Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 757

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==animal behaviour
  Check title to add to marked list
  Signs of enrichment use: indicator to assess the risks for tail biting in pigs
  Bracke, M.B.M. ; Ruis, M.A.W. ; Patt, A. ; Pedersen, L.J. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - meat animals - finishing - piglets - animal behaviour - animal health - animal production
  Review on farrowing housing and management
  Pedersen, L.J. ; Patt, A. ; Ruis, M.A.W. ; Hoofs, A.I.J. ; Vermeer, H.M. ; Kongsted, A. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 19 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - farrowing houses - farrowing - sows - piglets - animal production - animal health - animal behaviour - animal housing
  Review of climate control and space allowance during transport of pigs (version 1.0)
  Bracke, M.B.M. ; Herskin, M.S. ; Marahrens, M.A. ; Gerritzen, M.A. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 34 p.
  pigs - animal welfare - transport of animals - climate - space - meat animals - finishing - animal production - animal health - transport - animal behaviour - occupation
  Question to EURCAW-Pigs: To what extent can jute sacks as enrichment for pigs be scored as ‘edible’? : EURCAW’s response
  Bracke, M.B.M. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 4 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - meat animals - finishing - piglets - animal production - animal behaviour - animal housing
  Health and welfare of rabbits farmed in different production systems
  Saxmose Nielsen, Søren ; Alvarez, Julio ; Bicout, Dominique Joseph ; Calistri, Paolo ; Depner, Klaus ; Drewe, Julian Ashley ; Garin‐bastuji, Bruno ; Gonzales Rojas, Jose Luis ; Gortázar Schmidt, Christian ; Michel, Virginie ; Miranda Chueca, Miguel Ángel ; Roberts, Helen Clare ; Sihvonen, Liisa Helena ; Spoolder, Hans ; Stahl, Karl ; Velarde Calvo, Antonio ; Viltrop, Arvo ; Buijs, Stephanie ; Edwards, Sandra ; Candiani, Denise ; Mosbach‐schulz, Olaf ; Stede, Yves Van Der; Winckler, Christoph - \ 2019
  EFSA Journal 18 (2019)1. - ISSN 1831-4732 - 96 p.
  animal welfare - animal production - rabbits - animal housing - animal behaviour - animal health
  The AGRI committee of the European Parliament requested EFSA to assess the welfare of rabbits farmed in different production systems, including organic production, and to update its 2005 scientific opinion about the health and welfare of rabbits kept for meat production. Considering reproducing does, kits and growing rabbits, this scientific opinion focusses on six different housing systems, namely conventional cages, structurally enriched cages, elevated pens, floor pens, outdoor/partially outdoor systems and organic systems. To compare the level of welfare in the different housing systems and rabbit categories, welfare impact scores for 20 welfare consequences identified from the literature were calculated, taking their occurrence, duration and severity into account. Based on the overall welfare impact score (sum of scores for the single welfare consequences), obtained via a 2-step expert knowledge elicitation process, the welfare of reproducing does is likely (certainty 66–90%) to be lower in conventional cages compared to the five other housing systems. In addition, it is likely to extremely likely (certainty 66–99%) that the welfare of kits is lower in outdoor systems compared to the other systems and that the welfare is higher in elevated pens than in the other systems. Finally, it is likely to extremely likely (certainty 66–99%) that the welfare of growing rabbits is lower in conventional cages compared to the other systems and that the welfare is higher in elevated pens than in the other systems. Ranking of the welfare consequences allowed an analysis of the main welfare consequences within each system and rabbit category. It was concluded that for reproducing does, as well as growing rabbits, welfare consequences related to behavioural restrictions were more prominent in conventional cages, elevated pens and enriched cages, whereas those related to health problems were more important in floor pens, outdoor and organic systems. Housing in organic rabbit farming is diverse, which can result in different welfare consequences, but the overall welfare impact scores suggest that welfare in organic systems is generally good.
