Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 57

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Notitie over de geschiktheid van stalveen als bodemmateriaal bij droge koeien in een vrijloopstal : vrijloopstal Hoogland
  Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 900)
  loopstallen - stalinrichting - huisvesting van koeien - veengronden - turf - rundveehouderij - melkveehouderij - utrecht - vloerbedekking - dierenwelzijn - loose housing - animal housing design - cow housing - peat soils - peat - cattle husbandry - dairy farming - utrecht - floor coverings - animal welfare
  Dit is een rapport over een oriënterende proef met stalveen als bodemmateriaal. Een proef in opdracht van de provincie Utrecht, uitgevoerd in een vrijloopstal voor koeien van bedrijf Hoogland.
  Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Ottema-Wiersma in 2013/2014
  Boer, H.C. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 881)
  huisvesting van koeien - melkveehouderij - stikstofbalans - stikstofverliezen - stikstofkringloop - vervluchtiging - rundveemest - stalinrichting - loopstallen - rundveeteelt - dierenwelzijn - landbouw en milieu - cow housing - dairy farming - nitrogen balance - nitrogen losses - nitrogen cycle - volatilization - cattle manure - animal housing design - loose housing - cattle farming - animal welfare - agriculture and environment
  Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedrijf. Het onderzoek in dit rapport richtte zich op het vaststellen van het N-verlies door vervluchtiging uit de vrijloopstal van de VOF Ottema-Wiersma in Midwolde (Groningen).
  Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop
  Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Nijeboer, G.M. ; Mosquera, J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 868)
  varkens - varkenshouderij - slachtdieren - uitloop - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - varkensstallen - stalinrichting - dierenwelzijn - biologische landbouw - pigs - pig farming - meat animals - outdoor run - ammonia emission - air quality - pig housing - animal housing design - animal welfare - organic farming
  Within this project the ammonia emission from houses for growing-finishing pigs with a paved outside yard was determined on two organic farms and in the Star+ house at VIC Sterksel. The ammonia emission was estimated by using a computer model that calculates these emissions with measured local parameters, i.e. fouled area of floor and manure pit, temperature, ammonium content and pH of the emitting surface, and the air velocity above the emitting surface. Within Star+ also measurements at housing level were done. From this study it is concluded that the ammonia emission level from houses with a paved outside yard can be similar to houses without outside yard. This can be realized by a good pen design that enables a reduced area of the manure pit and reduced floor fouling. Furthermore, it is concluded that the determination of ammonia emission by model calculation based on local measured input parameters has good prospects. Further validation of this method, however, is advised.
  Lig- en mestgedrag sturen : Star+ voor milieuvriendelijke huisvesting van vleesvarkens
  Aarnink, A.J.A. ; Vermeer, H.M. ; Busancic, Mirjana ; Verdoes, N. - \ 2015
  V-focus (2015)april. - ISSN 1574-1575 - p. 37 - 39.
  varkenshouderij - vleesvee - vleesproductie - varkensstallen - vloertypen - diergedrag - varkensmest - urinering - stalinrichting - pig farming - beef cattle - meat production - pig housing - floor type - animal behaviour - pig manure - urination - animal housing design
  De Star+-stal werd tweeënhalf jaar geleden in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Het lig- en mestgedrag van de vleesvarkens werd gedurende zes ronden gevolgd. Uit het onderzoek blijkt dat varkens vooral binnen op de dichte vloer liggen en in de uitloop op de roostervloer mesten. De dichte vloer werd aanvankelijk bevuild. Dit werd teruggedrongen door de drinkbakjes in de uitloop te plaatsen, te kiezen voor composietroosters en door de dichte vloer te laten meegroeien met de dieren.
  Effect emissiearme huisvestingsystemen op uitval en voetzoollaesiescore bij vleeskuikens
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Riel, J.W. van; Huis in 'T Veld, J.W.H. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 832) - 29
  pluimveehouderij - huisvesting van kippen - vleeskuikens - ammoniakemissie - voetzolen - laesies - voetziekten - diergezondheid - dierenwelzijn - emissiereductie - stalklimaat - stalinrichting - ventilatie - poultry farming - chicken housing - broilers - ammonia emission - footpads - lesions - foot diseases - animal health - animal welfare - emission reduction - stall climate - animal housing design - ventilation
  This report describes the result of a field study in which the effects of low emission housing systems on mortality rate and footpad dermatitis score of broilers was studied.
