Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 176

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==applied research
Check title to add to marked list
Successful Engagement of Practitioners and Software Engineering Researchers: Evidence From 26 International Industry-Academia Collaborative Projects
Garousi, Vahid ; Shepherd, David C. ; Herkiloglu, Kadir - \ 2019
IEEE Software (2019). - ISSN 0740-7459 - 1 p.
applied research - experience report - Industry-academia collaborations - lessons learned

There has been a recent push to increase the practical relevance and impact of software engineering (SE) research. Even though many practitioners and researchers agree that this change is desirable, only some concrete actions have been taken in the community so far. In this paper, we present our experience in a large number of collaborative research projects (26 projects) which have had practical (industrial) impact. These projects have been conducted in several different countries, have focused on different SE topics (e.g., testing, software maintenance, and documentation), and have spanned over different domains (e.g., embedded software, defense and telecom, robotics). We characterize the industrial needs, contributions, and impacts of the projects. Furthermore, via a participant-observation research approach, the authors analyze their diary reflections recorded during the projects and synthesize their experience into a set of seven lessons learned on how to conduct successful industry-academia collaborations. Our hope is that the evidence and experience provided by our example projects would motivate SE practitioners and researchers to engage more on collaborative projects.

Strategische agenda Wageningen Research 2018-2021
Wageningen Research, - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 52
research institutes - research policy - applied research - innovations
Energie uit planten : milieutechnologen richtten bedrijf op
Strik, David - \ 2017
bioenergy - electricity generation - knowledge exploitation - applied research - entrepreneurship

Het Wageningse bedrijf Plant-e haalt elektriciteit uit levende planten. Milieutechnologen David Strik en Marjolein Helder richtten het bedrijf in 2009 op. Inmiddels leidt Helder de groeiende onderneming; Strik is universitair docent en houdt zich bezig met optimaal gebruik van afvalstromen.

SPARK-UP; Seaweed Production And Refining of Kelp, Ulva and Palmaria : 2013-2016
Wald, J. ; Visser, W. de; Brandenburg, W.A. ; Jongschaap, R.E.E. ; Werf, A.K. van der; Deelman, Berth-Jan ; Helmendach-Nieuwenhuize, Carola - \ 2016
Plant Research International - 144 p.
seaweeds - biobased economy - seaweed culture - biomass production - biomass conversion - aquatic biomass - biorefinery - seaweed products - applications - applied research - cropping systems - marketing channels - zeewieren - zeewierenteelt - biomassa productie - biomassaconversie - aquatische biomassa - bioraffinage - zeewierproducten - toepassingen - toegepast onderzoek - teeltsystemen - marketingkanalen
In het SPARK-UP project, waarin de partners Arkema, PRI-WUR en North Seaweed samenwerkten aan de ontwikkeling van toepassing van zeewier in de biobased economy, is de afgelopen jaren veel werk verzet. In een bassin op het terrein van Arkema, heeft PRI een teeltsysteem opgezet en in gebruik genomen, om onder gecontroleerde omstandigheden zeewier te telen in Westerscheldewater dat in het bassin was ingenomen. Arkema heeft gewerkt aan de raffinage van wieren, met name gericht op de suikers. North Seaweed heeft zich geconcentreerd op het ontwikkelen van businesscases van geraffineerde eiwitten en alginaten uit zeewier en bij het gebruik van de hele wieren als plantversterkers.
De Groene Agenda, topsectoronderzoek
Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
Factbook: de staat en ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek en infrastructuur van de Nederlandse Biobased Economy
Os, Pieter van; Starre, Bas van der; Toren, Jan Peter van den; Broens, Douwe-Frits ; Duijghuisen, Ruud - \ 2016
Centre for Biobased economy - 46
biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - toegepast onderzoek - samenwerking - wetenschappelijke samenwerking - kennismanagement - publiek-private samenwerking - biobased materials - applied research - cooperation - scientific cooperation - knowledge management - public-private cooperation
Nationaal en internationaal zijn er belangrijke vraagstukken die om oplossingen vragen. Een groot deel daarvan zijn geformuleerd binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast zijn de topsectoren een belangrijks illustratie van dat waar Nederland goed in is. Een domein waarop meerdere maatschappelijke vraagstukken en meerdere topsectoren bij elkaar komen is dat van de biobased economy: het meer dan nu benutten van groene grondstoffen als alternatief voor de fossiele economie. Hogescholen kunnen met hun praktijkgericht onderzoek een relevante bijdrage leveren aan het onderzoek en aan innovaties op dit domein. Om een goede positie in kennisinfrastructuur te krijgen is het noodzakelijk de krachten te bundelen: lectoren, docenten en onderzoekers in samenwerking met bedrijven en organisaties. Voorwaarde voor deze krachtenbundeling is dat er een overzicht is van al het onderzoek dat wordt uitgevoerd (het ‘landschap’) en de trends daarin, van de ontwikkelingen in de biobased economy en van de beschikbare infrastructuur en netwerken. Dit Factbook biedt dat overzicht en is daarmee één van de bouwstenen voor het inrichten van verdergaande onderzoekssamenwerking.
FIAD: impuls aan ontwikkeling bioaromaten
Haveren, Jacco van - \ 2016
aromatic hydrocarbons - biorefinery - bioprocess engineering - biobased chemistry - biobased economy - applied research

