Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 67

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kans op schade door hoog doseren
  Hoek, H. - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)34. - ISSN 0006-5617 - p. 57 - 57.
  akkerbouw - maïs - aardappelen - suikerbieten - gewasbescherming - herbiciden - schade - opbrengst - toepassingsdatum - doseringseffecten - mechanische bestrijding - arable farming - maize - potatoes - sugarbeet - plant protection - herbicides - damage - outturn - application date - dosage effects - mechanical control
  Te hoge dosering van herbiciden kunnen soms leiden tot opbrengstderving. Dat blijkt uit een onderzoek door PPO-agv en CLM. Ze adviseren het LDS-systeem te combineren met een goede middelenkeuze en mechanische onkruidbestrijding, om het risico op gewasschade te beperken. Dat is ook nog eens goed voor de waterkwaliteit.
  Bodemstructuureffecten bij de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond na mesttoediening in het voorjaar
  Huijsmans, J.F.M. ; Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 56
  akkerbouw - aardappelen - bodemstructuur - zware kleigronden - bemesting - toepassingsdatum - mest - minimale grondbewerking - opbrengst - kwaliteit - rijpadensysteem - ruggen - arable farming - potatoes - soil structure - clay soils - fertilizer application - application date - manures - minimum tillage - outturn - quality - controlled traffic farming - ridges
  Om bodemstructuurschade in het voorjaar te vermijden zijn de principes van berijding met lage bodemdruk en vaste rijpaden in het verleden opgepakt. De toediening van dierlijke mest op kleigrond geeft een relatief hoge bodembelasting in het voorjaar. Mest is aangevoerd via een sleepstang of via een slag op een meegevoerde afrol-oprol haspelwagen. De grond is voorbewerkt met een lichtere zodenbemester.
  Toepassing van elicitors ter verhoging van de plantweerstand
  Derkx, M.P.M. ; Doorn, J. van; Wolf, J.M. van der - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 44
  gewasbescherming - plantenziekten - ziekteresistentie - weerstand - resistentiemechanismen - toepassing - toepassingsdatum - efficiëntie - schimmels - bacteriën - plantenziektebestrijding - plant protection - plant diseases - disease resistance - resistance - resistance mechanisms - application - application date - efficiency - fungi - bacteria - plant disease control
  PPO Projectnummer: 3236144000 PT projectnummer: 14443
  Phytophthora-vlucht in beeld : sporenvlucht wordt opgenomen in waarschuwingssysteem
  Kessel, Geert Jan - \ 2012
  potatoes - phytophthora infestans - decision support systems - sporulation - spore dispersal - chemical control - application date - plant protection - arable farming
  Ziektebestrijding op aarfusarium richten
  Timmer, R.D. - \ 2012
  Boerderij/Akkerbouw 97 (2012)23. - ISSN 0169-0116 - p. E13 - E13.
  fusarium - wintertarwe - toepassingsdatum - fungiciden - schimmelziekten - aren - akkerbouw - fusarium - winter wheat - application date - fungicides - fungal diseases - spikes - arable farming
  Aarfusarium was in 2011 een groot probleem. PPO pleit daarom voor een vroegere T2- met T3-bespuiting als alternatief voor de gebruikelijke T1-T2-bespuiting.
  Stikstofbemesting in de winter niet noodzakelijk in Flevoland
  Dam, M.F.N. van; Belder, P. - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)191. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - tulpen - kunstmeststoffen - toepassing - toepassingsdatum - bodemtypen (naar textuur) - zware kleigronden - landbouwkundig onderzoek - bemesting - flevoland - ornamental bulbs - tulips - fertilizers - application - application date - soil types (textural) - clay soils - agricultural research - fertilizer application - flevoland
  Over het tijdstip van stikstofbemesting van tulp op "zwaardere" gronden is veel discussie. Vroeg en veel bemesten op deze grondsoorten zou het gewas de gewenste snelle start geven en bovendien voor voldoende nalevering zorgen. Nadeel is dat nitraatstikstof gemakkelijk uitspoelt en niet meer beschikbaar is voor het gewas. Vandaar het bemestingsverbod in de periode van 16 september- 15 januari. Uit PPO-onderzoek in de afgelopen jaren bleek dat bemesting direct erna in de meeste gevallen voldoende ruimte biedt om het gewas vroeg genoeg van stikstof te voorzien.