  Use of different types of enrichment in slower growing broilers : a pilot study
  Jong, I.C. de; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 810) - 39
  vleeskuikens - vleeskuikenproductie - diergedrag - stalinrichting - omgevingsverrijking - huisvesting, dieren - toegepast onderzoek - pluimvee - pluimveehouderij - dierenwelzijn - broilers - broiler production - animal behaviour - animal housing design - environmental enrichment - animal housing - applied research - poultry - poultry farming - animal welfare
  The results of a pilot study to the use of different types of enrichment (perches, platforms, pecking object, Lucerne bales) in slower growing broilers during two subsequent cycles in a commercial broiler house are described. Based on counts of the birds using the enrichments, platforms were preferred over perches. Birds pecked more at the Lucerne bales than at the pecking objects. The most frequently observed behaviour on or under and close to all enrichments was sitting. No obvious differences were observed in behaviours in the sections of the house where the different enrichments were placed, and no obvious physical damage was observed that could be due to the enrichments. To conclude, the slower growing broilers seemed to prefer platforms over perches to rest on. Platforms can be provided in addition to the Lucerne (or straw or hay) bales that are currently used as enrichment.
  Stal van de toekomst richt zich op het individuele dier : Individueel diermanagement is de komende jaren een belangrijke trend in stalinrichting (interview met Geert van der Peet)
  Peet, G.F.V. van der - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)36. - ISSN 0006-5617 - p. 45 - 45.
  huisvesting, dieren - stalinrichting - varkensstallen - varkenshouderij - dierlijke productie - dierenwelzijn - innovaties - varkens - animal housing - animal housing design - pig housing - pig farming - animal production - animal welfare - innovations - pigs
  In de stal van de toekomst spelen dierenwelzijn en individueel diermanagement een belangrijke rol.
  Beter liggedrag voor schone varkenshokken
  Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)3. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  varkenshouderij - stalinrichting - vloerruimte - rustplaatsen - dierenwelzijn - hygiëne - diergedrag - dierlijke productie - varkens - diergezondheid - pig farming - animal housing design - floor space - resting places - animal welfare - hygiene - animal behaviour - animal production - pigs - animal health
  Varkens zijn van nature zindelijke dieren. Toch zijn varkenshokken vaak bevuild met mest en urine. Dit komt vooral doordat de omstandigheden in de ligruimte niet optimaal zijn voor de varkens om te liggen. Vooral in de zomerperiode worden ligvloeren vaak bevuild. In dit artikel worden opties aangedragen om de varkens het gehele jaar een aantrekkelijke ligruimte aan te bieden, waardoor het hok schoon blijft.
  On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : animal welfare and milk quality
  Ouweltjes, W. ; Smolders, E.A.A. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 708) - 23
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - compostering - compost - strooisel - houtspaanders - dierenwelzijn - stalinrichting - dairy farming - cow housing - loose housing - composting - composts - litter (plant) - wood chips - animal welfare - animal housing design
  This report describes figures on animal health and welfare on three Dutch commercial dairy farms that house their cows in bedded pack barns. Moreover, some milk quality parameters and culling and replacement figures are reported.
  On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands
  Galama, P.J. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 707) - 22
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - compostering - compost - strooisel - houtspaanders - dierenwelzijn - stalinrichting - dairy farming - cow housing - loose housing - composting - composts - litter (plant) - wood chips - animal welfare - animal housing design
  This report is an introduction for four other reports about bedded pack barns. It describes the bedding and management of three commercial farms involved in the research. It also gives an overview of the total research, types of bedding and the learning process.
  Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken
  Smits, M.C.J. ; Aarnink, A.J.A. ; Ellen, H.H. ; Groenestein, C.M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 645) - 35
  melkveehouderij - varkenshouderij - intensieve veehouderij - hennen - eierproductie - ammoniakemissie - luchtverontreiniging - ondersteunende maatregelen - stalinrichting - natura 2000 - dairy farming - pig farming - intensive livestock farming - hens - egg production - ammonia emission - air pollution - support measures - animal housing design - natura 2000
  Present and future possibilities are described to reduce ammonia emissions from livestock production in or near Natura 2000 areas.
  Gelten die goed gedijen in groepshuisvesting tijdens de dracht
  Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  varkenshouderij - gelten - zeugen - groepshuisvesting - opfoktechnieken - dierenwelzijn - diergedrag - stalinrichting - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - pig farming - gilts - sows - group housing - rearing techniques - animal welfare - animal behaviour - animal housing design - animal production - pigs - animal housing
  Een goede geltenopfok is belangrijk voor succesvolle groepshuisvesting van zeugen tijdens de dracht. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Productschap Vee en Vlees (PVV) doet Wageningen UR daarom onderzoek naar verschillende opfokmethoden voor gelten. De opfokmethoden zijn gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en de ontwikkeling van beenwerk.
  Combinatie van 3 factoren tegen verenpikkerij
  Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  pluimveehouderij - verenpikken - dierenwelzijn - snavelkappen - stalinrichting - dierlijke productie - pluimvee - diergezondheid - poultry farming - feather pecking - animal welfare - debeaking - animal housing design - animal production - poultry - animal health
  In mei 2012 is een proef geëindigd waarin drie factoren onderzocht zijn, die overmatige verenpikkerij kunnen tegengaan: licht, voeding en strooisel. Dit onderzoek was erop gericht om te kijken in hoeverre deze factoren elkaar mogelijk kunnen versterken om verenpikken te voorkomen.
