Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nieuwe methoden in plantversterking tegen ondergrondse ziekten en plagen : gebruik van lokaal aanwezige antagonisten uit groeisubstraat en plant
  Wurff, Andre van der; Streminska, M.A. ; Boer, F.A. de; Bruyant, Ewen ; Cuesta Arenas, Y. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1427) - 42
  kasgewassen - kassen - glastuinbouw - gewasbescherming - plantenziekteverwekkers - antagonisten - bacteriën - verdediging - verdedigingsmechanismen - endofyten - pythium ultimum - meloidogyne - rhizobium rhizogenes - fusarium oxysporum - fusarium - micro-organismen - proteïnaseremmers - bèta-glucanase - chitinase - greenhouse crops - greenhouses - greenhouse horticulture - plant protection - plant pathogens - antagonists - bacteria - defence - defence mechanisms - endophytes - pythium ultimum - meloidogyne - rhizobium rhizogenes - fusarium oxysporum - fusarium - microorganisms - proteinase inhibitors - beta-glucanase - chitinase
  Within this project, two new methods of the control of pathogens were investigated. New methods are: a. use of local bacteria that are isolated from soils or growing substrates; and b. bacteria that are present within the plant. By using local antagonists, already present in growing substrates or within plants in the greenhouse, the chance is higher that antagonist can be successfully used against local pathogens. Bacteria that were isolated from soil of growers were assessed on their antagonistic potential in lab trials against Pythium ultimum, Meloidogyne spp. and Rhizobium rhizogenes and Fusarium solani and F. oxysporum. Finally, the effect of antagonists against Pythium and Meloidogyne was evaluated in pot trials in the greenhouse. All antagonists diminished brown colourization symptoms in stems caused by Pythium. Alcaligenues sp., Bacillus sp. en two unidentified species diminished root damage and Alcaligenues sp. as well as Bacillus also reduced also the number of offspring of Meloidogyne spp. within the roots. The use of local microorganisms offers a sustainable-, new solution to control pathogens. In this study, it was shown that Proteinase inhibitor 2 (PINII), Glucanase (LeGluB) and Chitinase (LeChi3) can be used in tomato to investigate the influence of antagonists or endophytes on the plant defence.
  Bijen en hommels, naast bestuivers ook nuttig bij gewasbescherming : nuttige ‘snuffelpaal’ door meenemen bacteriën en schimmels
  Arkesteijn, M. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)8. - p. 48 - 49.
  glastuinbouw - apidae - bestuivers (dieren) - gewasteelt - plantgezondheid - gewasbescherming - antagonisten - nuttige insecten - belichting - bloei - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - greenhouse horticulture - apidae - pollinators - crop management - plant health - plant protection - antagonists - beneficial insects - illumination - flowering - agricultural research - cropping systems
  Bijen en hommels zijn door hun bouw en gedrag goede bestuivers. Maar ze kunnen meer. Ze zijn ook heel geschikt om antagonistische micro-organismen voor ziektebestrijding over te brengen én informatie vanuit het veld over ziekten mee terug te nemen. Belangrijk voor al deze taken is: hoe houden we ze actief onder de ‘nieuwe’ teeltomstandigheden in de kas?
