Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 133

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Different EC for day and night can be beneficial : Optimal EC depends on the conditions
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 3 (2014)2. - ISSN 2215-0633 - p. 25 - 27.
  glastuinbouw - teeltsystemen - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - doseringseffecten - substraten - voedingsstoffenbalans - bemesting - snijbloemen - potplanten - groenten - greenhouse horticulture - cropping systems - fertilizers - application rates - dosage effects - substrates - nutrient balance - fertilizer application - cut flowers - pot plants - vegetables
  A high EC results in loss of production and reduces growth. However, for quality reasons it can be beneficial to maintain a higher EC. In doing so a grower can take advantage of the difference between the plant’s day and night mechanisms.
  Precisiespuiten tegen botrytis bij cyclaam en tomaat
  Os, E.A. van - \ 2013
  gewasbescherming - spuiten - spuitdoppen - toedieningshoeveelheden - dosering - sensors - rood licht - botrytis - cyclamen - tomaten - plant protection - spraying - fan nozzles - application rates - dosage - sensors - red light - botrytis - cyclamen - tomatoes
  Poster met informatie over het doel van precisiespuiten tegen botrytis bij cyclaam en tomaat, namelijk geen spuitmiddel tussen de planten, aanpassing van de spuithoeveelheid aan de plantgrootte en doelgerichte bespuiting van de planten.
  Vaststellen N-behoefte nieuwe leliecultivars
  Slootweg, G. ; Reuler, H. van; Aanholt, J.T.M. van - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 28
  bloembollen - lelies - cultivars - stikstof - normen - proeven - bemesting - toedieningshoeveelheden - doseringseffecten - gewasopbrengst - ornamental bulbs - lilies - cultivars - nitrogen - standards - trials - fertilizer application - application rates - dosage effects - crop yield
  De N-gebruiksnorm voor lelie is vastgesteld op 145 kg N per ha op zand, löss en veen en 155 kg per ha op klei. Telers ervaren de gebruiksnorm voor m.n. het nieuwe assortiment snelgroeiende cultivars als te laag voor een optimale gewas- en bolgroei, omdat deze cultivars een veel hogere bolopbrengst en biomassa hebben. Dit project had als doel de gemiddelde N-behoefte van lelie te bepalen voor hoogproductieve leliecultivars door middel van het uitvoeren van een serie veldproeven onder praktijkomstandigheden. Er zijn zes datasets verzameld die nodig zijn om een definitief NA voor OT- en LA-hybride leliecultivars te onderbouwen. Uit dit onderzoek bleek dat een stikstofbemesting op basis van NBS, in een jaar met normale neerslaghoeveelheden, toereikend zal zijn in de nieuwe hoog producerende leliecultivars uit de groep van de OT- en de LA-hybriden die werden onderzocht. Er is, op basis van dit onderzoek geen aanleiding om een nieuw besmestingsadvies op te stellen. In vijf van de zes datasets was de N opname hoger dan gift die volgens het NBS werd toegediend. Dit betekent dat de natuurlijke vruchtbaarheid achteruit gaat en op termijn de opbrengsten zullen dalen.
  Growers throw away money by fertilising on automatic pilot (interview with Chris Blok)
  Bezemer, J. ; Blok, C. - \ 2013
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2013 (2013)April. - ISSN 2215-0633 - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - kwekers - bemesting - irrigatie - monitoring - beoordeling - toedieningshoeveelheden - doseringseffecten - greenhouse horticulture - growers - fertilizer application - irrigation - monitoring - assessment - application rates - dosage effects
  Growers can fertilise much more precisely and effectively. It’s been proven already that the plant uses fertiliser much more efficiently if the fertiliser system takes into account the measured requirements of the crop. Better utilisation has many benefits: lower emissions into the environment and savings on the fertiliser bill. A grower can boost the utilisation further by taking the watering into consideration in the fertilising strategy.
