Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Passende Beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek op perceel Stort 20 in de Kom van de Oosterschelde
  Kamermans, Pauline - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C040/17) - 27
  oesterteelt - oosterschelde - milieubeheer - aquacultuursystemen - natura 2000 - hangcultuur - oyster culture - eastern scheldt - environmental management - aquaculture systems - natura 2000 - off-bottom culture
  Sinds 2010 is aangetoond dat er in de Oosterschelde sprake is van een oester herpes virus waardoor er met name bij de jonge oesters een veel hogere sterfte optreedt. Het virus manifesteert zich bij een watertemperatuur tussen 16 en 18 oC. Het virus is in 2008 in Frankrijk aangetroffen en heeft daar tot grote sterfte onder de oesters geleid. Inmiddels zijn er aanwijzingen voor toenemende resistentie tegen het virus onder de oesters in Frankrijk. Daarnaast is er voor de oesterkweek in de Oosterschelde een probleem met geïntroduceerde oesterboorders die tot sterfte leiden van de oesters op de kweekpercelen. Om te komen tot herstel van de oesterproductie hebben de Nederlandse Oestervereniging (NOV) en het ministerie van Economische Zaken een plan van aanpak opgesteld om onder andere met behulp van nieuwe technieken de problemen te beheersen. Op een aantal locaties in de Kom van de Oosterschelde is met off-bottom kweek van oesters gestart. Door op verschillende locaties proeven te doen kunnen de resultaten met elkaar worden vergeleken. Een dergelijke vergelijking geeft de kwekers meer inzicht in de voor- en nadelen van het gebruik van verschillende locaties en methoden in de Oosterschelde. Ook op het oesterperceel Stort 20 in het sublitoraal van de Kom van de Oosterschelde heeft Jan Vette B.V. plannen om te experimenteren met off-bottom kweek van oesters. Voor nieuwe experimenten met off-bottom technieken dient de gebruikelijke vergunningprocedure voor activiteiten in Natura 2000-gebieden te worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure is dat er een Passende Beoordeling wordt uitgevoerd waarin op basis van de best beschikbare kennis en informatie wordt getoetst of de beoogde activiteit geen wezenlijk negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelen en daarmee de kernopgaven die in het aanwijzingsbesluit voor het betreffende Natura 2000-gebied zijn geformuleerd. De activiteiten die gerelateerd zijn aan experimentele oesterkweek op het oesterperceel Stort 20 in het sublitoraal van Kom van de Oosterschelde zijn geanalyseerd wat betreft de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van habitats en beschermde soorten. Ook is ingegaan op mitigerende maatregelen en cumulatieve effecten. In voorliggende Passende Beoordeling is de beschikbare informatie samengevat. De conclusie is dat er geen als significant te beoordelen negatieve effecten zijn te verwachten van experimentele oesterkweek op het oesterperceel Stort 20 in het sublitoraal van Kom van de Oosterschelde. Dit geldt zowel voor de Natura 2000-instandhoudingdoelen van habitats en soorten als voor aan de orde zijnde verbeteropgaven voor het Natura 2000 gebied de Oosterschelde.
  Microalgae for aquaculture
  Michels, M.H.A. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Rene Wijffels, co-promotor(en): Marian Vermue. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572249
  aquacultuur - aquacultuursystemen - algenteelt - visvoeding - fotobioreactoren - biomassa productie - biobased economy - aquaculture - aquaculture systems - algae culture - fish feeding - photobioreactors - biomass production - biobased economy
  In 2007, the project ‘Zeeuwse Tong’ (Zeeland Sole) was founded with support of the province of Zeeland, the Netherlands. The aim of the Zeeuwse Tong project was to establish an innovative land-based integrated multi-trophic aquaculture sector, which is producing sole, ragworms, algae, shellfish and saline crops in close harmony with nature. The project was divided into two sub-projects: The integrated saline aquaculture farm and the integrated nursery. The research described in this thesis resides within the integrated nursery subproject. In this project the rearing of fingerlings of sole would be combined with the cultivation of microalgae as feed for shellfish larvae and spat inside a greenhouse. An integrated nursery in a greenhouse has several advantages: a greenhouse with a multipurpose use of space, sole culture combined with the cultivation of microalgae and shellfish larvae or spat, an integrated thermoregulation and the reuse of nutrients from the wastewater of the fish basins for the production of microalgae in closed photobioreactors (PBRs). For this thesis, a horizontal tubular PBR needed to be designed and constructed to investigate the productivity and yield of microalgae applied as feed for shellfish larvae or spat, within the context of an integrated nursery.