Een internationaal consortium van zes partijen, waaronder Wageningen UR en TNO, bundelen onder de vlag van Shared Research Center Biorizon hun krachten in een nieuw onderzoeksproject naar toepassingsmogelijkheden van bioaromaten. De industrie gaat nu monstermateriaal uit de labs en pilotinstallaties testen in de praktijk.

Sleutels tot herstel van hoogveen
Limpens, J. ; Duinen, G.A. van; Schouten, M.G.C. ; Tomassen, H. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 82 - 91.
natuurbeheer - hoogveengronden - hoogveengebieden - ecologisch herstel - biodiversiteit - toegepast onderzoek - hydrologische factoren - ruimtelijke variatie - sphagnum - bodems van waterrijke gebieden - waterstand - nature management - bog soils - moorlands - ecological restoration - biodiversity - applied research - hydrological factors - spatial variation - wetland soils - water level
Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en onderzoekers en de daaruit resulterende kennisontwikkeling is herstel van levend hoogveen in Nederland niet langer een droom. In dit artikel geven we een overzicht van de hoogtepunten van 18 jaar OBN-onderzoek en sluiten af met een kijkje naar de toekomst.
Nat zandlandschap van de 21e eeuw : kennisagenda
Schouten, M.G.C. ; Jansen, A.A.M. ; Tweel-Groot, Loekie van - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 121.
natuurbeheer - natuurgebieden - biodiversiteit - zandgronden - duurzame ontwikkeling - landschapsecologie - kennismanagement - soortendiversiteit - ecotypen - systeemanalyse - ecosystemen - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - nature management - natural areas - biodiversity - sandy soils - sustainable development - landscape ecology - knowledge management - species diversity - ecotypes - systems analysis - ecosystems - applied research - wetland soils
Hoe ziet een duurzaam en biodivers nat zandlandschap van de 21e eeuw eruit en hoe ontwikkelen we dat? Dat landschap zal ongetwijfeld een ander zijn dan dat van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar de uitdaging is de totale soortenrijkdom hierin weer voldoende plaats te bieden. Dit artikel biedt een overzicht van de kennis die daartoe ontwikkeld moet worden.
Herstel kwaliteit van natte heide in het zandlandschap
Wallis de Vries, M.F. ; Bobbink, R. ; Jansen, A.J.M. ; Vogels, J.J. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 110 - 115.
016-3951 - natuurbeheer - ecologisch herstel - heidegebieden - bodemkwaliteit - flora - vegetatie - fauna - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - grondwater - nature management - ecological restoration - heathlands - soil quality - vegetation - applied research - wetland soils - groundwater
Het verspreidingsgebied van natte heiden is in omvang min of meer gelijk gebleven sinds de laatste ontginningen. De kwaliteit blijft echter een dalende trend vertonen door de inwerking van stikstofdepositie en verdroging. Tegelijkertijd zijn er veelbelovende resultaten geboekt door nieuwe vormen van herstelbeheer. OBN heeft daarvoor de kennisbasis ontwikkeld. In dit artikel worden de daaruit voortvloeiende inzichten uiteen gezet en worden uitdagingen voor de toekomst geschetst.
Nieuwe verdienmodellen voor de Innovatie en Demonstratie Centra
Ruijs, M.N.A. - \ 2016
Bleiswijk : WageningenUR Glastuinbouw (Rapport GTB 1386) - 36 p.
glastuinbouw - demonstratiebedrijven, landbouw - zuid-holland - innovaties - bedrijfsvoering - financiële ondersteuning - toegepast onderzoek - greenhouse horticulture - demonstration farms - innovations - management - financial support - applied research
