Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 109

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==aphididae
  Check title to add to marked list
  Kleine lieveheersbeestjes bieden perspectief tegen luizenprobleem: nuttig bij preventie van grote luisuitbraken
  Messelink, G.J. - \ 2017
  biological control - biological control agents - natural enemies - aphididae - greenhouse horticulture - sweet peppers - organic farming - propylea quatuordecimpunctata
  Alternatieven voor neonicotinoïden in de sierteelt onder glas : bestrijding van tabakswittevlieg en bladluis in kuipplanten en perkgoed
  Messelink, Gerben ; Vijverberg, Roland ; Bloemhard, Chantal ; Leman, Ada - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1418) - 42
  tuinplanten - containerplanten - insectenplagen - bemisia tabaci - aphididae - kasgewassen - glastuinbouw - biologische bestrijding - insecticiden - lecanicillium muscarium - entomopathogene schimmels - roofinsecten - bedding plants - container grown plants - insect pests - bemisia tabaci - aphididae - greenhouse crops - greenhouse horticulture - biological control - insecticides - lecanicillium muscarium - entomogenous fungi - predatory insects
  The control of phloem feeding insects such as aphids, whiteflies, cicadas, mealybugs, scales and plant feeding bugs in greenhouse crops still largely depends on the use of neonicotinoids. However, the increased found negative effects on the environment will soon results in a total ban on the use of these pesticides. In this project we summarized the possible alternative control measures with pesticides and biological control agents. Furthermore, a number of preventive and curative control measures was evaluated for the control of aphids in bedding plants and the tobacco whitefly in container plants, with Calibrachoa and Mandevilla as model plants. An endophytic application of an isolate of the entomopathogenic fungus Lecanicillium gave a clear trend of 25% reduced population growth of aphids on Calibrachoa. Curative control of aphids with lacewings was not effective. Mullein plants enhanced tobacco whitefly control by the predatory bug Macrolophus pygmaeus in Mandevilla and increased predator survival and reproduction. Among the tested alternative control measures, we found 5 products that controlled tobacco whiteflies effectively in Mandevilla.
  A histological description of the salivary gland system of some aphid species of the Adelgidae and Aphididae (Homoptera, Aphidoidea)
  Ponsen, M.B. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen University, University for Life Sciences (Wageningen Agricultural University papers 06.1) - 64
  adelgidae - aphididae - speekselklieren - dieranatomie - histologie - adelgidae - aphididae - salivary glands - animal anatomy - histology
  Mogelijkheden voor bladluisbestrijding met schimmels
  Messelink, G.J. ; Holstein-Saj, R. van; Dinu, M.M. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2015
  gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - capsicum - plagenbestrijding - biologische bestrijding - aphididae - natuurlijke vijanden - kasproeven - entomopathogene schimmels - conferenties - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - capsicum - pest control - biological control - aphididae - natural enemies - greenhouse experiments - entomogenous fungi - conferences
  Doelstelling: Bepalen welke soorten entomopathogene schimmels het meest kansrijk zijn voor de bestrijding van bladluizen in kasteelten en wat de randvoorwaarden zijn voor een geslaagde bestrijding. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Actieplan 'Minder virus in tulp' : Groot verschil in virusdruk per regio
  Kreuk, Frank ; PPO BBF Bloembollen, - \ 2015
  BloembollenVisie (2015)319. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  tuinbouw - bloembollen - tulpen - gewasbescherming - plantenvirussen - landbouwregio's - nederland - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - aphididae - monitoring - vangmethoden - veldproeven - horticulture - ornamental bulbs - tulips - plant protection - plant viruses - agricultural regions - netherlands - tulip mosaic virus - aphididae - monitoring - trapping - field tests
  Een van de aspecten waarnaar gekeken wordt in het actieplan 'Minder virus in tulp' is de vraag of er verschillen zijn per teeltregio. Dat blijkt zo te zijn. Vooral het verschil in aantal gevangen luizen per regio bleek groot te zijn. De verwachting dat een sterke virusuitbreiding altijd gepaard zou gaan met een hoge bladluisvangst bleek niet te kloppen.