  Beheersing van Erwinia vruchtrot in paprika
  Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1250) - 38
  capsicum annuum - erwinia - vruchtrot - plantenziekten - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - antagonisten - proeven - relatieve vochtigheid - bestrijdingsmethoden - nederland - capsicum annuum - erwinia - fruit rots - plant diseases - plant protection - industrial hygiene - phytosanitary measures - antagonists - trials - relative humidity - control methods - netherlands
  Doel van dit onderzoek was om infectiebronnen en verspreidingsrisico’s van Erwinia vruchtrot op te sporen, praktijkervaringen te inventariseren en biologische bestrijdingsmethoden te toetsen. Uit de literatuurstudie blijkt dat een hoge RV (> 90%) noodzakelijk is voor het infectieproces. Op een besmet bedrijf werd Erwinia aangetroffen in grond, drain- en condenswater, plantenstengels, wortelresten in de druppelaar, fruitvliegen en teruggevonden in de sorteerlijn. De praktijkinventarisatie gaf ook een relatie aan met veel vocht in het kasklimaat. Effectieve maatregelen waren gericht op vermindering van vocht, versterking van de plantweerstand, ontsmetting van uitgangswater en navolging van het hygiëneprotocol. Twee experimentele antagonisten die in het vaatweefsel meegroeien met jonge planten, bleken in een kasproef nog niet in staat om infectie te kunnen voorkomen bij een hoge ziektedruk. Ook uit de klimaatkasttesten met losse vruchten blijkt dat een hoge RV belangrijker is voor een infectie dan de aanwezigheid van besmette fruitvliegjes of wondvlakken. De hygiënemaatregelen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in het Hygiëneprotocol en in 2012 naar alle telers doorgestuurd.
  Onderzoek naar middelen tegen Dickeya dianthicola in Sedum
  Bulle, A.A.E. ; Trompert, J.P.T. ; Hollinger, T.C. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 21
  houtachtige planten - sedum - bacterieziekten - dickeya dianthicola - fysische gewasbeschermingsmethoden - elicitoren - antagonisten - bacteriofagen - methodologie - veldproeven - woody plants - sedum - bacterial diseases - dickeya dianthicola - physical control - elicitors - antagonists - bacteriophages - methodology - field tests
  Bacteriën veroorzaken in de teelt van diverse siergewassen steeds vaker grote problemen. Er worden niet alleen nieuwe bacterieziekten gekarakteriseerd, maar ook worden meer gewassen door al bekende bacteriesoorten aangetast. Een aantasting door bacteriën verloopt vaak desastreus voor het gewas en de verliezen door vernietiging van de oogst kunnen gigantisch zijn. Er zijn momenteel geen gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar voor de bestrijding (doding) van bacteriën in een gewas. Daarom is het voorkómen van een besmetting door preventie en goede hygiënemaatregelen veelal de enige optie en dus van groot belang. Maar dit voorkomt helaas niet altijd dat een bacterie-infectie optreedt. Er zijn verschillende stoffen (elicitors) bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor de plant weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen. In de literatuur zijn veel elicitors beschreven. Op basis hiervan is een aantal elicitors getest in het zomerbloemgewas Sedum, waarin de bacterie Dickeya dianthicola desastreus kan toeslaan. In 2012 is een veldproef in Sedum uitgevoerd bij PPO in Lisse, waarin een besmetting met de bacterie Dickeya dianthicola (veroorzaker van rot) is aangebracht. Op een praktijkperceel waar in vorige jaren aantasting was gezien, is een tweede proef aangelegd. Er is in deze proeven geen duidelijk en consistent effect van de onderzochte middelen gezien. Afhankelijk van het waarnemingsmoment lijken enkele middelen effect te kunnen hebben. Mogelijk dat het effect van de elicitors groter zou zijn geweest als de toepassingen eerder in het groeiseizoen mogelijk waren geweest.
  Beheersing van Fusarium in ui en bevorderen van antagonistische Lysobacter-soorten : Thema Duurzame en gezonde bodem (2012)
  Postma, J. ; Lamers, J.G. - \ 2012
  fusarium - uien - antagonisten - bacteriën - bodemweerbaarheid - cultuurmethoden - bodemschimmels - vollegrondsgroenten - fusarium - onions - antagonists - bacteria - soil suppressiveness - cultural methods - soil fungi - field vegetables
  Poster over de beheersing van Fusarium in ui en het bevorderen van antagonistische Lysobacter-soorten. Het onderzoek richt zich op het toetsen van teeltmaatregelen in het veld om hun effect op ziektewering van Fusarium bolrot in ui te bepalen en welke factoren de antagonistische Lysobactersoorten stimuleren en wat het effect hiervan is op ziektewering.