  Rijenbemesting in aardappelen : rijenbemesting versus breedwerpig en perspectief van nieuwe meststoffen : verslag van een veldproef op zuidwestelijke zeeklei in 2011
  Slabbekoorn, J.J. - \ 2012
  Westmaas : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit AGV - 44
  akkerbouw - aardappelen - precisielandbouw - teeltsystemen - bemesting - proeven op proefstations - stikstofhoudende verbindingen - stikstofmeststoffen - lichte-matig zware kleigronden - rijpadensysteem - toedieningshoeveelheden - broeikaseffect - arable farming - potatoes - precision agriculture - cropping systems - fertilizer application - station tests - nitrogenous compounds - nitrogen fertilizers - clay loam soils - controlled traffic farming - application rates - greenhouse effect
  In opdracht van het Pogramma Precisielandbouw (PPL) is door PPO te Westmaas (ZH) op kleigrond een stikstof bemestingsproef uitgevoerd. De precisietoepassing van stikstofhoudende meststoffen draagt bij aan PPL doelen van energie-besparing en reductie van broeikas-emmissie in de zin dat mogelijkheden worden onderzocht om kunstmeststikstof te vervangen.
  Optimalisatie bemesting: Een blauwdruk voor optimaal hergebruik van drainwater getoetst op vijf bedrijven
  Boer-Tersteeg, P.M. de; Winkel, A. van; Steenhuizen, J.W. ; IJdo, M.L. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1196) - 56
  tuinbouwbedrijven - teeltsystemen - hergebruik van water - voedingsstoffen - bemesting - toedieningshoeveelheden - milieubeheersing - vergelijkend onderzoek - proeven - market gardens - cropping systems - water reuse - nutrients - fertilizer application - application rates - environmental control - comparative research - trials
  Het doel van dit onderzoek is het beperken van de uitstoot van overtollig drainwater naar het milieu door beter beheersen van de water- en voedingsstromen binnen het bedrijf. Een kerngedachte hierbij is dat de emissie kan verminderen door de samenstelling van de gift zo goed mogelijk aan te passen aan de behoefte van het gewas. Op vijf bedrijven is gekeken naar de water- en voedingshuishouding. Op basis van bestaande gegevens is per bedrijf en per dag berekend wat het verschil is tussen gift en drain uitgedrukt in l.m -2 (voor water) en in mmol.m -2 (voor de afzonderlijke voedingselementen) Hierbij is het verschil plantbehoefte genoemd hoewel daar andere verliezen bij ingesloten zijn
  Growers forget the needs of the crop: More accurate feeding: lower runoff emissions and better use of fertilisers (interview a.o. with Chris Blok)
  Bezemer, J. ; Blok, C. - \ 2012
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2012 (2012)1. - ISSN 2215-0633 - p. 48 - 49.
  glastuinbouw - kasgewassen - plantenvoeding - bemesting - voedingsstoffenbehoeften - gewasanalyse - toedieningshoeveelheden - groenten - sierteelt - greenhouse horticulture - greenhouse crops - plant nutrition - fertilizer application - nutrient requirements - plant analysis - application rates - vegetables - ornamental horticulture
  Fertilisers received a lot of attention when growers first started using substrates. Since then the nutritional requirements of the plant have been largely driven by the need to reduce runoff emissions. In addition, more efficient use of fertilisers is playing a role. Until now growers went along with standerd fertiliser strategies. Now they are starting to adjust the nutrients given to suit the plant's needs.
  Teler gooit geld weg bij bemesten op automatische piloot (interview met Chris Blok)
  Bezemer, J. ; Blok, C. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)1. - p. 16 - 17.
  glastuinbouw - kwekers - besluitvorming - bemesting - irrigatie - monitoring - beoordeling - toedieningshoeveelheden - doseringseffecten - greenhouse horticulture - growers - decision making - fertilizer application - irrigation - monitoring - assessment - application rates - dosage effects
  Telers kunnen veel nauwkeuriger en effectiever bemesten. Al eerder is aangetoond dat de plant de aangevoerde meststoffen beter benut als het bemestingssysteem rekening houdt met de gemeten behoeften van het gewas. De betere benutting leidt tot veel winst: lagere emissies naar het milieu en een besparing op de meststoffenrekening. Een teler kan de benutting nog verder opvoeren door de watergift nadrukkelijker mee te nemen in zijn bemestingsbeleid.