  Biodiversiteit onder glas : voedsel voor luizenbestrijders
  Janmaat, L. ; Bloemhard, C.M.J. ; Kleppe, R. - \ 2014
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 20
  glastuinbouw - glasgroenten - aphididae - biologische landbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - biodiversiteit - organismen ingezet bij biologische bestrijding - nuttige insecten - bloemen - paprika's - nectarplanten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - aphididae - organic farming - plant protection - pest control - biodiversity - biological control agents - beneficial insects - flowers - sweet peppers - nectar plants - augmentation
  In het praktijknetwerk 'Biodiversiteit onder glas' is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas. Al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijders te geven en specifiek het nut van biodiversiteit.
  Gebruik minerale olie tegen TBV in tulp nader bekeken
  Dam, M.F.N. van; Verbeek, M. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)296. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - aphididae - bestrijdingsmethoden - mineraaloliën - effecten - landbouwkundig onderzoek - tulips - tulip breaking virus - aphididae - control methods - mineral oils - effects - agricultural research
  De verspreiding van tulpenmozaïekvirus (TBV) in de tulpenteelt gebeurt door bladluizen en is voornamelijk tegen te gaan door selectie en het bestrijden van de bladluizen soor gewasbespuiting met pyrethroïden. Met de huidige middelen is daarmee een reductie van 50-70% haalbaar. Bij probleempartijen wordt in tulp ook minerale olie ingezet.
  Details van virusoverdracht door bladluizen in lelie : een zoektocht naar optimale gewasbescherming met oog voor milieubelasting en kosten
  Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Aanholt, J.T.M. van; Weijnen-Derkx, M.P.M. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 60
  lelies - virusziekten - aphididae - gewasbescherming - overdracht - symptoomloos lelievirus - milieubeheersing - landbouwkundig onderzoek - effecten - geïntegreerde bestrijding - kostenbeheersing - lilies - viral diseases - aphididae - plant protection - transfer - lily symptomless virus - environmental control - agricultural research - effects - integrated control - cost control
  Het in dit rapport beschreven onderzoek richt zich op de optimalisatie van bescherming van lelie tegen de overdracht van Lelie mozaïekvirus (LMoV) en Symptoomloos lelievirus (LSV) door bladluizen. Het onderzoek is in de periode 2009-2012 uitgevoerd. Elk onderzoeksjaar had eigen specifieke vraagstellingen met de daarbij behorende proefopzet. In de eerste twee onderzoeksjaren is de bladluizenpopulatie wekelijks in detail via vangbakken en vangplaten bestudeerd. Gedurende het teeltseizoen zijn er in beide jaren 40-50 soorten bladluizen aangetroffen, waaronder ook veel bladluissoorten waarvan bekend is dat deze LMoV en/of LSV kunnen verspreiden. Qua populatiesamenstelling is er tussen de twee jaar vrij veel overlap, maar er zijn ook verschillen tussen de twee jaar zichtbaar. Zelfs wanneer er geen gewasbescherming werd uitgevoerd, werd vier jaar lang geen kolonisatie van bladluizen op de lelies waargenomen. Deze leliebollen waren ook niet behandeld met Admire. Blijkbaar is lelie geen geschikte waardplant voor bladluis of zijn er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig. Verspreiding van LMoV en LSV vond gedurende het hele teeltseizoen van lelie plaats. Verspreiding van LMoV vond iets meer in de eerste helft van het seizoen plaats en werd in meerdere herhalingen van proefveldjes waargenomen. Daarentegen vond de verspreiding van LSV iets meer in de tweede helft plaats en was meer lokaal van aard in één of twee van de vier herhalingen. In periodes met ‘normale’ weersomstandigheden zonder extremen kan met een wekelijkse dosis minerale olie en pyrethroïden de virusverspreiding goed beheerst worden, ondanks dat er tijdelijk grotere aantallen bladluizen aanwezig zijn geweest. Het bleek dat in een relatief warme periode met hogere zonkracht/straling en in een periode met veel neerslag de toegepaste gewasbescherming minder effectief is geweest waardoor in deze periode extra virusverspreiding heeft kunnen plaatsvinden. De resultaten uit de eerste twee jaar van dit project (fase 1) hebben geleid tot een beter begrip voor het moment waarop virusverspreiding plaats kan vinden en op welke momenten gewasbescherming effectief moet zijn. Tevens heeft de monitoring van bladluizen meer inzicht gegeven in de bladluizen populatiedynamiek en de relatie met de virusverspreiding die tegelijkertijd kan optreden. In de tweede fase van dit onderzoeksproject is onderzocht wat het beste recept is voor optimale gewasbescherming tegen virusoverdracht door bladluizen waarbij