  Stressvrij omgaan met de koe : Wiki
  Heimensen, G. ; Ruis, M.A.W. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  animal welfare - animal production - cattle - dairy cattle - animal behaviour - animal health - human-animal relationships
  Welkom bij de cursus "Stressvrij omgaan met de koe". Als je stressvrij en makkelijk met koeien werkt, ervaar je als veehouder meer plezier. Minder stress en angst zorgen ervoor dat het welzijn van de koe toeneemt. Het gevolg is een goede algemene gezondheid en klauwgezondheid. Dit kan weer leiden tot een hogere melkgift en een betere bevruchting. Dat levert een veehouder al snel duizenden euro's per jaar op.Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Hoe zorg je voor makkelijk vee? Wat heeft de koe nodig om rustig en voorspelbaar te zijn? Waar zie je de verschillen tussen situaties, bedrijven en mensen? En wat is jouw rol hierin?In deze cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' combineren we kennis uit de literatuur en praktijk.
  Sectorplan versnelling verduurzaming kalverhouderij
  Peet, G.F.V. van der - \ 2019
  - 26 p.
  animal welfare - animal production - cattle - calves - animal health - animal housing - animal behaviour - sustainability
  Uitvoeringsagenda Pluimveesector : Ambities en acties voor de periode tot en met 2025 en streefbeelden voor de langere termijn (2030)
  Leenstra, F.R. - \ 2019
  - 59 p.
  animal welfare - animal production - poultry - animal behaviour - animal health - animal housing
  Staat van het dier : Beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland
  Schukken, Y.H. ; Trijp, J.C.M. van; Alphen, J.J.M. van; Hopster, H. - \ 2019
  Den Haag : Raad voor Dierenaangelegenheden - 199
  dierenwelzijn - dierlijke productie - gezelschapsdieren - wilde dieren - laboratoriumdieren - diergezondheid - huisvesting, dieren - diervoeding - diergedrag - dierethiek - animal welfare - animal production - pets - wild animals - laboratory animals - animal health - animal housing - animal nutrition - animal behaviour - animal ethics
  De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. Inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. We bewegen naar een nieuw verbond tussen mensen en dieren. Dat stelt de Raad in zijn rapport 'De Staat van het Dier'.
  Zo kies je een gezonde en sociale hond
  Ruis, M.A.W. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 21 p.
  animal welfare - pets - dogs - animal behaviour - animal housing - animal health - animal nutrition - animal breeding
  Deze interactieve brochure van Platform Fairfok geeft een overzicht van beschikbare informatie, diensten of producten van organisaties die zich actief inzetten voor de gezonde en sociale hond in Nederland.
  Keuzedeel Landbouwhuisdieren (MBO)
  Ruis, M.A.W. ; Vorderman, Evert ; Dijk, Nienke van; Fokkema, R. ; Visser, Annewies ; Hessel, Huub ; Hoorweg, Fleur ; Groffen, H. ; Korsten, C. ; Goot, L. van der; Hoop, O. de - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal health - animal behaviour - animal nutrition - education
  Melkveehouderij en duurzaamheid : Dossier
  Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
  Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgepakt. Het dossier bevat onder andere presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie ondernemerschap en duurzaamheid, bij voorbeeld met informatie over best presterende bedrijven. Ook is er informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij in internationaal verband.