  Organische stof is lastig op peil te houden in duinzandgrond
  Pronk, A.A. ; Leeuwen, P.J. van; Berg, H. van den - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011)51/52. - ISSN 0923-2443 - p. 32 - 33.
  bodemkwaliteit - duingronden - organische stof - bemesting - verzwakking - toedieningshoeveelheden - soil quality - dune soils - organic matter - fertilizer application - attenuation - application rates
  Organische stof in duinzandgrond breekt snel af. Vooral bij grond die enige jaren in gebruik is en goed is verzien van organische bemesting, loopt het percentage organische stof snel terug. Dat bleek in een proef waarin de afbraak van organische stof in diverse duinzandgronden werd vergeleken met dekzandgrond.
  De toekomst van fosfaatvoeding in appel en peer : Nederland en het fosfaattekort
  Maas, M.P. van der - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)42. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  fruitteelt - plantenvoeding - fosformeststoffen - efficiëntie - toedieningshoeveelheden - doseringseffecten - fruit growing - plant nutrition - phosphorus fertilizers - efficiency - application rates - dosage effects
  Project PPO BBF 32 350 052 00 voor Productschap Tuinbouw
  Telers denken nog te veel in volumes water en vergeten behoeften gewas: Nauwkeuriger voeden: lagere emissie en betere benutting meststoffen (interview met Chris Blok)
  Bezemer, J. ; Blok, C. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)6/7. - p. 54 - 55.
  glastuinbouw - kasgewassen - plantenvoeding - meetinstrumenten - nutriëntengebruiksefficiëntie - bemesting - voedingsstoffenbehoeften - gewasanalyse - toedieningshoeveelheden - greenhouse horticulture - greenhouse crops - plant nutrition - indicating instruments - nutrient use efficiency - fertilizer application - nutrient requirements - plant analysis - application rates
  Bij de introductie van de eerste substraten kreeg de bemesting veel belangstelling. Daarna bleef de behoefte van de plant aan voedingsstoffen lange tijd onderbelicht. Nu is er sprake van een revival. Verlaging van de emissies is een motor achter de hernieuwde belangstelling. Maar een effectiever gebruik van meststoffen begint ook mee te spelen. Tot nu toe voorzagen de telers het systeem van meststoffen. Nu beginnen ze de voedingsgift op de plant af te stemmen.
  Nieuwe herbiciden voor bloembollenteelt
  Bulle, A.A.E. - \ 2011
  bloembollen - herbiciden - gewasbescherming - toedieningshoeveelheden - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - herbicides - plant protection - application rates - agricultural research
  Voor volledige en veilige onkruidbestrijding met LDS zijn meer en andere middelen nodig. In een tweejarig onderzoek worden contactherbiciden gescreend voor LDS,toepassing na opkomst/bloei van bloembolgewassen.
  Kunstmest duur? Strooi minder!
  Middelkoop, J.C. van - \ 2010
  V-focus 2010 (2010)10. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
  rundveehouderij - graslandbeheer - stikstofmeststoffen - dosering - toedieningshoeveelheden - mestbehoeftebepaling - agrarische aanpassing - bemesting - cattle husbandry - grassland management - nitrogen fertilizers - dosage - application rates - fertilizer requirement determination - agricultural adjustment - fertilizer application
  In het verleden heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen het stikstofbemestingsadvies op grasland vastgesteld op basis van prijzen van veevoeders en kunstmest. Uitgangspunt was dat bemesten niet meer kost dan het oplevert. Prijzen variëren, maar de commissie stelt niet ieder jaar een nieuw stikstofbemestingsadvies vast. U kunt zelf wel rekening houden met variaties in prijzen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe.