  Ziek en Zeer : De werking van Contans tegen sclerotiënvormende schimmels
  Vink, P. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)236. - ISSN 1571-5558 - p. 59 - 59.
  bloembollen - knollen - schimmelziekten - fungiciden - gewasbescherming - alternatieve methoden - antagonisten - ornamental bulbs - tubers - fungal diseases - fungicides - plant protection - alternative methods - antagonists
  Bij de teelt van verschillende bol- en knolgewassen kunnen ziekten door sclerotiënvormende schimmels zoals zwartsnot, slcerotiën-rot, kroonrot en kwadegrond voor veel uitval zorgen. In voortgezet diagnostische onderzoek bij PPO is nagegaan of deze ziekteveroorzakers in de grond op een duurzame manier kunnen worden bestreden met het middel Contans. Dit bleek in staat om sclerotiën (sclerotiën-rot en zwartsnot) te koloniseren waardoor hun kiemkracht geheel of grotendeels afnam. De sclerotium rolfsii (Kroonrot) en Rhizoctonia tuliparum (kwadegrond) werden helaas niet voldoende bestreden.
  Stimulering van ziektewerend vermogen van de bodem, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-002
  Postma, J. ; Schilder, M.T. ; Scholten, O.E. ; Burger-Meijer, K. - \ 2011
  S.n.
  gewasbescherming - plantenziektebestrijding - antagonisten - bodembacteriën - bodemkwaliteit - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rhizoctonia - fusarium oxysporum - bodemweerbaarheid - ziektewerende gronden - plant protection - plant disease control - antagonists - soil bacteria - soil quality - cultural control - rhizoctonia - fusarium oxysporum - soil suppressiveness - suppressive soils
  In eerder onderzoek is aangetoond dat de aanwezigheid van antagonistische Lysobacter-soorten correleert met ziektewering tegen Rhizoctonia solani. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat mycorrhiza-schimmels de aantasting door Fusarium oxysporum in ui kunnen onderdrukken. Onderzoek naar welke teeltmaatregelen deze ziektewerende micro-organismen zodanig kunnen stimuleren dat een hogere bodemweerbaarheid ontstaat tegen deze plantenziektes.
  Beheersing van Fusarium in ui en bevorderen van antagonistische Lysobacter-soorten, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.10
  Postma, J. ; Lamers, J.G. - \ 2011
  S.n.
  fusarium - uien - antagonisten - bacteriën - vollegrondsgroenten - akkerbouw - bodemschimmels - bodemweerbaarheid - fusarium - onions - antagonists - bacteria - field vegetables - arable farming - soil fungi - soil suppressiveness
  Informatieposter over beheersing van Fusarium in ui en bevorderen van antagonistische Lysobacter-soorten. Diverse bodemschimmels veroorzaken aanzienlijke economische schade in akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten. De weerbaarheid van de bodem tegen diverse ziektes kan echter sterk verschillen. Het is vaak onbekend welke mechanismen ten grondslag liggen aan bodemweerbaarheid, waardoor wisselende resultaten onbegrepen blijven. Dit project wil de bodemweerbaarheid tegen economisch belangrijke bodemziektes verhogen door gerichte teeltmaatregelen en het stimuleren van antagonistische (ziektewerende) bacteriën.
  Teler staat niet met lege handen tegenover Botrytis (interview met Leo Marcelis en Jantine Hofland)
  Bezemer, J. ; Marcelis, L.F.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)2. - p. 36 - 37.