Within the project ‘Knowledge and Innovation IDC Westland- Oostland’ Wageningen UR Greenhouse Horticulture examines which alternative earning models are suitable for the Innovation and Demonstration Centre (IDC) in order to be less dependent on government contribution. There are various earning models, additional activities and governance issues identified, which could increase the continuity perspective of IDC. Nevertheless, representatives of the IDC and Greenport Westland-Oostland believe anyhow that public financing is desirable for knowledge exchange and dissemination. The IDCs are recommended to examine the value of the models further for their situation. The extent to which earning models can be successful for IDC may vary depending on design (thematic / sectoral), ranking in core activities and affiliation with the agenda of the private sector.
Focus op pootgoed en bodem
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)9. - ISSN 1875-9688 - p. 32 - 34.
akkerbouw - toegepast onderzoek - proefbedrijven - pootaardappelen - bodemonderzoek - friesland - arable farming - applied research - pilot farms - seed potatoes - soil testing
Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Wat betekenen ze voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer als laatste proefbedrijf Kollumerwaard, een proefboerderij met de focus op pootaardappelteelt en bodemonderzoek.
Veel innovatiekracht in onze regio
Tramper, M. - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)8. - ISSN 1875-9688 - p. 36 - 39.
toegepast onderzoek - proefbedrijven - proefboerderijen - rassenproeven - akkerbouw - zuid-holland - zware kleigronden - bedrijfsvoering - groenteteelt - innovaties - applied research - pilot farms - experimental farms - variety trials - arable farming - clay soils - management - vegetable growing - innovations
Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Maar wat betekenen deze bedrijven voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer proefbedrijf Westmaas: een agrarisch onderzoekscentrum in een innovatieve regio. PPO Westmaas is onderdeel van Wageningen UR
Zeewier voor de toekomst
Ramaker, R. ; Brandenburg, W.A. ; Wald, J. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)1. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 15.
mariene gebieden - zeewierenteelt - zeewieren - voedselproducten - oosterschelde - noordzee - toegepast onderzoek - aquatische biomassa - eiwit - financieren - marine areas - seaweed culture - seaweeds - food products - eastern scheldt - north sea - applied research - aquatic biomass - protein - financing
In 2050 moeten grote zeewierplantages op zee voorzien in onze behoefte aan voedsel en grondstoffen. In de Oosterschelde doen Wageningse onderzoekers nu experimenten met duurzame zeewierteelt.
Nieuw staltype voor varkens in mobiele units
Sikkema, A. ; Bos, A.P. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)1. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 11.
varkenshouderij - varkensstallen - verschuifbare hokken - innovaties - varkens - toegepast onderzoek - dierenwelzijn - pig farming - pig housing - creeps - innovations - pigs - applied research - animal welfare
Wageningen UR ontwikkelde een nieuw stalconcept voor varkens: Kamperen bij de buren. Daarin zijn de vleesvarkens gehuisvest in zeecontainers met uitloop, die je bijvoorbeeld op een stuk braakliggende grond bij de stad of op een landgoed kunt huisvesten. Er heeft al een boer interesse.