  Comparison of aquaculture farming methods for Kenya: FoodTechAfrica
  Kamstra, A. ; Bierbooms, V. ; Aartsen, F. ; Rurangwa, E. ; Eding, E. ; Stokkers, R. ; Duijn, A.P. van - \ 2014
  IJmuiden, Den Haag : IMARES / LEI (Report / IMARES C021/14; 14-035) - 48 p.
  aquacultuur - aquacultuursystemen - kenya - aquaculture - aquaculture systems - kenya
  Integrated agri-aquaculture with brackish waters in Egypt : mission report (March 9 - March 17, 2014)
  Heijden, P.G.M. van der; Roest, C.W.J. ; Farrag, F. ; ElWageih, H. ; Sadek, S. ; Hartgers, E.M. ; Nysingh, S.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2526) - 55
  aquaculture - brackishwater aquaculture - agriculture - aquaculture systems - irrigation - egypt - aquacultuur - brakwateraquacultuur - landbouw - aquacultuursystemen - irrigatie - egypte
  Perspectief voor binnendijkse kweek
  Ketelaars, J.J.M.H. - \ 2013
  Goes : Stichting Zeeuwse Tong - 65
  aquacultuur - zoutwaterlandbouw - visteelt - agropisciculture - zeeland - zout water - tong (vis) - algen - schaaldieren - oesters - mossels - haalbaarheidsstudies - aquacultuursystemen - aquaculture - saline agriculture - fish culture - agropisciculture - zeeland - saline water - dover soles - algae - shellfish - oysters - mussels - feasibility studies - aquaculture systems
  In 2009 startte Stichting Zeeuwse Tong een vijfjarig proefproject met als doel: 1. op praktijkschaal technische en economische kennis te verzamelen van binnendijkse zoutwateraquacultuur, in het bijzonder van de productie van tong, zagers, algen, schelpdieren en zilte gewassen, en 2. om deze kennis beschikbaar te maken voor geïnteresseerde ondernemers. De motivatie voor het Proefproject is tweeledig: 1. kansen benutten voor zoutwateraquacultuur gezien de toenemende vraag naar en interesse in zeevoedsel, 2. alternatieven ontwikkelen voor het gebruik van landbouwgrond die toenemende hinder ondervindt van verzilting. Deze rapportage geeft een samenvatting van de belangrijkste R&D-resultaten. Tegen deze achtergrond worden vervolgens de technische en economische haalbaarheid, de risico’s en onzekerheden besproken van de verschillende teelten of bedrijfsvormen.
  GHG Emissions in aquatic production systems and marine fisheries
  Rasenberg, M.M.M. ; Poelman, M. ; Smith, S.R. ; Hoof, L.J.W. van - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES 13/IMA0525) - 12
  aquacultuur - zeevisserij - aquacultuursystemen - broeikasgassen - emissie - aquaculture - marine fisheries - aquaculture systems - greenhouse gases - emission
  In 2012, a total of 148 million tonnes of fish was supplied to the world by aquaculture and capture fisheries, of which 128 million tonnes of fish was used as food for people (FAO, 2012). Fish and fish products are an important source of protein and micronutrients in nutrition. These products accounted in 2009 for 16,6% of the world’s population intake of animal protein and 6,5% of all protein consumed (FAO, 2012a). Therefore, it is an important global food source for many people. Available knowledge on the emissions of greenhouse gases (GHG) released from aquaculture systems and capture fisheries is rather limited. In 2012, FAO organized an expert workshop on greenhouse gas emissions strategies and methods in seafood (FAO, 2012b). The conclusion of this workshop is that no sound estimation of global GHG emissions can be made as only few data and assessments are available for mainly large scale fish production (gadoids and salmonids) at company level in developed countries. Higher level assessments at industry group, national and global level requires generic approaches and filling of the data gap concerning GHG emissions related to fish production in Asia and Africa.
  Kweektong plant zich alleen voort na strenge winter
  Blonk, Robbert - \ 2012
  aquaculture - aquaculture systems - farmed fish - dover soles - reproductive behaviour - water temperature
  Evaluatiestudie naar mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het zuidwestelijke Deltagebied, in het bijzonder de Oosterschelde
  Wald, J. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 341) - 66
  aquacultuur - aquacultuursystemen - haalbaarheidsstudies - zeewieren - zeewierenteelt - teeltsystemen - maatschappelijk draagvlak - oosterschelde - biobased economy - aquaculture - aquaculture systems - feasibility studies - seaweeds - seaweed culture - cropping systems - public support - eastern scheldt - biobased economy
  Het centrale doel van dit onderzoek is het evalueren van mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het Oosterscheldegebied. Er is gekeken naar het maatschappelijke draagvlak in het gebied met betrekking tot de zeewierteelt. Hiernaast is onderzoek gedaan naar teeltsoorten, systemen en hun effecten op het milieu. In dit onderzoek is gekeken naar het potentieel van de zeewieren en is geprobeerd om een positieve bijdrage te leveren aan de Zeeuwse visserijsector en de Zeeuwse economie. Hiernaast heeft het onderzoek geleid tot de opzet van een proeflocatie in de Schelphoek.