  Stikstofbemesting, wanneer beginnen we ermee?
  Dam, A.M. van; Mager, A. - \ 2007
  BloembollenVisie 2007 (2007)107. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - mestgiften - stikstofmeststoffen - toepassingsdatum - gewasopbrengst - bemesting - ornamental bulbs - dressings - nitrogen fertilizers - application date - crop yield - fertilizer application
  Stikstofbemesting is sinds 2006 op alle grondsoorten verboden tussen 16 september en 1 februari. Van de bolgewassen mag alleen hyacint al vanaf 16 januari bemest worden. Daardoor is de vraag erg actueel geworden wanneer voorjaarsbloeiende bolgewassen hun eerste stikstofgift nodig hebben. Op diverse plaatsen is de toestand van de voeding in de bodem en de invloed daarvan op het gewas onderzocht. In dit artikel de informatie over de N-behoefte van tulpen en hyacinten op een rij
  Onderzoek naar optimalisatie van concentraties van plantenextracten ter bestrijding van droge mollen (Verticillium Fungicola)
  Baar, J. ; Rutjens, A.J. - \ 2006
  Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2006-11) - 16
  eetbare paddestoelen - plantenziekteverwekkende schimmels - lecanicillium fungicola - gewasbescherming - plantextracten - toepassingsdatum - dosering - edible fungi - plant pathogenic fungi - lecanicillium fungicola - plant protection - plant extracts - application date - dosage
  Het doel van dit project is te onderzoeken of een aantal plantenextracten meer effectief zijn tegen droge mollen dan eerder onderzochte plantenextracten. Tevens zal dit onderzoek zicht richten op de ontwikkeling van de meest optimale concentratie en formulering van de plantenextracten die het meest effectief zijn tegen droge mollen. Daarnaast zal onderzocht worden welk toedieningstijdstip het meest optimale effect geeft. De resultaten van dit project laten zien dat de toediening van plantenextracten in doseringen van 2 tot 4% effectief zijn ter bestrijding van droge mollen. Het twee maal toepassen van een plantenextract, dat bij de vliegen zeer effectief is, bleek bij droge mollen ook effectief te zijn, maar reduceerde de opbrengst aanzienlijk. Een selectie van plantenextracten is echter wel geschikt voor verdere ontwikkeling tot een bestrijdingsmiddel van droge mollen. Één van de plantenextracten geeft, in een eenmalige toepassing, een reductie van het aantal droge mollen met 80 %.
  Omvallers bij pioen effectief te bestrijden
  Wubben, J.P. ; Slootweg, G. ; Janse, J. - \ 2006
  Gewasnieuws Zomerbloemen 9 (2006)1. - p. 3 - 3.