tevens aandacht werd gegeven voor milieubelasting en de kosten van gewasbescherming. In twee opvolgende jaren is aangetoond dat wekelijkse toepassing van minerale olie een duidelijk positief effect had op de beheersing van virusoverdracht door bladluizen. Toevoeging van een pyrethroïde versterkte deze beheersing. De extra toevoeging van een insecticide resulteerde bij de lelies in de proefopzet niet in een extra reductie van virusoverdracht. Een insecticide heeft daarom op basis van deze resultaten geen toegevoegde waarde voor de beheersing van virusoverdracht door bladluizen. Negatieve effecten van een insecticide zijn ook niet waargenomen. Er wordt wel eens gesuggereerd dat toevoeging van een pyrethroïde of een insecticide het vluchtgedrag van bladluizen onrustiger zou maken wat een negatief effect zou hebben op virusverspreiding in een partij. Onderzoek heeft hiervoor geen aanwijzingen gevonden. Sinds enkele jaren is er een Luis/virus weerfax beschikbaar die op basis van weersverwachtingen advies geeft over het moment van gewasbescherming op de dag en de frequentie per week. Het tijdelijk verhogen van de frequentie van gewasbescherming in periodes met hogere temperaturen en veel zonkracht had geen effect op het viruspercentage. Grote meerwaarde van de Luis/virus weerfax zit hem in het inzicht in het optimale moment van gewasbescherming voor de eerstvolgende dagen. Met deze informatie kan een veel betere planning gemaakt worden. De frequentie van gewasbescherming tegen virusoverdracht door bladluizen kan vanaf half augustus gehalveerd worden tot 1x per twee weken. Onderzoek van twee opvolgende jaren toonde aan dat er bij dit recept niet extra virusinfectie optrad. Een belangrijk inzicht uit dit onderzoek is het feit dat gewasbescherming op de virusbron veel effectiever werkt dan gewasbescherming op de ontvangende plant. Van te voren was niet te verwachten dat de waargenomen verschillen zo groot zouden zijn. In de proefopzet moet hiermee dus rekening gehouden worden. In dit project is daarom in de loop van de tijd een steeds betere proefopzet ontwikkeld: - virusbron in de proefveldjes in netten geplant zodat deze bij het rooien apart te verwijderen zijn, - zones met bufferplanten die de proefveldjes met verschillende behandelingen voldoende van elkaar scheiden zodat naast elkaar gelegen behandelingen elkaar niet beïnvloeden. Er wordt geadviseerd deze indeling van een proefveld algemeen toe te gaan passen bij onderzoek naar effectiviteit van middelen. In het laatste deel van dit rapport wordt de achtergrond van functionele agrobiodiversiteit (FAB) beschreven en is er een analyse gemaakt in hoeverre de inzet van barrière planten een bijdrage kan leveren aan een verdere beheersing van virusoverdracht door bladluizen bij lelie. In de wetenschappelijke literatuur zijn diverse voorbeelden beschreven van een bijdrage van FAB bij de beheersing van virusverspreiding door bladluizen. Dit onderzoek is echter niet uitgevoerd onder teeltomstandigheden die in Nederland van toepassing zijn. Onderzoek naar FAB voor de beheersing van virusoverdracht onder Nederlandse teeltomstandigheden is zeker van belang vanwege de lokale populaties bladluizen en natuurlijke vijanden. Dit rapport somt een aantal aanbevelingen op die relevant zijn om te betrekken bij onderzoek naar functionele agrobiodiversiteit tegen virusoverdracht door bladluizen. Op basis van dit onderzoek zijn er diverse conclusies en aanbevelingen geformuleerd: o Voor een duurzame teelt van lelies wordt allereerst geadviseerd om zoveel als mogelijk met virusvrije of virusarme partijen lelie te werken. o Houd bij het maken van het teeltplan vooral ook rekening met de virusstatus van partijen en probeer virusvrije partijen apart te telen van partijen die besmet zijn met LMoV en/of LSV. o Een wekelijkse gewasbescherming met minerale olie en pyrethroïde is van groot belang wanneer men de lelies wil beschermen tegen virusinfecties door bladluizen. o Houdt bij het moment van gewasbescherming dan vooral ook rekening met het optimale moment van gewasbescherming. De Luis/virus weerfax is hierbij een zeer functionele hulpmiddel. o Dit onderzoek heeft geen additionele effecten van een insecticide aangetoond. o Daarentegen zijn er ook geen aanwijzingen gevonden dat pyrethroïden en insecticiden lokale virusverspreiding juist zouden stimuleren vanwege het onrustiger gedrag van bladluizen die worden blootgesteld aan pyrethroïden en insecticiden. o Het halveren van de frequentie van gewasbescherming vanaf half augustus levert geen extra risico op maar resulteert wel in een lagere milieubelasting en reductie in kosten voor gewasbescherming. Aanpassing van de frequentie vanaf half augustus is daarom zeker het overwegen waard wanneer de virusdruk in een partij/perceel laag is.