Resultaten ZonMw onderzoek; (kosten) Effectiviteit van zorglandbouw voor mensen met een verstandelijke beperking
Oorsouw, W.M.W.J. van; Hassink, J. ; Elings, M. ; Embregts, P.J.C.M. - \ 2015
Tilburg University
zorgboerderijen - gehandicapten - geestelijk gehandicapten - toegepast onderzoek - social care farms - people with disabilities - people with mental disabilities - applied research
Ongeveer de helft van de 1100 zorgboerderijen in Nederland staat open voor mensen met een verstandelijke beperking. In de wetenschappelijke literatuur ontbreekt echter een goed beeld van de rol die zorgboerderijen spelen in het leven van deze doelgroep. In dit onderzoek proberen we inzichtelijk te maken wat de betekenis is van zorgboerderijen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid.
(Kosten) effectiviteit van zorglandbouw bij mensen met een verstandelijke beperking
Oorsouw, W.M.W.J. van; Alphen, L. van; Bevelander, S.E. ; Hassink, J. ; Elings, M. ; Embregts, P.J.C.M. - \ 2015
Tilburg : Tilburg University - 88
zorgboerderijen - gehandicapten - geestelijk gehandicapten - toegepast onderzoek - social care farms - people with disabilities - people with mental disabilities - applied research
Aangenomen wordt dat zorgboerderijen een zinvolle vorm van dagbesteding kunnen bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Gezien de ruime vertegenwoordiging van mensen met een lichte verstandelijke beperking binnen zorgboerderijen, is het opvallend dat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar de effecten en de betekenis van het werken op de boerderij voor deze doelgroep. Dit onderzoek verschaft verder inzicht in de betekenis die zorgboerderijen hebben in het leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking / zwakbegaafdheid. Het betreft 60 mensen, die minstens twee dagen per week werkzaam op de boerderij, en die ouder zijn dan 18 jaar.
Kas als apotheek
Verkerke, Wouter - \ 2015
greenhouse horticulture - plant composition - plant extracts - biobased economy - applied research
Grond bewerken op juiste snelheid : PPO 't Kompas
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2015
Boerderij 100 (2015)27. - ISSN 0006-5617 - p. 82 - 85.
akkerbouw - toegepast onderzoek - lichte kleigronden - verstuiven - grondbewerking gericht op bodemconservering - mestinjectie - arable farming - applied research - silt loam soils - dusting - conservation tillage - soil injection
Op lichte gronden kan de akkerbouwer schade door stuiven of slemp voorkomen door een combinatie van maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van PPO en Aequator.
Bedrijven in de lead : onderwijsontwikkeling en toegepast onderzoek : kennis & innovatie
Vilsteren, G.E.T. van - \ 2015
Agro & chemie (2015)1. - p. 4 - 5.
kennisoverdracht - publiek-private samenwerking - biobased economy - toegepast onderzoek - onderwijs - hoger onderwijs - beroepsopleiding - knowledge transfer - public-private cooperation - applied research - education - higher education - vocational training
Interview met Gerlinde van Vilsteren (CBBE) en Petra Koenders (CoE BBE). Het bedrijfsleven, zeker het midden- en kleinbedrijf, is de motor achter de biobased economy. Willen ze succesvol opereren, dan is kennis een sleutelfactor en zullen bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen onderling nauwer samen moeten gaan werken. Dat gebeurt onder de vlag van het Centre for Biobased Economy (CBBE).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.