  tuinbouw - botrytis - deuteromycotina - microklimaat - omgevingstemperatuur - schimmelziekten - groenteteelt - vochtgehalte - luchtstroming - antagonisten - schimmelantagonisten - glastuinbouw - sierteelt - groenten - horticulture - botrytis - deuteromycotina - microclimate - environmental temperature - fungal diseases - vegetable growing - moisture content - air flow - antagonists - fungal antagonists - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - vegetables
  Botrytis kan in heel wat gewassen fikse problemen veroorzaken. Omdat de sporen in een vochtige omgeving gaan kiemen, is een droog microklimaat de beste remedie. Maar het droogstoken van een hele kas is kostbaar. Met buitenluchtaanzuiging is een betere en energiezuinigere vochtbeheersing te realiseren. Het gewas voldoende open houden, blad snijden en luchtcirculatie zijn manieren om het gewenste microklimaat te bereiken. Antagonisten kunnen Botrytis preventief tegengaan en zijn een alernatief voor chemische middelen, terwijk bestuiving met oxidatieve zoeten of bestrlaing met UV-C-licht met namen in de na-oogst effectief kunnen zijn
  Nieuwe biologische bestrijders van bodempathogene schimmels
  Postma, J. - \ 2009
  komkommers - cucumis - pythium aphanidermatum - antagonisten - schimmelantagonisten - glastuinbouw - cucumbers - cucumis - pythium aphanidermatum - antagonists - fungal antagonists - greenhouse horticulture
  Poster met informatie van aanvullend onderzoek naar de antagonist Lysobacter enzymogenes 3.1T8, dat Pythium aphanidermatum in komkommer op substraatteelt effectief kan onderdrukken
  Biologische bestrijding van appelschurft
  Köhl, J. ; Molhoek, W.M.L. ; Groenenboom-de Haas, L. ; Heijne, B. - \ 2009
  biologische landbouw - fruitteelt - appels - gewasbescherming - schimmelziekten - venturia inaequalis - biologische bestrijding - antagonisten - onderzoek - organic farming - fruit growing - apples - plant protection - fungal diseases - venturia inaequalis - biological control - antagonists - research
  In de biologische appelteelt is op dit moment geen afdoende schurftbestrijding mogelijk. In de gangbare teelt zijn hiervoor aanzienlijke hoeveelheden fungiciden nodig. De antagonist H39 is een veelbelovende kandidaat voor de ontwikkeling van een effectief biologisch bestrijdingsmiddel. Gezien de biologie van de ziekteverwekker is hiervoor langetermijn onderzoek noodzakelijk
  Biosynthesis and regulation of cyclic lipopeptides in Pseudomonas fluorescens
  Bruijn, I. de - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Pierre de Wit, co-promotor(en): Jos Raaijmakers. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085853589 - 212
  pseudomonas fluorescens - plantenziekteverwekkende bacteriën - antagonisten - pathogenesis-gerelateerde eiwitten - cyclische peptiden - antibiotica - biosynthese - genetische regulatie - genoomanalyse - pseudomonas fluorescens - plant pathogenic bacteria - antagonists - pathogenesis-related proteins - cyclic peptides - antibiotics - biosynthesis - genetic regulation - genome analysis
  Cyclic lipopeptides (CLPs) are surfactant and antibiotic metabolites produced by a variety of bacterial
  genera. For the genus Pseudomonas, many structurally different CLPs have been identified. CLPs play an
  important role in surface motility of Pseudomonas strains, but also in virulence and
  attachment/detachment to and from surfaces. In this Ph.D. thesis project, two new CLP biosynthesis
  clusters were identified in Pseudomonas fluorescens and fully sequenced. In P. fluorescens strain SBW25, the
  viscosin biosynthesis cluster was identified by bioinformatic analyses of the genome followed by genetic
  and chemical analyses. For P. fluorescens strain SS101, the genes for massetolide biosynthesis were
  identified via random mutagenesis followed by cloning, sequencing and chemical analyses. Biosynthesis
  of viscosin and massetolide is governed by three nonribosomal peptide synthetase (NRPS) genes,
  designated viscABC and massABC, respectively. The viscosin and massetolide biosynthesis gene clusters
  are very similar, but different from CLP gene clusters described for other Pseudomonas as the viscA and
  massA genes are physically disconnected from viscBC and massBC, respectively. Viscosin differs from
  massetolide A only at position number four in the peptide moiety, which is a valine in viscosin and an
  isoleucine in massetolide A. Because of the modular structure of the NRPSs and the co-linearity of the
  assembly process, transfer of the mass genes of strain SS101 into strain SBW25 resulted in the
  production of both massetolide A and viscosin, demonstrating that the assembly line for CLP
  biosynthesis in Pseudomonas can be altered leading to the production of non-native products.