  Iron fertilization with FeEDDHA : the fate and effectiveness of FeEDDHA chelates in soil-plant systems
  Schenkeveld, W.D.C. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Willem van Riemsdijk, co-promotor(en): Erwin Temminghoff. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857983 - 270
  bodemvruchtbaarheid - chelaten - meststofdragers - ijzerhoudende meststoffen - toedieningshoeveelheden - groeieffecten - bodem-plant relaties - soil fertility - chelates - fertilizer carriers - iron fertilizers - application rates - growth effects - soil plant relationships
  Iron deficiency chlorosis is a nutritional disorder in plants which reduces crop yields both quantitatively and qualitatively, and causes large economic losses. It occurs world-wide, predominantly in plants grown on calcareous soils, as a result of a limited bioavailability of iron related to the poor solubility of iron at high soil-pH (7.5-8.5). Iron fertilizers based on FeEDDHA (iron ethylene diamine-N,N'-bis(hydroxy phenyl acetic acid)) chelates are among the most efficient in preventing and remedying iron deficiency in soil-grown plants. FeEDDHA based fertilizers comprise mixtures of FeEDDHA components which can be divided into racemic o,o-FeEDDHA, meso o,o-FeEDDHA, o,p-FeEDDHA and rest-FeEDDHA. Both the composition of FeEDDHA based fertilizers and the properties of the FeEDDHA components differ considerably. The fate and effectiveness of FeEDDHA chelates in soil-plant systems were examined in order to facilitate a more efficient use of FeEDDHA fertilizer. Upon interaction with soils, racemic and meso o,o-FeEDDHA largely remained in solution, whereas o,p-FeEDDHA and rest-FeEDDHA were largely removed. In plant experiments it was found that, on soils in which plants from the blank treatment became chlorotic, the iron concentration in soil solution, governed by racemic and meso o,o-FeEDDHA, determined iron uptake by plants. When introduced into soil-plant systems, the concentration of racemic and meso o,o-FeEDDHA underwent an initial concentration drop due to adsorption, and gradually declined further. In particular for meso o,o-FeEDDHA, this gradual decline was not related to iron uptake by plants. The gradual decline could not be explained by biodegradation, which did not significantly affect the concentration of FeEDDHA components. From mechanistic multi surface modeling and batch interaction experiments it was concluded that there is a basis for assuming that under soil conditions iron can be displaced from o,o-FeEDDHA components by copper. This displacement reaction was closer examined in goethite suspensions, and it was found to predominantly take place on reactive surfaces rather than in solution. Factors enhancing adsorption also enhanced the rate of the displacement reactions. The observed concentration behaviour of meso o,o-FeEDDHA in soil-plant systems could be explained from the displacement reaction. Furthermore, the effectiveness of EDDHA ligands in chelating and mobilizing iron from soil, after delivering iron at the plant root (the so-called “shuttle mechanism”) was examined. Plant experiments provided experimental support for a re-chelation mechanism, but results from batch interaction experiments indicated that the efficiency in chelating iron from soil is probably low as a result of complexation of other cations, in particular copper. In conclusion a conceptual model for the behaviour of FeEDDHA components in soil-plant systems was composed. The essence of the model consists of three processes: 1) FeEDDHA adsorption, 2) iron displacement from FeEDDHA by copper on a soil reactive surface followed by release of CuEDDHA into soil solution, and 3) re-adsorption of CuEDDHA. Clay content, iron(hydr)oxide content and copper content were identified as soil characteristics substantially compromising the effectiveness of FeEDDHA components.
  Mogelijkheden onkruidbestrijding in bloembollen
  Koster, A.T.J. ; Bulle, A.A.E. - \ 2009
  bloembollen - sierplanten - onkruidbestrijding - pesticiden - herbiciden - toepassing - toedieningshoeveelheden - gewasbescherming - ornamental bulbs - ornamental plants - weed control - pesticides - herbicides - application - application rates - plant protection
  Overzicht van onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruik per gewas, vóór en rond de opkomst en na de bloei op zeer kleine onkruiden
  Met gerichte startgift komt andijvie niets tekort
  Ruijter, F.J. de - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)15. - ISSN 0925-9694 - p. 42 - 43.
