkaar. Door klimaatverandering worden de verwachte extremen in waterafvoer in het rivierengebied groter. De manier waarop rivierverruiming dan wel dijkverzwaring wordt uitgevoerd is sterk bepalend voor de natuurwaarde en ecologisch rendement in het rivierengebied. Vanuit het natuurbeheer is er dan ook een grote behoefte aan adviezen voor inrichting en beheer om binnen de huidige randvoorwaarden van het Nederlandse rivierengebied de aanwezigheid van habitats, karakteristieke soorten en een hoge biodiversiteit te herstellen en behouden
  Heikikkers in Meerstad : toepassing van het model LARCH op de heikikker (Rana arvalis) in het project Meerstad als onderbouwing voor een duurzame instandhouding van deze soort
  Ottburg, F.G.W.A. ; Pouwels, R. ; Jansman, H.A.H. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2342) - 56
  woningbouw - projecten - stadsrandgebieden - amphibia - habitats - landbouwgrond - populatiedynamica - modellen - groningen - house building - projects - urban hinterland - amphibia - habitats - agricultural land - population dynamics - models - groningen
  Ten oosten van de stad Groningen wordt het gebied Meerstad ontwikkeld voor 6500 woningen in het concept ‘wonen op en aan het water’. In het ontwikkelingsgebied komt de beschermde heikikker voor. Bij de ontwikkeling van Meerstad gaat leefgebied van deze soort verloren en het is de vraag of de regionale populatie daardoor duurzaam zal kunnen overleven. Alterra is gevraagd om aan te geven of de populatie heikikkers in Harksteder Broeklanden wel of niet een essentieel onderdeel is van de metapopulatie heikikker in en rond Meerstad. Daarnaast is Alterra gevraagd om middels toepassing van het kennissysteem LARCH te komen tot een voorstel van maatregelen voor een ruimtelijke configuratie van gebieden ter instandhouding van een duurzame populatie heikikkers in Midden-Groningen in relatie tot het project Meerstad. Bureau Meerstad wil dit bereiken door investeringen in de vorm van mitigatie- en compensatiemaatregelen, zoals habitatplekken en ecologische verbindingszones.
  The evolution of the adult body form of the crested newt (Triturus cristatus superspecies, Caudata, Salamandridae)
  Vukov, T.D. ; Sotiropoulos, K. ; Wielstra, B.M. ; Dzukic, G. ; Kalezic, M. - \ 2011
  Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 49 (2011)4. - ISSN 0947-5745 - p. 324 - 334.
  rapid radiation - nuclear - elongation - amphibia - shape
  We characterized the adult body form of the crested newt (Triturus cristatus superspecies) and explored its evolution. From seven morphometric traits, we determined that body size, interlimb distance and head width define the body form. None of the morphometric traits showed a phylogenetic signal. Three body-shape morphotypes (Triturus dobrogicus + T. cristatus, Triturus carnifex + Triturus macedonicus and Triturus karelinii + Triturus arntzeni) and three body-size morphotypes (T. dobrogicus, T. cristatus and all other crested newts) could be recognized. The ancestral phenotype (a large body with a short trunk and a wide head) characterized T. karelinii and T. arntzeni. Triturus carnifex and T. macedonicus had a somewhat different phenotype (large body and wide head, accompanied by mild body elongation). The most derived phenotype included body size reduction and more pronounced body elongation in T. cristatus and, especially, in T. dobrogicus. Body elongation occurred by trunk lengthening but not head and tail lengthening. Additionally, contrary to other tetrapods, evolutionary axis elongation in crested newts was followed by a decrease in body size. We advocate the hypothesis that ecology drives the evolution of body form in crested newts.