  Compared to the understanding of CLP biosynthesis, not so much is known about the
  regulation. This thesis shows that the GacA/GacS two-component system regulates massetolide and
  viscosin biosynthesis in strains SS101 and SBW25, respectively. No indications were found that
  massetolide or viscosin biosynthesis is regulated by quorum sensing via N-acylhomoserine lactones.
  Site-directed mutagenesis of the LuxR-type regulator genes luxR-vA and luxR-vBC flanking the viscosin
  biosynthesis cluster resulted in a loss of viscosin production, indicating that both LuxR-type
  transcriptional regulators are important for viscosin biosynthesis in strain SBW25. Phylogenetic analyses
  further suggested that these LuxR-type transcriptional regulators do not contain the autoinducerbinding
  domain found for the quorum sensing-associated LuxR regulator in Vibrio fischeri. Instead, the
  LuxR-type regulator genes flanking the massetolide and viscosin biosynthesis genes are closely related
  to the LuxR-type regulators identified for syringomycin/ syringopeptin biosynthesis and appear to
  belong to a separate LuxR-type regulator subfamily, different from the autonomous effector domain
  protein GerE. Via random mutagenesis and subsequent screening for massetolide-deficient mutants,
  also other regulator genes were identified including clpP. ClpP is a serine protease that plays a crucial
  role in intracellular refolding and degradation of proteins, which is an essential process for the viability
  of cells. ClpP was shown to affect transcription of luxR-mA, thereby regulating transcription of the
  massetolide biosynthesis genes. Results further suggested that, at the transcriptional level, ClpPmediated
  regulation of massetolide biosynthesis operates independently from regulation by the
  GacA/GacS two-component system. In conclusion, the results of this thesis led to the identification of
  several genes and previously unknown pathways involved in regulation of CLP biosynthesis and
  highlighted the complexity of the signaling cascades underlying CLP biosynthesis in Pseudomonas.
  CLPs have diverse functions for the producing bacterial strains, including a role in motility,
  biofilm formation, antimicrobial activity and virulence. Also in establishment and persistence in plant
  environments, CLPs were shown to confer a competitive advantage. A new function of CLPs,
  identified in a collaboration with Mark Mazzola (USDA) and presented in this thesis, is their
  protective effects against predation by protozoa. In vitro assays showed that both massetolide and
  viscosin can lyse the trophozoites of Naeglaria americana and that wild type strains SS101 and SBW25
  were substantially less sensitive to protozoan grazing than their CLP-deficient mutants. Also in soil
  containing N. americana, population densities of wild type strains SS101 and SBW25 were significantly
  higher compared to the massetolide and viscosin-deficient mutants, showing that CLP production
  confers a competitive advantage in survival in complex environments. Moreover, transcription of the
  CLP-biosynthesis genes increased significantly upon protozoan grazing, indicating that the
  Pseudomonas strains sense the protozoa and react by producing CLPs as defense compounds. Which
  signal triggers the induction of the CLP biosynthesis genes is not known yet and currently under
  investigation. Based on these results, we postulate that CLPs are an important component of the preingestional
  defense mechanisms of bacteria against protozoan predation, not only due to their lytic
  effects on protozoa, but also because CLPs contribute to evasion of protozoan grazing via altered
  cell surface properties, swimming and swarming, and microcolony and biofilm formation.