  Effects of C/N ratio and substrate addition on natural food communities in freshwater prawn monoculture ponds
  Asaduzzaman, M. ; Rahman, M.M. ; Azim, M.E. ; Islam, M.A. ; Wahab, M.A. ; Verdegem, M.C.J. ; Verreth, J.A.J. - \ 2010
  Aquaculture 306 (2010)1-4. - ISSN 0044-8486 - p. 127 - 136.
  tilapia oreochromis-niloticus - macrobrachium-rosenbergii - artificial substrate - aquaculture systems - labeo-rohita - periphyton - fish - bacteria - ingestion - culture
  An on-station trial was conducted to investigate the effects of three C/N ratios (10/1, 15/1 and 20/1) along with substrate presence or absence on natural food communities in freshwater prawn culture ponds. An experiment was carried out in 40 m2 ponds stocked with a stocking density of 2 prawn juveniles (5.023 ± 0.02 g) m¿2. A locally formulated and prepared feed containing 30% crude protein with C/N ratio 10 was applied to all ponds. In order to raise the C/N ratio of the feed input to 15 and 20, tapioca starch was applied separately as a source of carbohydrate in addition to the artificial feed. Under substrate treatments, bamboo side shoots were posted vertically in pond bottoms resulting in 100% additional surface area as periphyton substrates. The treatments with different C/N ratios are referred to as "CN10", "CN15" and "CN20". Increasing the C/N ratio from 10 to 20 significantly increased the biovolume of phytoplankton, crustaceans and rotifers in the water column by 15%, 6% and 11%, respectively. The biovolume of periphyton was 50% higher in treatment CN20 compared to treatment CN10. Increasing the C/N ratio from 10 to 20 raised the biovolume of total heterotrophic bacteria (THB) in the water column (70%), sediment (36%) and periphyton (40%). The chironomids biovolume was also significantly higher (28%) in treatment CN20 compared to treatment CN10. The addition of substrates decreased the biovolume of water column plankton by 14% but the combined biovolume (plankton+ periphyton) was almost double in substrate-added ponds. The biovolume of plankton, periphyton and THB increased significantly with culture time duration whereas the biovolume of benthic macroinvertebrates decreased significantly with culture time indicating that freshwater prawn grazed on them. A significant interaction between C/N ratios and substrate presence or absence was only observed for plankton biovolume in the water column. This study demonstrated that plankton, periphyton and microbial biofloc communities were under-utilized by the freshwater prawn in treatment CN20. This leaves room for increasing the stocking density of prawn and/or inclusion of periphyton grazing fish species to improve nutrient utilization efficiency and overall sustainability.
  The effect of carbohydrate addition on water quality and the nitrogen budget in extensive shrimp culture systems
  Hari, B. ; Kurup, B.M. ; Varghese, J.T. ; Schrama, J.W. ; Verdegem, M.C.J. - \ 2006
  Aquaculture 252 (2006)2-4. - ISSN 0044-8486 - p. 248 - 263.
  penaeus-monodon fabricius - dietary-protein - aquaculture systems - high-intensity - fish ponds - management - juveniles - nutrient - bacteria - exchange
  Water quality and shrimp production were monitored in extensively managed ponds which were fed a 25% (P25) or 40% (P40) dietary protein, each diet complemented with or without carbohydrate (CH) addition. The experiment was carried out in 6-m3 concrete tanks, with a mud bottom and stocked with 7 post larvae (PL 20) of Penaeus monodon per m2. Tapioca flour was used as carbohydrate source. CH addition reduced total ammonia nitrogen (TAN) and nitrite–nitrogen (NO2-–N) in the water column and TAN in the sediment (P <0.001). CH addition also increased the total heterotrophic bacterial (THB) count in water column and sediment (P <0.05). Lower specific growth rate (SGR) and higher feed conversion ratio (FCR) were recorded in P25, compared to all other treatments (P <0.05). The 160 g m- 2 shrimp yield in treatment P25 + CH was similar to the 157 g m- 2 yield in treatment P40, which was much higher than the 114 g m- 2 yield in treatment P25 (P <0.001). CH addition to treatment P40, did not result in a higher yield (P > 0.05). The protein efficiency ratio (PER) was higher (P <0.001) in treatment P25 + CH compared to other treatments. Survival of the shrimps was not affected by treatment (P > 0.05). A system nitrogen budget revealed that 16% to 21% of the total nitrogen input was retained in the shrimp, 0.22% to 0.49% in the water, 67% to 71% in the sediment, and 2.1% to 2.7% was lost through water exchange. The quantity of nitrogen not retained in shrimp biomass to produce 1 kg of shrimp ranged between 109.2 and 164.0 g N. The total water based N-loss (final pond water N + exchange N-loss) from an extensive type of shrimp culture system was within the range of 2.7% to 3.2% of the total input nitrogen. The percentage non-retained nitrogen was reduced by CH addition (P <0.01). In summary, CH addition to the water column under extensive shrimp culture conditions (1) increased the nitrogen retention in harvested shrimp biomass (2) reduced the demand for feed protein (3) reduced the concentration of TAN and NO2-–N in the pond, and (4) reduced nitrogen discharge making extensive shrimp farming more ecologically sustainable and economically viable.