  Ecologie Boeren voor Natuur Biesland : overzicht resultaten monitoring van ecologie in de periode 2005 tot en met 2010 in het project Boeren voor Natuur Biesland
  Ottburg, F.G.W.A. ; Barendse, M.J.C. ; Eijgenraam, F.W. ; Tubbing, G.M.J. ; Westerink - Petersen, J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2242) - 112
  agrarisch natuurbeheer - flora - fauna - zoetwatervissen - chiroptera - lepidoptera - odonata - monitoring - polders - landinrichting - zuid-holland - amphibia - weidevogels - vegetatie - agri-environment schemes - flora - fauna - freshwater fishes - chiroptera - lepidoptera - odonata - monitoring - polders - land development - zuid-holland - amphibia - grassland birds - vegetation
  In de Polder van Biesland bij Delft wordt Boeren voor Natuur uitgeprobeerd. Dit is een visie op een andere manier van boeren, met als doel meer natuur op het boerenland, een mooier landschap en een betere waterkwaliteit. Sinds de start van het project is al veel veranderd in de polder. Er zijn landschapselementen aangelegd, vooral in de vorm van natuurvriendelijke oevers. Het peilbeheer is aangepast, zodat in het voorjaar de grond langer nat blijft. En de boer is de kringloop van nutriënten aan het sluiten. Hierdoor wordt mest schaars en gaan sommige plekken verschralen. In dit rapport vatten we samen wat er al deze jaren is verzameld op het gebied van ecologie. Het is een tussenstand, omdat deze fase van monitoring nog niet is afgelopen. Het overzicht dat vooral bedoeld is voor het uitgebreide team, dat betrokken is bij de monitoring van de ecologie. Dit zijn vooral heel veel vrijwilligers en studentengroepen. Na zoveel boekjes is een handzaam rapport een prettige doorsnede van wat er al is met een doorkijk naar wat er nog valt te verwachten
  Eemuiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg : inventarisatie van het voorkomen van amfibieën en de ringslang in het kader van inrichtingsmaatregelen
  Ottburg, F.G.W.A. ; Jonkers, D.A. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2159) - 36
  uiterwaarden - reptielen - amphibia - habitatverbindingszones - habitats - natuurbeheer - inventarisaties - eemland - utrecht - river forelands - reptiles - amphibia - habitat corridors - habitats - nature management - inventories - eemland - utrecht
  Natuurmonumenten heeft in het beheergebied Eemland het plan om inrichtingsmaatregelen uit te voeren in de uiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg. Alterra en ecologisch adviesbureau Greendesk is gevraagd om specifiek een inventarisatie uit te voeren naar het voorkomen van amfibieën en ringslang in beide uiterwaarden. Hierin komen weinig soorten amfibieën voor en de aantallen daarvan zijn laag. Bijzonder is de aanwezigheid van rugstreeppadlarven in Wolkenberg. Tijdens het onderzoek zijn geen ringslangen vastgesteld. De dichtstbijzijnde bekende populaties komen voor in de omgeving van de Stichtse Brug en De Birkt. Aanbevolen wordt om het tussenliggende gebied in kaart te brengen. Waar bevindt zich geschikt habitat voor de ringslang? In een vervolg hierop kan worden overwogen waar en hoeveel stapstenen er nodig zijn om beide populaties te verbinden. Naast de formele opdracht zijn ook andere faunagroepen meegenomen tijdens de inventarisaties. Dit rapport sluit af met het hoofdstuk ‘Aanbevelingen voor beheer en inrichting’.
  Behoud de bittervoorn, spaar de zwanenmossel : innovatief ecologisch baggeren in de waaien van Eemland
  Ottburg, F.G.W.A. ; Roodhart, J. ; Jonkers, D.A. - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)8. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  zoetwatervissen - vissen - amphibia - baggeren - monitoring - eemland - utrecht - freshwater fishes - fishes - amphibia - dredging - monitoring - eemland - utrecht
  Bittervoorns en zwanenmossels hebben een bijzondere symbiose. Wanneer door reguliere baggerwerkzaamheden de niet-beschermde zwanenmossel verdwijnt, kan dit daardoor desastreuze gevolgen hebben voor de voortplanting van de bittervoorn. Een innovatieve wijze van baggeren biedt uitweg. Verwezen wordt naar twee Alterra rapporten, verschenen over Vissen in Eemland
  De Natuurkalender: jaaroverzicht 2009
  Vliet, A.J.H. van; Bron, W.A. ; Mulder, S. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 4
  fenologie - flora - fauna - vogels - amphibia - lepidoptera - ecologie - monitoring - phenology - birds - ecology
  In 2009 verzamelde De Natuurkalender samen met tientallen organisaties en duizenden vrijwilligers veel informatie over de ontwikkelingen in de natuur in relatie tot het weer. De natuurkalender is het fenologisch waarnemersnetwerk van Nederland. Dit verslag geeft een overzicht van de resultaten over 2009; gerangschikt naar seizoenen (lente, zomer, herfst, winter), gezondheid (Lyme, eikenprocessierups, hooikoorts) en onderwijs (natuurkalender, ganzenmodule, natuurbericht.nl)).