  Bladluis resistentie in paprika ; Groene Veredeling 12 juni 2013
  Vosman, Ben - \ 2013
  greenhouse horticulture - aphididae - myzus persicae - capsicum - varieties - methodology - plant pests - selection - experiments - pest resistance
  Bestrijding ziekten en plagen met hetelucht in bos- en haagplantsoen
  Sluis, B.J. van der - \ 2013
  - 31
  bos- en haagplantsoen - houtachtige planten - aphididae - meeldauw - bestrijdingsmethoden - heteluchtbehandeling - duurzaamheidscriteria - tests - efficiëntie - woody nursery stock - woody plants - aphididae - mildews - control methods - hot air treatment - sustainability criteria - tests - efficiency
  Beukenbladluis in Fagus en meeldauw in Quercus zijn moeilijk te bestrijden aantastingen in Bos- en Haagplantsoen. Daarom moet er vaak worden gespoten. De sector zoekt naar een duurzame oplossing. Bestrijding met hetelucht zou dat kunnen zijn. Het doel van de veldproef was om de effectiviteit van deze methode in twee belangrijke teelten in bos- en haagplantsoen te testen.
  Hetelucht bestrijding in Bos- en Haagplantsoen : Mogelijk alternatief voor chemische bestrijding in beuk en eik? Een verkenning
  Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 31
  bos- en haagplantsoen - plagenbestrijding - aphididae - meeldauw - fagus - quercus - alternatieve methoden - heteluchtbehandeling - efficiëntie - literatuuroverzichten - landbouwkundig onderzoek - woody nursery stock - pest control - aphididae - mildews - fagus - quercus - alternative methods - hot air treatment - efficiency - literature reviews - agricultural research
  In de teelt van Bos- en Haagplantsoen is een aantal ziekten en plagen moeilijk te beheersen. Twee daarvan zijn beukenbladluis in Fagus (beuk) en meeldauw in Quercus (eik) die een intensieve chemische bestrijding noodzakelijk maken. Door de cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van heteluchtbestrijding als alternatief voor chemische bestrijding. Daarnaast is een belangrijke aanvullende bijdrage geleverd door de werkgroep SIM (Scholing, Innovatie en MVO) van Treeport Zundert. Deze heteluchttechniek is afkomstig uit Chili. In Chili ontdekte men een goede nevenwerking tegen ziekten en plagen bij druif tijdens vorstbestrijding (Frostbuster). Dit is overgenomen door een mechanisatiebedrijf in België, dat mogelijkheden voor de toepassing in andere gewassen ziet. De methode is verder ontwikkeld onder de naam PCS (Physical Crop Stimulation). Momenteel wordt PCS op enkele bedrijven succesvol ingezet in de bessen- en kruidenteelt. In de bessenteelt wordt het vooral ingezet ter bestrijding van Botrytis en in de kruidenteelt tegen cicaden. Het literatuuronderzoek was vooral gericht op informatie over de effecten van kortstondige blootstelling en doseringen van hetelucht op organismen (planten, insecten, schimmels). Relevante literatuur is echter niet gevonden. De gevonden informatie was altijd gericht op een langdurigere hittebehandeling bij een lagere temperatuur of destructieve hittebehandeling.