  paeonia - overblijvende planten - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - deuteromycotina - pesticiden - toepassing - toepassingsdatum - perennials - plant pathogenic fungi - pesticides - application - application date
  Omvallers in pioenroos door botrytis zijn goed te voorkomen, blijkt uit onderzoek van PPO Glastuinbouw. Daarvoor is de effectiviteit van een aantal middelen onderzocht en het tijdstip van toediening
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Alternatieven voor ontijdige toediening van dierlijke mest op kleigrond (2002-2003)
  Dekker, P.H.M. ; Slabbekoorn, J.J. ; Schröder, J.J. - \ 2005
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Informatieblad / PPO-AGV 398.68) - 2
  dierlijke meststoffen - toepassingsdatum - verliezen uit de bodem - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - animal manures - application date - losses from soil - optimization methods - agricultural research
  Bij najaarstoediening van dierlijke mest gaat veel stikstof verloren door uitspoeling en denitrificatie. Dit leidt tot een lagere stikstofwerking van de mest, hoger gebruik van kunstmeststikstof en het risico van een verhoogd nitraatgehalte in het grond- en oppervlaktewater. Uit eerder onderzoek blijkt dat de werkingscoëfficiënt van drijfmest die in het najaar wordt toegediend niet meer dan 20 tot 25% bedraagt en bij voorjaarstoepassing hoger is dan 60%. Aan voorjaarstoediening kleven echter ook nadelen, waaronder risico's van structuurbederf van de grond of uitstel van een poot- of zaaitijdstip. Ook spelen er allerlei logistieke problemen in het voorjaar. Op PPO-proefbedrijf in Westmaas is in 2002/2003 en in 2003/2004 onderzoek uitgevoerd om de stikstofwerking van dierlijke mest op de kleigrond te verbeteren. In dit informatieblad wordt op de resultaten hiervan ingegaan
  Graslandvernieuwing, voorjaar niet nadelig voor grasopbrengst
  Hoving, I.E. - \ 2005
  V-focus (2005)oktober 2005. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  rundveeteelt - graslandbeheer - graslandverbetering - cultuurmethoden - toepassingsdatum - graslanden - gewasopbrengst - opbrengsten - lente - herfst - cattle farming - grassland management - grassland improvement - cultural methods - application date - grasslands - crop yield - yields - spring - autumn
  Grasland wordt bij voorkeur in het najaar vernieuwd. Maar volgens de nieuwe mestwet mag dat in 2006 niet meer op zand- en lössgrond (1 februari - 10 mei). Voor veen- en kleigronden mag dit nog wel (1 februari - 15 september). Maar hoe pakt het scheuren in het voorjaar uit t.o.v. scheuren in het najaar? Hiervoor is vergelijkend veldexperiment uitgevoerd
  Vaker meten, preciezer stikstof geven
  Wees, N.S. van; Dam, A.M. van - \ 2005
  BloembollenVisie 2005 (2005)55. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  kunstmeststoffen - stikstof - bloembollen - behoeften - mestbehoeftebepaling - bodemvruchtbaarheid - toepassingsdatum - toedieningshoeveelheden - fertilizers - nitrogen - ornamental bulbs - requirements - fertilizer requirement determination - soil fertility - application date - application rates
  De aanwezigheid van stikstof in de bodem is geen vast gegeven. Metingen laten zien dat de hoeveelheid stikstof sterk kan verschillen tijdens het groeiseizoen. De vraag is wat het nut is van stikstofmetingen en de daaruit voortkomende stikstofbijmestadiezen. PPO onderzocht de stikstoftoestand in de bodem door de organische bemestingsgeschiedenis van percelen
  Vroege besmetting vroeg bestrijden
  Wander, J.G.N. - \ 2005
  Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)10. - ISSN 0169-0116 - p. 18 - 19.
  allium cepa - uien - gewasbescherming - ziektebestrijding - spuiten - peronospora farinosa - computers - informatiesystemen - toepassingsdatum - ziektepreventie - beslissingsondersteunende systemen - onions - plant protection - disease control - spraying - information systems - application date - disease prevention - decision support systems
  Wanneer in een uiengewas de eerste verschijnselen van valse meeldauw zijn te zien, is de infectie al zo'n 2 weken achter de rug. De computer helpt het juiste spuitmoment te bepalen
  Simulating of leaf wetness duration within a potato canopy
  Jacobs, A.F.G. ; Heusinkveld, B.G. ; Kessel, G.J.T. - \ 2005
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 53 (2005)2. - ISSN 1573-5214 - p. 151 - 166.