  Vissen en amfibieën in het beheergebied Eemland van Vereniging Natuurmonumenten : verspreiding van zoetwatervissen en amfibieën in de Noordpolder te Veen, Noordpolder te Veld, Zuidpolder te Veld, Maatpolder en Bikkerspolder
  Ottburg, F.G.W.A. ; Jonkers, D.A. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2060) - 145
  zoetwatervissen - vissen - amphibia - soorten - soortenrijkdom - polders - inventarisaties - nederland - natuurgebieden - eemland - utrecht - freshwater fishes - fishes - amphibia - species - species richness - polders - inventories - netherlands - natural areas - eemland - utrecht
  Zowel in 2007 als in 2008 is in een aantal eigendommen van Natuurmonumenten in Eemland, de waaien beoosten de Eem en een deel van de Noordpolder te Veen onderzoek gedaan naar het voorkomen van vissoorten. De verspreiding van deze soorten wordt in dit rapport beschreven. Ook worden de bijvangsten van amfibieën behandeld. In totaal zijn twintig verschillende vissoorten gevangen. Onder de gevangen vissoorten bevonden zich er vier van de landelijke Rode Lijst: bittervoorn, grote modderkruiper, kroeskarper en vetje
  Help de Knoflookpad!
  Zekhuis, M. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2008
  De Levende Natuur 109 (2008)6. - ISSN 0024-1520 - p. 223 - 226.
  amphibia - padden - zoögeografie - bedreigde soorten - amphibia - toads - zoogeography - endangered species
  Ondanks het Beschermingsplan Knoflookpad uit 2001 neemt de soort nog steeds in aantal af in Nederland en is daarmee sterk bedreigd. Vermoedelijk is er meer aan de hand dan alleen habitatverlies. Voor de kleine populaties zou genetische verarming wel eens de belangrijkste oorzaak kunnen zijn van die neerwaartse spiraal. Een pleidooi voor uitzetten of bijzetten om het behoud van de Knoflookpad (Pelobatus fuscus) voorlopig veilig te stellen.
  Aanvullende inventarisaties van vogels met vaste nesten, amfibieën en vleermuizen in de wijken Groot Oosterhout, Laauwik en Citadel in het ontwikkelingsgebied de Waalsprong te Nijmegen
  Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Stumpel, A.H.P. ; Verboom, B. ; Blitterswijk, H. van - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1732) - 37
  vogels - amphibia - chiroptera - vogelnesten - stadsomgeving - inventarisaties - karteringen - beschermde soorten - natuurbescherming - gelderland - betuwe - birds - amphibia - chiroptera - birds' nests - urban environment - inventories - surveys - protected species - nature conservation - gelderland - betuwe
  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een update van beschermde soorten in de wijken ‘Groot Oosterhout’, ‘Laauwik’ en ‘Citadel’ in het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt recente gegevens voor vogels met vaste nesten, vleermuizen en amfibieën. In het rapport wordt de huidige situatie vergeleken met Kwak (2008) en wordt ingegaan op gelijkblijvende en veranderende inventarisaties. De gegevens bieden een basis voor een pro-actieve behandeling van beschermde natuurwaarden in het planproces
  De Antwerpse haven natuurlijker; netwerk van ecologische infrastructuur voor de rugstreeppad (Bufo calamita) op de linker Scheldeoever, Toepassing van het model LARCH op de rugstreeppad in de Antwerpse haven op de linker Scheldeoever als onderbouwing voor een duurzame instandhouding van deze soort
  Ottburg, F.G.W.A. ; Pouwels, R. ; Slim, P.A. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1377) - 58
  infrastructuur - havens - bufo - habitats - regionale planning - fauna - modellen - amphibia - habitatverbindingszones - vlaanderen - infrastructure - harbours - bufo - habitats - regional planning - fauna - models - amphibia - habitat corridors - flanders
  Op de terreinen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen komen economische activiteiten en natuur nauw naast elkaar voor. Om deze facetten ook in de toekomst kans van voortbestaan te geven heeft het havenbedrijf in samenwerking met Natuurpunt zich ten doel gesteld om een netwerk van ecologische infrastructuur te vormen. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de haven- en natuurdoelstellingen. Op en rondom de haventerreinen komt o.a. de bij EU Habitatrichtlijn beschermde rugstreeppad (Bufo calamita) voor. Voor het behoud van de populatie rugstreeppadden op de linker Scheldeoever heeft Alterra gebruikt gemaakt van haar LARCH kennissysteem
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.