  Effects of carbohydrate addition on production in extensive shrimp culture systems
  Hari, B. ; Kurup, B.M. ; Varghese, J.T. ; Schrama, J.W. ; Verdegem, M.C.J. - \ 2004
  Aquaculture 241 (2004)1-4. - ISSN 0044-8486 - p. 179 - 194.
  penaeus-monodon fabricius - aquaculture systems - nitrogen ratio - high-intensity - water-quality - ponds - exchange - carbon - suspension - ingestion
  One indoor and one on-farm trial were conducted to evaluate the effect of control of carbon/ nitrogen ratio (C/N ratio) by addition of carbohydrate to the water column in extensive types of shrimp culture systems. In the indoor experiment, 25% and 40% dietary protein ('P25' and 'P40') with or without carbohydrate source addition ('P25+CH' and 'P40+CH') were compared in fiber reinforced plastic tanks of 1200-1 capacity stocked with 6 Penaeus monodon juveniles (0.357 +/- 0.01 g) m(-2). In the on-farm trial, 25% dietary protein with carbohydrate ('P25+CH') and 40% dietary protein ('P40') were compared in 250-m(2) earthen ponds stocked with 6 post-larvae of P monodon m(-2). Tapioca flour was used as carbohydrate source and applied to the water column followed by the first feeding during the day in both experiments. The addition of carbohydrate significantly (P <0.001) reduced the total ammonia nitrogen (TAN) in the water and sediment in both experiments. It significantly (P <0.05) increased the total heterotrophic bacterial (THB) population both in water column and sediment. In the indoor experiments, lower specific growth rate (SGR) and higher feed conversion ratio (FCR) values were recorded in the 'P25' treatment compared to shrimps in other treatments (P <0.05). Higher shrimp yield was recorded in 'P25+CH' (64.43 g m(-2)) when compared to 'P40' (44.79 g m(-2)) (p <0.001) in the on-farm trial. The FCR value was lower (P <0.05) in the 'P25+CH' treatment than in the 'P40' treatment. The nitrogen retention (%) and protein efficiency ratio (PER) were higher (P <0.001) in the 'P25+CH' treatment when compared to other treatments in both experiments. Survival of the shrimps was not affected by treatment (P > 0.05). In the on-farm trial the benefit cost ratio was higher in 'P25+CH' treatment than 'P40' (1.3 against 0.2) and the profit increased 400% in 'P25+CH' treatment. A 35% reduction of feed cost and 54% increase in the revenue from shrimp was recorded in the 'P25+CH' treatment when compared to the 'P40'. Control of C/N ratio by the addition of a carbohydrate source to the pond water column benefited the extensive shrimp culture practices in three ways (1) increased heterotrophic bacterial growth supplying bacterial protein to augment the shrimp production, (2) reduced demand for supplemental feed protein and subsequent reduction in feed cost and (3) reduced toxic inorganic nitrogen levels in the pond as well as effluents. (C) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
  Production of market size pikeperch (Sander lucioperca) in a pilot recirculation system
  Schram, E. ; Philipsen, E. - \ 2003
  IJmuiden : RIVO (RIVO report nr. C065/03) - 21
  snoekbaars - visteelt - aquacultuur - aquacultuursystemen - recirculatie aquacultuur systemen - proefprojecten - pike perch - fish culture - aquaculture - aquaculture systems - recirculating aquaculture systems - pilot projects
  A pilot recirculation system was designed and constructed to investigate the production characteristics of pikeperch in recirculation systems. The design is based on a recirculation system for eel production.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.