  gewasteelt - aardappelen - gewasbescherming - fungiciden - meteorologie - micrometeorologie - meteorologische factoren - neerslag - weer - dauw - relatieve vochtigheid - pesticiden - toepassing - toepassingsdatum - simulatie - modellen - simulatiemodellen - phytophthora - phytophthora infestans - crop management - potatoes - plant protection - fungicides - meteorology - micrometeorology - meteorological factors - precipitation - weather - dew - relative humidity - pesticides - application - application date - simulation - models - simulation models - phytophthora - phytophthora infestans - estimating dew duration - meteorological models - parameterization - field
  A leaf wetness duration experiment was carried out in a potato field in the centre of the Netherlands during the growing season of 2003. A within-canopy dew simulation model was applied to simulate leaf wetness distribution in the canopy caused by dew and rainfall. The dew model is an extension of an earlier-developed energy budget model, distinguishing three layers within the potato canopy. To run the dew model successfully, information on the above-canopy wind speed, air temperature, humidity and net radiation as well as the within-canopy temperature and humidity must be available. In most cases leaf wetting starts in the top layer followed by the centre and the bottom layer, in that order. Leaf drying shortly after sunrise takes place in the same order. Leaf wetness lasted longest in the bottom layer. Rainfall was accounted for by applying an interception model. The results of the dew model agreed well with leaf wetness recorded with a resistance grid
  Mest op klei in voorjaar goed mogelijk
  Dekker, P.H.M. - \ 2005
  Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)7. - ISSN 0169-0116 - p. 12 - 13.
  aardappelen - klei - mest - drijfmest - wetgeving - stikstof - toepassingsdatum - herfst - lente - milieu - bemesting - Nederland - potatoes - clay - manures - slurries - legislation - nitrogen - application date - autumn - spring - environment - fertilizer application - Netherlands
  PPO-onderzoek laat zien dat er voor aardappelen mogelijkheden zijn voor gebruik van mest in het voorjaar. De rulle fractie van gescheiden drijfmest kan in het najaar worden uitgereden
  Fax in de strijd tegen vruchtrot
  Wander, J.G.N. - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen (2005)21. - ISSN 0925-9694 - p. 35 - 35.
  aardbeien - teelt - gewasbescherming - botrytis - ziektebestrijding - fungiciden - spuiten - toepassingsdatum - adviescentra - informatiediensten - informatiesystemen - computers - telefoons - telecommunicatie - vollegrondsteelt - strawberries - cultivation - plant protection - botrytis - disease control - fungicides - spraying - application date - advisory centres - information services - information systems - computers - telephones - telecommunications - outdoor cropping
  Als aardbeien bloeien, ligt vruchtrot door Botrytis op de loer. Bij gunstige omstandigheden kan een onbeschermd gewas flinke aantasting oplopen. Dat leidt tot productieverlies, infectiebronnen en overbodig werk, want rotte vruchten moeten ook geplukt worden. De waarschuwingsfax houdt telers alert om tijdig te bestrijden
  Avondtemperatuur lijkt nieuwe invalsweg voor bestrijding fruitmot
  Helsen, H.H.M. ; Polfliet, M. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)21. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - gewasbescherming - insectenbestrijding - cydia pomonella - feromonen - oviciden en larviciden - spuiten - toepassingsdatum - larven - ontwikkelingsstadia - luchttemperatuur - rupsen - fruit growing - plant protection - insect control - cydia pomonella - pheromones - ovicides and larvicides - spraying - application date - larvae - developmental stages - air temperature - caterpillars
  Fruitconsult en PPO hebben vorig jaar waarnemingen en proeven gedaan om de fruitmotbestrijding met de beschikbare middelen te optimaliseren. Daaruit lijkt de avondtemperatuur een goede indicator voor de eileg en dus het bespuitingsmoment
  Naar andere aanwending van mest op kleigrond
  Dekker, P.H.M. - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 juli.