  Onderzoek naar mogelijke TBV-reservoirs in onkruid
  Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Dullemans, A.M. ; Pham, K.T.K. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 25
  tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - potyvirus - aphididae - virus-gastheer interacties - onkruiden - vangmethoden - landbouwregio - landbouwkundig onderzoek - tulips - tulip mosaic virus - potyvirus - aphididae - virus-host interactions - weeds - trapping - agricultural regions - agricultural research
  In tulpen veroorzaakt het potyvirus tulpenmoza¿ekvirus (TBV) van alle virussen de meeste directe schade (visuele virussymptomen en opbrengstverlies) en indirecte schade (keuringsmaatregelen, beheersingsmaatregelen, etc.). Dit virus wordt door bladluizen verspreid. Om een virusvrije teelt optimaal mogelijk te maken is kennis over het beperken van virusverspreiding binnen een partij / veld van eerste belang (dit blijkt uit onderzoek van laatste decennia). Dit onderzoeksproject geeft aandacht aan een ontbrekend puzzelstukje, kennis over de potentiële gevaren die vanuit de omliggende groene ruimte / natuur de teelt van tulp schade aan kunnen brengen. In dit project is onderzoek gedaan naar aanwezigheid van TBV in bladluisvluchten en onkruiden welke verzameld zijn in teeltregio’s van tulp waar in het verleden aanwijzingen/suggesties waren voor onverklaarbare toename van TBV in partijen tulp. In dit project zijn in 2012 op twee locaties gedetailleerde bladluisvangsten uitgevoerd en op 9 locaties zijn onkruidmonsters verzameld. Daarnaast is een collectie bladluizen gevangen in 2011 in de omgeving van Lelystad voor dit onderzoek gebruikt. De gevangen bladluizen en de onkruidmonsters zijn onderzocht op aanwezigheid van TBV. Dit project heeft tot de volgende conclusies geleid: • Pas bij de echte temperatuurstijging in de tweede helft van mei 2012 kwam een grote bladluizenvlucht op gang. Per dag werden er met één fuik tientallen tot zelfs een paar honderd bladluizen gevangen. • Er is aangetoond dat er grote verschillen in omvang van bladluizenvluchten kunnen zijn. Stel dat op beide locaties een vergelijkbare partij met 1% TBV werd geteeld, dan was het risico op virusverspreiding door bladluizen vanwege verschil in aantallen bladluizen op locatie B 2,5x zo groot als op locatie A. • Tientallen bladluizen gevangen in de omgeving van Lelystad, 290 bladluizen gevangen in Dirkshorn en ruim 700 bladluizen gevangen in Aartswoud, zijn met PCR-diagnostiek onderzocht op aanwezigheid van TBV. Met behulp van de toegepaste onderzoeksmethoden zijn er geen aanwijzingen gevonden dat gevangen bladluizen TBV bij zich hadden. • Analyse op aanwezigheid van TBV in onkruiden op percelen die in het verleden in verband zijn gebracht met onverwachte toename aan TBV heeft niet geresulteerd in de identificatie van TBV-geïnfecteerde onkruiden. Het feit dat er geen TBV in de gevangen bladluizen is aangetoond, en dat er geen TBV in onkruidmonsters is aangetoond, doet vermoeden dat er vooralsnog geen infectiebron is voor TBV anders dan tulp. Voor de tulpensector is dit een hoopgevend resultaat.
  Nieuwe roofwantsen gaan strijd aan met bladluis in paprika (interview met Gerben Messelink)
  Rodenburg, J. ; Messelink, G.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)1. - p. 54 - 55.
  glastuinbouw - kasgewassen - capsicum - gewasbescherming - macrolophus - reduviidae - aphididae - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - landbouwkundig onderzoek - groenten - greenhouse horticulture - greenhouse crops - capsicum - plant protection - macrolophus - reduviidae - aphididae - augmentation - agricultural research - vegetables
  Biologische gewasbescherming in tuinbouwgewassen blijft een complex vraagstuk. Een systeem dat vraagt om vernieuwend onderzoek, onder meer naar oplossingen voor het probleem van bladluis in paprika. Wageningen UR Glastuinbouw startte een zoektocht naar effectieve roofwantsen die op een preventieve en goedkope manier bladluis bestrijden. Verschillende kandidaten blijken perspectiefvol, waaronder de bekende Macrolophus pygmaeus.