  Antagonisten tegen knobbelaaltjes en natuurlijke ontsmetting
  Wurff, A.W.G. van der; Janmaat, L. - \ 2008
  BioKennis bericht Glasgroenten 3 (2008). - 4
  biologische landbouw - groenteteelt - gewasbescherming - meloidogyne - levenscyclus - onderstammen - plaagresistentie - antagonisten - tagetes - glastuinbouw - biofumigatie - glasgroenten - organic farming - vegetable growing - plant protection - meloidogyne - life cycle - rootstocks - pest resistance - antagonists - tagetes - greenhouse horticulture - biofumigation - greenhouse vegetables
  Het langdurig betelen van de grond met hetzelfde gewas of gewastype leidt tot opbouw van plantpathogenen die uiteindelijk schade aan het gewas veroorzaken. Een combinatie van preventieve en curatieve maatregelen zijn noodzakelijk om de schade te beperken. Het onderzoek binnen biologische glastuinbouw is deels gericht op het beheersen van grondgebonden ziekten & plagen. Creatief vruchtwisselen, en gebruik van resistente of antagonistische gewassen en onderstammen vormen een wapen tegen wortelknobbelaaltjes.
  Implementatie van een BOS in aardbei
  Evenhuis, B. ; Kastelein, P. ; Wilms, J.A.M. ; Köhl, J. - \ 2008
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 38
  aardbeien - gewasbescherming - plantenziekten - vruchtrot - botrytis cinerea - bestrijdingsmethoden - fungiciden - antagonisten - biopesticiden - geïntegreerde bestrijding - beslissingsondersteunende systemen - strawberries - plant protection - plant diseases - fruit rots - botrytis cinerea - control methods - fungicides - antagonists - microbial pesticides - integrated control - decision support systems
  In de teelt van aardbeien vormt vruchtrot, veroorzaakt door Botrytis cinerea, een belangrijk probleem. Van jaar tot jaar verschilt de mate van aantasting, en daarmee het opbrengstverlies, zeer sterk. Chemische bestrijding van vruchtrot behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast vormen trips en meeldauw ook bedreigingen voor de teelt. Het beleid in Nederland is erop gericht de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming te verminderen. Eén van de mogelijkheden is de ontwikkeling van een strategie ter bevordering van de inzet van antagonisten of Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong (GNO’s). Daarnaast is het van belang alleen dan een chemische bestrijding uit te voeren als dit noodzakelijk is. Beslissing Ondersteunende Systemen (BOS) kunnen daarbij helpen. Eén van de best practises is het toepassen van fungicidenbestrijding op basis van een waarschuwingsysteem. In de praktijk wordt vruchtrot bestrijding op basis van een BOS nog onvoldoende overgenomen. In de periode 2006 tot en met 2008 werd onderzoek gedaan naar gebruik van BOS-varianten bij de bestrijding van vruchtrot en meeldauw in aardbei. Doel van deze proeven is het verbeteren en testen van BOS-varianten om gebruik hiervan in de praktijk te stimuleren. Naast het gebruik van waarschuwingssystemen werd ook gekeken naar de toepassing van een GNO tegen meeldauw, met mogelijk een nevenwerking op Botrytis en naar een antagonist tegen Botrytis
  Schimmels veroorzaken merendeel van de plantenziekten : voortdurende wapenwedloop tussen plant en schimmel
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)3. - p. 4 - 5.