  akkerbouw - drijfmest - wetgeving - toepassingsdatum - bemesting - Nederland - arable farming - slurries - legislation - application date - fertilizer application - Netherlands
  In seizoen 2005/2006 wordt het uitrijden van drijfmest op kleigrond in de maanden december en januari verboden. Bovendien wordt de najaarstoepassing ontmoedigd door het hanteren van een forfaitaire werkingscoëfficiënt voor stikstof in drijfmest van 30% . Deze werkingscoëfficiënt wordt de volgende jaren verhoogd tot die van voorjaarstoepassing. De verbodsperiode wordt bovendien de komende jaren uitgebreid tot een verbodsperiode van 15 september tot 1 februari. De nieuwe wetgeving heeft grote gevolgen voor de mesttoepassing op kleigrond. Nu wordt bijna alle dierlijke mest op kleigrond immers juist in het najaar uitgereden. Het is nog onduidelijk hoe in de nieuwe mestwetgeving wordt omgegaan met toepassing van vaste mestsoorten en met de vaste, rulle fractie van gescheiden mest. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die de akkerbouwer op kleigrond heeft om ook in de toekomst dierlijke mest te gebruiken. Voorjaarstoepassing van mest en toepassing van de vaste, rulle fractie van gescheiden drijfmest in het najaar bieden het meeste perspectief.
  Aanpak kniptorren werkt beter dan bestrijding ritnaalden
  Griepink, F.C. ; Ester, A. ; Rozen, K. van - \ 2004
  Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw 17 (2004)10. - ISSN 1566-2616 - p. 36 - 37.
  elateridae - agriotes obscurus - agriotes lineatus - plantenplagen - insectenplagen - plagenbestrijding - insectenbestrijding - chemische bestrijding - spuiten - pyrethroïden - pyrethroïdinsecticiden - toepassingsdatum - monitoring - feromonen - sexferomonen - feromoonvallen - insectenvallen - trechtervallen - gewasbescherming - plant pests - insect pests - pest control - insect control - chemical control - spraying - pyrethroids - pyrethroid insecticides - application date - pheromones - sex pheromones - pheromone traps - insect traps - funnel traps - plant protection
  Ritnaalden, de larven van kniptorren, veroorzaken schade in bol-, knol- en graangewassen. Als alternatief voor grondontsmetting ter bestrijding van de ritnaalden, ontwikkelden PRI en PPO een methode van geleide bestrijding waarmee de kniptorren worden aangepakt. Met sexferomonen in trechtervallen wordt de omvang van de populatie kniptorren vastgesteld. Boven een bepaalde drempel worden gewasbespuitingen uitgevoerd met een pyrethroïde. Het tellen en bestrijden van kniptorren is goedkoper dan grondbehandeling tegen ritnaalden maar vraagt wel continu aandacht van de teler. In grafieken de resultaten van deze bestrijdingsmethode voor twee kniptorsoorten (Agriotes obscura en A. lineatus)
  Demonstratie van mestaanwending in het voorjaar op kleigrond - consumptieaardappelen
  Dekker, P.H.M. ; Paauw, J.G.M. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 jan..
  akkerbouw - aardappelen - dierlijke meststoffen - toepassingsdatum - stikstofmeststoffen - bemesting - arable farming - potatoes - animal manures - application date - nitrogen fertilizers - fertilizer application
  Als gevolg van Minas en het stelsel van mestafzetovereenkomsten (MAO's) is er afgelopen jaren belangstelling gekomen om ook op kleigrond dierlijke mest in het voorjaar voor aardappelen uit te rijden. Op kleigrond zijn telers huiverig om mest voor het poten met een landbouwinjecteur toe te dienen. Het PPO heeft daarom in 2002 onderzoek verricht naar de mogelijkheden om mest voor of na het poten toe te dienen met behoud van opbrengst en zonder verhoging van de hoeveelheid grondtarra. Uit het onderzoek blijkt dat mesttoepassing in het voorjaar niet tot lagere opbrengst of tot meer grondtarra leidt. De mest kan zowel voor als na het poten worden toegediend. Toepassing van dierlijke mest op kleigrond in het voorjaar voor aardappelen is dus het overwegen waard. Het leidt tot een betere N-benutting en zodoende tot een verlaging van de bemestingskosten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.