  tuinbouw - groenteteelt - cichorium endivia - andijvie - beplantingen - stikstofmeststoffen - toedieningshoeveelheden - uitspoelen - horticulture - vegetable growing - cichorium endivia - endives - plantations - nitrogen fertilizers - application rates - leaching
  Een goede beschikbaarheid van stikstof stimuleert de weggroei van andijvie. Door stikstof vlakbij het perspotje te leggen volstaat een lage startgift van maar enkele kilo's per hectare, terwijl de andijvie niets tekort komt
  BOS Botrytis aardbei
  Wander, J.G.N. - \ 2008
  botrytis - fungiciden - gewasbescherming - aardbeien - spuiten - toedieningshoeveelheden - beslissingsondersteunende systemen - vollegrondsteelt - botrytis - fungicides - plant protection - strawberries - spraying - application rates - decision support systems - outdoor cropping
  Kan de hoge fungicideninput vanwege Botrytis worden verminderd? Werken de bestaande Beslissings Ondersteunende Systemen goed? Hoe kan de dynamiek van het aardbeiengewas gebruikt worden om de timing en de effectieve periode van een uitgevoerde bespuiting te sturen? Resultaten en de praktijk van dit onderzoek
  Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen
  Zeeland, M.G. van - \ 2007
  Kennisakker.nl 2007 (2007)12 dec.
  gewasbescherming - herbiciden - dosering - doseringseffecten - waterhardheid - toedieningshoeveelheden - hulpstoffen - akkerbouw - plant protection - herbicides - dosage - dosage effects - water hardness - application rates - adjuvants - arable farming
  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de effectiviteit van Aramo en een ander herbicide, waarvan bekend is dat het gevoelig is voor hard water, verbeterd (gekozen is voor glyfosaat)en invloed van Promotor (hulpstof) op de pH (zuurgraad) van de spuitvloeistof. In 2007 wordt nagaan of dat doseringen van fungiciden voor de bestrijding van valse meeldauw in ui met 50% kunnen worden verlaagd als de juiste hulpstof (b.v. Modify) wordt toegevoegd.
  Verschillende EC tijdens dag en nacht kan gunstig uitpakken: optimale EC afhankelijk van omstandigheden
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)10. - p. 21 - 23.
  teeltsystemen - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - doseringseffecten - substraten - voedingsstoffenbalans - bemesting - glastuinbouw - groenten - snijbloemen - potplanten - cropping systems - fertilizers - application rates - dosage effects - substrates - nutrient balance - fertilizer application - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - pot plants
  De optimale EC bestaat niet. Hij is afhankelijk van gewas, groeifase en klimaat. Er bestaat een conflict tussen water opname en opname van voedingsstoffen. Naarmate de EC stijgt, kan de plant minder gemakkelijk water opnemen. Dat kost op den duur productie, doordat de cellen minder kunnen strekken en doordat de plant de huismondjes sluit. Een hogere EC kan de kwaliteit verbeteren van vruchtgroenten. Wel neemt daardoor de kans op neusrot toe. Het hanteren van verschillende dag- en nacht-EC's voorkomt dat weer. Met het verschil tussen dag- en nacht-EC valt nog meer te winnen
  Optimale N-bemesting zaaiuien
  Brink, L. van den; Dekker, P.H.M. ; Berg, W. van den - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV (PPO 3250078400)
  uien - rassen (planten) - stikstofmeststoffen - kunstmeststoffen - dosering - toedieningshoeveelheden - mestbehoeftebepaling - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - onions - varieties - nitrogen fertilizers - fertilizers - dosage - application rates - fertilizer requirement determination - agricultural research - arable farming
  In opdracht van LTO en het ministerie van LNV is PPO in 2007 onderzoek gestart naar de optimale N- bemesting van zaaiuien. Hierbij zijn vier bemestingsproeven aangelegd om een eventuele aanpassing van het bestaande stikstofbemestingsadvies mogelijk te maken. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek in 2007 weergegeven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.