  A histological description of the alimentary tract, salivary glands, and related organs of Mindarinae (Homoptera, Aphidoidea)
  Ponsen, M.B. - \ 2012
  Wageningen etc. : Wageningen University [etc.] (Wageningen Agricultural University papers 06.1) - 60
  mindarus - mindaridae - aphididae - dieranatomie - spijsverteringsstelsel - speekselklieren - proboscis - histologie - mindarus - mindaridae - aphididae - animal anatomy - digestive system - salivary glands - proboscis - histology
  Bronnen van Aardappelvirus Y
  Vlugt, R.A.A. van der; Bekkum, P.J. van; Raaij, H.M.G. van; Piron, P.G.M. ; Verbeek, M. ; Topper, C.G. ; Bus, C.B. ; Wustman, R. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Biointeracties en Plantgezondheid - 40
  akkerbouw - aardappelen - aardappelvirus y - besmetters - waardplanten - aphididae - virus-gastheer interacties - vectoren - gewasbescherming - plantenvirussen - arable farming - potatoes - potato virus y - contaminants - host plants - aphididae - virus-host interactions - vectors - plant protection - plant viruses
  Mogelijke bronnen van besmettingen met het aardappelvirus Y (PVY) in aardappelen. In dit onderzoek is met name gekeken naar de rol van bladluizen als belangrijkste overbrengers (‘vectoren’) van PVY. Daarnaast is gekeken naar het mogelijk voorkomen van het virus in andere planten (m.n. onkruiden).
  Development and survival of Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae and Uroleucon ambrosiae at six temperatures
  Conti, B.F. de; Bueno, V.H.P. ; Sampaio, M.V. ; Lenteren, J.C. van - \ 2011
  Bulletin of Insectology 64 (2011)1. - ISSN 1721-8861 - p. 63 - 68.
  brevicoryne-brassicae - aphididae - requirements - hymenoptera
  Temperature is one of the most important factors in determining the survival and developmental rate of aphids. The aim of this study was to evaluate the developmental time and survival of the aphid species Aulacorthum solani (Kaltenbach), Macrosiphum euphorbiae (Thomas) and Uroleucon ambrosiae (Thomas) (Rhynchota Aphididae) at six constant temperatures. Tests were conducted on lettuce plants (Lactuca sativa L.) in climate chambers at 16, 19, 22, 25, 28 and 31 +/- 1 degrees C, 70 +/- 10% RH and 12 h photophase. At high temperatures these species showed lower rates of survival than at low temperatures, and at 31 degrees C no aphids reached adulthood. The highest survival rates and the shortest developmental times were observed between 16 and 22 degrees C. The lower temperature threshold (Tb) and thermal constant (K) for A. solani and M. euphorbiae were 1.09 and 1.05 degrees C and 142.9 and 144.9 degrees-day (DD), respectively, while for U. ambrosiae these parameters could not be estimated. The highest survival rate and short developmental time found at 22 degrees C indicate that this temperature is optimal for development of A. solani and M. euphorbiae, whereas the optimal temperature for U. ambrosiae is 19 degrees C.
  Biologische bestrijding van bladluis:waar staan we en hoe verder?
  Messelink, Gerben - \ 2011
  biological control - aphididae - parasitoid wasps - predators of insect pests - augmentation - agricultural research - greenhouse horticulture
  Virusbestrijding in lelie en Zantedeschia met mogelijke alternatieven voor minerale olie
  Bulle, A.A.E. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 43
  pesticiden - gewasbescherming - bloembollen - virussen - aphididae - mineraaloliën - eu regelingen - lelies - zantedeschia - pesticides - plant protection - ornamental bulbs - viruses - aphididae - mineral oils - eu regulations - lilies - zantedeschia
  Door het niet plaatsen van minerale olie op de Annex I lijst dreigt dit middel binnenkort te verdwijnen. In dit project worden de mogelijkheden van alternatieven voor minerale olie in lelie en Zantedeschia in kaart gebracht. Er wordt getracht het effect van minerale olie te benaderen dmv een combinatie van alternatieve olie plus insecticiden.
  Schadedrempels suikerbieten
  Bos, M. - \ 2011
  [S.l.] : Bloeiend Bedrijf
  suikerbieten - oogstschade - aphis fabae - myzus persicae - aphididae - ziekteoverdracht - akkerbouw - sugarbeet - crop damage - aphis fabae - myzus persicae - aphididae - disease transmission - arable farming
  Informatieblad met schadedrempels (luizendruk) bij suikerbieten voor gebruik bij gewasinspecties.
  Wisselende effectiviteit gewasbescherming tegen virus in lelie
  Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Bulle, A.A.E. ; Kok, H. - \ 2011
  lelies - virussen - gewasbescherming - effecten - aphididae - lilies - viruses - plant protection - effects - aphididae
  Informatieposter over de wisselende effectiviteit van gewasbescherming tegen virus in lelie.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.