  Pro Dromi Easy Nesting geeft rust en minder doodliggers
  Hoofs, A.I.J. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
  varkenshouderij - zeugen - varkensstallen - nestelen - dierenwelzijn - stalinrichting - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - diergezondheid - pig farming - sows - pig housing - nesting - animal welfare - animal housing design - animal production - pigs - animal housing - animal health
  Het hoksysteem voor zeugen, Pro Dromi, is in 2010 ontworpen door 14 zeugenhouders uit het kennisnetwerk ‘Wat liggen ze er mooi bij’. Een extra van dit hoksysteem is het zogenaamde Easy nesting-onderdeel. Anita Hoofs van het Varkens Innovatie Centrum Sterksel onderzocht het Easy nesting-systeem. Wat maakt Pro Dromi Easy Nesting zo bijzonder?
  Familiekuddes : Paul Galama over stalontwerpen
  Livestock Research, - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - stallen - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - loopstallen - stalinrichting - ontwerp - kuddes (herds) - melkveestapel - diergedrag - duurzame veehouderij - biologische landbouw - dairy farming - animal welfare - animal housing - stalls - animal health - animal production - dairy cattle - loose housing - animal housing design - design - herds - dairy herds - animal behaviour - sustainable animal husbandry - organic farming
  Dierenwelzijn vraagt om veel ruimte op een zachte bodem met grip. Een vrijloopstal lijkt bij uitstek geschikt voor een familiekudde, want door het ontbreken van ligboxen is er veel bewegingsruimte. Een dergelijke stal kan rechthoekig of rond zijn. Uitgaande van maximale beweiding is voor de winterperiode minimale beschutting voldoende.
  Evaluatie plateaustal vleesvarkens = Evaluation two-level pen for finishing pigs
  Vermeer, H.M. ; Vermeij, I. ; Blanken, K. ; Verheijen, R. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 555) - 25
  varkenshouderij - vleesproductie - varkensstallen - stalinrichting - ontwerp - dierenwelzijn - pig farming - meat production - pig housing - animal housing design - design - animal welfare
  A two-level pen is an option to create more floor area for pigs. Fattening pigs used the second level as lying room. An optimal pen design is substantially for a good use of a second level.
  'Vrijloopstallen in de vorst' februari 2012
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  [S.l.] : Verantwoorde veehouderij
  loopstallen - rundveehouderij - stalinrichting - compost - dierenwelzijn - vloerbedekking - vorst - dierlijke productie - huisvesting, dieren - melkvee - loose housing - cattle husbandry - animal housing design - composts - animal welfare - floor coverings - frost - animal production - animal housing - dairy cattle
  Gesproken werd met enkele veehouders in februari 2012, toen het al anderhalve week onafgebroken (streng) had gevroren. Meindert Wiersma werkt met een composteringsbodem (warmteontwikkeling) met houtsnippers en zowel Marc Havermans als Jeroen Groenewegen werken met compost. In dit document staan hun ervaringen en hun verschil in aanpak.
  Van kuiken tot kip
  Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Bestman, M.W.P. ; Wagenaar, J.P. - \ 2011
  Wageningen UR Livestock Research
  pluimveehouderij - hennen - diergedrag - stalinrichting - dierenwelzijn - maatregelen - verenpikken - pluimvee - diergezondheid - poultry farming - hens - animal behaviour - animal housing design - animal welfare - measures - feather pecking - poultry - animal health
  Om leghennen te houden zonder pikkerij, zal een beroep gedaan worden op de kennis en kunde van de pluimveehouder. Dit boekje beoogt een hulpmiddel te zijn voor opfokkers en legpluimveehouders. Per levensfase worden tips gegeven voor het houden van leghennen. Ook worden enkele specifieke situaties belicht. De brochure is gemaakt in het kader van de projecten 'Kennisoverdracht ingrepen" en "Van kuiken naar kip".
  Pen enrichment and reduction of tail biting
  Houwers, Wim - \ 2011
  pig farming - intensive livestock farming - animal behaviour - tail biting - docking - pig housing - animal housing design - animal welfare - pigs - animal production
  Zoelen, douchen, wroeten of niet castreren
  Bracke, M.B.M. ; Rotgers, G. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5. - ISSN 1574-1575 - p. 48 - 49.
  varkenshouderij - varkens - lichaamstemperatuur - koelen - sprinklers - dierenwelzijn - stalinrichting - pig farming - pigs - body temperature - cooling - sprinklers - animal welfare - animal housing design
  Varkens nemen graag een modderbad om hun lichaam te koelen, maar in de gangbare varkenshouderij is zoiets moeilijk inpasbaar. In welke mate zoelen belangrijk is voor varkens werd uitgezocht door Wageningen UR Livestock Research. Volgens Deense adviseurs is het belangrijk om varkens een koelmogelijkheid te bieden om hiermee hokbevuiling tegen te gaan. De Denen adviseren hun varkenshouders daarom een sprinklerinstallatie te installeren in de stal. In Nederland wordt dit nog nauwelijks toegepast.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.