  schimmel - plantenziekteverwekkende schimmels - koolhydraten - assimilatie - ziekteresistentie - antagonisten - ondersteunende maatregelen - gewasbescherming - glastuinbouw - moulds - plant pathogenic fungi - carbohydrates - assimilation - disease resistance - antagonists - support measures - plant protection - greenhouse horticulture
  Schimmels kunnen niet zelf assimileren en maken daarom gebruik van dat vermogen van planten. Cruciaal is dat ze planten moeten binnendringen om bij de koolhydraten te kunnen komen. Daartoe hebben ze tal van manieren ontwikkeld, mechanisch en chemisch. De plant op zijn beurt zet blokkades en chemie in om de schimmels te weren. Een goed groeiende, gezonde plant is in het algemeen weerbaar genoeg. Inzicht in de 'wapenwedloop' tussen schimmel en plant wijst een teler de weg naar ondersteunende maatregelen
  Blokkeren van invalspoorten voor kanker
  Jong, P.F. de; Heijne, B. ; Köhl, J. - \ 2008
  neonectria galligena - kanker (plantenziektekundig) - appels - antagonisten - vruchtbomen - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - malus pumila - fruitteelt - neonectria galligena - cankers - apples - antagonists - fruit trees - plant protection - plant pathogenic fungi - malus pumila - fruit growing
  Tijdens bladval ontstaan kleine wondjes waar kanker (Nectria galligena) de appelboom kan binnendringen. Door antagonisten aan te brengen, kunnen deze wondjes afgedicht worden; onderzoek, resultaten en de praktijk
  Schurft bij de bron aanpakken
  Jong, P.F. de; Heijne, B. ; Köhl, J. - \ 2008
  venturia inaequalis - appels - antagonisten - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - fruitteelt - venturia inaequalis - apples - antagonists - plant pathogenic fungi - plant protection - fruit growing
  De belangrijkste ziekte, schurft (Venturia inaequalis), in appel overwintert op het afgevallen blad. Door schurft op het afgevallen blad aan te pakken met een antagonist verhindert het de schimmel om te infecteren; onderzoek, resultaten en de praktijk
  Biologische bestrijdingsmiddelen: kwaliteitscontrole met behulp van flowcytometrie
  Lombaers-van der Plas, C.H. ; Bergervoet, J.H.W. ; Paternotte, S.J. ; Köhl, J. - \ 2008
  biologische bestrijding - antagonisten - schimmelantagonisten - monitoring - doorstroomcytometrie - plantenziektebestrijding - biological control - antagonists - fungal antagonists - monitoring - flow cytometry - plant disease control
  Voor een kosteneffectieve biologische bestrijding van plantenziekten met antagonistische schimmels is het nodig de sporen van de antagonisten in grote hoeveelheden te kunnen produceren en formuleren. Flowcytometrie biedt de mogelijkheid om de sporenkwaliteit te monitoren. Oriënterende proeven zijn gedaan voor de kwaliteitsbepaling van meerdere batches van sporen van de modelantagonist PBGY1
  Flying doctors
  Evenhuis, A. ; Köhl, J. ; Paternotte, S.J. ; Steen, J.J.M. van der; Donders, J.N.L.C. ; Tongeren, C.A.M. van; Wilms, J.A.M. - \ 2008
  botrytis cinerea - aardbeien - antagonisten - vruchtrot - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - toedieningswijzen - vollegrondsteelt - botrytis cinerea - strawberries - antagonists - fruit rots - biological control - biological control agents - application methods - outdoor cropping
  Ua385 kan vruchtrot (Botrytis cinerea) in aardbeien deels voorkomen. Optimalisatie van de toedieningstechniek zou de efficiëntie van de antagonist kunnen vergroten. Voor de werkzaamheid is het nodig dat de antagonist op de aardbeibloemen wordt afgezet. Mogelijk kan het gebruik van bestuivende insecten de depositie van Ua385 op de bloem verbeteren, waardoor vruchtrot minder kans krijgt
  Juiste druppelgrootte vergroot efficiëntie Ulocladium
  Köhl, J. ; Zande, J.C. van de; Kessel, G.J.T. ; Goossen-van de Geijn, H.M. ; Molhoek, W.M.L. ; Evenhuis, A. - \ 2008
  botrytis cinerea - antagonisten - schimmelbestrijding - schimmelantagonisten - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - druppelgrootte - spuiten - dosering - botrytis cinerea - antagonists - fungus control - fungal antagonists - biological control - biological control agents - droplet size - spraying - dosage
  Ulocladium atrum is een veelbelovende antagonist voor bestrijding van Botrytis cinerea in een groot aantal gewassen. Introductie in de praktijk is o.a. afhankelijk van de benodigde dosering. Hoe lager de benodigde hoeveelheid, hoe groter de kans op introductie. Daarvoor is optimalisering van de toepassing van U. atrum nodig. De optimale spuittechniek voor de toepassing van U. atrum tegen B. cinerea werd onderzocht
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.