Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 724

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==animal production
Check title to add to marked list
Sectorplan versnelling verduurzaming kalverhouderij
Peet, G.F.V. van der - \ 2019
- 26 p.
animal welfare - animal production - cattle - calves - animal health - animal housing - animal behaviour - sustainability
Staat van het dier : Beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland
Schukken, Y.H. ; Trijp, J.C.M. van; Alphen, J.J.M. van; Hopster, H. - \ 2019
Den Haag : Raad voor Dierenaangelegenheden - 199
dierenwelzijn - dierlijke productie - gezelschapsdieren - wilde dieren - laboratoriumdieren - diergezondheid - huisvesting, dieren - diervoeding - diergedrag - dierethiek - animal welfare - animal production - pets - wild animals - laboratory animals - animal health - animal housing - animal nutrition - animal behaviour - animal ethics
De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. Inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. We bewegen naar een nieuw verbond tussen mensen en dieren. Dat stelt de Raad in zijn rapport 'De Staat van het Dier'.
Wat kost ons eten echt?
Baltussen, Willy - \ 2019
animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - animal housing
Kruiden voor landbouwhuisdieren
Groot, M.J. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - goats - turkeys - rabbits - dairy cattle - poultry - sheep - pigs - veal calves - animal nutrition - animal health
Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw: kennis in ontwikkeling
Polman, Nico - \ 2019
animal welfare - animal production - nature - agriculture
Keuzedeel Landbouwhuisdieren (MBO)
Ruis, M.A.W. ; Vorderman, Evert ; Dijk, Nienke van; Fokkema, R. ; Visser, Annewies ; Hessel, Huub ; Hoorweg, Fleur ; Groffen, H. ; Korsten, C. ; Goot, L. van der; Hoop, O. de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal health - animal behaviour - animal nutrition - education
Melkveehouderij en duurzaamheid : Dossier
Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgepakt. Het dossier bevat onder andere presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie ondernemerschap en duurzaamheid, bij voorbeeld met informatie over best presterende bedrijven. Ook is er informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij in internationaal verband.
Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?
Hoving, A.H. ; Ducro, B.J. - \ 2019
Wageningen : Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), Wageningen University & Research
animal breeding - dairy cattle - genetics - teaching materials - intermediate vocational training - animal welfare - animal production - animal health
Docentenhandleiding bij lesmateriaal ‘Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?’ Powerpoint ‘Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?’ Excel file ‘Een selectie van de stierenkaart’.
Melkveehouderij en duurzaamheid in Nederland
Beldman, Alfons - \ 2019
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
Over sectorontwikkelingen in de tijd en de centrale duurzaamheidsthema’s
Geert Wiegertjes, hoogleraar Visteelt en Visserij in Wageningen, houdt van karpers en driehoeken
Wiegertjes, Geert ; Veld, Menno ter - \ 2018
animal welfare - animal production - aquaculture - fishes - animal experiments - animal health
Hoe verduurzamen we onze landbouw? En welke rol hebben ondernemers en overheid?
Verstegen, J.A.A.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Economic Research - 8 p.
animal welfare - animal production - dairy cattle - poultry - pigs - animal housing
Eén van de grote opgaven waar de landbouwsector voor staat anno 2018 is 'verduurzaming'. Nu is 'duurzaamheid' een containerbegrip, waar van alles onder kan vallen. Hetzelfde geldt voor 'duurzame landbouw'. Want is een duurzame landbouw een landbouw die de groeiende wereldbevolking voedt, de ontbossing van het oerwoud en de opwarming van de aarde tegengaat, een redelijk inkomen biedt voor boeren en tuinders, de integriteit en het welzijn van dieren respecteert, het organischstofgehalte in de bodem op peil houdt, of goede arbeidsomstandigheden biedt aan medewerkers in de land- en tuinbouw? Of is het dit allemaal samen? En hoe ziet dat er dan uit? En waarom lukt het de ene agrarische ondernemer wel om daar vorm aan te geven en de andere niet? En wat kan de overheid hieraan bijdragen?
Wat wil de koe?
Pol-van Dasselaar, Agnes van den - \ 2018
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal nutrition - animal health - animal behaviour
Lesmateriaal over “Duurzame melkveehouderij” voor MBO
Plomp, M. ; Doornewaard, G.J. ; Zijlstra, J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 19 p.
animal welfare - teaching materials - animal production - intermediate vocational training - sustainability - greenhouse gases - ammonia - biodiversity - minerals - cycling
Deze bundel is gemaakt binnen het project ‘Ondersteuning CIV Melkveehouderij – 2018’ onder verantwoordelijkheid van Wageningen Research. De productie ervan is mede mogelijk gemaakt door de financiering van het project vanuit de WURKS-regeling.
Ammoniakemissie
Dooren, H.J.C. van; Mosquera Losada, J. ; Bokma, S. ; Groenestein, C.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 5 p.
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - environment - emission - teaching materials - intermediate vocational training
Door onderzoekers van Wageningen Livestock Research is het belang aangegeven om de emissie van ammoniak terug te dringen en zijn oplossingsrichtingen aangegeven. De volgende thema’s worden toegelicht: 1.Ammoniakproblematiek 2.Meten ammoniakemissie in stal 3.Oplossingsrichtingen verminderen emissie
Innovaties huisvesting
Galama, P.J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 13 p.
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - teaching materials - intermediate vocational training
Rust en regelmaat lonen voor de koe
Dixhoorn, Ingrid van - \ 2018
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - animal behaviour
Circular agriculture, a good idea?
Boer, Imke de - \ 2018
biobased economy - animal production - biomass - waste management - agriculture
Public lecture in Dutch with English subs. Imke de boer speaking also on behalf of Martin van Ittersum.
Afrikaanse varkenspest
Loeffen, W.L.A. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
animal welfare - wild animals - wild pigs - animal production - pigs - animal health - african swine fever
Gezond drinkwater voor vleeskuikens
Ellen, H.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - drinking water - animal nutrition
TerraSea energiezuinig stalconcept voor vleeskuikens
Ellen, H.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - climate - energy - animal health
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.