  Melkveehouderij en duurzaamheid in Nederland
  Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2019
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
  Over sectorontwikkelingen in de tijd en de centrale duurzaamheidsthema’s
  Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren
  Hellebrekers, L.J. ; Staman, Jan ; Boer, Sietse de; Foppen, R. ; Kik, Marja ; Knapen, F. van; Koolhaas, J. ; Lammertsma, D.R. ; Zeeland, Yvonne van; Peet, G.F.V. van der; Hopster, H. - \ 2019
  Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst - 28 p.
  animal welfare - pets - hobby animals - animal housing - animal health - animal behaviour - animal nutrition - legislation - regulations - domestic animals
  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoogt invulling te geven aan een lijst met diersoorten die door eenieder in of om het huis gehouden mogen worden (‘de Positieflijst’). Daartoe heeft LNV in de herfst van 2017 een groep onafhankelijke wetenschappelijk deskundigen gevraagd op persoonlijke titel te participeren in een Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP). LNV heeft de WAP de opdracht verstrekt om te adviseren over een vereenvoudigde, wetenschappelijk valide, toetsingskader voor de positieflijst huisdieren. Randvoorwaarden hierbij zijn dat de systematiek voldoende goed uitvoerbaar is (eenvoudig, tijd- en kostenefficiënt) én dat de systematiek voldoet aan de Nederlandse en Europese wettelijke vereisten en aan wetenschappelijke validiteit. De taken van de adviescommissie bestaan uit:• het ontwikkelen van het toetsingskader;• het opstellen van inhoudelijke criteria als onderscheidende basis voor het toetsingskader;• de wetenschappelijke onderbouwing van de criteria van het toetsingskader;• de onderlinge weging van de criteria.Het resultaat van deze opdracht is een advies over een toetsingskader dat wetenschappelijk goed is onderbouwd en praktisch bruikbaar is om diersoorten naar potentiële risico’s te identificeren en vervolgens te ordenen. De systematiek dient te kunnen worden toegepast op zoogdieren, maar kan tevens als basis dienen voor de beoordeling van vogels, reptielen en amfibieën. LNV heeft de WAP gevraagd de intrinsieke waarde, zoals omschreven in de Wet Dieren, als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling van het toetsingskader. Het welzijnsbegrip in het toetsingskader omvat, naast diergezondheid, ook de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen en de fysieke integriteit. De beoordeling volgens het toetsingskader leidt tot een lijst van diersoorten die zijn gerangschikt naar potentiële risico’s voor dierenwelzijn/diergezondheid en voor gevaar (zoönosen, letsel) voor mens en dier.
  Intraspecific variation in herbivore-induced plant volatiles influences the spatial range of plant–parasitoid interactions
  Aartsma, Yavanna ; Leroy, Benjamin ; Werf, Wopke van der; Dicke, Marcel ; Poelman, Erik H. ; Bianchi, Felix J.J.A. - \ 2019
  Oikos 128 (2019)1. - ISSN 0030-1299 - p. 77 - 86.
  animal behaviour - insect–plant interactions - plant odours - spatial ecology

  Chemical information influences the behaviour of many animals, thus affecting species interactions. Many animals forage for resources that are heterogeneously distributed in space and time, and have evolved foraging behaviour that utilizes information related to these resources. Herbivore-induced plant volatiles (HIPVs), emitted by plants upon herbivore attack, provide information on herbivory to various animal species, including parasitoids. Little is known about the spatial scale at which plants attract parasitoids via HIPVs under field conditions and how intraspecific variation in HIPV emission affects this spatial scale. Here, we investigated the spatial scale of parasitoid attraction to two cabbage accessions that differ in relative preference of the parasitoid Cotesia glomerata when plants were damaged by Pieris brassicae caterpillars. Parasitoids were released in a field experiment with plants at distances of up to 60 m from the release site using intervals between plants of 10 or 20 m to assess parasitism rates over time and distance. Additionally, we observed host-location behaviour of parasitoids in detail in a semi-field tent experiment with plant spacing up to 8 m. Plant accession strongly affected successful host location in field set-ups with 10 or 20 m intervals between plants. In the semi-field set-up, plant finding success by parasitoids decreased with increasing plant spacing, differed between plant accessions, and was higher for host-infested plants than for uninfested plants. We demonstrate that parasitoids can be attracted to herbivore-infested plants over large distances (10 m or 20 m) in the field, and that stronger plant attractiveness via HIPVs increases this distance (up to at least 20 m). Our study indicates that variation in plant traits can affect attraction distance, movement patterns of parasitoids, and ultimately spatial patterns of plant–insect interactions. It is therefore important to consider plant-trait variation in HIPVs when studying animal foraging behaviour and multi-trophic interactions in a spatial context.

  Cursus dierenwelzijn
  Ruis, M.A.W. ; Luyten, I. ; Hilverda, H. ; Smeets, M. ; Jessen, E. van; Jong-Timmerman, M. de; Bolderman, K. ; Heemink, G. - \ 2019
  Wageningen : Dierenwelzijnsweb
  dierhouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - dierethiek - dierverzorging - lesmaterialen - animal husbandry - animal welfare - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing - animal ethics - care of animals - teaching materials
  Deze cursus helpt je te begrijpen wat dierenwelzijn precies inhoudt. De cursus behandelt de onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die een belangrijke invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast helpt de cursus je te begrijpen wat dierethiek is en leer je zelf een afweging te maken over hoe jij vindt dat wij met dieren om moeten gaan. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. De voorbeelden betreffen o.a. gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren. Aan het eind van elk blok vind je een toets, waarmee je je kennis over dat onderwerp kunt testen.
  Data from: Intraspecific variation in herbivore-induced plant volatiles influences the spatial range of plant-parasitoid interactions
  Aartsma, Y.S.Y. ; Leroy, Benjamin ; Werf, W. van der; Dicke, M. ; Poelman, E.H. ; Bianchi, F.J.J.A. - \ 2018
  insect-plant interactions - spatial ecology - animal behaviour
  Chemical information influences the behaviour of many animals, thus affecting species interactions. Many animals forage for resources that are heterogeneously distributed in space and time, and have evolved foraging behaviour that utilizes information related to these resources. Herbivore-induced plant volatiles (HIPVs), emitted by plants upon herbivore attack, provide information on herbivory to various animal species, including parasitoids. Little is known about the spatial scale at which plants attract parasitoids via HIPVs under field conditions and how intraspecific variation in HIPV emission affects this spatial scale. Here, we investigated the spatial scale of parasitoid attraction to two cabbage accessions that differ in relative preference of the parasitoid Cotesia glomerata when plants were damaged by Pieris brassicae caterpillars. Parasitoids were released in a field experiment with plants at distances of up to 60 m from the release site using intervals between plants of 10 or 20 m to assess parasitism rates over time and distance. Additionally, we observed host-location behaviour of parasitoids in detail in a semi-field tent experiment with plant spacing up to 8 m. Plant accession strongly affected successful host location in field set-ups with 10 or 20 m intervals between plants. In the semi-field set-up, plant finding success by parasitoids decreased with increasing plant spacing, differed between plant accessions, and was higher for host-infested plants than for uninfested plants. We demonstrate that parasitoids can be attracted to herbivore-infested plants over large distances (10m or 20m) in the field, and that stronger plant attractiveness via HIPVs increases this distance (up to at least 20m). Our study indicates that variation in plant traits can affect attraction distance, movement patterns of parasitoids, and ultimately spatial patterns of plant-insect interactions. It is therefore important to consider plant-trait variation in HIPVs when studying animal foraging behaviour and multi-trophic interactions in a spatial context.
  Wat wil de koe?
  Pol, A. van den - \ 2018
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal nutrition - animal health - animal behaviour
  Innovaties huisvesting
  Galama, P.J. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 13 p.
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - teaching materials - intermediate vocational training
  Welzijn melkvee
  Galama, P.J. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 3 p.
  animal welfare - dairy cattle - teaching materials - intermediate vocational training - animal housing - animal behaviour - animal health
  Dierenwelzijn kun je
  beoordelen door naar het dier te kijken en door de omgeving van de koe (erf,
  stal en inrichting) te beoordelen. Beide benaderingen worden toegelicht.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.